14
Da te dasima ãma ĩrowa'õtõ za'ra zé wasu'u, Zezusihi wĩrĩzéb da na
Mateusi 26.1-5; Rucasi 22.1-2; Zuwã 11.45-57
Maparane te oto sô rowaptâ bâtâ zô hã, dato hã da te 're ĩ'manharĩ za'ra mono zéb u hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, Ezitu hawi te te ĩdawaibuzém na ãma dasipo're pu'u za'ra da, Pascowa na dato nhisi hã. Tawapsi dasi'rã'õtõ ré, te za romhuri na ĩ'u'ẽtẽ duptoi'õ hã huri ni. Tawamhã bâdâ ĩwa waptã'ã õ ré, te sasedoti ĩpire norĩ hã rowahutu'wa norĩ me, sima ãma rosa'rata za'ra, Zezusi hã pi'uriwi te te siwi âri da, da te dasiwi wĩrĩ da. Ãne te sima ãma roti za'ra:
— Dato hã hâimana ré, wa te wasiwi âri õ di za, wama dazahi za'ra õ'umnhasite, uburé hã wazada hâimana za'ra tõ da. — Ãne ma tô sima ãma roti za'ra.
Betãnha ãma, Zezusihi ma, pi'õ nhoprubzé wasu'u
Mateusi 26.6-13; Zuwã 12.1-8
Tawamhã Zezusi hã Betãnha na 'ri wa'õtõ nhisi ãma, te a'â tihâiba, Simahã nhorõwa ãma, ĩ'wa're ré hã, aré ta hã. Tame sai ma, sãmra ré, ma tô we pi'õ hã ãzé, 'ri para u. Wedewa'u zadaze hã ẽtẽ 'manharĩ 'remhã, ma siré ãwisi. Wedewa'u zadaze hã, nadu na ĩsisi hã, ĩwa'âbâ za'ẽne hã. Tawamhã ĩsé hã ma tô sô pru. Taha pari, ma Zezusihi 'rã nhisiwi sa'wa. Ni'wam norĩ hã tame ĩhâimana za'ra hã ma tô ãma wẽ'õ za'ra. Taha wa, ma tô sima rowasu'u za'ra:
— E niha, ma taré ãma si'uba, wedewa'u zadaze na hã. Te te dama wede 'wa'âhã, ĩwa'â hã ĩsa'ẽtẽ uptabi hã 300 na te aré tihâiba, rob'uiprazé ĩsapotore hã, ĩsibrob'õ norĩ ma, te te sõmri mono da. — Ãne ma sima ãma rowaihu'u za'ra, ĩtede'wai upana nherẽ. Pi'õi ãma, ma tô duré wasété za'ra. Tawamhã Zezusi hã te tãma nharĩ za'ra:
— Tô'ã. Pi'õ hã rowẽ na hâimana. E marĩ da, ma tô sada asahi za'ra wa'wa. Pi'õ hã ĩwẽ uptabi hã ma tô ĩ̱ma 'manha. Ĩsibrob'õ norĩ hã te ai'rata 're si'ubumroi u'âsi 'wa. Nimahã bâtâ na, asima 're ĩwẽ za'ra wa'aba mono zéb uwaibaba si, te za 're ĩpawaptob za'ra wa'aba mo, ĩsimarĩ'õ norĩ hã. Tanei õ di, wa hã. Ai'rata 're ĩ̱nhamra u'âsi aba mono õ di za oto. Pi'õ hã ma tô ĩ'uwaibaba tô ĩ̱ma 'manha, ĩwẽ hã. Ã hã ĩ̱dâ'â wana ré, ma tô ãma ĩ̱hâiba zadaze, da te ĩré ĩ̱nherẽzéb u. Tô sena, wa ãne aima waihu'u za'ra wa'wa. Daro mono bâ te za ĩ̱wasu'uwẽ na da te 're dapo're pu'u za'ra. Tawamhã pi'õ hã te te ĩ̱ma ĩ'manharĩ wẽ zém na zama, te za da te dasima 're wasu'u u'âsi za'ra, ãma 're dasipo're pu'u za'ra mono da. — Ãne ma tô Zezusi hã tãma waihu'u za'ra, ãma ĩwẽ'õ'wa norĩ ma.
Zudasi hã, Zezusi za te te dama ĩhâiba nhomrizé wasu'u
Mateusi 26.14-16; Rucasi 22.3-6
10 Tawamhã Zudasi Icarizoti hã te mo, sasedoti ĩpire norĩ u. Aibâ 12 na Zezusihi siré 're ĩnomro mono norĩ siré 're ĩmorĩ, Zudasi hã. Zezusihi ãma te te tãma ãma roti za'ra da, te ĩtẽme timorĩ za'ra, te te tãma ãma rowairébé za'ra da, Zezusi za te te tãma ĩhâiba nhomri za'ra zém na hã. 11 Tawamhã Zudasihi mreme te te wapari za'ra wamhã, tãma rowẽ uptabi za'ra di. Taha wa, ma tô rob'uiprazém na tãma ropisutu za'ra, te te tãma wa'âbâ za'ra da. Tawamhã Zudasi hã te oto sima rosa'rata, nimahã bâtâ na te te dama ĩhâiba nhomri da hã.
Zezusi norĩ hã, dasai 'manharĩzém na, siré ĩsaihurizém na rowasu'u
Mateusi 26.17-30; Rucasi 22.7-23; Zuwã 13.21-30; 1 Corĩtu norĩ 11.23-25
12 Tawamhã bâdâ ma tô oto ĩwa waptãrã, ĩ'u'ẽtẽ duptoi'õ, da te ĩhurizéb da hã. Ã bâtâ na, ĩmorĩ'rata na zudezu norĩ hã te za pone'ẽrebâ 'ra hã te te sima 're simro, tisa te te ãma ĩhurizéb da hã, Pascowa na dato nhisi na hã. Tawamhã Zezusihi siré 're ĩnomro mono norĩ hã, te ãne siwi sadanha:
— E momo ma tô asima ĩwẽ, asô ĩwa'manhipizéb da hã, Pascowa na dato nhisi na ĩwasaihurizéb da hã. — Ãne te siwi sadanha.
13 Tawamhã Zezusi hã ma tô tisiré 're ĩnomro mono norĩ hã 'mazatõrĩ zahuré. Ãne ma tô tãma rob'ru zahuré:
— 'Ri ahâ u, ane wa'aba. Tame te za aibâ hã ĩsõpẽtẽ 'wa, piza'a te te ĩ'âri hã, â ré. Tawamhã ĩsarina te za ane wa'wa, 'ri tẽme. 14 Aibâ hã nimomo sébré wamhã, te za 'ri tede'wa hã ĩsadanharĩ 'wa: “Rowahutu'wa hã te tinha: E ma niwĩ 'ri 're wa'wa hã, ĩ̱siré 're ĩnomro mono norĩ me, ĩwa ĩwasaihurizéb da hã, Pascowa na dato nhisi na hã.” 15 Tawamhã 'ri tede'wa hã, hâimo 'ri 're wa'wa za'ẽne hã te za aima 'mazabui wa'wa. Tame te uburé ĩwa romhaimasa wedeza hã, danhamrazé hã. Tame te za wazô ĩrobza'ra pese 'wa. — Ãne ma tãma waihu'u zahuré.
16 Tawamhã te oto tineb zahuré, 'ri ahâ u. Tamomo simasisi wamhã, Zezusi te te tãma ĩwaihu'u zahuré zéb uwaibaba, ma tô sabu zahuré. Tawamhã tinhipi ma tô 'manharĩ zahuré, Pascowa na dato nhisi na da hã.
17 Tawamhã ma'rã wi, ma tô aihutu Zezusi norĩ hã 'ri tẽme, aibâ 12 na ĩhâiba za'ra norĩ me. 18 Tawamhã sai ma, si'ubumroi ré, ma tô Zezusi hã tãma waihu'u sirõmo za'ra, ãne:
— Tô sena, wa aima waihu'u sirõmo za'ra wa'wa. A norĩ wa'wa hã ĩ̱siré asaihuri aba nherẽ, misire te za dama ĩ̱'maihâiba nhomri 'wa.
19 Tawamhã ãne te te sina wapari za'ra wamhã, ma tô tiwi tirobzei'õ za'ra. Taha wa, ma tô siparabâsi si'mahârâ za'ra:
— E wa hã.
20 Tawamhã Zezusi asa ma tãma waihu'u za'ra:
— Misire te za tô dama ĩ̱'maihâiba nhomri 'wa. Ĩ'u'ẽne hã ĩ̱siré piza'a 're te te ĩdi hã, te za dama ĩ̱hâiba nho. 21 Wa hã ti'ai ãma dasiré ĩ̱podo hã duréihã ma tô ĩ̱dâ'âzém na rob'ui'éré sirõmo za'ra ĩbaihâ na, 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa norĩ hã. Ĩ̱'ãma rob'ui'érézéb zarina wa za tô mo, ĩ̱dâ'âzéb u. Tane nherẽ, aibâ ma, tãma 're ropipa uptabi mono di za, za te te dama ĩ̱hâiba nhomri'wai ma hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono, za te te azâri wamhã, te za sima rosa'rata, ãne: “Ĩ̱poto õ 'wa'âhã, aré wẽ di, ãne na hã te aré 're robzépata mono õ wa.” Ãne te za 'râwi si'ãma rosa'rata, za dama ĩ̱hâiba nhomri'wa hã. — Ãne ma tô tãma waihu'u za'ra, te te waihu'u sirõmo za'ra da.
22 Tawamhã saihuri ré, ma tô ti'â, ĩ'u'ẽne hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma te tiwata, sõpru wa. Taha pari, ma tô te te wẽ'ẽ, ĩ'u'ẽne hã. Te te wẽ'ẽi mono parimhã, tisiré 're ĩnomro mono norĩ ma, ma tô te te sõmri. Ãne ma tãma sina waihu'u za'ra:
— Ã, ĩ'u'ẽne hã huri aba. Ã hã ĩ̱hâiba, te wasu'u.
23 Taha pari, ma duré ti'â hâsizé hã, uwa 'ru 'rãi wa'ui ré hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma te duré tiwata, sõpru wa. Taha pari, ma tô tãma sõmri za'ra, uwa 'ru 'rãi wa'ui ré hã. Tawamhã aihĩni ma âhu. 24 Ãne ma duré tãma sina waihu'u za'ra, Zezusi hã:
— Ã hã ĩ̱wapru, te wasu'u. Rob'rãi wa'u za'wari ne, te za ĩ̱wapru hã ĩ̱wi asa'wa, da'ahâ zada ĩ̱dâ'â wamhã. Ã hã ĩ̱wapru hã ĩ̱wi sisa'wari wamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã tinhib'a'uwẽ ma, te te tãma ĩropisutuzé hã tô sena za te te tãma ãma 're ĩ'uwaimrami mono zé, te wasu'u. 25 Tô sena wa za aima ĩ̱siwasu'u za'ra wa'wa. Ã hã rob'rãi wa'u hã te 're hâsi mono õ di za oto, a'â. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã za uburé da'ãma ĩsib'a'uwẽ zéb ãma si, wa za duré te 're hâsi. — Ãne ma tô tãma siwasu'u za'ra.
26 Tawamhã Zezusi norĩ hã tinho're na te oto ãma tiwata za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma. Taha pari, ma tô wairé, Oriwera na ẽtẽ 'rãihâ nhisi u si'aba'ré da.
Pedru hã za te te dawi ĩ'udâzém na, Zezusi te te tãma ĩwaihu'u sirõmo zé wasu'u
Mateusi 26.31-35; Rucasi 22.31-34; Zuwã 13.36-38
27 Tawamhã ãne ma Zezusi hã tisiré 're ĩnomro mono norĩ ma, waihu'u za'ra:
— A norĩ wa'wa hã ĩ̱zadawa para õ nherẽ, te za aihĩni asiwi ĩ̱rẽme 'wa. Duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa hã ma tô ãne na ĩ̱'ãma rob'ui'éré siro, 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na hã: “Pone'ẽrebâ 'madâ'â'wa hã wa za tĩwĩ. Tawamhã pone'ẽrebâ hã te za ropé.” Ãne ĩ̱'ãma rowasu'u na rob'ui'éré, ĩbaihâ na hã. 28 Tane nherẽ, ab're hawi apâ ĩ̱hâiwa'utu parip si, wa za aiwana ĩ̱morĩ 'wa, Darireza na danhipti'a nho'õmo nhisi u, tamomo ĩ̱nhopẽtẽ za'ra wa'aba da.
29 Tawamhã Pedru hã te Zezusihi ma tinha:
— Aihĩni za te te airẽme za'ra nherẽ, wa hã te airẽme õ di za.
30 Tawamhã Pedruhu ma, te Zezusi hã asa tinha, ãne:
— Tô sena wa za aima waihu'u. Ã barana, si'a hã tihârâ na te te sahu õ ré, te za si'ubdatõ dawi ĩ̱'udâ, aima ĩ̱za'rese õ na. — Ãne ma tô tãma waihu'u siro.
31 Tawamhã mreme tete sina, te asa tãma tinha, Pedru hã:
— Wa hã asiré ĩ̱dâ'â da nherẽ, te dawi ai'udâ õ di za. — Ãne te Zezusihi ma siwasu'u.
Tawamhã uburé ĩsiré 're ĩnomro mono norĩ hã ma tô õhõ na si tãma siwasu'u za'ra, za te te dawi ĩ'udâ za'ra õ na hã.
Zezusi hã, Zésemani ãma ĩsãmrazém na rowasu'u
Mateusi 26.36-46; Rucasi 22.39-46
32 Tawamhã Zezusi norĩ hã ma tô aihutu, Zésemani na rob're nhisi u. Sihutu wamhã, ãne te tãma nharĩ za'ra:
— Ãme ĩ̱zô asimroi wa'aba. Wa hã wa za a'â asiti ĩmorĩ 'wa, romnhiwasi Ĩ̱mama ma, ĩ̱mreme da.
33 Tawamhã Pedru norĩ hã te siré saprõni za'ra, Ti'adu norĩ hã, Zuwãhã me. Tawamhã te te sina rosa'rata pese wamhã, sina pẽ'ẽzé uptabi di. 34 Taha wa, Pedru norĩ ma, ma ãne sina tãma rowaihu'u za'ra:
— Ĩ̱pẽ'ẽzé hã sa'ẽtẽ na te ĩ̱ma tihâiba. Ĩ̱pẽ'ẽzé uptabi wa, wa aré dârâ. Ãme a'â asimroi wa'aba ĩ̱'rata, asõtõ za'ra wa'aba ãna. Asõpré u'âsi aba. — Ãne ma tô tãma waihu'u za'ra.
35 Tawamhã romhâ prã na te ĩsiti timorĩ za'ra. Tawamhã hi'rãtitõ ma tô nhamra. Sãmra wamhã, ma tô aiwẽ'ẽ, ti'ai u. Tawamhã Timama wi, te rowaptẽ, robzépada hã te te tãma ba'a da. 36 Ãne ma tô Timama wi rowaptẽ:
— Ĩ̱mama, uburé marĩ hã aima waihu'u pese di. Taha wa, ma'ãpé robzépada hã ĩ̱ma ba'a za, te robzépata za'ẽtẽ tõ da. Tane nherẽ, ãne aima ĩ̱siwasu'uzéb uwaibaba, te ĩ̱sina uwaimrami da, wa hã te ĩ̱sima ĩwẽzém na ĩ̱ma pisutu õ di za. A hã ĩ̱ma ĩwẽzéb uwaibaba si, te ĩ̱sina uwaimrami da, te za ĩ̱ma ĩpisu. — Ãne ma tô Timama wi sina rowaptẽ.
37 Tawamhã Timama ma, mreme pari, te apâ mo, si'ubdatõ tisiré 're ĩnomro mono norĩ u. Tawamhã sõtõ za'ra ré, ma tô siza za'ra. Taha wa, te Pedru 'mahâ, utu da:
— Sima, e niha te asõ. E niha asimiza'rese rob'madâ'â waihu'u õ di, syry na. 38 Satanasihi zada, asiptete sina 're aihâimana za'ra wa'aba mono da, asima 're wẽ za'ra wa'aba mono nherẽ, asi'uihâ na sada 're asiptete waihu'u za'ra wa'aba mono õ di. Taha wa, asimiza'rese te za ai'ubumroi wa'wa ãhãna hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono wi, asima rowaptẽrẽ za'ra wa'aba da, Wa'uburé nhimiwada'urizé wi, te te aipawaptob za'ra wa'aba da. — Ãne ma tô tãma waihu'u za'ra.
39 Tawamhã Pedru norĩ nhiti, te duré apâ mo, Timama ma mreme da. Tawamhã õhõ na si, te duré Timama wi rowaptẽ. 40 Timama ma, mreme pari, te duré apâ ĩtẽme timorĩ za'ra. Tawamhã sõtõ za'ra ré, ma duré siza za'ra. Tãma aptâ'â uptabi za'ra wa, te tinhotõ pese za'ra, sõpré waihu'u ãna. Tawamhã utu za'ra da, Zezusi te te 'mahârâ za'ra wamhã, asa te te tãma ĩwaihu'u za'ra da hã, mare di.
41 Tawamhã ĩsiti te duré timorĩ za'ra. Taha pari, ma duré apâ sina siri. Si'ubdatõ tinem na, ma tô oto ãma sahu. Tawamhã sõtõ za'ra ré, ma tô duré apâ siza za'ra. Taha wa, te ãne 'mahârâ za'ra:
— E niha bâ te zahadu asõtõ za'ra wa'wa bété. Te duré aiwa'utu za'ra wa'wa. Tô'ã oto. Bâdâ ma tô oto ĩwa waptãrã. Ti'ai ãma dasiré ĩ̱podo, te za oto ĩ̱hâiba nhomri ni, aibâ ĩwasété norĩ ma. 42 Oto aiwahutu za'ra wa'aba, wasi'aba'ré da. Õhõta te wei oto mo, dama ĩ̱hâiba nhomri'wa da hã. — Ãne te tãma 'mahârâ za'ra.
Zezusi hã da te oto dasiwi ĩ'ârizém na rowasu'u
Mateusi 26.47-56; Rucasi 22.47-53; Zuwã 18.3-12
43 Zezusi hã te te tãma 'mahârâ za'ra ré, ma Zudasi hã ĩtẽme wi, Zezusihi siré aré 're ĩmorĩ hã. Da'ahâ uptabi na ma tô ĩsiré sô aihutu ni, sib'ézé 'wapa ré, uibroi ré zama. Sasedoti ĩpire norĩ zadawa para, duré rowahutu'wa norĩ zadawa para, duré zudezu norĩ ma, roti'wa norĩ zadawa para zama, ma tô sô aihutu ni. 44 Zudasi hã ma tô ãne dama ĩpire norĩ ma, roti aré:
— Aibâ hã te tob'rata hârâ wamhã, ta hã te za asiwi ĩ'âri 'wa. Tawamhã asiptete sina, te za asiwi ĩsaprõni 'wa. — Ãne ma tô Zudasi hã tãma waihu'u za'ra, te te siwi ĩ'âri wana ré hã.
45 Tawamhã Zudasi hã Zezusihi u oto wisi wamhã, ãne te 'mahâ:
— Rowahutu'wa.
Tawamhã tob'rata hârâ na, ma tô sawi, Zezusi hã. 46 Tawamhã ma tô oto dasiwi âri ni. 47 Tawamhã Zezusihi siré ĩsa hã, ma tô sib'ézé 'wapa hã waze. Te te wazere wi, ma romhuri'wa hã ãma po're nhizâ, sasedoti ĩpire uptabi ma romhuri'wa hã. 48 Tawamhã Zezusi hã sô ĩdasihutu norĩ ma, te tinha, ãne:
— E wa hã danhibrob zô dapãrĩ'wa pâ, ma bété we ĩ̱zô aihutu 'wa, sib'ézé 'wapa ré, uibroi ré zama. 49 Bâtâ sidâpâsi wa tô asõ'a za'ra wa'aba te 're da'apawapto, ĩ̱nhimirowasu'u na, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zé 'wawi, wa'ra 're. Zapre tameb ré asiwi ĩ̱'âri aba õ di bété. Tane nherẽ, te za tô asiwi ĩ̱'âri 'wa, ĩ̱'ãma rob'ui'érézé hã te ĩ̱sina uwaimrami hâ. — Ãne ma tãma sina waihu'u za'ra.
50 Tawamhã ĩsiré 're ĩnomro mono norĩ hã aihĩni ma siwi tirẽ. Wara sina, ma dama ropé.
51 Aibâ hã ĩprédupté hã, Zezusihi zarina ĩmorĩ hã ma tô ni'wam norĩ hã siwi ti'â, ĩ'ubuzém na. 52 Tane nherẽ, ma tô tãma rẽme za'ra, ti'ubuzé hã. Tawamhã ai'uréiwi te oto dawi wara, ĩprédupté hã.
Dama roti'wa norĩ hã Zezusihi da, ĩsi'rã'õtõzém na rowasu'u
Mateusi 26.57-68; Rucasi 22.54-55, 63-71; Zuwã 18.12-14, 19-24
53 Tawamhã Zezusi hã te oto dasiwi saprõni ni, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma da'ãma romhuri'wa ĩpire uptabi nhorõwa u, sasedoti ĩpire uptabi nhorõwa u. Tame ĩwana ma tô si'rã'õtõ, sasedoti ĩpire norĩ hã, duré zudezu norĩ ma roti'wa norĩ hã, duré rowahutu'wa norĩ hã.
54 Zezusi hã da te dasiwi saprõni ré, te Pedru hã romhâ na te te pibu, sasedoti ĩpire uptabi nhorõwa u. Tawamhã 'ri 'wawi wa'ra 're, ma ãzé. Sébré wamhã, ma tô nhamra unhama dawa, hâi'ro da, romhuri'wa norĩ me.
55-56 Tawamhã sasedoti ĩpire norĩ hã duré uburé zudezu norĩ ma roti'wa norĩ hã, te ni'wam norĩ zô tinhopré za'ra, Zezusi hã marĩ te te 're ĩ'ab'manharĩ wasété mono zém na, sadawa nhipese na te te siwi ãma hiri da, tawapsi romanu norĩ hã te te siwi wĩrĩ da. Tawamhã da'ahâ na dazadawa nhipese na, Zezusihi ãma ĩsimiroti wasété na da te ãma sa'ra za'ra nherẽ, ãma dasisaze za'ra õ di.
57 Tawamhã ni'wam norĩ hã ma tiwahutu zahuré hâiwi, Zezusi hã sadawa nhipese newa, ĩsadawa nhipe te te ãma hiri zahuré da, ãne:
58 — Wa norĩ hã wa tô wasi'uihâ na ĩsimirowasu'u hã wapari ni. 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhorõwa hã te za, u, sãmra, ẽtẽ na da te dasiwi ĩ'ri hã. Tawamhã te za, u, aimawi 'ri duré. Da te dasiwi ĩ'ri da hã, mare di. Te te 'ri ré hã, bâdâ hã si'ubdatõ te za, u, ãma ne, te te ãma romhuri ré hã. Ãne taré dama siwasu'u ré, wa tô wapari ni, wasi'uihâ na. — Ãne te Zezusi dama wasu'u zahuré, taré.
59 Tane nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma da'ãma romhuri'wa norĩ hã te te siwi sadawa pibu zahuré wamhã, aiwab õ di, te te dama ĩwasu'u zahuré zé hã.
60 Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma da'ãma romhuri'wa ĩpire uptabi hã dawa'wa ma hâiwi za, Zezusi hã uihâ na te te sadanharĩ da, ãne:
— E asadawa na dama ãma wa'rãmi ãna, da te dasiwi ĩ'aiwasu'u wasété na hã. E tô ĩsarina ma tô aiwasédé hã ai'ãma hiri zahuré. E taré. — Ãne te sadanha.
61 Tane nherẽ, te Zezusi hã ari'iwi za. Te te ãma wa'rãmi õ di, timreme na. Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma da'ãma romhuri'wa ĩpire uptabi hã te duré sadanharĩ na sahu, sasedoti ĩpire uptabi hã:
— E tô sena a hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te aipisudu, Danho'reptui'wa da. E tô sena 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra, a hã.
62 Tawamhã Zezusi hã asa te tãma siwasu'u oto:
— Ĩhe. Wa hã, Danho'reptui'wa. Wa hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra. A norĩ wa'wa hã aihĩni te za ĩ̱'madâ'â za'ra wa'wa, ti'ai ãma dasiré ĩ̱podo hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimire niwĩ, 're ĩ̱nhamra mono na, ĩwaihu'u pese 'rata. Hâiwa'a na apâ we ĩ̱morĩ wamhã, te za ãne na ĩ̱'madâ'â za'ra wa'wa. — Ãne ma tô tãma siwasu'u sirõmo za'ra.
63 Tawamhã te te sadawa 'rui wa, ma ti'uza hã hâiwazu, sasedoti ĩpire uptabi hã. Tawamhã ãne ma tô ãma da'mahâ:
— Tâibâ oto. Aibâ aimawi norĩ zô, ai'maihârâ aba õ di za, Zezusi te te wama ĩwasu'u za'ra da hã, ĩwasété na. 64 'Re ĩhâimana u'âsi mono newa, si'uihâ na ma tô tiwaihu'u pe hã sina tihi, wasine 're hâimana mono nherẽ. Si'uihâ na ma tô timreme wasété. Ĩmreme ma tô ĩwapari za'ra wa'wa. E marĩ tawamhã, ma tô ãma ĩpisutu za'ra wa'wa. — Ãne te ãma da'mahâ. Tawamhã aihĩni ma tô sima wẽ za'ra, da te dasiwi wĩrĩ da.
65 Tawamhã te te siwi wẽ'õ wa, ma tô nasi ni'wam norĩ hã siwi ubu upto, tizadaipro na. Zazahâ na ma duré siwi ubu ubu. Taha pari, ma tô duré nasi siwi ahâ. Ãne ré, te nasi siwi 'mahâ:
— E 'wa hã ai'azâri'wa. Ma'ãpé, waihu'u. — Ãne te nasi siwi 'mahâ.
'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zé 'madâ'â'wa norĩ zama, ma tô siwi ti'â, te te nasi siwi ahâri da.
Pedru hã, Zezusi te te dawi ĩ'udâzém na rowasu'u
Mateusi 26.69-75; Rucasi 22.56-62; Zuwã 18.15-18, 25-27
66 Ãne ré, te zahadu Pedru hã dame nhamra, 'ri 'wawi wa'ra 're, pi'reba 'ri zahâpâ. Tawamhã tame sãmra ré, ma we pi'õ hã datẽme wi, sasedoti ĩpire uptabi ma romhuri'wa hã. 67 Wisi wi, ma Pedru hã tisã, unhama ãma hâi'ro ré. Tawamhã te te 'madâ'â pese pari, te Pedruhu ma tinha:
— A zama te duré Zezusihi siré 're aimo, Nazaré ãma 're ĩhâimana mono siré.
68 Tawamhã Pedru te asa tãma tinha:
— Tane na ĩ̱waihu'u nherẽ, õ hã ĩ̱ma sa'rese õ di. — Ãne te pi'õi wi ai'udâ, Pedru hã.
Tawamhã 'ri nhi'riti u te oto mo, 'ridawa u morĩ da, dapusizéb u. Tawamhã si'a ma oto hâ. 69 Tawamhã ma tô romhuri'wa sipi'õ hã tisã Pedru hã, 'ri nhi'riti ãma. Tawamhã ĩ'rata ĩsimasam norĩ ma, te wasu'u za'ra:
— Ã hã Zezusi norĩ siré, 're ĩmorĩ.
70 Tawamhã Pedru te duré tiwi ai'udâ. Tawamhã ãma ronomro õ ré, te duré tãma nharĩ za'ra, ĩ'rata ĩsimasa hã:
— Tô sena, a hã Zezusi norĩ siré, te 're aimo. A hã tô, Darireza ãma 're ĩ'aihâimana mono.
71 Tawamhã Pedru te asa tãma nharĩ za'ra:
— Mare di. Tane na ĩ̱waihu'u nherẽ, õ hã ĩ̱ma sa'rese õ di. Tô sena te aiwi udâ za'ra wa'aba di pâ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩ̱'azâri pé. — Ãne te tãma sina waihu'u za'ra.
72 Tawamhã si'a hã awa'awi ma tihârâ na sahu. Tawamhã Zezusi te te tãma ĩwaihu'uzém na, ma sina po're puru, Pedru hã. Ãne ma tô Zezusi hã aré tãma waihu'u siro: “Si'a hã tihârâ na te te sahu õ ré, te za si'ubdatõ dawi ĩ̱'udâ, ĩ̱zadawa para õ nherẽ.”
Tawamhã Zezusihi mreme na sina po're pu'u wa, te oto aiwa'õ, Pedru hã.