2
Wanhib'apito Zezu Cristu apâ za we ĩmorĩzé wasu'u
1-3 Ãté ni'wa hã ma tô aima rowasu'u za'ra wa'wa, Wanhib'apito Zezu Cristu za apâ wei wazô ĩwisizém na hã. Ãté bâdâ hã ĩwa waptã'ã newa, ma tô aima rowasu'u za'ra wa'aba ni. Tawamhã ĩwasu'u hã tô sena newa, ãma 're rosa'rata za'ra wa'aba mono õ di za, 're aipẽ'ẽwara za'ra wa'aba mono tõ da. Ãté 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã, marĩ hã ni'wai ma, te te ĩwaihu'u zarina newa, ãté duré marĩ hã te te ĩwapari zarina newa, ãté duré wanhimi'ui'éré zarina newa, ni'wa hã ma tô ãne aima rowasu'u za'ra wa'wa. Mare di. Ãne danhimirowasu'u hã 're saze za'ra wa'aba mono õ di za, dazadawa nhipese na da te aiwi 're udâ tõ za'ra wa'aba mono da. Wanhib'apito wei morĩ õ ré, daro mono bâ te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti zada 're dahâimana za'ra. Duré ni'wa hã ĩwasété uptabi hã te za dama sihâi'ré. Ta hã, ropipa ãma za oto 're ĩhâimana mono zé hã. Ta hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono upana waihu'u pese newa, ãma 're ĩdawata za'ra mono norĩ hã te za dawi wẽ'õ za'ra, ta norĩ ãma 're dawata za'ra mono tõ da oto. Romhâiba hã te za duré dawi wẽ'õ za'ra, ãma 're dawata za'ra mono tõ da. Duré 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te dama 're ĩ'apisutu mono hã te za dawi wẽ'õ za'ra. Uburé ãma 're ĩdawata za'ra mono na te te ãma ĩda'rãnhipa na, te za siwasu'u dama: “Wa hã, Ĩ̱waihu'upe. Wa hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono.” Ãne te za siwasu'u. Tawamhã ti'ai ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb u, te za ãzé, tame sãmra da.
Tawamhã e ma tô aiwi aimani za'ra wa'wa, ãne na hã te aima ĩrowahutu za'ra wa'aba zé hã ai'rata ĩ̱nhamra za'ra wa'aba ré hã. Tane nherẽ, aibâ ĩwasété uptabi hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono, bâdâ te te tãma ĩpisutu õ ré, we datẽme watobro õ di za a'â. Niwa bâdâ hã ĩwa waptã'ã wapsi, te za wei watobro, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimipisutuzém na si. Ãne na hã ma tô duré ĩwaihu'u za'ra wa'wa. Ãhãna pi'uriwi, ma tô Wa'uburé hã tinhimiromhuri na ãma sãna'rata. Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tiwi ĩsawizé hã te za a'â ãma 're hâimana, ĩwasété uptabi ãma, bâdâ ĩwa waptã'ã õ wa a'â. Taha parip si, te te tiwi ĩsawizé hã ãma 're hâimana mono õ di za oto. Tawamhã ĩwasété uptabi hã te za we sihâi'ré oto, danho'a te te romhuri da. Tane nherẽ, Wanhib'apito Zezusi hã wei morĩ wamhã, tizadawa wa'u'u na te za tĩwĩ. Rowa'a za'ẽtẽ ré wei wisi wamhã, ĩwasété uptabi hã tâibâ za oto. Tane nherẽ, Wanhib'apito wei morĩ õ ré, te za ĩwasété uptabi hã Satanasihi waihu'u pese zéb zarina, te te dama 're romhõsi. Marĩ hã tô sena newa, da te ãma ĩwaihu'u za'ra zéb da hã, duré marĩ na ĩdatob'uzu za'ra zéb da, te za te te dama 're romhõsi. 10 Tinhimiromhuri wasété na te za dawi udâ pese za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhiti za 're ĩdahâimana u'âsi za'ra mono norĩ wi. Ta norĩ hã te ĩwasu'uwẽ hã te te siwi 're wẽ'õ za'ra, tô sena ĩwasu'uwẽ hã. Taha wa, ta norĩ hã te te 're sõ'reptu za'ra mono õ di za, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. 11 Tô sena ĩwasu'uwẽ hã da te dasiwi 're wẽ'õ za'ra mono wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te dapawaptob õ di za. Tawamhã, te te dapawaptob õ wamhã, te za oto dama pisutu za'ra, tizadawa nhipese na tô sena newa te te dawi ĩ'udâ nhimiroti si, da te 're sazei pese za'ra mono da oto. 12 Taha wa, sisiti te za dazatõrĩ za'ra ropipa u, tô sena ĩwasu'uwẽ hã da te 're ĩsaze za'ra mono õ norĩ hã, ĩwasété si, da te dasima 're ĩwẽ za'ra mono norĩ hã.
'Re ĩdasisõ'reptu za'ra mono zé wasu'u
13 Wasisãnawã norĩ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma, wa 're wawata u'âsi za'ra, ãma 're anomro wẽ wa'aba mono wa, Wanhib'apito te te 're ĩ'asawi pese za'ra wa'aba mono norĩ hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô marĩ õ uptabi ré sima aipisutu za'ra wa'wa, ĩmorĩ'rata na te te 're asõ'reptu za'ra wa'aba mono da. Tawamhã, Tipẽ'ẽzani hã ma tô te te aima 're anhomri 'wa, ĩtẽme 're anomro wẽ wa'aba mono da. Ma tô duré ai'ãma tinhib'a'uwẽ uptabi za'ra wa'wa. Ma tô duré te te 're aipawaptob u'âsi za'ra wa'wa, tô sena ĩwasu'uwẽ hã 're sazei pese za'ra wa'aba mono da. 14 Te te 're asõ'reptu za'ra wa'aba mono da, ma tô aipẽ'ẽ 're aima nharĩ za'ra wa'wa, ĩwasu'uwẽ, wa te aima wasu'u za'ra wa'aba wamhã, Wanhib'apito Zezu Cristuhu siré rowẽ uptabi ré 're aihâimana u'âsi za'ra wa'aba mono da, ĩsine rowa'a za'ẽtẽ ré. 15 Tawamhã, wasiré ĩsazei'wa norĩ, 're sazei pese za'ra wa'aba mono za, sena na wa te aima 're ĩrowahutu za'ra wa'aba mono hã. Uburé wamreme na duré uburé wanhimi'ui'éré na, wa te aima ãma 're ĩrowahutu za'ra wa'aba mono zé hã te za 're ĩsazei pese za'ra wa'aba mo, ĩsarina 're anomro wẽ wa'aba mono da.
16-17 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã Wamama hã, te te 're wa'azawi pese. Te duré te te 're wa'apawapto, wapẽ'ẽ 're, 're wanomro wẽ u'âsi mono da, wahâimana nhiptete sina wanhimi'ẽ na sô 're wanhimipari u'âsi za'ra mono da, ĩwẽ zô. Taha wa, wa za Wamama wi, wa te 're rowaptẽrẽ u'âsi za'ra, duré Wanhib'apito Zezu Cristuhu wi zama, ato sina 're aihâimana za'ra wa'aba mono da, duré asiptete sina ĩwẽ na si tãma 're romhuri pese za'ra wa'aba mono da, asimirowasu'u wẽ za'ra wa'aba na.