28
Polva Avna Kuvundtholla Maltara.
Kav venamba, ona, owai beswonamangas pikowa, wo kav ambo ningna, osva ona, hona kuvundtholmba os alv, Malta. Wo nonamba pomba hasvovna, wo nelpongm eiswol vevna kamba. Wo heva os indhanamba diva no kuvundthollava avnamba, kamba beswonamangas longong vewol vivna. Himba suwe aiwopulvovna, wo kamba suwepavna vewol vivna. Polva dombvna teh suwem. Wo himba tith vewol vevna suwera, nonam saipuva suwenapenam phovna, wo pelkleiha englaval Polm.
Wo no indhanamba temba diva avnamba kuvundthollava, himba nunglutithoavna, saipuva Polna englara wesva endvna. Wo himba vivnamba, hevm eishungu vevna, dihi hona indhanariniva indhanawonga lohv? Hemba dahaimoa wandava, heva os pina tihva memba hemba osm esesm venai, himba lohvavmoa. Heva os Polva vuving vrenamba saiholamba, suwehovram pilpiapiha. Owai, beswonam mani eva ata venata. Wo himba os ningvna, ata bumbetind verava, vendperava, os dahavav. Di himba pulundtho-lohvnamba, nunglul aevna dawonam, heva os owai, mani eva ata venata hemba. Wo himba hevna nengavnangmba weihaloh vevandvna Polindava, wo doa hev una, himba dihi Sesoa?
Pethava monglava no kembellava kuvulvna, henona ten mendekli kuwul wulluhunvnam no kuvundtholnindm. Henamba nihilva Puplius. Himba kamba wolasiha vevna hevna deuvram, wo kamba longong vewol vevna hevm beswonamangas. Wo kava samblamongonin vina hena deuvrava. Pupliusna aralva uvavulmungil dihelvna, noi venavna minamboku eva eponda. Wo Polva patha ovhoamnanamba, sembayang venavna, hevna engla holothomnanamba, wo os hemba ambo wohlesvhoana. Wo sismba nonamba, monglava uvavulmungilva pepra vevna no kuvundtholliniva Polindam, wo himba os vendwolaihawol vevna hemba evata. 10-11 Wo himba kamba heva indanam nesmos vewol vivna beswonamangas. Wo no kembellava kava aevvna samblamongwisnam. Wo venamba, doa kava angalm vevna nominiva, wo himba manimani wulksunvna kamba, nomba kava ningvnamba.
Polva Wohganamba, Phona Rom Kotara.
Kava Aleksandria kotanindna botra volnamba, os angana. Nomba botva hui dawonam dihellohnam vuvina ponakoklanapenam. No botna kuwulsisva miva indhanarini samblam nengnam lihwulnam, noi elohvna, Sustihna ombol sambla dendina, nihilva vei Poluks eva Kastor. 12 Kava anganamba, Sirakus kotara pulvo, wo diva Sirakusrava kava samblamongonin vina. 13 Wo kava Sirakusriniva anganamba, Rekium kotara pulvo Itali pethara. Wo doa mongnasiva vuviva sautnahalsisva daihavna, wo kava noinda voavna lelnamba. Wo mongona mongnasiva kava pulvovna Puteoli kotarava.
14 Wo no kembellava kav apethapetha vena Kristusnindmongo, wo himba seihinna kamba, wonaevulalmba hemba mongawa mingunam. Wo venamba, temba kava os wohangana Romdamba pethamonam. 15 Kristusnindva Romdava ahalovnamba, osva kava doa ambv ten. Wo himba osva pepra vevna, vevna Apiusna Maket kembellam, eva no kembellam, os sevriv, Samblamong Monaduv, kamba sowotalmba nominiva. Nonamba Polva nongalvnamba hemba, hena vevna, und lohvhoapihamnavna, Sesoam omnavna, yimba lehrangas.
Polva Nemelmoa Besal Ishunvna Romnindm.
16 Doa kava pulvonamba Romdava. Wo diva Polmba deuvpa noindamba aloholmba wuleihimnivna. Wo heva os valgonindrini hemba waiavna, kekalvho vromana venavna hemba buiramsna. 17 Doa samblamongoninmba venamba, himba das owol vevna Yutanindna mundilmba. Nonamba himba eksuwulpranamba, hev unna, seh, kava vinnamoa mana vemava sahonamba pivtindimba, kava venamoa mana vemava sahonamba, indkokla vrelmba pivna simbehumunna wevsamba. Wo heva os kamba kevrinamba, wena ningina Yerusalemrava, wo ningireuhna dom duangm.
18 Wo Romnindna englapundva ambo di owosaluhunvna kainda. Wo heva os himba aslalloh vevna plalmba, nonilmba kamba helvakomandhalmba. Himba ningminivna ambo, os nism nombolvhoalm. 19 Heva os Yutanindva diva himba osmba ningvnamoa. Noinda kava es eva ata veta, kav unna, kava si gavav Romdam, wo di si hellevav kanamba moamba Sisa hev. Heva os kava wetat owol vevmoa kavtindimba mana vemanilmba.
20 Memba noinda kava yemba uni, nongalalmba, wo wonishovra yemba. Kamba men aiv ningiwulav we, noinda kava undva os wulluhvnam, men Israelnind piv indkumbi nengviluwuvm, osva Sesoava si tanam indhanamindmba wolapho vevav.
21 Wo hev opla vrimnivna Polm, kava owaimomolmba tombaiva vreinamoa Yutanindnamba yemomba. Wo eva mongova Yutia provinsriniva pronamoa, kamba ishunilmba yemomba, eva ishomnalmba yemba sahonamba. 22 Kava hellelm viv yena nengavnangm. Kava nonora av, indhanamba hi hi vavawonamba eishowomona vev, dakonda vewolalmba honamba nemeltindimba Kristustindimba.
23 Pol hev eva Yutanind mundil una, nonam indkumbiva kusovav, moamba isholmba. Wo nonamba owai, mongova anamoa Yutanindriniva, di pulningevna Polmba, hev ten no deuvra avnam. Polva ishunvna simolnam, venamba, okombava vohalohvna, temura velokusathinvna Sesoana hevna undm, osm kana nemeltindioa os ara. Osm himba lehvna, wuhhowolalm hemba, keknam undnahonam amnalm Yesusm. Himba os vevna, vevna Mosesna lohohmoa pethavna, eva moashulnindna tombaimoa petheinvna, honamba velmba. 24 Wo vevna, monglava Yutanindva undnahonam avna, nomba Polva ishovnamba, monglava owai.
25 Wo hevm di alhue, wo monglava Yutanindva doa phopialm vivna. Wo heva os Pol henga mongmom osivrinna hem, Sesoasongolva ishunna moanonoa pina simbehumunna Aisaiana moashulnindrinina moalamangra. Wo nomba moamba yem prunv,
26 Sesoa Aisaiam os ishomnana, yeoa angarava no kana indhanaram, wo unu, yimba si wohhellawulaevra, heva os yimba si levrapivolvavmoa. Yimba si novveloh vivra, honamba memba kava venamba, wo yimba si levrapivolvavmoa. 27 Manara, hona indhanana nengavnangva doa huendkak vilunna. Himba es eva hillivav hevna aongnamba. Wo hev vena, doa hevna novpa kolthoawol vina. Owaingava, himba si tanam wohlevrapivolvav, nomba mana vemamba nunglivra hevna novnamba, eva hillivra hevna aongnamba. Himba si levrapivolvav hevna nowolna. Wo honamba himba osva vitava, himba henga si pepra vevra kaindamba, wo henamba os maikumi vinvra indkoklamba. Aisaia 6:9-10
28-29 Polva mendah ishunvna no Yutanindmba owalmba, kava yemba vinv, osm nonora ao nomoa, Sesoava doa hevna nemelmomba kovopinginv pina Yutanindna meisnindmba, osm heoa noina nowara. Himba hevpa si aongva lelahapravav.
30 Polva sambla tahonnam wohalohna deuvrava, noindava temba hemba dawonamba wuleihimninamba, wo deuvna aralmba di dambroh vawovna. Himba esvema onbavna indhanamba, prolmba hevna deuvramba, nonglahalv vrelmba hemba. 31 Wo himba ishunvna, pevm weihaloh vewolalm, Sesoana nemeltindilm saivolm. Eva himba numhowol vevna Yesus Kristusnanam. Himba loushui vevna, wo an tendorini eva ata ollalmba hemba, lehta, isholmba moamba, owai.
Doata Lukna moamba.