4
Ei Apostle Christ
Si'ei, ei rama'a, ronei tonaa hai'odu ale'ei nafii Christ ma ale'ei oma'aa ei manumanuu mei Haidaa, ei na ude'opa'ai. Ma hepalo baua manumanu, fei ba ei rona oma'aa hepalo manumanu ale'ei, ronei fama'aia ba ronapa'aa wewea. Lomi manumanu a'au nabaa hamo'aa narafafelo a'au o aunaa yau dududua, uaa ana lomi una narafafelo ana a'au. Fei naranarau na rawani ua ma'uaa lomi na ware ba yau rawani'a rama'a. Ana mei Fasu ua i dududuau. Si'ei, nabaa atawepa'aa fei auna, apuna dududuaa hepalo manumanu; hamonei fawiwi'ai nopa'aloo fei ba i nomai mei Fasu. Iwe falelefoaa ei manumanu na ude'opa'ai laloo fei roromaa ma i fa'arewaiaa fei pa'aa naranaraa ei rama'a. A'a fei au fei, mei Haidaa iwe fanaa fei udugiana a'a hememea.
Si'ei, ena lofu, ei manumanu ei, una aunamii pafoo haigua Apollos ba fararawanii hamu'ou uaa ba a'a haigua, hamonei to apa'aa hamu'ou a'a feni warea feni, “Apuna au'ualao naranara pafoo tamanu na ne'idii.” Ale'ei, lomi ba o famamagugui a'a hemea ma fafeloaa hemeadiai. Uaa hini na bigifa'u'ugainaa hamu'ou a'a hefi'adiai? Tamanu manumanu ba hamona to'uaia? Ma nabaa fa'ua ba hamona to'uaia, tani hamo'aa mamagugu wagina?
Pa'idigaa hamu'ou minaa ei manumanu hamona nunuminia! Hamona pa'idii watauda manumanu! Hamona oadii ale'ei hapara—ma abaa hai'odu a'a hamu'ou. Ma una nunuminia ba hamu'ou pa'aa ale'ei hapara, ale'ei haigu'aa haparaifipui a'a hamu'ou! Fafanunuau ale'ei ba mei Haidaa na aunaa hai'ou eni apostle mugii ei roi talailao wagii fei humuu fifigaia ba i hanunuinia i haroo pumanugawe ale'ei ba hai'ou nei tonaa ma'ea wagii fei mau fifigaia. Ba ronei hapeinaa hai'ou, minaa fei haroo pafea, ei alo'alo ma ei rama'a pu. 10 Hai'ou ale'ena poapoaa Christ ma'uaa na pa'i baua apa'aa hamu'ou a'a Christ, na? Hai'ou pududuu ma hamu'ou na faufau! Hamona honua, lomi hai'ouna honua! 11 Ana a'a feni au feni, hai'ouna tonaa baoa ma sigigia, na madigedige lalawaa hai'odu ma rona fo'afafeloaa hai'odu ma lomi humuu hai'odu. 12 Hai'ouna bigifawe'inaa panii hai'odu. Ena rona umuaa hai'odu, hai'ouna haweginaa ro'odu. Ena rona haperaraiaa hai'odu, hai'ouna apisinia. 13 Nabaa hefi'a na u'ufafeloaa hai'odu, hai'ouna warefagigii ua. Nopa'amii wagieni, hai'ou ale'ena abaguaa agi o memee feni malagufu.
14 Abaa eni a ne'inaa feni ba a famafaiaa hamu'ou ma'uaa a aweinaa hamu'ou ale'ena rawani'a na'uu. 15 Fa'ua ba hamona pa'i hefua pa'ania pufaba'a oanananaa hamu'ou a'a Christ ma'uaa lomi hamona pa'i watauda amaa hamu'ou. Uaa, a'a Christ Jesus, yau na oanaa amaa hamu'ou a'a fei rawani'a warea. 16 Si'ei, a i'iginaa hamu'ou ba fei maumau hamu'ou nei fimina'ei ale'ei fei maumauu. 17 Sifei fei pa'afina ba a aloawii Timothy, mei na'uu, mei una haguia, mei na oafagugu a'a mei Fasu. Iwe fanonominaa hamu'ou fei tatalaiau a'a Christ Jesus, fei na fibo'ii a'a tamanu una feroinia laloo minaa ei losuu.
18 Hefi'a hamu'ou na fafofolaa bana'aa lomi a nomai a'a hamu'ou. 19 Ma'uaa anaa a nomai eni nabaa na nunumiai mei Fasu. Ma awe lalabaginaa warewareaa ei ro'aa fafofolaa ma batanai faufau rona pa'i. 20 Uaa fei haparaiaa mei Haidaa abaa manumanuu warewarea ma'uaa manumanuu faufaua. 21 Tamanu naraa hamu'ou? Ba unei notomai babu, o a nofagigimai fininaa hagua?
Alofatalainaa mei Lofu, mei na Bigifatata