14
Yimba Manam Lesvhoawol Vivra Monglamba, Unvra, Yimba Doa Indkokla Vina.
Indhanariniva keknam undnahonam lohvra, wo heva os owai, himba ambo hoahm lohvra, undnahonamba loholmba, wo manam yimba alhuvra, noindava temba pimba puerati vrivrava muserava. Owai, sehmoa ovru, waisaivolm. Indhanariniva mongova os undva wulluhv, himba manimani nelohmana vevra innemba, wo duusvehui. Wo heva os mongo indhanarini ambo hoahm lohvra, undnahonamba loholmba, wo himba os nengv, kav naomana vev nelusangas.
Wo himba nomba mongova osva nengtava, kava ambo nis manimani nevra, wo manam osva nengvra, kava lehra vev, nomba temba nelusangasva hlavpa, himba owai. Wo eva indhanariniva nomba temba nelusangasva naomana vevpa, manam osva nengvra, himba temba innena tatanamba hlavpa, himba sahonam viv. Manara, Sesoava doa hemba wohunna. Yimba manam indhanana andranindmba lesvhoawol vinvra. Heva hevna duang ata vinvra, os himba beswonam vivmi, owaimi. Wo mendeklina andranindva si vivra beswonam, noinda osra mendekli kolvrav hemba, velmba beswonamba.
Mongova indhanariniva os nengv, mongona nambaiva hevm mendeklinonoa, sembayang venalm. Wo monglava os ningv nomba, osva nonam nonam ambo mongawatovna, sembayang vewuvmoa venavra. Heno heno hevna nowolnaoa os ningvra, memba tanam, kava lehra viv.
Mongova indhanariniva osva nengtava, mongova nambaiva hevm mendekli, wo snamba indhanariniva nengmanaiva mendeklim, wo os ov. Wo mongova indhanariniva nomba manimani temba nevpa, himba eva temba nengmanavta mendeklim. Tanam himba os omnav, Sesoa yimba lehra, no innerava. Wo indhanariniva sambla undva vrowollava, innemba monglamba nelmba, venav nomba mendeklim, wo himba Sesoamba os omnav, yimba lehra.
Manara, indva pinamba nonamba pivmba pivna nengavnangnamba almba owai. Heva mendeklina nengavnangrangas. Noinda pimba allava, pimba amnavav mendeklim. Wo pimba dalvrava, pimba dalmanavra mendeklim. Wo vei, alm eva dalalm, pimba mendeklina av.
Temba noinda Kristusmba osva dahanamba, henga pho pokamariniva. Himba honamba osm vena, he si mendekliva luhunvav, vera, men avm mendah, eva ten osihawonam. 10 Noinda manara yimba pevna owapevmba lesvhoawol vivav Kristusnaminiva? Wo manara yimba osva ningv, kava besal snamba, owai himba temba? Indkumbi pivva si ksulihavav Sesoana novrava, wo himba si pimba lesvhoawol vevav indkumbimba os.
11 Tanam men novol velohv Sesoana doaramini tombairava,
Indkumbiva si ku kusithapramnavra kamba. Indkumbiva si os uvra, kava Sesoanonoa. Kava tanam wohav, manimani honamba si wohphovav, ona os mendekliva. Aisaia 45:23
12 Wo os henoi henoi pivva si opla vrimnivra Sesoamba, noindava manimani himba memba venamba.
Si Homeis Yem Owapevpa Nungeilvrava, Wo Himba Noinda Indkokla Ovethavav.
13 Wo doa pioa wuleihalohra, lesvhoawol velmoa monglamoa. Pioa pivna nowolmoa os vewol vrelohra, ata homeis viwul vevm mana vema, noi snal Kristusnindva ata homeis indkokla viwul vevm. 14 Kava lohv mendekli Yesusnamera, wo kava os nengv, os owai, lohvmoa, innemba hlalmba sahoklalva. Wo heva os indhanariniva nengtava nomba, osva mana vemava indkokla vev, wo himba nellava, osva himba temba indkokla vev.
15 Yimba pevna owapevna undnahonam keknam alm indkokla vewol vintava, nonamba mana vemava yimba temba nuwulungu vevrava, wo yimba temba tanamba engivmoa, und vewol velnamba monamba. Yimba manam indkokla vewol vinvra hevna undmba, no innenamba temba yimba hlavrava, wo himba temba osva nengvrava, memba indkokla vev. Manara, Kristusva dahamnana hem. 16 Noinda manam yimba pevna wevolmba vivra, osva ovra, memba besal, heva os monglava temba eishovpa sahonamba.
17 Sesoana nemeltindirava, innem hlalm, eva pom hlalm, owai, mendekliva luhunvmoa. Mendekliva honi lohv, alm beswonam Sesoana novram, undwonam alm, eva losnamonam alm Sesoasongolnaminim. 18 Himba nomba mongova andra venavrava Kristusmba, hona monanamba allava, Sesoava osva indk vethavra, eva osm si monglava indhanamba wohunvra.
19 Wo doa pioa lehalvohra nom, osm mani vev, osmba undwonam alm, eva osoa akolvra velm henom henom. 20 Noinda yimba manam ningvav, hlalmba innemba, nomba temba indkokla vrevpa pevna mongawa Kristusnindna, keknamba undnahonamba almba. Manara, temba yimba indkokla vrevpa Sesoana andramba. Memba innemba lohvpa, besalangas hlalm, wo heva os indkokla vev, hlalmba innemba, nomba temba monglamba deiswihawol vevpa, opulahalm, hevna kelsram alm. 21 Noinda men lehrava, osva manam hlavav tatamba, eva wainmba mana vemava snamba, yimba monglam daswot vivra, hlalm, hevpa himba os ningvra, memba kava indkokla viv, hlalmba hevmba. Wo noinda himba indkoklanahonamba av Sesoana novrava.
22 Yimba mana vema innemba ningtava, osva besal hlalmba, doa ambo poaita luhunda, os vera, yeinda eva Sesoainda. Indhanariniva os ovav, kakowa, himba osva vetava, hevpa temba nengvpa, lehra lohvav. Manara, sisva himba nengvavmoa, osva doa kava indkokla vena. 23 Wo heva os himba netava mana vemava, osva nengvavmoa temba, osva lehra vev Sesoana novrava, nelmba, wo himba indkokla vevra. Manara, noinda himba nengnamoa, noindava osva temba lehra vev, nelmba. Wo himba manam manam vevrava nisva, osva undnahonamba nengvramoa, temba eva lehrata besal Sesoana novrava, wo heva os temba indkokla vev noindava.