20
20:1-16 Sarau munon wain man sarau baab igurei
Yisas qob eng ende qamb wogub mi geret big qamar: “Qenu wonou ginamt bibis big igo eng ete gas: munon ger itum der wonou wain man eng sarau beseiser qamb munon qei wuriqereimb qamb isorei. Isub wuriqereima uber qamarari qen end wonou uyes nomon qur irunob eng gugum wurisab wogub wuriimurima sarau botoub qamb isumirei. Isari wogub man ur eng wo igoi wogub worom erer diara sarau baab igour qamb ibegeib qamb isorei. Isub ibagar eng munon qei ar aib qamb qiumuni igamari wurinob ai ibeibi naget igurei. Igamari wurinob qamar, “An gor isub man sarau beari nomon qur qeemben andaribam.” Ende qamara isumirei. Isari wogub wo igoi wogub worom ginam tog yara bo is ibagar eng ende sig. Ne bo worom qumat dara is ibagar eng gor ende sig.
Ne bo mom sarau wagau qen eng gab is ibagar eng gor, munon qei bo di ar end naget igamari ibag wuriqebi qamar: “An qen e sarau bais me beau, ar igamari worom nerima ne?” Ne wuri qamamir, “Munon ger sarau me inimbiga gab in sarau me beau.” Ende qamarari wo bo uber qamb wogub wuriimurima wain man eng isumirei.
Worom mom nerima ne man ur wonou munon barai eng nob qamar: “Sarau munon eng wurit ara diarari nomon qur taui werisu. Qanam big munon qanam saraut isar eng gigit utab ne bo wobont isar eng ut. Ende at bir-birii mom sasam munon qamart isar eng ut.” Ende qamara ne gigit munon sarau qen ubura wuriimurima isub sarau baist baamir eng gugum K1.00, K1.00 wuriserei. 10 Wurisa gab munon gigit isumir eng, in aib bauboun qamb misir igumir eng ue, wuri gor qeemben K1.00 baumirei. 11 Ende baub gab oau biriberi nub wogub man ur nob agunub qamamir. 12 “Munon qei ar igamari sarau qen ubura nonou ibag wuriimurima darab sarau baun qamb burindir wogub diaur eng nomon qur eng wurisan eng uber. Ego in borumesis, worom init nerimar eng nomon qur e indaran eng uber ue.”
13 Ne man ur der munon ger nob qamar: “Ne igu, ye me neborusiaum, itumut qen e gari sarau qanambig baub qamb nomon qur qangang ende baub qamb in ombur qob qamb nausiunei. 14 End ne sarau taui nomon qur notoum eng ba ginamt iroa ye bo munon qanamt is sarau baur eng ne nomon qur notoum gas ende qeemben werisibam. 15 Eng yonomi, end nomon qur ende at andoroum eng qob ue. Ne meimet qamb mi eng qenunget ye merimisab igoan?”
16 Yisas qob eng ende qamb ne sasam qamar: “Munon unum diban ue igorunor eng wuri bo munon aib diban igorubour. A munon aib unum diban igo qen big qiriner eng bo umo isiba.”
20:17-19 Yisas wonou uminer end qen ombur gari ende qamar eng
(Mak 10.32-34; Luk 18.31-34)
17 Qen end Yisas Yerusalem qite irib qamb ne wonou imbigau yurau 12 eng qas oromar qataben irab wurinob qi qamar: 18 “An igar, in Yerusalem qite irune Pris munon baraitari eng ne qomon imbigau munon yurau eng der Munangit wau baab qob qamb nausi waramb qamb oboubour. 19 Ende at ne ba imurimari munon igeig wurit isa wuri ba ber qob wot qamb pisirami waramb ne ba nam tenori big waramb erer urimbour. Ende abari uma ne ba tumunimunorei igama qen ombur gari isa bo igomot der bugemba.”
20:20-28 Yems Yon nob unor Yisas qebi qamarei
(Mak 10.35-45)
20 Qen end Sebedi wonou wau ombur, wurinou unor eng iroari nob ir igoar end Yisas qob eng at qamara igub yar menmant end inumor mi qei nob qamarei. 21 Yamangar eng Yisas qani ende yara ne Yisas qebi qamar: “Meimi?” ende qamara yamangar eng nob qamar: “Qen geret ne munon baraitari aib burab gab eng yonou wau ombur eng wuriba qubei ne wuriwaga nonou qipisen ig-ig end igorunor.”
22 Ende qamara Yisas taui wurinob qamar: “Ye mi eng quraum eng an qoyam ue end eng at quraumon. An mai ye git goan sarog big yonomi duimine yanambour eng an gor ende obounon eng qeemben qiyo?” Ne wuri taui qamamir: “In qeemben ar, ende obouboun.” 23 Ende qamarari Yisas taui qamar: “Git eng apand ende obouboumon. Ego an ombur ye qipisen ig-ig et igorub quraumon eng, ye an igorunon munai up eng me maribiginei. Munai up igorunon eng Tain wonou qo munon gugum maribagatarerei igo.”
24 Munon ombur eng der Yisas nob ende qamarari wonou imbigau munon 10 eng der ombur wurit borusi misiringetamirei. 25 Ende abari Yisas gugum wuriba qiumuni wurinob qamar: “Ai gugum munon baraitari wes-wes igo qomon biga wonou yurau eng toat igour. Ne gor ginam gari-gari wurinou munon barai qob qamara igetet igour. 26 An eng gas ende me abar. An end ger baraitari igo qei oroar igorib eng wo bo wau unebi igoriba. 27 A ger ye gigit igoum qamb ebeiner eng wo an qei ar sarau batar igoriba. 28 Munangit wau wo gor ende gas ende, wo munon ag e yemusiarar qamb me darau, ue. Wo munon ag e wurimusierib qamb dererei. Wurit igub wonomi dui umb wurimaragansierine igomot igoarar qamb.”
20:29-34 Munon ombur mag tuum Yisas musiarei
(Mak 10.46-52; Luk 18.35-43)
29 Ende qamb wogub munai ginam Yeriko wogub bo tumbigi iroari munon yurau aib orotoar iramirei. 30 Iroari munon ombur mag tuum tapet end igour eng Yisas dia qamarari igub atag qamb amir: “Imbigau munon, ne Debit wau, in initoubar musi.” 31 Ende qamb arari munon yurau aib eng der wuritaisi oramar qamamir ego munon ombur eng bo sig-sig mom qamb amir: “Debit wau inmusi.”
32 Ne Yisas naget wuri qebi qamar: “An ye mai insi qamb ab igoumon?” 33 Ne wuri taui qamamir: “Barai, ne mag inmusia asiomun qamb igo ab igoun.” 34 Ende qamarari Yisas ibag borusi wuritoubar ne magt wuribea musub asi ne Yisas toat iramirei.