3
Pedru hã ĩhi'ré te te ĩpesezé wasu'u
Tawamhã nimahã bâtâ na ma tô Pedru norĩ hã dame tineb zahuré, Zuwãhã me, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb u hã. Bâdâ sipi'rai wi, te dame tineb zahuré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zé bâtâ na. Tame te aibâ hã nhamra, ĩpotozém hawi ĩmorĩ'õ hã. Ĩ'madâ'â ze na 'ridawa nhisi u te ta hã nasi dasiwi mrami ni, rob'uiprazém na te te 're da'awari mono da, 're danhisisi mono sidâpâsi. Tawamhã Pedru norĩ hã 'ri 'wawi wa'ra u zasi zahuré õ ré, ĩhi'ré hã ma tô sãmri zahuré. Te te sãmri zahuré wamhã, te nasi 'mahârâ zahuré, marĩ te te tãma sõmri zahuré da. Tawamhã Pedru norĩ hã ma tô 'madâ'â pese zahuré, Zuwãhã me. Tawamhã Pedru te tãma tinha:
— Wei wa'madâ'â. — Ãne te tãma tinha.
Tawamhã ma tô 'madâ'â zahuré, marĩ te te tãma sõmri zahuré da newa. Tawamhã Pedru te duré tãma tinha:
— Wa hã ĩ̱nhimarĩ õ di. Rob'uiprazé hã robaba di, ĩ̱te hã. Tane nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩ̱ma ĩsõmri na wa za aipawapto. Zezu Cristu, Nazaré ãma aré 're ĩsãmra mono zadawa para, wa za aima tinha: Aiwahutu, aipara na 're aimorĩ da oto. — Ãne te tãma tinha, Pedru hã.
Taha pari, Pedru hã ma tô pa'â ĩsimire niwĩ, ĩhi'ré hã te te wahutu da. Te te wahutu wamhã, awa'awi ma tô parahaptete, ĩpara'õtõ zama. Tawamhã ma tô darõno. Hâiwi te oto za. Tame ma timorĩ na sãna'rata oto. Tawamhã Pedru norĩ me, ma tô siré asisi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zé 'ri 'wawi wa'ra u. Tawamhã morĩ sina te sarõtõ, rowẽ te. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma te duré tiwata. Tawamhã aihĩni ma tô 'madâ'â za'ra ni, aibâ hã sarõtõ mono ré hã, duré 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma wata ré hã. 10 Morĩ wẽ wa, ma tô duré ãma tatob'uzu za'ra ni. Tawamhã ãne te dasima nharĩ za'ra ni:
— Oro õ hã ĩhi'ré hã sãmra sina, rob'uiprazém na te te nasi da'awari za, morĩ wẽ di oto. Ĩ'madâ'â ze na 'ridawa nhisi ãma 're ĩsãmra mono aré. — Ãne te dasima nharĩ za'ra ni, morĩ wẽ wa oto.
'Re ĩhâimana u'âsi mono nhorõwa ãma, Pedru te te dama ĩrowasu'uzé wasu'u
11 Tawamhã aibâ hã ma tô Pedru norĩ hã te te 're patété zahuré, Zuwãhã me, Saromahã nhisi na 'ri zahâpâ nhisi ãma. Te te 're patété zahuré mono ré, da te 'madâ'â za'ra wa, ma tô aihĩni ĩtẽme dasisa're. Tawamhã ma tô ãma tatob'uzu za'ra ni. 12 Tawamhã Pedru te te da'madâ'â wamhã, te dama tinha, ãne:
— Wasiré Izarazéhé nhihudu norĩ, e marĩ wa, ma wa'ãma atob'uzu za'ra wa'wa. Wasi'uihâ na ĩhi'ré hã wa te morĩ wẽ newa, te wei wa'ãma asõpré wa'wa. Wasi'uihâ na wa te pese õ di, wa norĩ hã. 'Re wane wẽ wa, wa te pese newa, te wei ĩwa'madâ'â za'ra wa'wa. Mare di. Ãne wab õ di. 13 'Re ĩhâimana u'âsi mono, wahi'rata norĩ nhib'apito, Abra'ãhã nhib'apito, duré Izatihi nhib'apito, duré Zacoho nhib'apito. Ta hã ma tô Zezusi hã wẽsã, tãma ĩromhuri wẽ 'wa hã. Tane nherẽ, Zezusi hã ma tô asiwi ĩwẽ'õ za'ra wa'wa. Ma tô asiwi ĩsõmri 'wa, Piratuhu ma. Taha nho'a, ma tô asiwi ĩwẽ'õ za'ra wa'wa, te te sima wẽ nherẽ Piratu hã, morĩ da apâ, dazazém hawi. 14 Zezusi hã 're morĩ wẽ uptabi nherẽ, ma tô asiwi ĩwẽ'õ za'ra wa'wa. Rob'manharĩ wasété'wa si ma tô asima ĩwẽ za'ra wa'wa, dazazém hawi da te dasiwi wazere da, Zezusihi upana. 15 Dahâimana wẽ zéb da, dapẽ'ẽwẽ hã za te te dama 're ĩ'anhomri mono 'wa hã, aima za'ra wa'aba, da te dasiwi wĩrĩ da, ma tô dama ĩ'ru za'ra wa'wa. Tazahã 'Re ĩhâimana u'âsi mono, ma tô apâ hâiwa'utu, dâ'â uptabi nherẽ. Wa norĩ hã Zezusi apâ hâiwa'utu wa, wa te ĩsabu za'ra hã wa tô wa te dama 're wasu'u za'ra. 16 Zezusi hã tiwaihu'u pese na ma tô ĩhi'ré hã pese, ĩmreme te te sazei wa. Taha wa, ma tô aptete oto. Ma tô ĩ'madâ'â za'ra wa'wa. Ma tô ĩwaihu'u za'ra wa'wa oto. Tô sena te te sazei wa, morĩ wẽ di oto wanho'a.
17 — Wasiré Izarazéhé nhihudu norĩ, ĩ̱wapari pese za'ra wa'aba za. Wa hã wa tô aiwaihu'u za'ra wa'wa. Asiwi waihu'u aba ãna, ma tô dama ĩ'ru za'ra wa'wa, Zezusi hã. Aima ĩpire za'ra wa'aba norĩ zama te te siwi waihu'u ãna, ma tô ta norĩ zama dama 'ru za'ra, Zezusi hã da te dasiwi wĩrĩ da. 18 Taha zarina, ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã timreme hã ãma uwaimra, duréihã ĩsadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ hã wahi'rata norĩ ma, te te ãma 're ĩ'awaihu'u sirõmo mono zéb zarina, Cristu hã za te te ĩrobzépatazém na hã, Danho'reptui'wa da, te te ĩpisudu hã. 19-20 Taha wa, te za aiwasédé hã 're ĩrẽme za'ra wa'aba mo, 'Re ĩhâimana u'âsi mono u 're aipizari za'ra wa'aba mono da, aiwasédé hã te te aima 're pari za'ra wa'aba mono da. Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono, te za te te 're aipawaptob za'ra wa'wa, aipẽ'ẽ 're, asiptete u'âsi ãma 're anomro aba mono da. Zezusi hã te za we apâ satõ, Danho'reptui'wa da, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te aima ĩpisutu za'ra wa'wa hã. 21 Tane nherẽ, te za hâiwa ãma 're hâimana a'â, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te a'â ropese da, duréihã ĩsadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ, wahi'rata norĩ ma, te te 're ĩ'awaihu'u mono zéb zarina. 22 Duréihã, Mozési ma tô wahi'rata norĩ ma rowasu'u siro, ãne: “Uburé Danhib'apito uptabi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô ĩ̱pisutu, tizadawa wasu'u'wa da, Asib'apito za'ra wa'wa hã. Ãne ni'wa hã asiré wa'wa hã te za ĩ̱za'u si aima pisutu za'ra wa'wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã, ĩ̱sine te te aima 're sadawa wasu'u za'ra wa'aba mono da. Tawamhã te za ĩsimirowasu'u na 're ĩwapari pese za'ra wa'aba mo. 23 Ni'wa hã ĩmreme te te wapari õ wamhã, te za dasiwi wẽ'õ ni. 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhib'a'uwẽ nhiti, te za satõrĩ ni. 'Re ĩhâimana u'âsi mono zama te za siwi wẽ'õ pese.” Ãne ma tô rowasu'u, Mozési hã. 24 Duréihã uburé 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ hã ma tô ãne na te te tãma 're ĩ'apisutu mono zéb uwaibaba, te te dama ãma 're rowasu'u za'ra. Samuwé hã uimrehẽne ma tô ĩsadawa wasu'u na ãma sãna'rata, wahi'rata norĩ ma. Taha za'u si ma tô duré ĩsadawa wasu'u'wa sidâpâsi te te dama ãma 're rowasu'u sirõmo za'ra. Uburé ma tô duré ã nimosi ĩromhâimanazém na zama, te te dama 're rowasu'u sirõmo za'ra. 25 A norĩ wa'wa hã, wasiré wahi'rata norĩ nhihudu te 're aihâimana za'ra wa'aba mo. Taha wa, wahi'rata norĩ ma, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩ'apisutu mono zé hã te duré wama 're hâimana za'ra. Abra'ãhã ma, uimrehẽne ma tô tãma ropisutu 'rata. Ãne ma tô tãma ropisutu: “Romhutu'õpsi te za ni'wa hã asihudu hã te te 're da'apawapto, daro mono bâ rowẽ na 're danomro mono da.” Ãne ma tô taha ma ropisutu na'rata.
26 — Taha wa, ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã tinhimiropisudu hã ãma uwaimra. Ti'ra hã ma tô we atẽme uimrehẽne satõrĩ za'ra wa'wa, te te 're aipawaptob za'ra wa'aba mono da. Te te tãma 're ĩromhuri mono da hã te te pisutu wamhã, ma tô we atẽme satõrĩ za'ra wa'wa, 're anomro wasété aba mono zé hã 're rẽme za'ra wa'aba mono da, rowẽ na ãma 're anomro aba mono da. — Ãne ma tô Pedru hã dama rowasu'u.