10
Fei Aweia Noranarai a'a fei U'ugaa ei Israel Mina
Ena lofu, nunuminau ba hamonei aida ba fei u'ugaa ei upuu o'odu, pa'aa fa'ua. Minaa ro'ou na talai haroo fei papalei ma talai'ailao wagii fei Roa Agi. Minaa ro'ou, rona pudugufai a'a Moses wagii fei papalei ma fei agi. Minaa ro'ou, rona hanaiaa hepalo ua du'uaa spiriti ma hunumaa hepalo ua numaa spiriti; uaa rona hunu a'a fei mugoo fei spiriti, fei i aunuhugiaa ro'odu. Ma fei mugoo fei, Christ. Ma'uaa mei Haidaa, lomi na ni'eni'e a'a watauda ro'odu. Si'ei, ei hudi unuu ei ma'ea na talanenenei fawelei abaa wawawau rama'a.
Ma e'ei manumanu e'ei, ale'ei ba fama'ama'aa* o'odu ba onei'aa naraiaa ei hafelo'a manumanu ale'ei ro'odu. Apuna uduginaa ei haidaa sifisifi ale'ei bigi'aa hefi'a ro'ou. Uaa fei ne'ia na ware ba, “Ei rama'a, rona guta ba ro'aa hanana ma hunu ma rona asi'aa ba ro'aa bigi'aa ei maumau hafelo'a ale'ei ei rama'a roromaa.” Onei'aa bigi'aa fei fitatafipa'aia ale'ei hefi'a ro'ou mina—ma laloo heai arewaa ua, enu pa'ania ma oduai pufaba'a rama'a, rona ma'e. Onei'aa maniaa mei Fasu ale'ei hefi'a ro'ou—ma ei wa'a rona tadufama'eaa ro'odu. 10 Apuna babau'ua ale'ei hefi'a ro'ou ma rona ma'e, uaa na fo'afama'eaa ro'ou mei alo'aloo fo'afama'ea.
11 Ma e'ei manumanu e'ei, na pasiaa ro'ou ba fama'ama'a ma a'awei o'ou, o'ou eni nawe nodigimai a'a o'ou fei au. 12 Si'ei, nabaa hamona nara ba hamona ufawe'i, hamonei oma'ama'a ba hamonei'awe pasi! 13 Ei manumanuu mania i patarofaa hamu'ou, ana na manidigaa watauda rama'a ma'uaa mei Haidaa na oafagugu ma lomi i augaa hamu'ou a'a fei mania, fei namina rataiaa hamu'ou. Ma'uaa ena hamona oa a'a fei manimania, ana iwe bigifani talaa hamu'ou ba hamo'aa upa'i wagina.
Fei Finei mei Fasu ma ei Hananaa ei Haidaa Sifisifi
14 Si'ei, ena tafiu, hamonei ponifaraua a'a ei haidaa sifisifi. 15 U'ei warefanaa ei rona pa'i hubee tabaa ro'odu. Hamonei narama'aiaa ei wareau. 16 Fei baraa ‘ta’, fei ona ware ‘ta’ wagina, a'a ba tonaa o'ou wagii fei namoo Christ? Ma fei faraa pidaua ona bidigeia, a'a ba tonaa o'ou wagii fei hudi unuu Christ? 17 Si'ei ba hepalo ua faraa pidaua ma minaa o'ou watauda ba o hanaia, minaa o'ou hepalo ua pa'afi.
18 Narama'aiaa ei Israel: Haa, a'a ba ei rona hanaiaa ei manulelelee fana, ana rona fi'alaginia a'a fei tawahafi na apunai? 19 Haa, fei hanui yau ba ei manulelele rona faninaa a'a ei haidaa sifisifi, baua manumanu, o ei haidaa sifisifi, baua manumanu? 20 Lomi. Ma'uaa e'ei fanaa ei roromaa, roi faninaa a'a ei pigea, abaa a'a mei Haidaa ma lomi na nunuminia ba hamonei paniaa panii ei pigea. 21 Lomi ba hamo'aa hunu a'a fei baraa mei Fasu ma a'a fei baraa ei pigea anaa. Lomi ba hamo'aa hanana a'a fei tawaa mei Fasu ma a'a fei tawaa ei pigea anaa. 22 Haa? Ba o'aa fa'una'anaa walai mei Fasu? Haa, na faufaudiai o'ou laraa hia?
Fei Alaraa ei Narafawe'ia
23 “Minaa ei manumanu na rawani ba o bigi'ia”—ma'uaa abaa minaa ro'ou, ro'aa farawaninaa o'ou. “Minaa ei manumanu na rawani ba o bigi'ia”—ma'uaa abaa minaa ro'ou, ro bigipa'i. 24 Lomi na rawani ba nemea i farawaninaa anaia ma'uaa, nei farawaninaa hefi'adiai.
25 Hana'uaiaa minaa ena pigio, ena rona aloia humuu alo'alo ma apuna famarapuaa unuu hamu'ou wagina 26 uaa, “Feni malagufu ma minaa ei manumanu wagina manumanuu mei Fasu.”
27 Nabaa nemea abaa narafawe'ia na falala'io ba hamu'aa hanana ma ona nunumiai ba o'aa dinaa a'ana, hanana ua tamanu na fanio ma apuna naranara watauda. 28 Ma'uaa, nabaa nemea i warefanio ba, “Feni, rona fanidiginaa a'a ei haidaa sifisifi,” onei'aa hanaia. Uaa i famarapuaa unuu mei na warefanio ma si'ei ba lomi i hamamagua naranaraa hemea 29 ufi wareaa fei naranaraa mei hamugua abaa yoi, na? Haa, tani i fa'uduguguaa unuu fei naranaraa hemeadiai? 30 Nabaa una hanana fininaa warea ‘ta’ ma i rawani naranarau wagina, tani hemea i warefafeloau nabaa una waredii ba ‘ta’ a'a mei Haidaa?
31 Si'ei, nabaa ona hanana o hunu, o tamanu fei bigi'amu, onei bigi'aa minaa ei ba i fani hawera a'a mei Haidaa. 32 Apuna fa'alabe'aa nemea Jew, o Greece, o fei losuu mei Haidaa— 33 ale'ei yau ba ana fi farawaninaa minaa ei rama'a a'a watauda tala, abaa fi labarai fararawaniu ma'uaa fararawanii wataudadiai ba ro'aa tela.
* 10:6 10:6 O, manumanu e'ei, mau ale'ei fa'a'arewa a'a; v. 11 anaa 10:28 10:28 Hefi'a ne'ia ba, naranaraa hemea, uaa feni malagufu ma minaa ei manumanu wagina, manumanuu mei Fasu”