18
18:1-8 Mit big qob: yamangar qindou ger qereimau munon ye musi qamb ibitiri igoai
Yisas Qenut qenen qebi qamb a me ietarar qamb wuriimbig mi geret big wurinob qamarei. Qamar: “Ginam geret munon ger munon qob musitar igoai. Munon eng wo Qenu yari qiyo ne Munangit wurit me igub igamau. Ginam end gari yamangar qindou ger igoai. Wo qenen munon end diab simot ab ete nob qamb igoai, “Yonou munon qarau eng ye borusieriba, yonou qob yet wairmeseis.” Ende qamara munon eng qoan munon qei me wuri musub igamau. Qen end wonou ete misir igorei, “Qo, ye Qenut me igub a munon wurit gor me igub at igoum. End ne yamangar qindou e yet diar eng qob wot me wairemin eng qenen ende yet di igama ieteribam.”
Munon Barai Yisas qob eng ende qamb imusi qamar: “An eng gaiar, munon qob qereimau eng uber ue. Qenu wonou munon wuriqenungar eng inmusi qamb woromt a itum qenen wot simot arari mai me wurimusinerei qiyo? Mai tandari wot eab igamari iet ne wurimusieriba? Ende ue, Wo qob gari igub qand qoregensitariba. Ego Munangit wau wo qen geret deriner end munon wot oabigour qiyo, me wot oabigour eng wuriqerei ibegeiba.”
18:9-14 Mit big qob: munon ombur Qenu wot qebi qamamirei
Ende qamb ne bo munon qei wurinou mit gari igub ne munon qei me wurit igub igour end bo mi geret big wurinob qamar: 10 “Munon ombur Qenut qebi qomorub qamb inorou munait iramirei. Eng ger Parisi ne ger qur baiau munon. 11 Parisi eng irab mugenderi ete naget qamar, “Qenu, ye net uber quraum. Ye munon qei mi urim ba qetopur qamb a yamangar wurit qarig ir qib igour gas ende ue. Ne munon nonou qur ba qib igo qira maget igo gas ende gor ue, ye munon qoregen uber. 12 Ye qenen inorou gugum qen erobon end qen ombur qenen nenet igub mi gitab igoum. Ende at ne ye mi gugum ba qiumuni bubur 10-ende bugamsi ne bubur gari qas nenet big igoum. 13 Ende qamara ne bo qur baiau munon eng bo qi der naget wonomi toubet qumor mesenau Qenu nob qamar, “Io, Qenu, ye munon uber ue, ye munon mindigar qob qoat end yet igub yemusi” ende qamarei.
(Matyu 19.13-15; Mak 10.13-16)
14 Yisas ende qamb qamar: “Ye eng aninob quraum eng, Qenu munon end wot munon uber ende wot qamara wonou munai mor isorei. End ne munon ger yonou aib uber qamb ebeiner eng Qenu bumaimba. A munon ger wonomi toubet ebeiner eng Qenu wo musieriba.” Ende qamarei.
18:15-17 Wagari wau Yisas wot isunor
15 Qamb igama ne munon qei wurinou wau oromar diune Yisas wuri nonogursi qamb oromar diamirei. Dearari wonou imbigau yurau eng der oromar qamamirei. 16 Ende abari Yisas qamara wau ba yaremirei. Yarari wo der wonou yurau wurinob qamar: “Wagari oromar yarunor. Qenu wonou bibist igorunor eng munon gugum wau qamaaman eng gas ende burunor qamb wo qenunget igo. 17 Eng igar, munon ger Qenu bibis eng wau qomour e qenunga gas ende me ebeiner eng bibis end me igorinerei.”
18:18-30 Munon mind nob Yisas wot diarei
(Matyu 19.16-30; Mak 10.17-31)
18 Ende qamara Yuda munon baraitari ger Yisas qebi qamar: “Ne munon imbigau tari, ne munon uber, ye maigas ebet iigomot qenen igoribam?” 19 Qamara Yisas taui nob qamar: “Meimet qamb uber yet quran? Munon ger uber ue, Qenu gari qas uber. 20 Qomon eng gari nonou qoyam eng me eb: yamangar munon ger bauor eng bo me bai, me igeig yom, mi urim me bai, a wurimurimar me qem, nani tain qob qamarari iruges big igu.” 21 Ende qamara munon eng taui qamar: “Ye wau qomourt igo qomon eng gagar quran eng toat igoum eng isi yarab see ten isigi burem e.” 22 Yisas qob eng igub nob qamar: “Uber quran ego mi gari qas eng se ebet igoriban eng ete; ne mind eng munon qei wurisab ne qur taui ba munon mi ue eng werisiban. Ende ebeinen eng Qenu ginamt ne bo sau binat igoriban. End ne see yarab ye yetoa qib igorun.” 23 Munon eng sau binat end Yisas ye toat qib igoar qamara igub igeser qungon degen burab qorei.
24 Ende ebet qoa Yisas gab toubet qamar: “Munon gugum mind irou igorunor eng Qenu bibis end irunor eng qob qinan. 25 Munon mind nob eng Qenu wonou bibis end irub qamb eng sig-sig mom qob qinan. A maiben aib gaun eng mingoan mi qer mingoan mai igoun iru qomourt eng ar qasai isiba.” 26 Munon qei qob eng igub qebi qamamir: “Ende gab eng your uber igoriba?” 27 Qamarari Yisas qamar: “Munangit mi maigas me ubunerei, misue eng Qenu ar ebeiba.”
28 Ende qamara Pita der nob qamar: “In munai ginam a mi gugum wogub ne netoat qib igoun eng maigas obouboun?” 29 Ne Yisas taui qamar: “Io, munon ger Qenu wonou bibis end igorib qenunget eng ginam qiyo, ubeni qiyo, umom umour wogub qiyo unor ur qo wagrari wuriwogub qib igo eng sig uber. 30 Ende obounon eng Qenu an mi see igo eng wotanami mi sig irou andariba. Andab igama qen geret ansiara qenen bebereg igoruboumon.”
18:31-34 Yisas umb bo der bugeminer end qen ombur garit qamarei
(Matyu 20.17-19; Mak 10.32-34)
31 Ende qamb wogub wonou imbigau yurau 12-ende oromar wes opur ete isub wurinob qamar: “Ete qemerine igar. In Yerusalem qite irune qob gigit qamarau munon Munangit Waut qamb gumatemir eng irimanimba. 32 Baab ba imurimari munon yurau art wurit isiba. Isa ba sumungasi wot tumi mogirt wab wogubour. 33 Wogub pisirami waramb wogub mom waramari uma tumunimunorei igama qen duor gari ende ubura bo iigomot der bugemba.” 34 Ende qamara wonou imbigau yurau eng qob eng me imbigau. Qob qanam wurit waberamorei. Ende aba Yisas qob meimit qamb igoar eng me imbigau.
18:35-43 Yisas munon mag tuum ger musiarei
(Matyu 20.29-34; Mak 10.46-52)
35 Ende at wogub be Yeriko qani end diab gamir eng munon mag tuum ger tap goant et bugab igo mi yeisar qamb ibirat ab igoai. 36 Qen end munon yurau aib yar isub abari igub qamar: “Eng meimi obour?” 37 Qamara munon qei nob qamamir: “Nasaret munon Yisas eng yar ebet igo.” 38 Ende qamarari Yisas simot eab ar: “Yisas ne Debit wonou wau tumbigi, yet igu.” 39 Ende ara munon gigit isumir eng wog qamb qoronob qamat qamamir. Ego wo sig-sig mom ab qamar: “Debit wau tumbigi, yet igu.” 40 Ne Yisas naget wurinob qamara munon eng mot qani yarari munon eng nob qamar: 41 “Ye ne mai yesi qamb misir igan?” Qamara munon eng qamar: “Ye bo asiemb qamb misir igoum.” 42 Ende qamara Yisas nob qamar: “Eng ge, nonou oau apand end bo asiemban.” 43 Ende qamara qand asi mi gab Qenut uber qamb Yisas toat isorei. Isa munon irou gab wuri gor Qenut mismisiramirei.