10
10:1-13 Imbig-imbig igorun
Io, Tain qoaneb Moses toat waber ger wuri oroar igama toat qib igour eng an mom imbig igoarar. Wuri gotent qas uyer ya mian nob aib eng purab isumir eng. Wuri Moses toat qib igour end maribig waber uyer ya nob end wurimaragansia nonoguret qib igurei. Ne wuri mani parau nub qib igour eng gor Igomurur wurisab igoai. Ya nomont weib dara numir eng Igomurur wurinob qib igoar eng aba dara nub igurei. Nomon eng Munon inubersiau tari eng Yisas. Munon yurau irou end qei wurinou qomon end Qenu me wuriqenungarau. Ende ebet wuriseara umbrimari mumun seger ai end wuriarir qib igurei.
Mi eng gagar gugum ebetemir eng see in gab imbig ne qomon boru eng biisitet wogun. Wuri qomon boru ebetemir gas ende in me oboun. Ne gor wuri qei qenu apand ue end wot igub at qib igour gas ende me oboun. End Qenu qob ete wurit qura: “munon misir ue, ar mani ya qamb nub wogub sauarau song-song eng ebet igour.” Ne gor yamangar qiyo munon der yamangar qiyo munon song-song nob qarigir me qib igorun. Qoan wuri qei qomon eng ebet wogub qen garit munon yamangar 23,000-ende umb uburemir eng. Ne gor Munon Aib me nob sauorun. Qoan qei ende abari mani uter orogora umumirei. 10 Ne gor Qenu nob me aguniar. Qoan qei ende abari Qenu wonou enger der igarama umb uburemirei.
11 Mi eng gagar gugum ebeter eng munon gab imbigar qamb, qob suab gumatemir eng igo. See in wanunger gab misir igub imbig igumune qen sasam eng yariba. 12 Munon ger ye mom nonoguret igoum qamb gab eng mom imbig igoriner. Bo at uburab isiner. 13 Mi qei anwariges igo eng mi bubun ger ue. Munon gugum mi wuriwariges igo gas ende. Ego Qenu wonou qob nausier eng anit igo end anoar igama mi anwarigesiar end me wot uburab isunanei. Mi anwarigesia omboarirmar qamb Qenu werei animbigiba. Werei eng Qenu wonou qob eng gab imbig ne end nonoguretoruboumon.
10:14-22 Qenu apand gari qas unum ba ereri igorun
14 End ne an aibigau, sogoin qamb eng gagar toat igoumon eng gugum mom mogirt wab wagar. 15 An mom mi gugum imbig igoumon end ye ende qemerine aninou ye qob qerei imbig gaiar qamb quraum. 16 In wain ya qogumt wari nub qamb Qenu qebi qumurune nonogursi igo. Eng mai, Yisas munon inubersiau tari wonou qeru eng wain ya eng nob me sori igo qiyo? Ne gor mani parau nub qamb qerei igoun eng Yisas wonou min eng nob me sori igo qiyo? 17 In munon yurau irou igoun eng mani parau gari qas qerei erogori nub igoun end in gugum git goan gari qas. 18 An Yuda munon wuriimbigar. Wuri Qenut mian yab nam qab end big bo erogori nub ne Qenu nob qiumuni igour.
19 Ye qob quraum eng an maigas igoumon? Ye mai ete quraum qiyo? Mani qenu apand ue end mian yab igour eng, mai, mani eng apand qiyo, qenu eng apand? Ye ende qemerine igoumon qiyo? 20 Ue e, ye ete quraum: munon yurau ar eng wuri mian yab igour eng aibigau wurit yab igour, qenu apand end ue. End ne an aibigau wurinob me sorimar qamb quraum. 21 An Munon Aib qeru qogumt nub igoumon eng bo aibigau nob me sorimar. Ne gor wonou min nam qabt bugab nub igoumon eng bo aibigau nam qab end bugab me niar. 22 In eng ebet igoun eng Qenu insiningoara in mai obouboun? In wo qeemben omboarirmboun qiyo? sig ue ar.
10:23-33 Qen gugum Qenu unum ba ereri igorun
23 Mi gugum oboub qamb eng ar obouboun, ego mi gugum me inmusierinerei, ne me innonogursierinerei. 24 Munon ger wonomit qas igub musub igorib misir me iginer. Munon gugum wurit igub wurimusub erogori qeemben igorun.
25 An wai min eng aren sig song ba niar. Ba nub qamb misir qebebi igub ende me abar. 26 End Qenu qob ete qura:
“Ai et mi gugum igama gab igoun eng Munon Aib wonou tari.” 27 Munon qei mi soro nub igour eng mi aib at nub qamb anit qabar bigari isub gab eng, wuri mi arsiari an gab gungurt misir qebebi me igar. An mi me nub igoumon eng arsi andarari gab song ar niar. 28 Ego munon ger ete aninob qamara gab eng: “Mani e aibigaut mian yumurei,” ende aninob qamara gab eng mani eng apand me niar. 29 Eng aninou misirt ue, munon ger wonou misir qebebi igub aninob qemeriner eng song wagar. An mi gugum nunon eng uber, ego munon eng wo wonou misirt aninou qomon eng imbig qemeriba? 30 Eng ye mani eng nib qamb Qenu qebi qamb wogub nine bo meimet qamb yigisab qemeriba?
31 End ne an mani qiyo, ya ne mi qei song-song nub gab eng Qenut igub nunon eng meimi ger me ansierinerei. Qenu wonou qiribiten eng anopuri ten igoriba. 32 End an Yuda ne munon yurau ar eng ne Qenut igub igour yurau eng wurit igar. Abari wuri gor qomon boru imusi ebet isubour. 33 Ye gor, munon gugum qomon qenungounor eng qas ebet wuriimbig igoum. Qenu munon gugum ibag wuriqubeiom qamb ebet igoum.