16
Zezusi apâ ĩhâiwa'utuzé wasu'u
Mateusi 28.1-8; Rucasi 24.1-12; Zuwã 20.1-10
Tawamhã bâdâ oto sébré wamhã, tâibâ oto sabadu hã romhuri zahârizé hã zudezu norĩ te hã. Tawamhã pi'õ norĩ hã ĩwa'u zadaze hã, ma tô siwi uipra, te te siwi ãma hâiba u'ré da, Zezusi hã. Pi'õ norĩ nhisi hã Mariza Madarena, duré Sarome, duré Mariza, Ti'aduhu na hã. Tawamhã pi'õ norĩ hã mararé te ai'aba'ré, sa'a zahâpâ ab're u, bâdâ 'rãiwatobro wi, dumidu na. Bâdâdi na si'aba'réi ré, ma ãne sima waihu'u za'ra:
— E 'wa hã te za ẽne hã wama sa'ré za'ra, ab're nhitobzé hã.
Ab're nhitobzé hã ẽne hã tõmo wawẽ uptabi wa, ma ãne sima waihu'u za'ra. Tane nherẽ, sihutu wamhã, ẽne da te ĩsa'ré na ma tô 'madâ'â za'ra. Tawamhã ab're 're, sisisi wamhã, ma tô aibâ hã siwi sõpẽtẽ ĩprédupté hã, uza hâirã ré ĩsãmra hã. Ĩnomrozé nhimire niwĩ te nhamra. Taha wa, pi'õ norĩ hã ma tãma tipẽ'ẽwara za'ra. Tawamhã ãne te tãma nharĩ za'ra, pi'õ norĩ ma:
— Ĩ̱ma aipahi za'ra wa'aba tõ. Zezusi hã Nazaré ãma aré ĩprédu hã wedepo'o nhonhi'rãmi na, da te dasiwi ĩsasõmri zô robzabu za'ra wa'aba da, te we ai'aba'réi wa'wa. Ãne na, wa tô aiwaihu'u za'ra wa'wa. Ãme hâimana õ di oto. Apâ ma tô hâiwa'udu. Ma'ãpé, ĩnomrozé hã sabu za'ra wa'aba. Robaba di. Taha wa, te za oto apâ ai'aba'réi wa'wa, Pedru norĩ ma tãma rowasu'u za'ra wa'aba da, ãne: “Zezusi hã aiwana te za, u, timorĩ 'wa, Darireza u. Tame te za, u, ĩsõpẽtẽ za'ra wa'wa, aima ĩsiwaihu'u za'ra wa'aba zéb zarina.” — Ãne ma tô pi'õ norĩ ma waihu'u za'ra.
Tawamhã ma wairé ab're hawi, wara sina sisa'rei mono da. Tãma pẽ'ẽwara za'ra wa, te tirẽrẽ'ẽ za'ra. Pahi te, ni'wai ma, te te rowasu'u za'ra õ di a'â.
Zezusi hã, Mariza Madarenahã ma, ĩsihâi'rézé wasu'u
Mateusi 28.9-10; Zuwã 20.11-18
Zezusi hã dumidu na ma tô apâ hâiwa'udu, mararé. Tawamhã ĩmorĩ'rata na ma tô Mariza Madarenahã ma, sihâi'ré. Ti'ai baba 're morĩ ré, ma tô taha ma, wa'uburé hã 7 na sãmra. 10 Tawamhã Zezusihi siré 're ĩnomro mono norĩ u, te mo Mariza Madarena hã, te te tãma rowasu'u za'ra da. Tãma robzei'õ za'ra di. Pẽ'ẽzé uptabi za'ra wa, te aiwa'õ za'ra. Ãne ré, ma tô ĩtẽme tiwisi za'ra, Mariza Madarena hã. 11 Tawamhã Zezusi apâ 're ĩmorĩ na, duré ĩtẽme ĩwisizém na hã te te tãma rowasu'u za'ra wamhã, te te ãma saze za'ra õ di.
Zezusi hã, maparane tizazei'wa norĩ ma, ĩsihâi'rézé wasu'u
Rucasi 24.13-35
12 Taha pari, ma duré Zezusi hã aimawi tihâiba na sihâi'ré, maparane tizazei'wa norĩ ma. Rom na bâdâdi na neb ré, ma tô ĩtẽme tiwisi zahuré. 13 Tawamhã apâ te tineb zahuré, Zezusihi siré 're ĩnomro mono norĩ ma, te te rowasu'u zahuré da. Tane nherẽ, te te tãma rowasu'u za'ra nherẽ, te te ãma saze za'ra õ di duré.
Zezusi hã tisiré norĩ ma, ĩsihâi'rézé wasu'u, 11 na ĩhâiba norĩ ma
Mateusi 28.16-20; Rucasi 24.36-49; Zuwã 20.19-23; Atusi 1.6-8
14 Tawamhã Zezusi hã tisiré 're ĩnomro mono norĩ u ma duré wi, sai ma, si'ubumroi ré, 11 na ĩhâiba za'ra u. Tawamhã timreme ma tô tãma pẽtẽ za'ra, siwi ĩsabui'wa norĩ nhimirowasu'u hã te te saze za'ra õ wa, apâ ĩhâiwa'utuzém na da te ĩwasu'u na hã. 15 Taha wa, te ãne oto tãma nharĩ za'ra:
— Daro mono bâ te za oto 're ĩropéi wa'aba mo, a'uwẽ mono bâ, ĩ̱wasu'uwẽ na 're dapo're pu'u za'ra wa'aba mono da. 16 Tawamhã Danho'reptui'wa na da te dasina 're ĩ̱'umnhasi za'ra mono wa, â dawabzuri hã da te 're 'manharĩ za'ra mono wamhã, te za te te 're da'anho'reptu, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. Da te dasina 're ĩ̱'umnhasi za'ra mono õ wamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te za te te 're da'awẽ'õ. 17 Da te dasina 're ĩ̱'umnhasi za'ra mono wamhã, wa za te 're da'apawapto, ĩ̱waihu'u pese zarina, marĩ dama ĩ'manharĩ waihu'u'õ hã te te dama 're ab'manharĩ wẽ mono da, ĩ̱wasu'u na tô sena na da te 're waihu'u za'ra mono da. Ãne te za te te 're dapawaptob za'ra. Ĩ̱nhisi na te za wa'uburé hã te te dama 're sãmra za'ra, ĩ̱zadawa para. Duré 're ĩdasisadaihu'u za'ra mono õ na zama, te za 're mreme zusi. 18 Sa'rese ãna, wahi hã te te 're waibui mono nherẽ, duré dapãrĩzé hã te te 're âhuri mono nherẽ, tãma 're rowẽ za'ra mono di za. Duré, tinhib'rata na ĩhâzé ré norĩ hã te te 're upi za'ra mono wamhã, te za 're séptâ'â za'ra, ĩhâzé ré norĩ hã. — Ãne ma tô tãma waihu'u sirõmo za'ra, tisiré 're ĩnomro mono norĩ ma.
Zezusi hã hâiwa u ĩmorĩzé wasu'u
Rucasi 24.50-53; Atusi 1.9-11
19 Wanhib'apito Zezusi hã te te tãma rowasu'u za'ra pari, ma tô hâiwa u tiwi âri za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimire niwĩ oto 're sãmra mono da, pire uptabi na. 20 Tawamhã ĩsiré 're ĩnomro mono norĩ hã ĩsadawa para, ma tô te te ropé daro mono bâ, ĩwasu'uwẽ na te te 're dapo're pu'u za'ra mono da. Wanhib'apito hã ma tô te te 're pawaptob za'ra, ĩsimi'manharĩ waihu'u pese zarina, marĩ dama ĩ'manharĩ waihu'u'õ hã te te dama 're ab'manharĩ wẽ mono da, ĩsimirowasu'u za'ra na tô sena uptabi, da te 're waihu'u za'ra mono da.