19
Ende arari Pailat qamara Yisas ar ba pisirami waramb wogumirei. Waramb wogub yogorau munon wurinou uyor qerenob qungausi ne Yisas tarit bugamsitet ne mingoan mian nob ger ba qumanimetetemirei. Ende at ne wot yar gag qob nob qamamir: “Io, ne Yuda wurinou oroar igamau munon,” ende qamb mataisi waramirei.
Ende abari Pailat bo ag isub munon yurau aib eng wurinob qamar: “An igar, munon eng ye gaum eng wo mindigar qob ger ue eng gab ende mot ag e derine an imbigar qamb mot ag deribam.” Ende qamb mor ito isub mot dererei. Uyor qerenob ba qungausi bugamsitemir eng ne mingoan mian nob qumamimetetemir eng ten ag dererei. Darab Pailat wurinob qamar: “Munon eng e”.
Ende qamara munon mian iset big igour gigit eng ne bur tuum gab misiringet Pailat sauget amir: “Nam tenori big waramari umb qas weginer, nam tenori big waramari umb qas weginer.” Ende qamb arari Pailat wurinob qamar: “Ende gab eng aninou biua nam qen tenori big waramari uminer. Ye wo mindigar qob ger me gab wogoum,” ende qamarei. Ne bo Yuda taui qamamir: “In qomon ger ete igo: Munon ger ‘ye Qenu wau’ qamb gab eng umb qas weginer. Ende igo end ne wo ‘ye Qenu wau’ qamb qib igoar end see umb qas wegiba.”
Wuri ende at qamarari Pailat igub borusi yariamorei. Yari bo mor ito isub Yisas bo qebi qamar: “Ne munon ginam eret?” Ende qamara Yisas qob ger taui me nob qamarau. 10 Ende aba ne Pailat bo nob qamar: “Ne ye qob quraum eng ger taui me yonob qemerinenei ii? Ye munon qeretut nob igoum, ar niimurimine qoaib eng ar qoaiban. A nam tenori big nanamb eng ar ende nesieribam.”
11 Ende qamara Yisas taui qamar: “Qenu ne me nonogursia, nonou qas ende qi eng ne ye me yebumaiman qi. End ne munon ye yeduima ye mot nenet yorour munon eng wonou qomon boru eng ne netanamima, wo sig boru.” 12 Ende qamara Pailat igub werei ger gab ar wugine iua qamb ebeterei. Aba Yuda qamamir: “Ne munon eng ar waga qooiner eng ne munon baraitari Sisar eng wonou munon banam bo me igorinenei. Munon ger, ye Yuda oroar igoum qemeriner eng Sisar qarausi igo.”
13 Ende qamarari Pailat igub mor ito isub Yisas mot ag der is munon qob qereimb qamb nomon qab bugab igour end is bugamorei. (Nomon qab eng ‘bogomau nomon qab’ qamb igour. Yuda wurinou qobt, ‘Gabata’ qamb igour.) 14 Qen end worom ginam tog yarerei. Yuda wurinou mi aib at nub qamb mi arsi igour qen eng gab Pailat Yisas ba nagasi Yuda wuri sirbig qamar: “Aninou munon anoar igo eng e.” 15 Ende qamara wuri sauget amir: “Waramari umb qas weginer. Nam qen tenori big waramari umb qas weginer.” Ende qamarari Pailat wuri qebi qamara Qenut mian iset bigau wurinou gigit eng der Pailat nob qamamir: “In munon ar ger me inoar igo, Sisar wonou gari inoar igo.” 16 Ende qamarari Pailat Yisas wurinou ba nam tenori big waramar qamb imurima isorei.
19:17-27 Yisas nam tenori big waramirei
(Matyu 27.32-44; Mak 15.21-32; Luk 23.26-43)
17 Imurima isa wurinou ba mori wogub nam manasi big waramir end wonou big waramunor eng togormatari ba ginam aib eng wogub ai ger, ‘Tari qer’ qamb igour end isumirei. (Yuda wurinou qobt ‘Golgota’ qamb igour.) 18 Ginam end isub Yisas nam tenori big waramirei. Waramb ne munon ombur-ombur gor, ger uberegent wes end ne ger qagit wes end ende igaramirei.
Yogorau munon ne yamangar qei Yisas big waramir nam qanamt end nogumor igurei.
19 Ne Pailat qob ger nam ii ba ete qamb gumater Yisas tarit itoi end big waramorei: NASARET MUNON YISAS ENG E, WO YUDA WURINOU MUNON OROAR IGAMAU, ende qamb gumaterei. 20 Pailat qob eng qamb gumater eng qob ombur gari endet qamb gumaterei, Yuda wurinou qob, Hibru, Laten ne Grik ende. Yisas big waramir eng munai ginam aib eng qani igoar end Yuda munon irou qob eng wanunger qibi wogub outet ne 21 Yuda wurinou mian iset bigau gigit eng isub Pailat nob qamamir: “Ne meimet qamb munon e Yuda wurinou oroar igamau munon qamb gumanei? Ete qamb gumau ue, munon e wonou uyes ye Yuda wurinou oroar igamau munon ende qamb qib igoai. Ende qamb gumanei ende qi eng uber qi.”
22 Ende qamarari Pailat qamar: “Ye qob gumaum eng bo sabar me ousinei, mom end igoriba,” ende qamarei.
23 Yogorau munon yurau Yisas ende big waramb wogub ne Yisas wonou mingoan eng qerei bubur ombur bo ombur ende big wogub yogorau munon gari-gari baumirei. Ende at isi yarab Yisas wonou mingoan itoi ogumuni igoar eng gor baumirei. Mingoan itoi eng wobon soopur me maimau, ar saranang degen aib. 24 End ne yogorau munon yurau eng qamamir: “Wagari ar me boobur baun, sauarau ger ebet your wotanami eng mingoan eng bainer,” ende qamamirei. Mi eng etemir eng qob qoan igoar eng irimaniom qamb Qob ete qamb gumatemirei:
Yonou mingoan eng qerei baubour. Isi yarab mi goan it nagau end saub ne your wotanami eng baiba.
Ende igoar end yogorau munon eng ende atemirei.
25 Ne Yisas wonou unor Maria eng ne Yisas wonou unor qanam Maria eng wonou umami unum Klopas, eng ne Makdala Maria eng ende Yisas big waramir nam qanamt end nogumor igurei. 26 Igamari Yisas asi unor nob wonou wuriimbigau munon ger borusi qenunget igoar eng nob naget igamari ibag qamar: “Nani, munon eng nonou wau.” 27 Ende qamb bo munon eng nob qamar: “Eng nonou nani.” Ende qamara qen end qas munon eng Yisas unor mot wonou munai mor end irab musub qoat nob igoai.
19:28-30 Yisas umorei
(Matyu 27.45-56; Mak 15.33-41; Luk 23.44-49)
28 Qen end Yisas sarau mom ubura gab ne qob qoan igoar eng irimaniom qamb qamar: “Yat oboum.” 29 Ende qamara ya garan ger ya uyerieri boru ger ten igoar eng ba yar wain ya nob sori waari wogub ni qamb gotau ger ba yoosi utemirei. 30 Ende utari nub wogub qamar: “Ne mi gugum mom ubura.” Ende qamb wogub quman gerer wogub umorei.
19:31-37 Yogorau munon ger Yisas gumaterei
31 Ende aba wogub Yuda wurinou inorou qen aib gab mi at nub igour eng pi eng gab ne munon mumun nam erer igoriner eng boru. Eng gab qand wuritumunimb qamb isub Pailat nob qamarari io qamara isub munon nam erer big igaramir eng goten wuri omboroumimari umari bisub wuritumunimb qamb 32 Ne yogorau munon isub munon ombur Yisas nob namt big igaramir eng qer wuri omboroumiamirei. 33 Ende at wogub isub Yisas qer omboaun qamb gamir eng wo qo umorei igama gab goten me omboaiau. 34 Yogorau munon ger qauri ba dagar qeret end gumatomaima iiyer di dererei. 35 Munon ger mi apand eng ebeter eng dibes qemeriner eng apand qemeriba. Qamara in eng igub wot oabigun. Ye mi eng apand ebeter eng gab an oabigar qamb aninob quraum. Ye eng qamb gumaum eng qetopur me quraum. 36 Ende ebetemir eng qob qoan ete igoar eng irimaniamorei: ‘Wo qer ger bais me omboaunorei,’ ende igoai. 37 Qob ger bo ete qamb gumatemirei igoai: ‘Wuri munon eng gumatemir eng bo gubour.’ qob ende qoan gumatemir igoar eng gor irimaniamorei.
19:38-42 Yisas tumuniamirei
(Matyu 27.57-61; Mak 15.42-47; Luk 23.50-56)
38 Ende at wogub munon ger unum Yosep, wo Arimatea munon. Wo isub Pailat nob qemerine io qamara Yisas bisub tumunimb qamb isorei. Yosep wo Yisas wonou qob qamara igetet oabig igoar eng. End ne Yuda wurit yari wonomi me dibesierin qamb waber at qib igoai. Wo isub Pailat nob qamara io qamara isub Yisas mumun ba isib at igoai. 39 Igama munon ger itum wobon Yisast dier eng, unum Nikodemus. Wo gor dierib qamb nam ombur-ombur qesi ba soriamir eng sig borusi qugurau, ne qogom sig uter qer nob, eng ba diarei. 40 Diab ombur Yisas mumun ba ag big ne maurem ya qogom nob eng wot igi mingoant waat wogub Yuda wurinou munon wuri tumunimb at igour gas ende at wogub ba isumirei.
41 Yisas big waramir qani end puriani man ger igoai. Igama tumun ereteri ger man end igoai, munon wuri me tumuni igamau. 42 Qen end Yuda wurinou inorou qen aib end gitab igorunor eng barim ende. End ne wuri mi arsiau qen eng gab ne munon ombur eng imiemet Yisas mumun bisub tumun end tumuniamirei.