23
23:1-12 Yisas qomon imbigau munon Parisi nob wuri irun warei
(Mak 12.38-40; Luk 11.37-54; 20.45-47)
Yisas munon yurau aib eng ne wonou imbigau yurau eng nob garisi wurinob qamar: “Munon qomon qerei imbig igour eng nob Parisi nob wuri Moses qomon eng qas animbig igour. Eng uber, wuri qob qamarari igatar toat mi abar qamb qamarari eng gugum abar. Ego qomon boru qei ebet igour eng an ibag me tauar, qob irou qamb ne wurinou me toat igour. Wuri mi qugurau aib ger ba munon wurisari togor quguraget qiroari wuri bo mag gari ibag wagau gas ende at igour. Wuri mi ebet igour eng munon qen inimbagaiar qamb qas at igour. Ende at ne Qenu qob tau gumatriamir eng qoimber yab erobon big igour eng ten ba tarit, a ubent touri wogub mi goan qenenginob eng degen-degen qumani qib igour. Mi aib at nub qamb qiyo a inorou munai mor end is bugomb qamb eng nam qab deberit end qas bugab igour. Ne munon mag diban end wuri dibes qamarari igub qamb qiyo a munon qei ibag ‘imbigau munon’, ende wurit qamarari igub qamb mi big-big qib igour.
An gor, ger der geret, ‘imbigau munon’ end me qit qamarar. An erogori qibanamsi igo ne imbigau munon gari qas igo qob qamara toat igoarar. Ne gor aninou taineb ag e wurit, ‘tain aib’ ende gor me wurit qamarar. Aninou Tain aib gari wonou ginamt end igo. 10 Ne aninou geret, ‘munon barai’ end gor me wot qamarar. Aninou munon barai gari qas igo eng munon in ubersiau tari wo gari. 11 Aninou munon ger baraitari igo gab eng wo ar sarau batar igoriner. 12 Munon ger wonomi qen big qib igoriner eng wo bo umo isiba. A munon ger wonomi bumai qiriner eng wo bo munon baraitari diban igoriba.”
23:13-36 Yisas qoyam munon Parisi nob wurinou qomon boru end wurinob qamarei
13 Qamb qamar: “An qomon imbigau munon ne Parisi nob, an qoyamet igoarar. An qob irou munon oramar qamb wogub Qenu wonou bibist igamau werei eng munon animbag igamari magqurt mondir obotarau nami ende at igoumon. Ubet wogub aninou gor mor me isub igoumon. Munon mor isun qamb ebet igour, ego aninou werei opur igoumon. 14 An qomon imbigau munon ne Parisi, an qoyamet igoarar. An yamangar qindou wurinou munai wurit baub qamb wurimurimausi baub wogub Qenu qebi quraun qamb qob degen aib qamb aninou qomon boru eng nonogursiorub at igoumon.
15 An qomon imbigau munon ne Parisi, an qoyamet igoarar. An qob ombur big qamb ne tomon ya erer qib ne gotent ai gugum qib ne munon wuriqerei ne aninou yurau igorunor qamb at igoumon. Wuri qoan munon ger wonou yurau igour, ego an bo uyes ubumot aninou yurau end igoar qamb at igoumon eng wo ginam boru end isiba, aninou gas ende. An ende abari wuri qomon boru ebet igour eng an antanami ebet igour.
16 An qoyametarar, an munon mag tuumtaman eng meimet qamb munon tap wuriimbigub at igoumon? An ete qamb igoumon: Munon ger, qob qamb inorou munai aib end unumir, ‘sig apand’ qemeriner eng ue. Ego inorou munait mi qenenginobt mindat igour eng unumir sig apand qamb gab eng mi ebeib qemeriner eng ebet qas weginer. 17 An munon mag tuum ne qangang ur. An eng qamb igoumon eng, meimi eng sig qau, inorou munai eng qiyo, a inorou munait mi qenenginob igo eng aba qau? 18 Ne ete gor wurinob qamb igoumon, Munon ger Qenut mian yab big igour nam qab eng unumir ‘apand’ qemeriner eng sig qau ue. Ego mi git yab nam qab erer bigunor eng unumot ‘apand’ qemeriner eng sig qau. 19 An munon mag tuum, mani yab nam qab erer big igour eng qau qiyo, a nam qab eng mani aba qau burab igo? 20 End ne munon ger nam qab eng unumot apand qemeriner eng, mani yab erer bigunor eng ten wonou qob nonogursierib qamb toat qamara bininger igo. 21 End munon ger qob qamb inorou munai unumot apand qamb wonou qob nonogursierib at igo eng, Qenu gor toat qamb igo Qenu wo inorou munai mor end igo. 22 Ne munon ger qob qamb Qenu wonou ginam unumot qamb wonou qob nonogursierib ebeiner eng Qenu wonou bugab igo eng nob wo git eng nob nag bigiba.
23 An qomon imbigau munon ne Parisi nob an munon misir ombur end an qoyamet igoarar. An mi niau qamaaman eng bubur 10-ende big wogub bubur gari qas Qenut maribig igoumon. Ego qomon qob aib eng an biisitet igoumon. Mi bubur gari qas Qenut maribig igoumon qomon eng git uber. Me wagar. Ende ebet igo bo imusi qomon aib uber toat igoarar. Munon qomon qoregen qereimau eng ne, munon wurimusiau eng ne, oau apand qomon eng. 24 An munon mag tuum gas ende, end munon qei tap wuriimbiguboun qamb at igoumon? An eng ebet igoumon eng ete gas: Mani yoor uber eng mi qanining qomourt isub igama gab yoor aib eng ten unab arir igoumon. Ego wai kamel aib mi sig mag diban eng, an ten mugimari isub anquguragsi igo.
25 An qomon imbigau munon ne Parisi nob, an munon misir ombur big qamarau tari, an qoyamet igoarar. Qogum, tabin nob ag musub birogoni igoumon. Ego erobon eng mi urim baiau eng ne aninomit gari misir igau qomon eng anit yab di iua igo. 26 An Parisi mag tuum. Qogum erobon unun igo eng gigit birogoni wogub ne ag eng gor birogonimari oan buriner.
27 An qomon imbigau munon ne Parisi nob, an munon qob ombur qamarau tari, an qoyamet igoarar. Munon wuri tumuni wogub tumun qabar qipiot igour eng sig uber gab igoun, ne tumun erobon eng munon biet qer nerer isub igo. 28 An eng gas ende. Git goan ag eng musub git baab munon inimbagaiar qamb qenu big qib igoumon. A aninou misir eng qob qetopur qamarau eng ne qomon boru qei yab di iua igo.
29 An qomon imbigau munon ne Parisi nob, an munon qob ombur qamarau tari, end qoyamet igoarar. Munon qob gigit qamarau ne munon qoregen qoan umbriamir wurinou tumun eng mat obotar ne git batar 30 ne ete at qamb igoumon. Qoan in tonoanb igour gas ende igunei ende qi eng munon munon miteri qamb gumatemir eng eng igaramb abari in nob me ebet igamau qi. 31 Ende qamb igoumon end ne an munon qoan qob gigit qamarau munon igaramb igour eng wurinou wau tumbigi eng an gari. 32 End ne see bo aninou tonoanb qomon eng song toat ebet igoarar. 33 An mani boru wurinou wagrari wurinob. Qenu aninou qomon boru end anamar qemeriba an maigas at wo menmant waberemboumon?
34 End aninob ete qemerini: ye munon miteri qamb gumatemir eng ne munon misir nob ne imbigau munon wuriimurimine isari an der qei igaramari umubour, ne qei wuribaab nam tenori big igaramboumon, ne qei oromar aninou inorou munait end isub pisirami igaramb ne wurinou qob eng qerei gub qamb ebet orotoar ariramari ginam aib ger end isari bo end orotoar ginam aib ger end arir, ende abari qirubour. 35 End ne munon qoregen ag e igamari igaramari umumir eng aninou wurit imiamanei. Munon qoregen eng wuri Abel tumbigi end isi yarab Sekaraia qangang end igaramari umumirei. Sekaraia wo Berekia wonou wau aninou duimari baab inorou munai qau igama ne nam qab mian iset big igour igama wobon end waramari umorei. 36 End apand aninob quraum, qoan eng ebet igour end taui qamb munon yurau see igour eng an nob garisi mom uru iruboumon.
23:37-39 Yisas Yerusalem ginam toubet igoai
(Luk 13.34-35)
37 An Yerusalem munon, an munon miteri qamb gumatemir eng igaramb ne Qenu wonou qob eng aninob qamarar qamb munon wuriimurima isub igour eng nob nomont igaramb gorubi igoumon. Ye qenen aninou munon yurau uben umai wuri big igoum. Teteri unor qaman wurimuaser igo gas ende wurisi igoum. Ego aninou yesiningot wogub igoumon. 38 End ne an igar, aninou munai ginam miwan der iriba. 39 End an ye bo me yegunanei, isi yarab an ete yet qamb ne imbiguboumon: Qenu munon eng nonogursia munon aib unumot yara.”