21
21:1-4 Yamangar qindou Qenut igub qur bigorei
(Mak 12.41-44)
1-2 Yisas inorou munai aib mor end naget ibag igama munon mind nob eng nomon qur irou bis Qenut bigari, ne yamangar qindou ger nomon qur qomourt ombur-ombur qas bis arirama garei. Gab wurinob qamar: “Apand aninob quraum, yamangar qindou e qur bigar eng an gugum qur bigoumon eng antanamima. Qanam eng an qur irou igo end tau big tau igama aninou mi ba nuboumon. A, wo ende ue, gari igemerei eng mani ba nibam qamb me wagau. Gugum mom arir ue gar end antanamima,” ende qamarei.
21:5,6 Inorou munai aib bapamiomunor end Yisas qamarei
(Matyu 24.1-2; Mak 13.1-2)
Munon qei inorou munai aib nomon aib-aib qenenginobt mindatemir eng gab a Qenut nomon qur big eng abari gab qoagurui qamarari Yisas wurinob qamar: “Mi eng gugum gab qoaguruimoumon eng, qen geret bapami nomon qei wagari erer me igorinerei, gugum mom ago oum der inumutri igoriba.”
21:7-19 Qugurau qebebi dibeneriner end Yisas qamarei
(Matyu 24.3-28; Mak 13.3-23)
Ende qamara wuri qebi qamamir: “Imbigau munon, qen mait mi eng gagar quran eng aba guboun? Ne gor mi eng gagar ebeib qamb meimemit in mirorub gab imbig igoruboun?” Ne wo taui qamar: “An ete mirorub gab eng qoyamet igoarar, qen quraum eng yariba eng munon irou yar anmurimar ete qomorubour, munon yariba qamarari igub igoumon eng gari ye yoroum e. Ende qamarari an igatar wagar. Ne gor munon ginam-ginam aib qamb yogorari qob toau igub gor me yarimar. Mi eng gagar ebeteriomunor eng qen sindomund eng se qiren igoriba.”
10 Ende qamb imusi qamar: “Munon ai aib geret igour eng der geret igour eng wurinob yogub a king ger yurau eng der king ger yurau eng wurinob yogub ende ebeterimbour. 11 Ne ai aib qamb uyab ai qaur duret munon wuri uiebig a ginam qei qunumber qen aib yar a toar aib qamb igab ne gor tatet qitend gunon eng yarimar qamb mi mirortar ende ebeterimba.
12 Mi eng gagar quraum eng me yarinerei igama gigit an ansumungasiorubour. An ye qob igub ye yetoat ende at igamari munon qarau yar anbaab anamar inorou munai qoat igour munon eng wurit isub anwagari aningarambour, ne gor uyort anbigubour. Ende at ne anamar gabman munon baraitari a qob musitarau munon wurit isubour. 13 Wuri ende anamar isari qen end yonou qob uber eng sabar-sabar wurinob qamarar. 14 Wuri ende ansiarari qob maigas wurinob qomorun qamb misir me igar. 15 An wuri magqurt naget igamari yonou gari ansierine misir uber igub qob qeretut nob qamarari aninou munon qarau igub me ombarir ne me anbumaimunorei.
16 Ne aninou tain nanib ne munon banam wurinou anduimari munon qarau an qei aningarambour. 17 Ende at ne an yet mom igub abari animbag ye yesiningot ne ansumungasiorubour. 18 Ende ansiorunor eng Qenu anoar igoriba. 19 Ende aba ne an munon qarau wurit yari ne qer gimiet yonou qob uber qomorunon eng isi yarab bo igomot igoruboumon.”
21:20-24 Yerusalem borusiorunor end Yisas qamarei
(Matyu 24.15-21; Mak 13.14-19)
20 Ende qamb qamar: “An igo qen geret gunon eng yogorau munon yar ginam aib Yerusalem qon ariramari gab eng, ‘qo munai ginam borusiorubour qen eng piara,’ ende qomoruboumon,” qamar. 21 “Ende abari munon Yuda wuri iua ai qaurent irubour. Ne munon ginamt igorunor eng iua amug isubour. A munon ai geret igorunor eng bo qen end di ginam aib end me isunorei. 22 Qen eng yariner eng Qenu wau waramir end taui qamb ne gor qob qoan gumatemir eng irimaniom qamb 23 Qen end yamangar qurag igour eng nob wau se ba inau wurisab igour eng nob wuri borumesis. Qenu wo misiringeteriner eng munon ag e qomon eng ebetemir eng wurit qoot-qoot isiba. 24 Bui qaurit wurigumar, ne qei uyort wuribig oromar munon ginam qei magqurt wuri nagasi igorubour. Ne munon ar Yuda ue eng wuri yar Yerusalem di igamari wurinou qen ubura ne wogubour.”
21:25-28 Munangit wau qen geret deriba
(Matyu 24.29-31; Mak 13.24-27)
25 Ende qamb qamar: “Qen eng yariba, worom, inaun, tapai qamb eng gagar mirarubour. Ne ago e uyer ya iger yar toaima igub munon yamangar gugum borusi mom yarimbour. 26 Ag e mi gugum undounder uburab a tapai erer qite norumor dara gab yari mag uburab uburiba. 27 Mi eng gagar gabri ende ebet igamari Munangit Wau waberet qenengi nob ne wonou qiribiten deriba. 28 Mi eng gagar qanam big ende mirorub gab eng an matarub qitermar. Qenu anamar iribeiner eng mi ende guboumon,” ende qamarei.
21:29-33 In nam warari imbig igoun
(Matyu 24.32-35; Mak 13.28-31)
29 Yisas qob eng ende wurinob qamb wogub mi geret big qamar: “An nam togun nob nam ar qei nob ibagaiar. 30 Nam eng gagar warari eng ‘qo worom qen pi’ ende qamb igoumon. 31 Ende gas ende gari, mi eng gagar miroriari ibag “qo Qenu inamar iribar eng piara” ende qamarar.
32 Eng apand aninob quraum, munon see igour eng qei me umunorei igama mi eng yariba. 33 Qen eng yara ai tat nob mom uburiner ego, yonou qob piten ger bais me uburinerei.
21:34-38 In qoyamet igorun
34 End ne an musub qoyamet igoarar. An ya uter nub qanganget qiyo, a git goant igub mi niau qamb mingoant asi igamari qen eng yara gab gegirunon qamb. Aninou git goant qas igunon eng, Qenu wonou qen eng yariner eng munon ger toar nob qib igama ubuemi toar qogom igub wot ibig yar goa gas ende sieriba. 35 Qen eng yariner eng munon ai gugum mom yariba. 36 End ne qen gugum song ar me igoarar, qoyamet qenen Qenu simot eari annonogursi igoriner. Ende at igorunon eng qen eng yar an qubeima Munangit Wau menmant iruboumon.”
37 Qen end Yisas wo ai qaur nam Olib man igo end inab igo ne oru yar inorou munai end qob wurinob qamb igoai. 38 Munon yamangar gugum itum der qob qamara igub qamb isub igurei.