7
Mongova Men Olhmomba, Yimba Doa Indkoklana Andranindilmba Avmoa.
Seh, yimba indkumbi pev nonora av Mosesna lohohmomba. Wo yimba nonora av, tanam nomba lohohmomba indhanarinimba moana ovrev, himba mendahva novkakava lohvpa. Noinda ungevliriniva tlarava vongavrava, nonamba tlalva mendah novkaka lohmanavra. Wo heva os henamba tlalva dahavrava, wo osva doa himba kilumbshuai, himba avmoa lohohmosingiva hengava, no ango evrowolmorava. Wo heva os himba mongona tlarava hengava vongatava, osva mendah tlalva lohmanavra, lohohmomba os ona, himba indkokla vev ongariskuimba. Heva os tlalva dahamnatava, wo osva himba manapenam, vaomana vevra nomba. Wo himba mongona tlarava vongatava, osva tlalva dahamnarava, himba temba ongariskui vevmoa.
Seh, honamba olhmonamba plalva os lohv, pimba daipotava indkoklana andranindilmba avmoa. Kristusna dahalva doa pimba wohksavhoana. Memba maim osm uvra, pimba doa vendklal vina hemongo krusesra, dalalm. Noinda pimba doa kilumbshuaprana lohohmosingiriniva. Wo daipotava yimba av mongo indhanarinina. Yimba av henona, ten phonam henga pokamarini. Pimba indkumbiva Kristusna nom, osm pimba andrava vinivra Sesoam.
Seilva nemetva pimba engivna pivna doaramini undm mendah. Noinda lohohmomba pimba ovravna, sahaposwomba vewuvmonalmba. Wo nomba manimani sahoklalva, pina nihmba he moanamba ovravna, osm manimani memba pivva vivpa, ambo noi dendwola wulprunvm, pivm dalalm.
Seilva nemetva lohohmoa pimba kekaiv iavna, os ovna, buinind. Wo heva os Sesoava doa pimba kilumbshuawol vena lohohmosingiriniva, maim uvra, nomba doaraminiva pinamba undva doa dalinna. Wo daipotava pivva andra viniv Sesoam nemel monana, kolol monanamba owai, noi lohohmonamba temba novol velohvpa. Daipotava pivva andra viniv Sesoam nemel monana, Sesoasongolnana.
Manimani Honi Petharini Monamba Pinamba Hiluvla Vrinv.
Yimba ata maim os ningvra, kava dihi os ov, vei, indkokla, eva Sesoana lohohmoa mongal lohv? Owai, lohohmomba besalangas, manara, himba mona, kava lihalmba, osmba manam indkoklava uv. Kava owaimomolmba, ata lihavavmoa, osva manam uv, osmba mana vemam nengv sahoklalm, lohohmomba osva omba owai vetava, yimba manam muemb hleinvra owapevna mana vemamba. Noinda kanamba doaramini undva indhanarinimsna lohvna, monamba silelvna, nom Sesoana lohohmonam vevralm, kam nonam tuholm, osm und vevra nom muemb hleinvra owapevna mana vemamba. Wo osva kava indkokla velm vena, manara osra no moara. Wo heva os no lohohmohuiva, kana doaramini undva eva mani vevav hevhova, kamba tuho ovrelmba, indkoklamba velmba.
Seilva kava titnam lohna lohohmohui, venamba, sism kava lihana lohohmomba nanovna. Wo heva os nonamba lohohmonamba moamba promnavnamba kamba, wo doa os kana doaramini undva helgang vovhoavna henga indkoklaram. 10 Noinda kamba maim ona, dahana doa, ona, kava mindilmsna lohv Sesoana novrava, manara, no indkoklava. Nomba Sesoana lohohmomba, kava onengvna, undm wulprolm, kava doarava beswonamba engtava. Heva os kamba kavmba nomba moamba wulpromnana, dahalm. 11 Nomba kana doaramini undva indhanarinimsna lohvna, wo monamba silelvna, kam indkokla vrelm no lohohmona, osm dahara.
12 Noinda pivva nonora av, Sesoana lohohmomba hevnamini prona. Wo nomba manimani temba lohvpa lohohmorava, temba Sesoana hevna, besal hevm lehrangas. 13 Wo es hevpa honamba lohohmomba hevm besalnonoa, heva os himba wulpromnav dahalm kamba? Owai, kana undkokla kamba helvakomandhana. Lohohmomba wuhhoa, wo kavna undkokla kamba helvakomandhana, memba osm vena, kava nonglavav nomba kavna undmba, osva ora, snal lohv. Hona monana kava osva nonglana, undva pholva kanamba, mana vemamba velmba sahoklalmba, owai, sahokla wohvev Sesoana novrava.
Pinamba Almba, Mani Indkokla Vrinv.
14 Pimba nonora av, osva lohohmomba Sesoana moalamang, Sesoasongolnamini. Heva os kava owai, engvmoa Sesoasongolmba beswonamba. Manara, kana doaramini undkokla wuldavoha ovrav kamba, os ovna, kava hena andranindrini. 15 Noinda kava beswonamba levrapivongovmoa, osva manawusra dihi kava vev, nomba kava vevpa. Kava vevna sahoklalva mana vemava, kava nengvnamoa, nomba velmba. Wo kava vevnamoa besalva mana vemava, kava nengvna, velmba.
16 Heva os nonamba kava osva ovpa, memba sahonam kava vev, wo yunam temba osm kava os ov, nomba lohohmomba besal. Manara, kanam indkoklam bambara ovrav. 17 Wo noinda kava lihav, osva nomba temba kavpa owai, memba indkokla vev. Temba kana undkokla vev nomba, noi ten kam wohmoh ovravm, noi andra vev honamba.
18 Noinda kava nonglav nomba, osva mana vemava besalva yithalohvmoa kaindava. Kava osm ov, owaimomolva, mana vemava besalva lohvmoa kana undkoklarava. Manara, kava nengv, manam manam velm nom besalm. Wo heva os owai, kava vevmoa nomba. 19 Kava vevmoa manimani besalva, nomba kava velmba vevpa. Heva os kava vevna noi sahoklal manimani, nomba kava nengvnamoa, velmba. 20 Tanam kava vev, nomba temba kava osmba velmba nengvmoa. Noinda kava nonora lohv, temba undkokla yithalohv kaindava, noi vev nomba mana vemava sahoklalva.
21 Wo doa kava nonora lohv honamba, osva noi kamba ningiwulavna, nonamba kava velmba vevnamba beswonamba, wo undkoklava kanamba monamba hiluvla vrevna. 22 Kana kavna nowollava kava wohindk vethav Sesoana lohohmorava. 23 Wo heva os kava nonglav, lohohmomba mongo andra vev kana nihrava. Nomba lohohmomba daosm laus vrev, indkokla vrelm Sesoana lohohmom, nom kana nowolla noi sihavm. Nomba mongova lohohmomba, temba andra vevpa kana nihmerava, kana undkokla, wo nomba lohohmomba kamba wolaiha sihavna hevna buinindrinielm, noinda kava indkokla vevnamba. 24 Noinda sem hevpa kava sna indhanariniva lohv. Wavrapeto, an si kamba lopslahavav hona nihrava, temba kamba waingavpa, dahalmba? 25 Sesoa si vevav. Noinda kava hemba os omnav, yimba lehra kamba lopslahanamba Yesus Kristusnana pivna mendeklinana.
Noinda kava nonora lohv, osva kavna nowollava kava lohvna andranindrinielm Sesoana lohohmorava. Wo heva os kana kavna sahaposworava kava andranindrinielm lohvna kavna undkoklanamba.