2
2:1-12 Munon yurau ar worom di igot wes end Yisas gub qamb yaremirei
Yisas unor munai ginam aib Betlehem end baurei. Yuda wurinou ai end. Qen end munon baraitari Herot ai eng qoat igoai. Ende igama ne qen geret munon yurau qei worom diat wes end igo tapai wanunger igour eng Yerusalem end diab qamamir: “Wau ger unor se baiar eng igoi baraiburab Yuda wurinou munon baraitari igoribar eng eret igo? In wonou tapai worom diat wes end igo gab wot mismisirub qamb yoroun.” Munon baraitari Herot ende igub borusi qiet ne oau biriberi norei. Ende aba ne Yerusalem munon gugum gab borusi qiet ne yariamirei. Ende at ne Herot der Pris munon baraitari ne qomon imbigau munon eng gagar wurit qamara yar qiumunimari wuri qebi qamar: “Munon inubersiau tari eng wo ginam eret unor baiba?” Ende qamara wuri taui qamamir: “Yuda wurinou ginam aib Betlehem end. Mi eng abar eng qoan qob gigit qamarau munon Qenu qamara gumatemir eng ete:
An munon Betlehem Yuda wurinou ait igoumon eng, an munon unum diban igoumon end Munon Aib ger aninou yurau end dari ne Isrel munon oroar igama an unum diban igoruboumon.”
Ne Herot munon worom diat wes eng diamir eng wuriba qiumuni qi wurinob tapai qen mait gamirei qi eng wurinob qemerib qamb wuriba qiumunimorei. Qiumuni qob qamarari igub wogub wuriimurimb qamb qamar: “An isub mom asi qibi gab qas wogub diab ye bo sir mom yiimbig qamarari isub gibam.”
Qob eng ende qamara igub wogub mom ende oboub qamb isumirei. Isub gamin eng tapai worom diat wes end igo gamir eng bo wuri isub etemirt wes end isa toat isub igurei. Tapai eng isub munai mor wau unor nob igour eng maribig erer end igoai. 10 Wuri tapai eng gab borusi mismisir isub igurei.
11 Isi yarab wau unor Maria nob igour munai mor end isub ibagamirei. Ibag gamaur wat bugab mismisiramirei. Ende at ne abau dagot mi qenenginob ne uyan qogom nob ne welya qogomnob uyabriamir eng dagot banam ar utemirei. 12 Ende at wogub inemirei igo bo yonam irab Herot imbigunor qamb itum end inig Qenu geari wuritaisi qamara igub ai tap ger toat wurinou ginamt iramirei.
2:13-15 Yosep Maria ne wurinou wau ende Isip end isumirei
13 Iroari wogub qen geret Yosep bo inerei igo inig Munon Aib enger gea nob qamar: “Wau unor nob oromar iua Isip umo isar. Is end igamari bo diarar qamb qob anit bigine igub diarar. Herot wau eng waramb qamb yogorau munon wuriimurima gub qamb asi qib igorubour.” 14 Ende qamara igub itum end Yosep der wau unor nob oramar ai Isip umo isumirei. 15 Is end igamari qen geret Herot uma wogub diorub qamb qoat igurei. Mi eng ebeter eng Qenu qob qoan ete qamara munon miteri qamb gumatemir eng irimaniamorei: Yonou wau Isip end igama wot qemerine dieriba.
2:16-18 Herot qamara wau irou igaramirei
16 Qen end Herot mom imbigorei, “Qo, munon worom diat wes eng apand yimirimot qamamirei” qamb oau biriberi norei. Ende at wogub munon qei wuriimurima Betlehem end ne ginam qani-qani end isub munonbor wau unor se wuriba igama ibag ne togun ombur me wab igamari ibag eng igaramb ugaiar qamb qamara ende ebetemirei. Eng ebeter eng munon worom dearaut eng diab song ar nob qamarari igor end ebeterei. 17 Mi eng ebeter eng Qenu qob ger qamara munon Yeremaia qoan ir gumater eng irimaniamorei.
18 Ete qamarei:
Toau ger Rama end igumirei, toau eng borusi toubet eab ende at igurei. Resel wonou wau wurit eab igoai, ende ea ne munon qei oau meinsiorun qamb etemir eng ue, wonou wau mom umb uburemir end.
2:19-23 Yosep Maria ne wurinou wau ende bo yonam diamirei
19 Qen geret Herot mom uma wogub, Munon Aib enger ger der Isip end isub Yosep nob qamara inig gea qamar: 20 “Ne munon wau waramb at igour eng qo umumirei, der wau unor nob oramar Isrel ai end bo irar.” 21 Ende qamara Yosep der wau unor nob oramar Isrel ai end bo diamirei.
22 Diorub qamb igumir eng Herot wonou wau Arkelaus ur uput qamb munon baraitari igo Yuda oroar igo. Ende qamarari igub Yosep borusi yariamorei. Ende aba Qenu bo inig gea nob qamara igub ai Galili end iramirei. 23 Irab is munai ginam Nasaret eng mom baurei. Wuri munai ginam Nasaret mom baumir eng munon miteri qamb gumatemirei igoar eng irimaniamorei: Munon eng wot Nasaret munon ende wot qomorubour.