Darasiza norĩ
Darasiza norĩ ma, Paru te te ĩrob'ui'érézé
Ĩbaihâ wasu'uzé
Zezusi hã hâiwa u apâ ĩmorĩzéb u hã, zudezu norĩ si ma tô ĩsimirowasu'u na te te 're saze za'ra. Ta norĩ si te uburé sihâiwata nhihâri ré 're hâimana za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã Abra'ãhã ma, te te ĩpisutuzéb zarina. Zezusi hã hâiwa u apâ morĩ za'u si, ma tô ĩwasu'uwẽ hã datẽme ropé, zudezu'õ norĩ u hã, ĩsihâiwata nhihâri'õ norĩ u hã.
Ni'wam norĩ hã zudezu norĩ hã Darasiza na danhipti'a nho'õmo nhisi ãma 're ĩsi'ubumroi mono norĩ hã ma tô Paru hã zudezu'õ norĩ ma wasu'u za'ra, ĩsimiroti na te te ãma ĩ'uwaimrami õ na hã. Ta norĩ hã ma tô ãne hã dama roti za'ra: 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata na Mozési te te ãma ĩrob'ui'éré zama te za da te 're 'madâ'â pese za'ra, te te 're da'awẽsãmri mono da. Taha da, te za duré 're dasihâiwata nhihâri za'ra. Ãne na roti hã Paru hã ma tô siwi wẽ'õ pese. Zezusi hã wazada dâ'â wa, duré taha zarina wawasédé hã te te wama 're apari mono wa, dasihâiwata nhihârizé hã marĩ dai õ di. Zezusihi wapru na si te za te te 're da'a'upsõ, dawasété wi. Ãne wa, ma tô Paru hã tãma rob'ui'éré za'ra, Darasiza norĩ ma hã, aimawi hã te te 're 'manharĩ za'ra mono tõ da, Zezusihi si te te sina 're umnhasi pese za'ra mono da, taha zarina si 'Re ĩhâimana u'âsi mono pẽ'ẽzani hã ĩpẽ'ẽ 're, 're sãmra za'ra mono da.
1
1-2 Wanhib'apito nhib'a'uwẽ norĩ, daza'rui mono bâ Darasiza na danhipti'a nho'õmo nhisi 'remhã 're aihâimana za'ra wa'aba mono norĩ, wa hã Paru, wa ãma asawi za'ra wa'wa. Uburé wasiré ĩsazei'wa norĩ hã te duré timreme na ãma asawi za'ra wa'wa, ĩ̱'rata ĩsi'ubumro norĩ hã. Ãne wa za ãma aima rob'ui'éré za'ra wa'wa. Wa hã Zezu Cristuhu zadawa wasu'u'wa, wa 're mo, ĩsadawa para. Ni'wam norĩ hã te te siwi ĩ̱pisutu õ di, dazadawa para ĩsadawa wasu'u'wa na 're ĩ̱hâimana mono da. Mare uptabi di. Zezu Cristuhu si ma tô Wamama me si, sima ĩ̱pisutu zahuré, ab're hawi ti'ra hâiwa'utu'wai me.
Wamama ma, wa ai'ãma 're ĩ̱mreme u'âsi za'ra wa'wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, duré Wanhib'apito Zezu Cristuhu ma zama, ĩsimizawizé hã ai'ãma 're hâimana u'âsi za'ra wa'aba mono da, rowẽ u'âsi, ãma 're anomro aba mono da.
Wanhib'apito 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tãma ĩwẽzéb uwaibaba, ma tô Zezu Cristu hã wazada sisõ, wazada dâ'â da, te te wa'awa'âbâ da, 're wanomro wasété mono wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te wahâ za'ra tõ da, rob'rãsutuzéb ãma hã, duré dapo're'õ na 're ĩdanomro mono norĩ ne, 're wanomro u'âsi tõ mono da. Wamama hã wẽ uptabi wa, ãma 're wawata u'âsi za'ra wa'aba mono.
Aimawi rowasu'u hã Wanhib'apito wasu'uwẽ ne, aiwa 're 'maihâimana mono õ na rowasu'u
Ãhãna wa ai'ãma ĩ̱tob'uzu za'ra wa'wa. E marĩ wa. Tãma asawi uptabi za'ra wa'aba wa, ma tô Cristu hã asõ'reptu za'ra wa'wa. Taha zarina, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô sima aipisutu za'ra wa'wa, ĩsib'a'uwẽ si oto 're anomro aba mono da. Tane nherẽ, ma tô aiwara sina, 'Re ĩhâimana u'âsi mono wi 're aipizari za'ra wa'aba mo, asimirosa'rata na, aimawi rowasu'u hã Cristuhu wasu'uwẽ me aiwam newa. Aimawi rowasu'u hã Cristuhu wasu'uwẽ me, aiwa 're hâimana mono õ di. Mare uptabi di. E marĩ wa, wa tô ãne aima waihu'u za'ra wa'wa. Ni'wam norĩ hã ma tô sima wẽ za'ra, Cristuhu wasu'uwẽ upana te te ãma saprĩ za'ra da, aimawi rowasu'u u. Ta norĩ hã ma tô aimawi tinhimirowasu'u na aiwi ro'wa'rutu za'ra wa'wa. Wa norĩ hã wa tô aima rowasu'u za'ra wa'aba ni, Zezu Cristuhu wasu'uwẽ na. Tane nherẽ, nimahã na Cristuhu wasu'uwẽ upana, wa te dama 're rowasu'u za'ra mono wamhã, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're wa'awẽ'õ pese. Tane duré nimahã na hâiwa ãma tãma ĩromhuri'wa norĩ hã ĩwasu'uwẽ upana, we te te dama 're rowasu'u za'ra mono wamhã, te za duré te te siwi 're awẽ'õ pese. Ãne hã wa tô aima waihu'u za'ra wa'aba ni. Taha wa, wa za duré aima ãma sahu za'ra wa'wa, wa te aima ĩwaihu'u za'ra wa'aba zém na. Ni'wam norĩ hã wanhimirowasu'u zarina si, Zezu Cristuhu wasu'uwẽ na te te dama 're rowasu'u za'ra mono õ wamhã, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te siwi 're awẽ'õ pese. 10 E ĩ̱nhimiroti na ĩ̱'ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb zô, wa ĩ̱sina 're ĩ̱nhimipari. Mare di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono si ĩ̱'ãma 're ĩwata mono zéb zô si, wa ĩ̱sina 're ĩ̱nhimipari. Ti'ai ãma ĩ̱'ãma 're dawata za'ra mono da, 'râwi ĩ̱si'uihâ na te ĩ̱sina 're rosa'rata mono 'wa'âhã, Zezu Cristuhu ma romhuri'wa, 're ĩ̱hâimana mono õ di aré.
11 Ĩ̱sisãnawã norĩ, ma'ãpé niha we ĩ̱'ãma waihu'u za'ra wa'aba. Ti'ai ãma 're ĩdahâimana za'ra mono norĩ nhimirowasu'u zarinai õ di, Zezu Cristuhu wasu'uwẽ te dama 're ĩwasu'u mono hã. 12 Ni'wa ãne na hã te te ãma 're ĩ̱po're pu'u mono õ di, ti'ai ãma wasiré 're ĩwahâimana za'ra mono norĩ hã. Ni'wa hã te te duré ĩ̱ma 're rowasu'u mono õ di, te ĩwaihu'u pese zéb da hã. Mare di. Si'uihâ na ma we hâiwa hawi ĩ̱ma siwaihu'u Zezu Cristu hã, ĩwasu'uwẽ na te ĩwaihu'u pese zéb da hã.
Paru hã Wanhib'apito zadawa wasu'u'wa na te te ĩsãna'ratazém na ĩsiwasu'uzé wasu'u
13-14 Wa hã wasiré zudezu norĩ nhimizazezéb zarina 're ĩ̱morĩ ré, wa tô ĩ̱sima wẽ upta, wasiré ĩwaprédu mono norĩ nhipai u, wahi'rata norĩ nhimiroti zarina si, 're ĩ̱morĩ da. Ãne 're ĩ̱morĩ ré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhib'a'uwẽ norĩ ma, ĩ̱wasété na wa tô te 're arob'manharĩ aré, Wanhib'apito zazei'wa norĩ ma hã. Wa tô te ĩ̱sima 're awẽ, te 're uprosi mono da. Ãne ma tô ĩ̱wasu'u wasédé hã 're ĩwapari za'ra wa'aba mo.
15-16 Tawamhã bâdâ ma tô oto ĩwa waptãrã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ti'ra te te ĩ̱ma ĩwaihu'uzém na, ĩ'ra wasu'uwẽ na si, zudezu'õ norĩ ma, te 're wasu'u mono da. Taha da, ĩ̱poto õ ré, ma tô sima ĩ̱pisutu siro, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. Taha wa, tãma ĩ̱zawi uptabi wa, ma tô oto ĩ̱zô hâ, tãma ĩromhuri'wa na oto 're ĩ̱hâimana mono da.
Tawamhã e 'wa hã wa tô sadawa pibu, ãne zarina te dama 're ĩsadawa wasu'u mono da hã. Mare di. Ni'wa hã ãne na te sadawa pibui õ uptabi di. 17 Duré Zeruzarẽ u, a'â ĩ̱morĩ õ di, Cristu hã tizadawa wasu'u'wa da, ĩ̱wana te te sima ĩpisutu za'ra norĩ u, te sabu za'ra da. Mare di. Daza'rui amoi u si, wa tô a'â mo, Arabiza u. Tame ĩ̱nhamra pari, wa tô apâ mo, Damasitu na 'ri nho'õmo nhisi u. 18 Si'ubdatõ ma tô oto ĩ̱'ãma tiwahu, Wanhib'apito ãma te ĩsasõmrizém na hã. Tawamhã Zeruzarẽ u wa tô oto mo, Pedru hã te hâiba pibu da. Tame ma tô romhuri hã maparane ĩ̱'ãma ai'utõ, ĩ'rata ĩ̱nhamra ré. 19 Pedruhu siré norĩ hã aihĩni te sõpẽtẽ za'ra õ di, Cristuhu zadawa wasu'u'wa norĩ hã. Ti'aduhu si, wa tô sõpẽtẽ. Wanhib'apito sisémemhã ta hã.
20 Tô sena, wa rob'ui'éré na aima rowasu'u za'ra wa'wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nho'a.
21 Tawamhã Zeruzarẽ hawi wa tô oto watobro, daza'rui u ĩ̱morĩ da, Siriza u, duré Sirisiza u. 22 Zahadu te te siwi ĩ̱hâiba pibu za'ra õ di, Zezusihi zazei'wa norĩ hã daza'rui mono bâ, Zudeza na danhipti'a nho'õmo nhisi ãma siré 're ĩsi'rã'õtõ mono norĩ hã. 23 Taré ma tô ĩ̱wasu'u wẽ si te te 're wapari za'ra, ta norĩ hã. Ãne ĩ̱wasu'u wẽ hã: “Paru hã ma tô te te wa'ãma 're arowasété aré, Wanhib'apito ãma, wa te 're sasõmri tõ za'ra mono da. Tane nherẽ, Zezu Cristuhu wasu'uwẽ na te oto te te 're da'apawapto, Wanhib'apito ãma da te 're sasõmri za'ra mono da.” Ãne na si ma tô ĩ̱wasu'u wẽ hã te te 're ropé. 24 Taha wa, Wanhib'apito zazei'wa norĩ hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma si, te 're wata u'âsi za'ra, te te ĩ̱nho'reptui wẽ te.