7
Jesus na Dinaa a'a fei Hananaa ei Pale
Nenee fei, Jesus na tatalai yei Galilee ma na nara ba lomi i dinaa Judea uaa ei Jew yei ba ro'aa fo'afama'eia. Ma'uaa i norafi'imai fei hananaa ei Jew, fei Hananaa ei Pale, ei lofuu Jesus, rona ware a'ana ba, “Onei aunu yeni ma dinaa Judea ba ei otalai neneramu, ronei ma'aiaa ei foigia ona'aida bigi'ia. Nabaa nemea na nunuminia ba hia bauana, lomi ba i opa'ainaa ei bigi'ana. Si'ei ba yoi, oi bigi'aa ei manumanu ei, onei fama'aio a'a feni ano.” Uaa ei lofuna, ana lomi rona narafawe'i a'ana.
Si'ei, Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Atawe nomai fei pa'aa auu. Feni ano, lomi ba i bidibidi ununa a'a hamu'ou, ma'uaa na bidibidi ununa a'au uaa una'o u'ugia ba ei bigi'ana na hafelo. Hamonei dinaa a'a fei Hananaa. Lomi ado'o dinaa a'a fei Hananaa, uaa atawe nomai fei pa'aa auu.” I waredigaa fei, na gutadiai i Galilee.
10 Ma'uaa ro'aa aunudiginaa fei Hananaa ei lofuna, ana ina aunupa'ailao. 11 Ma yei a'a fei Hananaa ei Jew, rona lalabaginia ma i'igai ba, “Amaia mei rama'a mei?”
12 I dupuaa ei gupuu rama'a rona fileleleinia. Hefi'a na ware, “Hia, rawani'a rama'a.”
Hefi'adiai na ware, “Lo'e, ina sifi'aa ei rama'a.” 13 Ma'uaa lomi hemea na ware i pudaa rama'a, uaa rona ma'auaa ei Jew.
Jesus na Feroi a'a fei Hananaa
14 I nohesuwilao fei Hananaa, Jesus na dinaa malalaa fei humuu mei Haidaa ma na'aa feroi. 15 Ei Jew na ba'arofo ma i'igai, “Ina tobatanainia ei apa'ana ma lomi na to feroiana wagina?”
16 Jesus na ware, “Fei feroiau abaa manumanuu. Noramiana a'a mei i aloagiau. 17 Hini ba i bigi'aa ei nunumiaa mei Haidaa neido'o narama'aiaa fei feroiau ba noramiana a'a mei Haidaa, o u'u'uau. 18 Mei i u'ugaa anaia, fi bigi'ia ba i pa'i rawani'a harana ma'uaa, mei i bigi ba i farawaninaa fei haraa mei na aloia, hia hemea na fa'uai; lomi hepalo sifi'ana. 19 Haa, abaa na fanaa hamu'ou fei Law Moses? Ma'uaa lomi hemea hamu'ou na nenegia. Tani ei ba hamo'aa fo'afama'eau?”
20 Fei gupuu rama'a na ware, “Woroo na wadu'io pigea. Hini ba i fo'afama'eio?”
21 Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Una bigi'aa hepalo foigia ma hamona ba'arofo. 22 Ma'uaa, si'ei ba na fanaa hamu'ou fei mau moro'aa hudii wawanei (ma'uaa abaa pa'aa noramiana a'a Moses, uaa ei ama mina), hamona'o moro'aa hudii wawanei ei baduu laloo fei Sabbath. 23 Ma nabaa na rawani a'a hamu'ou ba nemea baduu i moro laloo fei Sabbath ba lomi hamo'aa barafeaa fei law Moses, tani hamo'aa siba a'au ba na farawaninaa minaa ei unuu hemea rama'a wagii fei Sabbath? 24 Apuna fafi'i'uanaa naranaraa hamu'ou a'a tamanu hamona fanunuia. Hamonei narama'aia.”
Jesus, Hia Christ?
25 A'a fei, hefi'a ei rama'aa Jerusalem, rona i'igai, “Haa, simeni, meni ba ro'aa fo'afama'eia? 26 Hia simeni fi wareware i pudaa ei rama'a ma lomi rona wareaa hepalo warea a'ana. Haa, ei bauana, ronapa'aa nara ba hia Christ?* 27 Ma'uaa, o'ouna aida ba gufuna hitani; nabaa i nomai mei Christ, lomi nemea i aida ba gufuna hitani.”
28 Jesus ana fi feroi i malalaa fei humuu mei Haidaa, ei i warefabauana ba, “Hi'i, hamona apa'au ma aida ba hitani gufuu. Abaa no'uamiau ma'uaa, mei na aloagiau napa'aa fa'uai. Lomi hamona apa'ia, 29 ma'uaa una apa'ia, uaa noramiau i a'ana ma ina aloagiau.”
30 A'a fei, ba ro'aa panarofia, ma'uaa lomi hemea na panarofia, uaa atawe nomai fei auna. 31 Ma'uaa watauda i dupuaa ei rama'a, rona narafawe'i a'ana. Rona ware ba, “Nabaa i nomai mei Christ, ana i bigi'aa wataudadiai hilalaa foigia laraa meni?”
32 Ei Pharisee na guainaa fei gupuu rama'a ba rona fiwareifagiginia ale'ei. Ma ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei Pharisee, rona aloaa ei oanananaa fei humuu mei Haidaa ba ronei panarofia.
33 Jesus na ware, “Lomi i madii gutanau a'a hamu'ou ma a dinaa a'a mei i aloagiau. 34 Hamo'aa lalabaginau, ma'uaa lomi ba hamowe labagipa'au; ma yei una dinaa wagina, lomi ba hamo'aa nopa'ilao.”
35 Ei Jew, rona fiwarewarei, “Mei rama'a mei ba i dinaia, te ba lomi o labagipa'ia? Ba i dinaa fawelei ma feroinaa ei Greece ma guta a'a ei gufuu o'ou, ei rona fawawadidi dupuaa ei rama'a yei. 36 Tamanu hanuu ei wareana ba, ‘Hamo'aa lalabaginau ma'uaa, lomi hamowe labagipa'au ma hitani a dinaa wagina, lomi hamowe nopa'ilao’?”
37 A'a fei a'apoo arewaa fei Hananaa fei na bauanaidiai laraa ei arewaa fama'a, Jesus na ufalarai ma warefabauana, “Hini na sigigi neimii hunu a'au. 38 Hini na narafawe'i a'au, ale'ei fei wareaa fei Bu'u Apuna, iwe pa'i ale'ei ranuu loloma laloo iana.” 39 A'a fei, fi hanuinaa fei Spiriti, fei rowe tonia ei rona narafawe'i a'ana. Nopa'aloo fei au fei, itawe fanaa ro'ou fei Spiriti, uaa atawe tonaa fei hawerana Jesus.
40 Ro'aa guainaa fei, hefi'a na ware, “Pa'aa fa'ua ba mei rama'a mei, hia mei Mamama'a.”
41 Hefi'a na ware, “Hia mei Christ.”
Ma hefi'adiai na i'igai, “Haa, mei Christ, ba i nomai Galilee?” 42 Haa, lomi na ware fei Bu'u Apuna ba mei Christ, hia a'a fei pai David ma ba i nomai Bethlehem, fei gufu na guta wagina mina David?” 43 Si'ei, namina hamamaguaa naranaraa ei rama'a a'a Jesus. 44 Hefi'a, ba ro'aa panarofia; ma'uaa lomi hemea na aunaa panina a'ana.
Ei Bauaniaa Jew, Lomi Rona Narafawe'i
45 Ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei Pharisee, rona i'igainaa ei oanananaa fei humuu mei Haidaa, ei ro'aa hadiwe'imai a'a ro'ou ba, “Tani lomi hamona nodugamai?”
46 Ei oanananaa na ware, “Lomi nemea i wareware ale'ei ei mau wareaa mei.”
47 Ei Pharisee na ware, “Ei hanuiaa hamu'ou ba ana ina sifipa'aa hamu'ou? 48 Na pa'i hemea bauana o Pharisee na narafawe'i a'ana? 49 Pa'aa lomi! Ma'uaa fei gupuu rama'a, lomi rona apa'aa hepalo manumanu a'a fei law—ronei tonaa umua.”
50 Nicodemus, mei nado'o dinaa a'a Jesus, mei ana hemea ro'ou na i'igai, 51 “Haa, fei law o'ou, i rataware ua ba na tata hemea ma lomi i do'o guainia ba tamanu ei bigi'ana?”
52 Rona ware, “Haa, ana gufumu Galilee? Fanunufarawaninia uaa lomi ba hemea mamama'a,§ noramiana Galilee.”
53 Si'ei, hememea na dinaa humuna.
* 7:26 7:26 O, Messiah; vv. 27, 31, 41 ma 42 anaa 7:38 7:38 O, / Hini mei i sigigi, nei nomai a'au. / Ma mi hunu, 38 mei i narafawe'i a'au. / Ale'ei 7:42 7:42 Warea Greek lau § 7:52 7:52 Guapalo ne'ia mina ba lomi ba mei Mamama'a