13
13:1-7 In gabman wuri ii igorun
Munon gugum gabman qomon bigari toat igorunor. Gabman wuri sarau eng Qenu wonou wuriimbiga ebet igour. Ne wuri git igour eng Qenu wurimaribig wurinonogursia igour. End ne munon gabman qob qamara omboarir eng Qenu qomon biisitet igo. Munon qomon eng biisitet eng taui qamb wonou qugurageteriba. Gabman wuri munon qomon uber abari wurisumungasiau ende ue. Wuri munon qomon boru abari taui wuriquguragsiorun qamb igour. End an gabman wurit yarimoumon qiyo? Wurit yari gab eng qomon uber qas abari wuri anit uberorubour. Wuri Qenu wonou sarau munon end anmusiari uber igoruboumon. A an qomon boru ebet eng aninou uyes wurit yarimboumon. Wuri bui qauri baub qib igour eng ar ue, wuri qomon boru abari igaramb qamb. End ne in gabman qob qamara igub qomon uber qas toat igorun. In qomon boru ubune taui inqugeragsiorubour ende qamb yari me oboun, ue. Qomon uber eng toat uber igoruboun ende qamb oboun eng uber.
Qomon end gari bo gabmant qur big igoumon eng. Gabman wuri Qenu wonou sarau munon, end wuri sarau eng mom uber igoar qamb ibitiri igour eng. Wuri sarau eng ar ebet igour end an taui qamb mi irou werisuboumon. Munon qur baiau eng qiroa gab eng qur utar. A qomon imbigib qiroa gab eng qomon imbig ne wo qob qamara qas toat igoarar. Munon gari qas qob qamara igetet gab eng mom eng gari.
13:8-14 Munon yurau ar qei wuribanamsiorun
An munon ger bo mi ar me wot baiar. Mi ar gari qas baumin eng gari wagari igoriner. Mi ar baumin eng nonou munon banam qiqenungau eng. Munon ger wonou munon banam qenungeiner eng qomon qob mom toat igo. Qomon end ete qura: yamangar baub me omboagirom, me igeig yom. Mi urim me bai. Munon ger wonomi gab oau me nag. Qomon eng ne qomon qei gor igo, qanam eng gari qas, eng ete: “Nonou git goan qenunget igoan gas ende gari munon gugum wuriqenungar.” 10 Munon ger munon qei wuriqenungar igo eng wo qomon boru ger me ebet igo. Wo munon wuriqenungar ne wo qomon toat igo eng apand toat igo.
11 An eng abar qamb quraum eng, qen eng aninou imbig igoumon eng. An gungurut mi abau qen ende ue, mi sobor-sobor abau qen eng see. An imbig igoumon eng, se qamart in Qenut oabigune inqubeimb ater eng qo qiren igoai. A see, eng qo pi yar igo. 12 Itum igoun eng isi yarab urigeremb pisi igo. end ne itum qomon eng qo ete wogun. Wogub burig yomi ba ininomi agi begent igorun. 13 In Munon woromt qib igo gas ende at qirun. Ininou mai qamb ya uter nub me qangangetorun. Ne gor qarigir yamangar qiyo munon irou wurinob qib a qomon boru song-song ebet ende me oboun. Mirinet ne munon qei wurinomi gab oau naget ende me oboun. 14 Mi eng gagar gugum wogub ininou Munon Barai inubersiau tari Yisas eng aninou burig yomi gas ende ba aninomi agimari wonou anmusia igoruboumon.