24
Zudezu norĩ hã Paruhu ãma ĩwasédé te te siwi ãma ĩhirizé wasu'u
Tawamhã bâdâ hã 5 na ma tô ãma ne, Erodihi nhorõwa ãma hâimana ré hã, Paru hã. Tawamhã Ananiza hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma da'ãma romhuri'wa ĩpire uptabi hã ma tô Sézareza u wi, sasedoti ĩpire uptabi hã. Ni'wam norĩ hã, da'madâ'â'wa norĩ hã ma tô siré te te simro. Danhimirob'manharĩzém na dawasu'u'wa zama te siré saprõni za'ra, Téturu na ĩsisi hã. Ta norĩ hã apito Perihi ma, ma tô ĩwasédé hã siwi ãma tihi, Paruhu ãma. 2-3 Tawamhã apito Peri hã ma tô Paruhu zô hâ, danho're sab da. Taha pari, Téturu hã ma tô oto Paruhu ãma ĩwasédé hã ãma tihi. Apito ma, te rowasu'u, ãne:
— Roti'wa, a hã aiwẽ uptabi di. A hã wama 're roti wẽ u'âsi mono wa, wa rowẽ na si 're wahâimana za'ra ãhãna hã. Wa'madâ'â'wa norĩ ma, ma tô 're ĩroti wẽ u'âsi mo, daro mono bâ te te 're wa'madâ'â wẽ za'ra mono da, marĩ ĩwasédé hã te te wama 're pese za'ra mono da. Tawamhã waro mono bâ, asimipawaptobzém na wama 're asõpru mono wa, wa wa te 're aiwẽsãmri u'âsi za'ra. Tane nherẽ, ĩ̱wapari wa'a õ'umnhasite, ĩ̱mreme syry na wa za aima rowasu'u. Asõpru wa, da'upana te aima rowasu'u wamhã, ãté aima wẽ di za, ĩ̱wapari da hã. Õ hã aibâ hã wa tô waihu'u za'ra ni, timreme na daré ro'wa'rutu'wa na hã. Duré daro mono bâ zudezu norĩ hã te te ĩropéi mono tẽme 're morĩ wamhã, ma tô te te da'ãma 're aro'wa'rutu. Duré nazarenu na dasina dasipo'ozém nhisi niwĩ, 're ĩnomro mono ma hã pire di, õ hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zé hã te aré wawi wasété, 'ri hã. Tazahã wa tô wasiwi âri ni. Tawamhã apito Risi'asi hã ma tô watẽme wi. Sa'ẽtẽ ma tô wawi ti'â, Paru hã. Ta hã ma tô ĩwasété na tãma ĩnharĩ'wa norĩ ma 'ru za'ra, asõ'a simasab da, te te aima wasu'u za'ra da. Taha wa, ã hã aibâ hã sadawa pibui wamhã, tô sena na te za ĩwaihu, ĩwasédé hã wa te wasiwi ãma ĩsa'razém na hã. — Ãne te Téturu hã apito sada wada'u.
Tawamhã zudezu norĩ, tame ĩsimasam norĩ hã te duré sadawa waptob za'ra, ĩwasu'u tô sena na.
Paru hã, Perihi uiwada ĩsiwasu'uzé
10 Tawamhã apito hã ma tô Paruhu ma tinhib'rada sarõtõ, timreme hã te te oto wazere da. Taha wa, Paru hã timreme hã ma oto waze, ãne:
— Ma tô ai'ãma tiwahub ahâ, ãme dama rowairébé'wa na 're aihâimana mono ré hã. Ãne hã ĩ̱ma waihu'u pese di. Taha wa, asõ'a ĩ̱si'uihâ na aima ĩ̱siwasu'u da hã, ĩ̱ma wẽ di. 11 Ĩ̱mreme hã sena na te za ĩwaihu. Nimosi, wa tô wi, Zeruzarẽ u hã. Bâdâ 12 na ma tô ĩ̱'ãma ne, tame ĩ̱nhamra ré hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma ĩ̱wata da, wa tô wi. Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb ãma 'ri 'wawi wa'ra 're, ĩ̱nhamra ré, ĩ̱siré zudezu norĩ hã ma tô ĩ̱sãmri za'ra. 12 Tane nherẽ, ĩ̱mreme na te ĩdazadawa 'razâri na hã te te ĩ̱wapari za'ra õ di. Zudezu norĩ te, rowahutuzé mono bâ ĩ̱mreme na te dazada'rãmi õ di. Duré 'ri babab zama te da'azada'rãmi mono õ di. 13 Taha wa, ĩ̱wasété newa, tô sena na te te siwi ĩ̱'ãma sa'ra waihu'u õ di. Mare di. 14-15 Ãne wa za aima ĩ̱siwasu'u. 'Re ĩdanomro mono zép téb zarina, wa tô te 're romhuri, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma. 'Re ĩdanomro mono zép té wasu'u hã te zudezu norĩ hã te te siwi 're wẽ'õ za'ra, senai õ newa. Tane nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti hã, wahi'rata norĩ nhib'apito nhimiroti hã wa tô uburé saze, Mozési te te ãma ĩrob'ui'éré hã. Ĩsadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ nhimi'ui'éré hã wa tô duré saze. Ĩ̱wasédé hã te te siwi ĩ̱'ãma ĩsa'ra norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma te te ĩsasõmri za'ra ne, wa duré wa hã ãma sasõ. Dadâ'â nherẽ, aihĩni apâ te te 're ĩda'ahâiwa'utu mono zém na wa tô ãma sasõ, ĩwẽ hã duré ĩwasédé hã apâ te te 're ĩda'ahâiwa'utu mono zém na hã. 16 Taha wa, ĩwẽ hã te 'manharĩ tõ da hã, ĩ̱wa'a õ di, ĩ̱pẽ'ẽ wapu na 're ĩ̱si'madâ'â u'âsi mono da si, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nho'a, duré danho'a zama. — Ãne te Paru hã tãma siwasu'u, apito Perihi ma.
17 Te duré tãma siwasu'u, ãne:
— Zeruzarẽ nhiti 're ĩ̱morĩ ré, ma tô ĩ̱'ãma tiwahub ahâ. Tawamhã tamomo wa tô apâ mo, danhibzari hã te âri da, ĩ̱siré norĩ ma, te sõmri da. Duré danhimizama hã da te ĩsimro hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, te sõmri da, ãma ĩ̱wata da, wa tô apâ mo. 18-19 Ãne te 'manharĩ da, wa tô ĩ̱sipese, wasiré zudezu norĩ 're ĩhâimana za'ra mono zéb zarina, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te ĩ̱wẽsãmri da. Tawamhã zudezu norĩ hã Azi'a na danhipti'a nho'õmo nhisi hawi ĩsihudu hã ma tô ĩ̱'madâ'â za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb ãma 'ri 'wawi wa'ra 're. Tame te te ĩ̱'madâ'â za'ra wamhã, ĩ̱'rata dasi'rã'õtõ õ di. Da te ĩ̱mreme 'razâri õ di. Rowẽ si. Ta norĩ hã te te ĩ̱'madâ'â za'ra norĩ hã marĩ ĩwasédé hã te te ĩ̱'ãma waihu'u za'ra wamhã, we si'aba'réi 'wa'âhã, aré wẽ di, asõ'a ĩ̱wasédé hã te te ĩ̱'ãma sa'ra da. 20 Ta norĩ hã we si'aba'réi õ wamhã, ãté asõ'a ĩsimasam norĩ si te za aima ĩ̱wasu'u za'ra. Dama roti'wa norĩ nho're ĩ̱zab ré, marĩ ĩwasédé hã te te ĩ̱'ãma ĩwaihu'u za'ra zém na, te za ĩ̱wasu'u za'ra, ãme ĩ̱zab ré. 21 Wa hã wa za aima ĩ̱siwasu'u, te ĩ'mahârâzém na, dama ĩpire norĩ nho're ĩ̱zab ré, ãne: “Ã bâtâ na wa asõ'a ĩ̱zab za'ra wa'wa, ĩ̱pibui pese za'ra wa'aba da. Dadâ'â nherẽ, apâ dahâiwa'utuzé, te sazei wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na 're ĩ̱morĩzéb zô te za ĩ̱pibu za'ra wa'wa.” Ãne si wa tô ĩ̱si'mahâ, dama ĩpire norĩ nho'a ĩ̱zab ré. Ãté ãne ĩ̱mreme wamhã, te ĩ̱'ãma rosa'rata za'ra, ĩ̱wasété na. — Ãne te Paru hã siwasu'u, apito Perihi ma.
22 Tawamhã apito Peri te tãma tinha:
— Zahadu, apito Risi'asi wei wisi wapsi, wa za niha hã aima rowairébé. — Ãne te tãma tinha.
Apito Peri hã ma tô waihu'u pese, 're ĩdanomro mono zép té hã. Tane nherẽ, te te ãma wapari 'rãsutu õ di.
23 Tawamhã apito Peri hã ma tô da'wapéi'wa norĩ wada'uri'wai ma waihu'u, ãne:
— 'Madâ'â pese za'ra wa'aba za, ã hã aibâ hã aiwi simani za'ra wa'aba tõ da. Tazahã, marĩ hã te te 'manharĩ da, te te sima wẽ wamhã, syry na te za tãma ĩrowairébé 'wa. Duré, ĩsiré norĩ hã ĩhâimanazéb da, te te pawaptob za'ra da, we ĩtẽme sisisi wamhã, wẽ'õ za'ra wa'aba õ di za, tiwi. — Ãne ma tô tãma waihu'u, apito hã.
Paru hã Apito Perihi nho're ĩsabzé wasu'u, Durusiraha nho're me
24 Bâdâ hã siwaptom na ãma ne pari, ma tô apito Peri hã Paruhu zô hâ, timro me, Durusiraha me. Durusira hã, zudezu. Tawamhã Cristu Zezusi hã da te dasina 're ĩ'umnhasi za'ra mono zém na ma tô Paru hã tãma rowasu'u zahuré. Apito Peri hã ma tô ĩsimirowasu'u hã wapari pese. 25 Ĩwẽ na si 're ĩdanomro mono zém na ma tô tãma rowasu'u, marĩ hã ĩwasédé hã da te dasiwi ĩwẽ'õzém na zama. 'Re danomro wasété mono wa, rob'rãsutu u 'Re ĩhâimana u'âsi mono, za niha te te dama ĩrob'manharĩ pipa zém na ma tô duré tãma rowasu'u. Ãne hã te te tãma awasu'u wa, ma tô apito Peri hã tipahi. Taha wa, te tãma tinha, Paruhu ma:
— Ãhãna te za aimo a'â. Niwa te ĩ̱sima wẽ wapsi, wa za duré asô hâ apâ, te aiwapari da.
26 Tawamhã Paruhu ãma te rosa'rata, rob'uiprazém na tãma siwa'âbâ da newa, dazazém hawi watobro da. Taha wa, te nasi sô hâ, te te sima rowasu'u zahuré da.
Paru hã Pesituhu ma, ĩsiwasu'uzé wasu'u
27 Tawamhã maparane ma tô ãma tiwahu, Sezariza ãma sãmra ré, dazazéb 're, Paru hã. Tawamhã Posi'u Pesitu hã te za oto si'apito, Perihi nhowa're're. Taha wa, apito Peri hã sisa'u ma tô tizadawa ãma tirẽ, dazazéb 're, hâimana u'âsi da Paru hã, ĩsa'u hã. Zudezu norĩ ma, rowẽzéb da, ma tô ãne hã tizadawa hã ãma tirẽ.