16
16:1-8 Yisas bo igomot der bugamorei
(Matyu 28.1-8; Luk 24.1-12; Yon 20.1-10)
Maria Makdala nob Maria Yems Yosep nob unor eng Yisas ende tumunimari musub gab imbig wogub isub inemirei. Sarere itumorama inorou qen eng pura ne yamangar ger Salome eng nob ombur gari ende mind munait isub welya qogom sig uber eng baub igo Sande itum der irab Yisas bieriner qamb wot igimb qamb welya eng ba arsi igurei. Ende arsi wugumirei igo Sande itum qire der munon teteret iramirei. Qataben ir igo wurinou qob-qob qamamir: “Wa, irune your nomon qugurau aib tumun qabar qipiotemir eng weimatara gitgoan ubersioruboun?” Ende qamb ir-iri qani diab gamir eng nomon qipiotemir eng wei wogub ba qiesi bigumirei igama gamirei. Gab ne tumun erobon isub gamir e munon moi ger mi goan oan nob qumaniamorei ig uberegent end bugab igama gab borusi qiet yariamirei. Ende gab yarimari ne wo der wurinob qamar: “An me yarimar, Ye animbagaum eng an Nasaret munon Yisas waramari uma e tumuniamir eng et igo qamb gub qamb diumanei. Wo e me igo, der bugab qoai. Up qas igo e gaiar.” Ende gab ne qob e aninob quraum eng bis Pita nob qamb ne yurau qei eng gugum wurinob ete qamarar: “Yisas qoan me umaut igo wurinob qamar eng wo gigit is Galili yatai end igama gubour.”
Ende qamara ne borusi yari wogub munon ger qob nob me qamarau. Nogom wurigomotopurama wogub ar saaneri uyab-uyab isumirei.
16:9-11 Maria Makdala Yisas garei
(Matyu 28.9-10; Yon 20.11-18)
Yisas Sande itum der ende dari ne qen qamar opur Maria Makdala qoan aibigau 7-ende wot isorei igama Yisas musuor eng wot dibentarei. 10 Ne Maria isi Yisas wonou munon yurau wuriimbig qib igoar eng is ibagar eng wuri Yisast oau boruburab toubet ende ebet igurei. 11 Ende at igamari ibag wurinob qamar: “Wa, Yisas qoan der bugab qib igama gab wogub yoroum.” Ende qamara ne wuri der apand me qamarau.
16:12,13 Yisas wonou imbigau munon ombur wurit dibentarei
(Luk 24.13-35)
12 Qen end qas munon ombur-ombur ginam eng wogub tap isub igamari Yisas wonou wes at diab wurit dibentarei. 13 Ne bo munon ombur eng bo isub Yisas wonou yurau wurinob qib igoar eng Yisas gaun qamamir eng gor apand me qamarau.
16:14-18 Yisas imbigau yurau 11-end wurit dibentarei
(Matyu 28.16-20; Luk 24.36-49; Yon 20.19-23)
14 Sande itumorama ne wonou yurau wurinob qib igoar 11-ende erogori bugab mi nub igamari wobont weib diarei. Diab oromar qamar: “An ye igom der bugab munon yamangar qei wurit dibenerine yegab yar aninob qamarari meimet qamb yet me oabigau?” 15 Ende qamb ne bo qamar: “See qas an gugum dari ne munon ginam-ginam isub yonou qob uber e animbigoum e wurinob qamarari igunor. 16 Igub yet oabigari eng yonou unumut ya obotar wurimaragansiarar ende at igamari wuri bebereg igorubour, a yet me oabigunor eng Qenu wuriqerei mutet wuriariramba,” ende qamarei. 17-18 Qamb ne ete gor qamar: “Ne gor munon yet oabigunor eng munon ger mi wot isinerei igama eng ar qamarari uberburiba, a qob bubun eng ar qomorubour, a mani uter orogora eng me umunorei, a ya boru munon nub umb igour eng gor nub me umunorei, ne munon toar nob gab uben benerimari uber burubour. Munon yet oabigunor eng mi eng gagar abari ibag imbigubour,” ende qamarei.
16:19,20 Yisas erer qite irarei
(Luk 24.50-53)
19 Munon aib Yisas ende qamb waga ne Qenu wonou bo mot erer qite irab uberegent wes end big nonogursiarei. 20 Ende iroa wogub ne Yisas wonou munon yurau wuriimbig qib igoar eng munon ginam-ginam iua Yisas qomon qiyo qob uber wuriimbigor eng wurinob qamb qib igurei. Ende abari ne munon aib wurinonogursia ne mi wes-wes aba wogub munon qei imbigar qamb ende ebet igoai.