23
23:1-5 Yisas mot Pailat wot isumirei
(Matyu 27.1-2, 11-14; Mak 15.1-5; Yon 18.28-38)
Ende qamara ne gugum der Yisas mot Rom gabman munon tarinob Pailat wot isumirei. Isub qanambig qamamir: “Munon e in mot yoroun eng qanam eng ete, in munon yamangar gugum wuri ba songesi ete qamb igo: “An Sisar nomon qur utab igoumon eng wagar qamb qiyo a wonomit Qenu munon wuriubersierib qamb imurima derer eng ye gari, ye baraitari” ende at qamb igo end nob yoroun.” Ende qamarari Pailat Yisas qebi qamar: “Ie, ne Yuda wurinou baraitari gigit qiyo?” Ne Yisas taui qamar: “Nonou gari quran eng”. Ende qamara Pailat der Qenut mian yab igour wurinou baraitari eng nob munon yurau wurinob garisi qamar: “Munon e ye gaum eng qomon boru ger me abau.” Ende qamara wuri der nob agunub qamamir: “Ende mai, qoan Galili munon wurinob qamb a Yuda munon wurinob qamb is isi yar e bo yar qurar eng meimi?”
23:6-12 Yisas mot Herot wot isumirei
Ende at qamarari igub Pailat wuri qebi qamar: “Munon e mai Galili munon qiyo?” Ende qamara qamarari igub wogub mom imbigorei. “Io munon eng Herot wonou yurau” ende qamb imurima Herot isorei. Qen end Herot wo Yerusalem eng igoar end.
Herot Yisas isa gab borusi uberetarei. Yisast qob suari igub gib qamb at igoar end. Ne bo Yisas mi wes ger aba gib qamb End ne Herot mi irou Yisas qebiamorei. Ego Yisas qob ger taui me qamarau. 10 Ende aba gab Qenut mian yab igour baraitari eng ne qomon imbig igour eng bo ir-ir naget Yisas qomon boru-boru ebet qib igo qamb meten wot qamamirei. 11 Ende at ne Herot wonou yogorau yurau eng nob der qob song-song wot qamb ber qob wot qamamirei. Qamb ne bo mingoan qenenginob sig uber ger ba qumanimetet wogub bo imurimari Pailat qani isorei. 12 Qoan Herot Pailat nob qarau igurei isi yarab qen end qas qibanamsiamirei.
23:13-25 Pailat Yisas big waramar qamb qamarei
(Matyu 27.15-26; Mak 15.6-15; Yon 18.39-19.16)
13 Ende at ne Pailat munon Qenut mian yamau baraitari eng ne munon baraitari qei ne munon yamangar ar ende wurit qamara yarari wurinob qamar: 14 “An munon e mot yet yarab quraumon eng: Munon e qomon soagensi munon wurinob qamb qib igo qamb qob musitoub quraumon eng. Ye aninou magqurt qebi nob quraum eng, wo qomon boru ger ebet igo qamara me igoum. 15 Herot qebimar eng ue gab bo init imurima yarar eng gor. End ne in ar waramun eng uber ue eng gab quraum. 16 End ne ye ar pisirami qas waramb wogub anit imurimine isiba,” ende qamarei. 17 Togun gugum Qenu enger tain qoanb wuri qubei wagerei qamb mi at nub ne Pailat munon uyort igour eng ger wurit imurima isub igo.
18 Pailat ende qamara munon yurau eng gugum der amir: “Waramari uma ne in Barabas qas init imurimari yariner.” 19 Barabas wo uyort bigumir eng wo gabman nob agunub a munon qei igarama umari gab ba bigumirei. 20 Ende qamarari Pailat Yisas ar wogub imurimine wurit isiner qamb bo sabar wurinob qamarei. 21 Qamar ego wuri der nob agunub amir: “Nam erer qas big waramar, nam erer qas big waramar.” 22 Ende qamarari Pailat bo qen ombur garit wurinob qamar: “Meimet qamb munon e qomon boru ger ebeterei? Ye gaum eng waramau werei ende ger me gaum. Ende ne aninou waramb qamb ibitiriaumon end ye ar pisiramit qas waramb wogub ar anit imurimine isiba.” 23 Ende qamara wuri mom warama umb qas weginer qamb ibitiriamirei. Ende at Pailat qob ba songesi wagari wagerei. 24 Wogub wurinou qob qamamir eng toat wurit wagerei. 25 Wogub ne munon ger gabman nob agunub a munon igaramb at qib igama uyort bigumir eng bo ar wurit waga isorei. Ne Yisas um qamb mom ibitiriari ibag imurima yogorau munon wurit isorei.
23:26-43 Yisas nam tenori big waramirei
(Matyu 27.32-44; Mak 15.21-32; Yon 19.17-27)
26 Yisas wurit isa mot isub qataben gamir eng Sairini munon ger unum Saimon. Wo diab ginam aib eng isib at igoai. Ende gab ne Yisas nam togoramor eng nob bai qamb end qamat qamarari wo bo ba Yisas toat isorei.
27 Isari munon yamangar irou toat isub igo yamangar irou eab-eab uru wab ende at qanam isub igurei. 28 Ende at isub igamari Yisas igeser wurinob qamar: “An Yerusalem yamangar, an yet me eaiar. An aninomit eab ne aninou wau end wurit eaiar. 29 Qen ger gab anit ete qomorubour: yamangar wau me baunerei, a wau me baiau, ne wau inau me wurisinerei, yamangar eng wuri mismisirubour. 30 Qen end munon qei der ai qaur aib-aib end wurit qomorubour: ‘duret in umimar.’ Ne gor ai qaur qamaaman end wurit qomorubour: ‘duret iningaramar.’ 31 Eng gaiar, wuri ye nam igom gas ende igimine yesiaur eng Yuda munon wuri nam umau gas ende igamari sig mom wuriquguragsiorubour.” Yisas ende wurinob qamarei.
32 Qen end munon ombur qomon boru at qib igour eng nob isub Yisas nob igaramb qamb. 33 Ende oromar isub isi ai qauren ger ‘tari qer’ qamb igour end isub ne Yisas nam tenori big waramb ne munon ombur eng, ger uberegent wes end big waramb ne ger uben qagit end big waramb ende ebetemirei. 34 Yisas nam erer end igo qamar: “Tain, munon e yesiaur eng wuri qanam sir me imbig ne yesiaur, ne taui me wuri sumungasi.” Ende qamara wuri der Yisas mingoan wot baub qamb ne sauab your wotanami mingoan eng bainer qamb ebetemirei.
35 Ende abari munon qei qoat naget igo ne Yuda munon baraitari eng der Yisas ber qob wot qamamir: “Munon qei wuri musub qib igoar eng wagari wonomi musia gune. ‘Ye Krais, Qenu munon gugum wurimusi qamb yemaribigorei’ qamb qib igoar end.” 36 Ende qamarari yogorau munon wuri gor der ber qob wot qamamir: 37 “Ne Yuda wurinou baraitari igo gab eng nonomi musub der ge?” Ende wot qamb igurei. 38 Yisas big waramirt erer end qob ger ete qamb gumat bigumirei: MUNON E YUDA WURINOU BARAITARI, ende qamb gumatemirei.
39 Munon boru ombur wuri big waramir eng ger igo Yisast ber qob wot qamar: “Ne munon wuri musiau tari, end ne nonomi ubersi ne in ombur in musi.” 40-41 Ende qamara munon ger igo qamat qamar: “Ne Qenut misir me igan? In gugum ininou qomon boru ebet igoun end taui qamb qeemben inquguragsiaur. Ego wo ende ue wonou ar meten siaur end uber ue.” 42 Ende qamb Yisas nob qamar: “Yisas, ne mom baraitari burab nonou bibis end isub gab eng yet misir igu.” 43 Ende qamara Yisas der taui qamar: “Apand nonob quraum, see qas in ombur ginam uberar end igoruboun.” ende qamarei.
23:44-49 Yisas umorei
(Matyu 27.45-56; Mak 15.33-41; Yon 19.28-30)
44-45 Qen end worom ginam tog yarab ne ai gugum iturama worom mag bo me geau. Ende igama igoi isii worom bo qumat dara ne mingoan gurum aib inorou munai tend opur uriamir eng metut qitend quburab isii waseramorei.
46 Ende aba gab igamari Yisas qugiab qamb ar: “Tain, yonou moui uber ne bai.” Ende qamb ab wogub umorei.
47 Yogorau munon baraitari eng mi eng ende aba gab wogub Qenut oabig qamar: “Segagam, munon e munon qoregen uber,” ende qamarei.
48 Munon gugum qoui naget qoat igour eng mi eng ende aba gab qumor-qumor isumirei.
49 Ne Yisas wonou munon banam ne yamangar qei Yisas mot yarari ginam Galili wogub yaremir eng mugenderi nami ende naget igo mi eng aba gab igurei.
23:50-56 Yisas tumuniamirei
(Matyu 27.57-61; Mak 15.42-47; Yon 19.38-42)
50 Qen end Yuda munon ger unum Yosep. Wonou ginam qenen eng Arimatea. Wo munon qoregen uber. Ne gor, wo Yuda munon baraitari qob musitarub qamb qiumuni igour eng wurinou erogori. 51 Wo igo baraitari qei Yisast qob qamb nausi ebetemir eng wo io me qamarau. Wo qoan Qenu wonou bibis bigor eng ba dibesierib qamar eng qoat igoai. 52 Munon eng wo Yisas uma wogub mumun bis tumunimb qamb is Pailat qebi garei. 53 Qebi gea io qamara isub mumun erer igoar eng bo ag big ne mingoan oan nob end ouri wogub bisub tumuniamorei. Tumun eng qoan nomon erobon goanetemirei. Munon ger me tumunimau, bubun igoai. 54 Qen eng Fraide, barim eng inorou qen end gitab ibeibi igorub etemir eng pisiarei.
55 Galili yamangar Yisas nob yarari toat yaremir eng Yosep Yisas mumun bis tumunimb isa nob isumirei. Isub maigas at tumunieminer eng musub gab imbigub qamb. 56 Ende gab wogub ginamt irab maurem ya qamb mi eng gagar arsi igo Yisas git goan bieriner qamb qositoub qamb. Ne inorou qen eng wurinou qomon igo end gitab ar ibeibi igurei.