4
4:1-22 Pita Yon nob kaunsel menmant naget igurei
Pita Yon nob mor end wurinob igo ne qob wurinob bo qamb igurei. Wurinob qamb qamamir: “Yisas waramari uma tumuniamirei igama bo igom der bugamor end in gor umb der bugomboun,” ende qamarari igub munon baraitari inorou munai qoat igour eng ne munon yurau qei ‘Sadyusi’ qamb igour eng qob eng ende igub wurit borusi mom misiringetamirei. Ende at igamari ituramba gaumi diab ombur wuribaab touri mor wuri big ig barim ende der qob wurit ubersiorub qamb ebetemirei. Eng qen end Pita qob qamara igub Yisast oabigumir eng 5,000-ende.
Eng ende inemirei igama urigerma ne Yuda munon baraitari eng ne Qenu qomon qoat igour eng ne qomon qerei imbig igour eng gugum erogori Yerusalem umo isumirei. Qen end munon unum Anas wo munon Qenu qomon qoat igour eng wo gigit igoai. Ne Kaiapas, Yon ne Aleksander ne Anas wonou yurau gugum eng end yaremirei. Munon baraitari aib-aib eng ende isub qiumuni Pita Yon nob wuriba woboni wogub wuri qebi qamamir: “An your aninob qamb annonogursia munon eng musiari uberburai?”
8-9 Ende qamarari ne Qenu Igomurur qau Pita wot isa misir uber igub ne wuri qob qamamir eng taui qamar: “Munon barai-barai ye qob qemerine an igar: in ombur munon qoan goten boruburerei igama musiune uberburer eng. 10 Ye ete qemerine an Isrel munon yamangar gugum mi eng imbigar: munon goten gurumtar e bo qib igama gaumon eng in ombur gagam end ue. Nasaret munon Yisas Qenu in boru igumune inubersi qamb imurima dara aninou duimari waramari uma ne Qenu wonou bo meniamor eng wonou gagam end in ubersiune qib igama gaumon eng.” 11 Ende qamb ne bo qamar: “Qenu wonou qob ger mit big ete qamarei: Munon nomont mon mindat igour eng wuri nomon uber ger boru qamb siningot at ariramirei. Ariramirei igama munon qei gab bo ba big mon nomon erer end mindatemirei. Nomon eng Yisas. 12 Munon ai qent et ger inubersi qamb Qenu init me maribigau.” Pita ende wuri nob qamarei.
13 Pita Yon nob skurt ger isub qoyam me baiau. Qen end munon kaunsel baraitari igamari qob qomorub qamb qubig daragab me abau. Ar sarog big qob musub ende qamarari ibag qietemirei. Munon ombur eng Yisas nob qib ig qoyam baumir eng imbigumirei. 14 Munon goten musiamir eng ar musub wuri qani naget igama gab ne Pita qob qamar eng me omboariramau.
15 Ende gab ne Pita Yon nob bo oromar kaunsel wurinou munai tumbigi end wuri ariramirei. End igamari wurinou bo qebi ibagaiar qamb. 16 Ende wuriimuri wogub wurinou qob-qob qamamir: “Munon ombur eng mai wurisioruboun? Munon ginam aib Yerusalem gugum igub ete misir igour: Qenu wurinonogursia obour munon wurinou qas ende me ubunorei. End bo in qetopur me qomorunei. 17 Ego qob eng bo tumbigi bigari munon ginam-ginam Yisas unum igunor qamb qoronob wuritaisioruboun,” ende qamamirei. 18 Wurinou qob ende qamb nausi wogub Pita Yon nob wuri bear nagsi wuri qoronob taisi qamamir: “An ombur Yisas unum bo sabar munon ger gab me qamarar. Ne munon ginam-ginam me wuriimbigar, see qas mom wagar.”
19 Ende qamarari ombur der taui qamamir: “Aninou imbig gaiar, in an qob quraumon eng toaun qiyo Qenu qurar eng toaun? 20 In ombur Yisas wonou qomon qob ne wonou sarau aib ebet inimbigor end in maigas me wugunei eng ininou sarau.” ende qamamirei.
21-22 Ende qamarari ne wuri der munon ombur maigas me uyort bigunei qamb ne bo qoronob wuritaisiamirei. Eng munon yamangar gugum Pita Yon nob munon goten gurumtar eng ende igama igoi togun 40 qiyo ende umor end ne bo ubersiari uber qib igama gab ne Qenut mismisir igour end kaunsel ininob agununor qamb misir igub ne munon ombur ar wuriimurimari qoamirei.
4:23-31 Nonoguret Yisas toat sarau oboub qamb qebi qamamirei
23 Ende wuriimurimari qand wurinou yurau end isub ne kaunsel munon baraitari qob qamamir eng gugum wurinou yurau eng wurinob qamamirei. 24 Ende qamarari igub erogori der Qenu nob ete qamamirei: Ne gari munon barai ai tat uyer ya ne mi gugum barsianei igama igour. 25 Qoan ininou tonoan namungur Debit nonou sarau munon eng, nonou Igomurur qau wot diab ete qamarei. Munon boru Isrel yurau ue eng meimet qamb Qenut misiringet nob yogurub qamb at igurei? wuri misuu. 26 Ne king ag e ne wurinou yurau eng nob erogori Qenu ne King erer ger init maribigor eng nob yogub igurei.
27 Debit qob eng ende igoar eng irimaniamorei. Herot Pontius Pailat nob munon ar ne Isrel munon baraitari eng wuriba Yerusalem end qiumuni Yisas qarausiamirei. Munon eng Qenu wonou sarau munon uber init maribigorei. 28 Wuri qiumuni mi gugum nonou qamb nausien eng mi gugum nonou gari tari igoan. 29 End ne ininou munon aib in nonou sarau munon end ne munon qei ne nowogub ininob agunub inamar quraur. End ne ne innonogursia nonou qob qamarau end me qubig me yariomun. 30 Ne gor nonou qenungau end munon toar nob eng wuri ubersi ne qomon wes-wes Yisas gab-gab init aba dibeneriner.”
31 Qenu nob ende qamb wagari ne ginam qiumuni igour eng iua igumir eng bo yarimau misir me igau, Qenu Igomurur qau wurit isub wurinonogursia sarog big qob qamb qib igurei.
4:32-37 Munon gugum der munon qei wurimusiamirei
32 Munon yamangar gugum Yisas qob igub wogub wot oabig ne misir gari big ne wurinomi gari-gari end ininou gari me qamarau, ininou gugum gari qamb mi eng bear erogori qerei baub igurei. 33 Ende at ne Yisas wonou wuriimbigau munon eng der Munon Aib Yisas der bugamor qob eng qamarari munon yamangar igumir eng qeretutnob. Ende abari ne Qenu Yisas imbigau yurau eng wurinonogursia ne erogori uber igurei. 34-35 Ende igo ne munon ger mani qiyo munai nomon qurt qoot me abau. Munon ger mi eng gar ue gab qamara eng munon qei der wurinou munai qiyo ai qamb eng munon ginam qei wurisab nomon qur qiyo mani taui ba munon mi ue end wurit qerei ba erogori uber igurei.
36 Qen end Saiprus munon ger unum Yosep unum ger bigumir eng Barabas, unum eng qanam eng ete: munon oau wurinonogursiau tari. Wo munon Qenu munai qoat igour eng wurinou yurau. 37 Munon eng wo ai ger igoar eng munon qei wuri imbiga baub nomon qur taui utari ba Yisas imbigau yurau eng wurisa baub munon yamangar gugum wurit qereiamirei.