14
14:1-6 Munon ger uben goten nob qarimor eng Yisas musiarei
Inorou qen geret Yisas isub Parisi munon baraitari ger munait mi nia qoat nan gab igurei. Ende at igamari munon ger goten uben nob qarimorei igama Yisast yarerei. Yara Yisas gab Parisi ne qomon imbigau munon eng wuri qebi qamar: “Ininou qomon munon inorou qent wurimusiau eng ende igo qiyo?” Ende qamara wuri qob ger me qamarari gab Yisas munon eng musub wogub imurima qorei. Imurima isa wogub wurinob qamar: “Aninou wau qiyo bur qarig ger inorou qent tumun erobon isa an mai gitab igoruboumon qiyo? song biinerimboumon?” Ende qamara wuri taui qomorunor eng misue gab wugumirei.
14:7-11 Yisas ininoumi bumaimar qamb qamarei
Yisas ende igama munon qei mi nub qamb yarab nam qob uber diban end sir bugomb qamb taut baab abari Yisas der mi geret big qamar: “Munon ger mi aib at nib qamb anit qamara isub gab nam qab uber end me bugamar. Bugab igamari eng bo qanamt munon unum diban-diban eng wuri qamara isari ibag, ne anit bo qemeriba, “Nam qab uber eng munon barai e wagari bugomunor.” Ende qamara an bo der is mogirt umot is bugab borusi qinininguboumon. 10 End ne munon ger anit ara isub gab eng, song is mogirt umond bugab igamari. Munon anit eriner eng wonou yar animbag ne qemeriba, “Irab nam qab uber metut itet bugom,” ende qamara ir munon magqurt bugab ne uber misir igiban. 11 Munon ger wonou qen big qib igoriner eng bo uma isiba. A ger wonomi bumai qib igoriner eng bo baraitari aib igoriba.”
14:12-14 In munon mi ue eng banam ar werisun
12 Yisas ende qamb wonou munon wot qamara mi nib yarer eng nob qamar: “Ne mi nib ger at nib qamb mai qiyo, nonou munon banam qiyo, bain qiyo, nonou qanam gari qiyo. Qo, nonou munon banam qur nob gab wurit ara yarari mani wurisab igoan. Ende ebeinen eng wuri bo taui net arari isa mi uber netoubour. 13 End ne an ende me abar. An mi at nub qamb munon boru ger, qo uben tuum, qo goten tuum, mag tuum. 14 Munon eng gas eng gagar wurit arari yarari mani werisar. An ende obounon eng Qenu an ubersieriba. Munon boru wurit arari yarunor eng bo taui maigas me andarunorei. Qen geret Qenu wonou munon qoregen umbriamir eng iigomot der bugomunor qen end an taui ubersieriba.”
14:15-24 Mit big qob: mi bingen niau qen
(Matyu 22.1-10)
15 Ende qamara munon ger nam qabt bugab igoar eng taui qamar: “Munon ger Qenu nob wonou bibis end bugab mi nub igo eng mismisiriba.” 16 Ende qamara Yisas taui mit big qamar: “Munon ger mi sig aib at nib qamb munon yurau irou gim ibagarei. 17 Gim ibagarei igo mi mom eretersi ugab ne wonou sarau munon ger imurima isub wurinob qamar: “Mi mom arsi ue, yarari isun.” 18 Ende qamara munon yurau eng gugum iet ne ger der sarau munon eng nob qamar: “Man girabur aib gab is gibam eng gab me isinei.” 19 Ne bo ger der nob qamar: “Ye bur qarig 10-ende ai waiseisar qamb taui baioum end oromar isub wuri warigesieribam end me isinei.” 20 Ne bo ger der nob qamar: “Ye yamangar se qas baioum end me isinei.”
21 Gugum mom ende qamb bis ugeari sarau munon wogub isub wonou munon barai eng mi eng gagar qamamir eng gugum nob qamarei. Qamara wo borusi mom oau biriberi nub wogub sarau munon eng nob qamar: “Ende gab bo qand tap togt ne tap qamaaman eng toat ginam aib end isub munon boru mi ue eng ne munon goten boru ibag ne mag tuum, ne munon me qib igour eng ibag oromar di.”
22 Ende qamara sarau munon eng igub igoii wogub tuan end qamar, “Barai, ne qamara ye ende oromar di munai tumbigi wuri imbigine isour eng munai tumbigi qei ar ui igo.” 23 Ende qamara munon barai eng bo nob qamar: “Ende gab eng ai taut iua tap tog eng toat ne man ai tap eng gagar toat isub ibag oromar diab mor wuri arirama munai tumbigi eng mom puriner. 24 Munon qoan ye wurit am eng wuri iet wagomir eng ye nob bo mani me nunorei,” ende qamarei.
14:25-33 Ininomi musub imbig ne Yisas toat igorun
25 Qen end munon yurau aib Yisas nob isub igamari Yisas igeser wurinob qamar: 26 “Munon ger yonou qomon eng wuri imbigib qamb eng wonou ur unor ne wonou ubeni ne wonou wagrari, ne wonou umomori umemragar ne wonomi git eng mom dui ne yarab eng yonou imbigau munon igoriba. 27 Munon ger qugurau end yari eng yonou imbigau munon me igorinerei.
28 Eng ete, an ger mon mindaub qamb eng song ar me mindat igoumon. Se qamart bugab nomon qur qerei musub gab ne mon mindainer eng qeemben gab ne mon qanam big mindainer eng is yarab mon eng qand mindat ugeiba. 29 A, mi ebet mon ar gigit qanam big qoren yeminer eng isi yarab nomon qur ubura wogub bo waga ar igama gab eng munon qei der wot igerigari qininingiba. 30 Ete qomorubour, “munon eng yonou qur nob qamb ebeter e ar weibi waga” ende qomorubour.
31 Ete gor, king munon uter aib ger wonou yogorau munon yurau 10,000-ende oromar isub king munon uter aib ger wonou yurau 20,000-ende wurinob yogurib qamb eng wo mom musub qerei gab ne isub wurinob yogub eng wuritanamimba. 32 A, wo munon yurau qeemben ue gab eng yogorau qen eng se qiren igama ne omboat qob gin biga king ger munon yurau irou end wot isa igub wogub igour.”
33 Ende qamb ne qamar: “Munon ger mi qei-qei end qas igub eng yonou imbigau munon bais me igorinerei.”
14:34,35 Mit big qob: tomon qer uburerei
(Matyu 5.13; Mak 9.50)
34 Ende qamb qamar: “Tomon suumi biginenei igama namanimun iriget qer uburinerei igama bo mamat mi anumbine ne mi me irigeinerei. Eng bo mai gas aba uter buriba? 35 Tomon boru ende gab eng ar arir wogun. Ye qob e quraum eng munon ger wonou iruges big igib qamb eng wonou iginer,” ende qamarei.