9
Zezusihi zadawa wasu'u'wa na, Paru hã dama ĩsiwasu'uzé wasu'u
1-2 Ni'wam norĩ hã ma tô te te ĩ̱'ãma 're rosa'rata za'ra, Zezusihi zadawa wasu'u'wa, sena na dama 're ĩ̱hâimana mono õ na hã. Tane nherẽ, a norĩ wa'wa hã ma tô ĩ̱'ãma ĩwaihu'u za'ra wa'wa, sena na ĩsadawa wasu'u'wa, 're ĩ̱hâimana mono na hã.
Wa hã danhimiroti zarina, 're ĩ̱hâimana mono õ di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono si, ma tô ĩ̱pisutu, Zezusihi zadawa wasu'u'wa, dama 're ĩ̱hâimana mono zéb da hã, ĩsadawa para. Wanhib'apito Zezusi hã wa tô duré sabu, ĩ̱tõmo na. A norĩ wa'wa hã bété. E 'wa simiroti zarina, ma tô 're ĩsaze za'ra wa'aba mo. Wanhib'apito ma, te ai'ãma 're ĩromhuri za'ra wa'aba mono zéb zarina, ma tô 're ĩsaze za'ra wa'aba mo. Tawamhã, e marĩ te wasu'u, ã hã, Zezusi hã te aima 're ĩwasu'u za'ra wa'aba mono zéb zarina, 're ĩsaze za'ra wa'aba mono zé hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimipisutuzéb zarina, wa hã tô sena dama Zezusihi zadawa wasu'u'wa, te aima ĩ̱wasu'u za'ra wa'wa.
Ni'wam norĩ hã, Zezusihi zadawa wasu'u'wa na, tô sena dama 're ĩ̱hâimana mono õ na hã te te dama 're ĩ̱wasu'u za'ra mono wa, wa tô ãne tãma 're ĩ̱siwaihu'u za'ra. Wa norĩ hã Zezusihi zadawa wasu'u'wa norĩ hã, wasazéb da, duré wahâimanazéb da, wa'ãma 're ana wa'aba mono wamhã, e ĩ'uwaibaba, wa za wa'âbâ ãna, wa te 're waibu, wa'ãma 're ana wa'aba mono zé hã. Ĩ'uwaibaba, wa za tô wa te 're waibu. Zezusihi zadawa wasu'u'wa norĩ, wasiré norĩ hã Zezusi te te dama 're sadawa wasu'u za'ra mono da, nimomo 're nomro mono wamhã, timro hã te za siré te te 're simro. Duré Wanhib'apito no norĩ zama, te za timro hã siré te te 're simro. Pedru hã te za duré timro hã siré te te 're saprõni. Wa hã bété. Ĩ̱mro ré, 're ĩ̱hâimana mono 'wa'âhã, duré ĩsazei'wa si'uiwa 're wahâimana mono wamhã, e ĩ'uwaibaba 're ĩ̱hâimana mono õ di aré, daza'rui mono bâ, ĩ̱siré te 're saprõni mono wamhã. Duré wasazéb da, ĩ̱mro ãma zama, 're ana wa'aba mono wamhã, e ĩ'uwaibaba õ di aré. Ĩ'uwaibaba tô aré, wahâimanazé hã. Wa hã Paru, duré ĩ̱siré romhuri'wa Banabé hã, Zezusihi zadawa wasu'u'wa norĩ siré, 're wahâimana mono nherẽ, e wa norĩ si, wa za wanhib'rata na wa te wasima 're romhuri pese, wasazéb da hã, ãma 're ĩwahâimana mono zéb da hã. E ãne hã rob'uwaibaba bâ bété. Da'wapéi'wa norĩ hã bété. E tinhib'apito ma, te te 're romhuri za'ra mono ré, te za si'uihâ na 're siwa'âbâ za'ra, tihâimanazéb da hã. Mare di. Si'uihâ na 're siwa'âbâ za'ra mono õ di za. Duré uwa 'ru na romhuri'wa norĩ hã te te 're 're za'ra mono pari, uwa 'ru 'rã hã oto 're 'rã prédub za'ra mono wamhã, e misi si te te sima 're suhâri za'ra mono õ di za, te te 're huri mono da. Te za tô misi si te te sima 're suhâri za'ra, romhuri'wa norĩ hã. Duré dama pone'ẽrebâ 'madâ'â'wa norĩ hã, e a'ubuni wi te te 're 'madâ'â za'ra mono ré, ĩhâiwa'u hã te te 're âhuri mono õ di za. Te za tô te te sima 're hâiwa'u za'ra, te te 're âhuri mono da.
Ãne na danhimirosa'rata zarina, te ãma aima rowasu'u za'ra wa'aba õ di. Duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na Mozési te te ãma ĩrob'ui'érézéb zarina si, wa aima ãma rowasu'u za'ra wa'wa. Ĩ̱si'uihâ na hã, mare di. 9-10 Ãne duréihã Mozési te te ãma ĩrob'ui'érézé hã:
“Aro 'rã ne hã, powawẽ hã tipara na te te aima 're sub za'ra wa'aba mono ré, 're wata wasisi za'ra wa'aba mono õ di za, 're saihuri tõ mono da.”
Ãne duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na rob'ui'éré hã te 're hâimana. E tawamhã, powawẽ si te 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're azawi. Mare di. Taha zawi nhipai u, te duré wa norĩ hã te te 're wa'azawi pese. Taha wa, duréihã ãne na te te rowasu'u wamhã, taha wasu'u nhipai u, ma tô duré wa'ãma zama romnhimiré'é. Buru da, ti'a te te 're ĩhâibâdâ za'ra mono norĩ hã duré oto 're 'rãi'ré za'ra mono wa, te te 're ĩ'rãihâri za'ra mono norĩ hã, e buru tede'wa te te tãma 're ĩpo'o za'ra mono zéb zô, 're simnhasi za'ra mono õ di za. Te za tô sô 're simnhasi za'ra. Ãne hã aiwa, te wasu'u. 11 Tane duré, robzuri'wa norĩ hã ro ubuni ré te te 're ĩrobzuri za'ra mono ne, wa tô Cristuhu wasu'uwẽ na wa te 're aipawaptom na'rata za'ra wa'wa. E tawamhã ãne hã ĩbâi õ di, aima za'ra wa'aba hã, wanhimipawaptobzé wa'rãmi, marĩ zô aiwi 're wanhimnhasi za'ra wa'aba mono wamhã, wasazéb da hã, ãma 're ĩwahâimana za'ra mono zéb da hã. Wa za tô 're wanhimnhasi za'ra, rob'uwaibaba wa. 12 Ni'wam norĩ hã Cristuhu wasu'uwẽ na te te 're ĩdapawaptob za'ra mono norĩ hã, tô ĩbâre te marĩ na 're ĩpawaptob u'âsi za'ra wa'aba mo, ãma 're ĩhâimana za'ra mono zéb da hã. Tawamhã wa norĩ hã Zezusi, wa te aima 're wasu'u 'rata za'ra wa'aba mono nherẽ, e ta norĩ nhipai u, marĩ zô aiwi 're wanhimnhasi za'ra wa'aba mono õ di za bété. E ãne hã ĩsarinai õ di, aima za'ra wa'aba hã. Ãne hã, tô ĩsarina.
Ĩ'uwaibaba nherẽ, niwamhã marĩ zô, aiwi 're wanhimnhasi za'ra wa'aba mono õ di. Mare di. Duré, wa te aiwi 're rowaptẽrẽ za'ra wa'aba mono ãna, wa tô wa te 're robzépata za'ra, ĩwasu'uwẽ ré daro mono bâ, wa te 're ĩropéi mono zé hã, wa te dawi ãma 're 'wa'rutu tõ za'ra mono da. 13 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb 're, 'ri 'rãihâ 'remhã sasedoti norĩ hã, ta norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, danhoprubzéb da, dasa hã da te tãma 're ĩsõmri za'ra mono hã, te za te te sima 're po'o za'ra syry na, ãma 're saihuri mono da. Danhimizama hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, danhoprubzéb da, da te tãma 're ĩsõmri za'ra mono nhi zama, te za duré te te sima 're po'o za'ra syry na, da'ãma romhuri'wa norĩ hã, wedeza ne na 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, te te 're ĩzata za'ra mono hã. E ãne hã aima waihu'u za'ra wa'aba õ di bété. 14 Tane duré, Wanhib'apito hã ma tô te te wama 're pisutu za'ra, ĩwasu'uwẽ hã wa te dama 're ĩwasu'u za'ra mono norĩ ma hã, danhibzari na da te 're ĩwapawaptob za'ra mono na, ãma 're ĩwahâimana za'ra mono zéb da hã, wanhimirowasu'u wẽ wa'rãmimhã, dama.
15 Tane nherẽ, nimahã na hã marĩ zô aima ĩ̱nhimnhasi za'ra wa'aba õ di, asibzari na asiwi 're ĩ̱pawaptob za'ra wa'aba mono da hã, Cristuhu wasu'uwẽ na te 're aipawaptob za'ra wa'aba mono wa'rãmimhã. Mare di. Taha wasu'u na si, wa ãma 're ĩ̱toi uptabi, ĩ̱pẽ'ẽ 'remhã, ĩ̱nhimiromhuri wa'rãmi, marĩ zô aima 're ĩ̱nhimnhasi za'ra wa'aba mono õ wa. Duré marĩ zô aima ĩ̱nhimnhasi za'ra wa'aba zém na, te sãna'rata da, te ĩ̱sina aima ãma rob'ui'éré za'ra wa'aba õ di, ãhãna hã. Ãne 'wa'âhã, aré ĩ̱ma 're robzei mono õ di. Ĩ̱dâ'â da si, aré ĩ̱nhimirosa'rada hã. 16 Ĩwasu'uwẽ hã wa tô te dama 're wasu'u u'âsi, tô. Tane nherẽ, e taha zarina si, wa za ĩ̱hâimanazém na 'râwi 're ĩ̱si'madâ'â ze. Mare di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimipisutuzéb zarina si, wa ãne na te tãma 're romhuri u'âsi. Ĩ̱si'uihâ na te tãma 're romhuri mono õ di, ãne na hã. Ĩwasu'uwẽ hã te dama 're wasu'u mono õ 'wa'âhã, aré ĩ̱ma 're ropipa uptabi mono di. 17 Ãne na te tãma 're ĩromhuri mono zéb da hã, wa hã ĩ̱si'uihâ na ĩ̱sipisutu 'wa'âhã, aré ĩbâre ĩ̱pawa'âbâ ré, ĩwasu'uwẽ na te tãma 're ĩromhuri mono zé hã. Tane nherẽ, ĩ̱si'uihâ na ĩ̱sipisutu õ di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono si, ma tô ĩ̱pisutu, taha ma ĩ̱'umnhasi zarina, te tãma 're romhuri wẽ u'âsi mono da. 18 E marĩ na tawamhã, ĩ̱pawa'âbâzé hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa norĩ siré 're ĩ̱hâimana mono nherẽ, marĩ zô dama 're ĩ̱nhimnhasi mono õ zarina, da te 're ĩ̱pawa'âbâ mono ãna, wa ĩwasu'uwẽ si te dama 're wasu'u. Taha na si, wa 're ĩ̱toi u'âsi. Taha na si ĩ̱pawa'â hã, ãma 're ĩ̱toi u'âsi mono zém na si.
19 Wa hã ĩ̱pawa'âbâ ré, 're ĩ̱hâimana mono õ di. Taha wa, ĩwada'uri zarina si, te 're romhuri mono õ di. Tane nherẽ, wa tô ĩ̱sima wẽ, dapawa'âbâ ãna dama romhuri'wa norĩ ne, te dama 're romhuri u'âsi mono da, ĩ̱nhimirowasu'u zarina, Cristu hã da te 're ĩsaze za'ra mono da si, da'ahâ na. 20 Zudezu norĩ hã ĩwasu'uwẽ na te 're pawaptob za'ra mono da, ĩ'rata 're ĩ̱hâimana za'ra mono ré, zudezu hâimanazéb zarina, wa tô 're ĩ̱hâimana, ĩ̱nhimirowasu'u zarina, ta norĩ hã ahâ na te te 're saze za'ra mono da, Cristu hã. Ta norĩ hã duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata na Mozési te te ãma ĩrob'ui'érézé hã te zahadu te te 're 'madâ'â pese za'ra, taha zarina, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩwẽsãmri za'ra mono da si. Tane hã, wa hã ĩ'rata 're ĩ̱hâimana za'ra mono ré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata zarina, wa tô ta norĩ hâimanazéb zarina si 're ĩ̱hâimana, ta hã te 're ĩ'madâ'â pese mono zéb zarina, te te 're ĩ̱wẽsãmri mono da newa, ĩsine za'ra, ãne na ĩ̱sina 're ĩ̱nhimnhasi mono õ nherẽ. Sõ'awi te tiwi wẽ'õ za'ra õ di, zudezu norĩ hâimanazé hã. Da'ahâ na da te 're saze za'ra mono da si, wa tô ãne na si te 're rosa'rata. 21 Tane duré, zudezu'õ norĩ 'rata, 're ĩ̱hâimana mono ré, ta norĩ hâimanazéb zarina, wa tô duré 're ĩ̱hâimana. Zudezu norĩ nhimiroti hã te 're 'madâ'â pese mono õ di. E tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti hã te 're 'madâ'â mono õ di, zudezu'õ norĩ 'rata 're ĩ̱hâimana mono ré hã. Wa tô te 're 'madâ'â u'âsi tô. Cristuhu nhimiroti si, wa tô te 're 'madâ'â u'âsi. Ãne si, wa tô te 're 'manharĩ, ta norĩ zama ahâ na Wanhib'apito te te 're saze za'ra mono da, zudezu'õ norĩ hã. 22 Duré ni'wam norĩ hã wasiré Zezusihi zazei'wa 're hâimana za'ra mono nherẽ, sib'uware na ãma 're ĩhâimana za'ra mono norĩ hã ĩwasu'uwẽ na te 're apawapto mono wamhã, wa za ta norĩ hâimanazéb zarina si 're ĩ̱hâimana, ĩ̱nhimipawaptobzéb zarina, te te 're sazei pese za'ra mono da. Ãne hã dapoto mono bâ 're ĩdahâimana za'ra mono zép sidâpâsi, wa za dasine dama 're ĩ̱hâimana, da'ahâ na Cristu hã da te 're ĩsaze za'ra mono zéb da si.
23 Cristuhu wasu'uwẽ hã daro mono bâ da te 're ĩwaihu'u za'ra mono zéb da si, wa ãne dama 're ĩ̱hâimana. Duré ĩwasu'uwẽ zarina, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, ĩsazei'wa norĩ ma, uburé marĩ ĩwẽ hã te te tãma 're ĩ'anhomri mono zém na, dame 're ĩ̱hâimana mono da, wa tô ãne dama 're ĩ̱hâimana. 24 Ãne, wa za oto aima ãma romnhimiré'é za'ra wa'wa. Dawara na da'ahâ na 're dasipibu za'ra mono nherẽ, ãté misi te za ni'wa hã dawi watobro. Tawamhã dawi ĩwatobro si, te za marĩ ĩwẽ hã sima ti'â. Ãne hã aima waihu'u pese za'ra wa'aba di. Tane duré, a norĩ wa'wa hã te za asiptete sina Cristuhu ãma si 're anomro wẽ wa'aba mo, marĩ ĩwẽ uptabi hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te aima 're ĩpisutu za'ra wa'aba mono zép si, asina 're uwaimrami za'ra wa'aba mono da, ni'wa hã dawara na wara tete wa, dawi watobro wẽ te, marĩ ĩwẽ hã te te sima ĩ'âri ne. 25 Ni'wa hã dawara na dame hâimana da, te te sima wẽ wamhã, te za nasi sipibu, dazada sihâiba wapu da. Tawamhã dawi watobro wamhã, ropsu 'manharĩ na te za ãma sõpre ni, te te da'mairẽme wẽ te. Tane nherẽ, te za tiwi tiwasété su'u, ropsu 'manharĩ hã. Tanei õ di, wa norĩ hã. Ĩsi'utõrĩ'õ zô si, wa za Cristuhu ãma si wasina 're wanhiptete u'âsi za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, marĩ ĩwẽ uptabi hã te te wama 're ĩ'apisutu mono zô si. 26 Dawara na 're dasipibu za'ra mono wamhã, siwa'ru dasiwi 're dasisa'rei mono õ di. Awa'awi u'âsi te za 're dasisa're, 're dasirẽme za'ra mono da. Tane duré, wa hã siwa'ru 're ĩ̱hâimana mono õ di, Cristuhu ãma hã. Taha ãma si, wa za õhõ haré 're ĩ̱hâimana u'âsi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, ĩwẽ uptabi hã te te ĩ̱ma ĩpisutuzéb zô si, ĩ'upana marĩ zô tiwi 're ĩ̱sipai mono ãna. Ãne duré, sib'rata ubu ré, da'wapéi'wa norĩ hã da'ubu wi simi'ahâri waihu'u õ wamhã, taré te za nasi da'ãma pahairĩ siwa'ru, te te da'ãma simirei ãna. Tanei õ di, wa hã. Siwa'ru 're ĩ̱hâimana mono õ di. Cristuhu ãma 're ĩ̱hâimana wẽ mono zém na si, wa ĩ̱sina te tãma ãma 're uwaimrami u'âsi, Cristuhu ma hã. 27 Ni'wa hã dame wara da, te te sima wẽ wamhã, te za 're siwasutu u'âsi, dazada siptete da. Tane, wa duré wa hã 'râwi 're ĩ̱si'wapéi u'âsi, ĩ̱wasété na 're ĩ̱hâimana 'rata mono zéb zarina, 're ĩ̱hâimana tõ mono da oto. Ĩ̱pẽ'ẽ 're, te ĩ̱sima 're ĩrosa'rata wasété mono zé hã wa tô oto 'râwi te ĩ̱sima 're a'uprosi. Taha wa, wa tô ãne si te ĩ̱sima 're ab'manharĩ, ĩ̱nhimirowasu'u zarina, da'ahâ na da te 're saze za'ra mono nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, ĩwẽ uptabi hã te te ĩ̱ma pisutu nherẽ, 'râwi te ĩ̱siwi simini tõ da.