2
2:1-8 In Qenu munon yamangar wurimusi qamb qebi qomorun
Ne sarau qamar ete eb qamb nonob qemeribam eng: Ne munon gugum wurinob qamara ne wuri Qenu wot mismisir qebi qamarari munon gugum wurimusieriner. Munon baraitari wurit igub ne gabman wurit igub Qenu nob uber qamara wurimusieriner. Ende aba Qenu in gugum oau inmeinsia wonou qomon qoregen qas toat igorun. Qomon eng sig uber, Qenu bo inqubeiamor end init uber qamb igo. Munon gugum wonou qob apand eng igari bo wonou wuri sierib qamb. In mom imbig igoun eng. Qenu gari qas igo ne Qenu igama munangit igamari munon wobont igo eng Yisas munon inubersiau tari eng. Qen end Qenu wonou munon wurimaribiga ne Munon inmusub igo eng Yisas wonou umb wogub bo munon gugum wuriqubeiamorei. Qomon end in ete imbigun: Qenu munon gugum bo wonou insier end igomot igoruboun. End Qenu wonou ye munon yurau ar eng wurinou imbigau munon igoar qamb yiimuriamor end ye wonou qob eng qamb qib igoum. Ende ebine munon yurau ar eng wot oabigar qamb. Qob eng qetopur me quraum, apand ar quraum.
End ye qenungoum eng Sios munon yurau wes-wes gugum Qenut qebi qomorunor. Ende oboub qamb misiringet qi qamat qamarau qomon mom gitab wogub igo qebi qomorunor.
2:9-15 Yamangar wuri sarau obounor eng wurinou git beau gas ende
Ne gor yamangar wurit qemeribam. Yamangar wuri git booub qamb eng ios ete at bounor. Wuri ar qen big tari im ubumimari degen isub qiyo. A gorur uber-uber qumorub qiyo, a mi goan qenenginob nomon qur aibt taui ba qumani ende me obounor. 10 Wuri Qenu wonou wagrari igorub qamb eng sarau uber-uber obounor eng wurinou git beau gas ende. 11 Yamangar wuri wurinomi bumai qi igo ne qob qas igub igorunor. 12 Ye yamangar ger ebesam wurine munon qei qomon wuriimbig qiyo a umami me bumai igo. Ue, wuri irugest qas umami qob igatar igorunor. 13 Qanam eng ete: Qenu Adam gigit barsi ne Ib qanamt barsier end quraum. 14 End mani der Adam me mirimoau, ue. Mani der yamangar gigit mirimoterei. Ende aba ne yamangar der Qenu qomon biisiteterei. 15 Ego yamangar wuri wau baiau eng wurinou sarau. Ende at wuri qenen Qenut oabig igo qitoubau qomon eng mom toat misir uber igub qomon boru gugum gitab igorunor eng Qenu wuriqubeimba.