2 TIMOTI
1
1:1,2
Ye Pol, Munon inubersiau tari Yisas wonou sarau munon. End Yisas wonou yeqenunga ne Qenu yemaribigorei. End ye wonou sarau munon yemaribig ne wonou qob munon yamangar wurinob qem qamb. Qenu wonou qob qoan qamb nausier end Yisas wot inba qiumunima igomot igoruboun. Timoti, ne yonou wau ten end namanimun e gumotoum. End Qenu ininou Tain ne Munon inubersiau tari Yisas ininou Munon Aib netoubet nemusia oau mein end igoar.
1:3-18 Pol Timoti bo nonogursiarei
Yonou tain qoan wuri Qenu qomon toat igour gas ende ye gor ende at igoum. End yonou misirt qomon eng ebet igoum eng qoregen ar. Itum woromt qenen nenet igub Qenu qebi qamb igoum. Qoan ne ea negam end ye bo negab mismisirib qamb nenet igub igoum. Ye ete misir igoum, ne oau apand burab igoan eng gagam ar, qetopur ue. Nonou nani qoan Lois ne nonou nani Yunis wuri oabig igour eng gas ende ne gor ende at igoan. End ne ye bo ende nonob qemerine Qenu qomon uber eng ebet igoan end misir igub igoar qamb. Qoan ye nebaab Qenu nob qemerine wonou nonogursier qomon uber eng ar noopuriamor eng ten igo. End bo imusi ende aba aibet isub igoriner. Qenu Igomurur init imuriamor eng in Igomurur end wot yarimar ue. Igomurur eng wo innonogursia ininou munon gugum qimusub igo ne ininou gari-gari igom igoun eng musub igoarar qamb.
Ininou Munon Aib unum dibes qamarau end me qubig ne gor yet me qubig. Ye wonou sarau end uyort igoum. End ne Qenut nonoguret ne ye nob naget qugurau eng ombur togor qob uber eng dibes qamb igorun. Wonou inqubei ne in wonou munon yurau init qamarei. Qomon uber ger ubune gab me abau, wonou qomon uber end uyes init arei. Qoan ir Qenu mi gugum me barsiau igama Munon inubersiau tari Yisas init iyeter eng waber igoai. 10 See Munon uber diban darab wonou sarau ebeter end Qenu inqenungar igoar eng diban inimbigorei. Yisas wonou umau qomon eng bumai ne qob uber end igomot igamau eng inimbig ne begen end inmoriamorei.
11 Qenu wonou qob uber eng ye dibes qamb qib igoar qamb yiimuriamor end ye imbigau munon igoum end qob eng animbig qib igoum. 12 Qanam end ne ye sarau eng ebet quguraget qib igoum eng. End ye me qubigoum. Ye munon Yisas wot oabig igoun eng wonou sarau eng eb qamb yiimbigor end ebet igoum. Sarau eng qenen uber igoriba. Isi yarab qen aib Yisas wonou yariner qen eng mi gugum uburiba.
13 Ye qob qoregen nonob qemerine igon eng mi qugur gas ende gab ne munon wuriimbigau werei eng imbigiban. End ne mom Yisast oabig qenunget ne qob eng mom misir end waga igama ten igoar. 14 Igomurur qau wonou qeretutnob eng init igo. End Qenu wonou mi uber eng nenet wager eng musub qoat igama mi uber eng nonou sarau ebeinen end noopuri ten igama sarau aba ya uyab igoriba.
15 Ne mom yiimbig igoan eng, Esia munon gugum ne Pigelus ne Hermogenes nob wuri gor mom yewogub iua uburemir eng.
16 End ye Onesiporus wonou yurau end wurit igub Munon Aib qebi qemerine wurimusieriba. Qenen Onesiporus wo ye uyor sarau baab igoum end yet me qinining igo, wo qenen ye oau pomaimsi igo. 17 End see qas ye yegeib qamb Rom e yarab yet asi qibei seret wogub yegarei. 18 Wonou qomon uber end wot igub Munon Aib qebi qemerine qen aib end wo nonogursieriba. Onesiporus wo ye Epesus ite igoum eng qenen ye musub igoar eng nonou mom imbig igoan eng.