2 Pedru
Pedru hã, maparane ãma te te duré ĩrob'ui'érézé, ĩsazei'wa norĩ ma
Ĩbaihâ wasu'uzé
à ĩbaihâ na Pedru hã ma tô duré rob'ui'éré, Zezusihi zazei'wa norĩ ma, senai'õ na rowasu'u'wa norĩ hã dawazari 're ĩhâimana za'ra mono norĩ mreme hã te te 're wapari za'ra mono tõ da. Ta norĩ hã sadawa nhipese na ma tô te te 're rowasu'u za'ra, Zezusi hã za apâ we ĩmorĩ õ na hã. Taha wa, ma tô Pedru hã tãma waihu'u za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã da'ãma 're ĩwa'a su'u mono õ zém na hã. Ta hã ma tô te te sima 're da'awẽ, ĩ'ra hã da te dasina 're umnhasi za'ra mono da, uburé. Senai'õ na rowasu'u'wa norĩ hã wasété uptabi na te 're hâimana za'ra. Taha na ma tô sitẽme te te 're dapizari za'ra. Taha wa, Pedru hã ma tô ãma tãma rob'ui'éré za'ra, nimahã bâtâ na 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ta norĩ hã za te te ĩhâ za'ra zém na hã, duré ĩsine 're ĩdahâimana za'ra mono norĩ zama.
1
Wa hã Sima Pedru, Zezu Cristuhu ma romhuri'wa, duré ĩsadawa wasu'u'wa, wa ãma aima rob'ui'éré za'ra wa'wa, wasiré ĩsazei'wa 're ĩ'anomro aba mono norĩ ma. Wanhib'apito 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã wẽ uptabi di. Wa'anho'reptui'wa Zezu Cristuhu zama wẽ uptabi di. Wẽ uptabi zahuré wa, ma tô te te 're aipawaptob za'ra wa'wa, wasine asina 're umnhasi za'ra wa'aba mono da, te te 're asõ'reptu za'ra wa'aba mono da.
'Re ĩhâimana u'âsi mono hã, duré Wanhib'apito Zezusi hã, aima waihu'u pese za'ra wa'aba di. Ãne wa, wa ai'ãma tãma 're ĩ̱mreme u'âsi za'ra wa'wa, ĩsimizawizé hã ai'ãma 're hâimana u'âsi za'ra wa'aba mono da, duré rowẽ u'âsi, ãma 're anomro u'âsi aba mono da.
'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô tiwaihu'u pese na uburé marĩ ĩwẽ na wama 're sõpru, wapẽ'ẽ 're, ĩsine wawẽ uptabi na ãma 're ĩwahâimana za'ra mono zéb da hã, duré ĩsine wa te dama 're ĩ'manharĩ wẽ za'ra mono zéb da zama. Ãne zarina, te te wama 're ĩ'aropisutu mono zéb zarina, ma tô marĩ ĩwẽ hã wapẽ'ẽ 're, te te wama 're anhomri, sa'ẽtẽ na. Wama wẽ uptabi di, wama 're ĩsõprub za'ra mono zé hã. E marĩ da, ma tô wama 're sõprub za'ra. Ĩsine wahâimana wẽ na oto ãma 're wahâimana za'ra mono da. Ãne wamhã, ĩsazei'õ'wa norĩ ne, wawasété zô 're wasiwasutu u'âsi za'ra mono õ di za, wawasété na 're wahâimana za'ra mono da. 5-7 Ãne wa, ĩsazei'wa 're aihâimana za'ra wa'aba mono wa, te za sada 're asiptete za'ra wa'aba mo, aiwẽ uptabi na si ãma 're aihâimana za'ra wa'aba mono da oto. Duré Wanhib'apito nhimiroti hã te za 're ĩwaihu'u pese za'ra wa'aba mo. Duré aiwasété wi, te za asina 're asiptete za'ra wa'aba mo. Duré ro'wa'rudu hã ai'ãma 're hâimana za'ra wa'aba mono nherẽ, te za õne haré Wanhib'apito ãma si 're aihâimana za'ra wa'aba mo. Te za duré 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na si, 're aihâimana wẽ za'ra wa'aba mo. Duré, asisãnawã norĩ hã 're ĩsawi pese za'ra wa'aba mono ne, te za asiré ĩsazei'wa norĩ hã 're ĩsawi pese za'ra wa'aba mo. Te za uburé 're ĩdazawi pese za'ra wa'aba mo duré. Ãhã zarina si 're aihâimana za'ra wa'aba mono wamhã, te za aihâimana wẽ hã asima 're ĩsa'ẽtẽ za'ra wa'aba mo. Ãne wamhã, Wanhib'apito Zezu Cristuhu nhimiroti hã taré waihu'u za'ra wa'aba õ di za. Te za tô marĩ ĩwẽ na ãma 're ĩ'uwaimrami u'âsi za'ra wa'aba mo. Tane nherẽ, ãne 're aihâimana za'ra wa'aba mono õ wamhã, datob'a na 're ĩdanomro mono ne, te za 're anomro aba mo, duré syry na da te 're ĩrob'madâ'â za'ra mono ne. E marĩ wa. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã 're ĩ'manharĩ wasété za'ra wa'aba mono zé hã, te te aima 're pari za'ra wa'aba mono nherẽ, ãma 're aipo're si'âri za'ra wa'aba mono wa, te za datob'a na 're ĩdanomro mono ne, 're anomro aba mo.
10 Ĩ̱sisãnawã norĩ, tô sena ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã aipisutu za'ra wa'wa, ĩsib'a'uwẽ 're anomro aba mono da. Ãne wa, te za sada 're asiptete za'ra wa'aba mo, ãma 're aihâimana wẽ za'ra wa'aba mono da, 'râwi ĩsib'a'uwẽ na asina 're waihu'u za'ra wa'aba mono da. Ãne wamhã, Wanhib'apito hã rẽme za'ra wa'aba õ di za. Duré aiwasété u 're aipizari za'ra wa'aba mono õ di za oto. 11 Taha zarina, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã to sina te te 're ai'a'mazasi 'wa hâiwa u, Wanho'reptui'wai u, Wanhib'apito Zezu Cristuhu u, Danhib'apito uptabi na dama 're ĩhâimana u'âsi mono u.
12 Ãhã wasu'u hã aima waihu'u pese za'ra wa'aba nherẽ, duré asiptete sina ãma 're aihâimana za'ra wa'aba mono nherẽ, wa za te ãma 're aipo're pu'u u'âsi za'ra wa'wa, aiwi simani za'ra wa'aba tõ da, ĩwasu'u hã. 13-14 Ĩ̱ma wẽ di tô, ĩ̱hâiba ré 're ĩ̱hâimana mono ré hã, ãhã wasu'u na, te ãma 're aipo're pu'u u'âsi za'ra wa'aba mono da hã, ĩ̱dâ'âzéb u romhuture na, te ĩ̱sina waihu'u wa, Wanhib'apito Zezu Cristu te te ĩ̱ma ĩwaihu'u sirõmo zéb zarina. 15 Taha wa, ĩ̱ma ĩwaihu'u pese na si, wa za te 're aipawaptob za'ra wa'wa, uburé te aima ãma ĩrob'ui'éré za'ra wa'wa hã, aiwi simani za'ra wa'aba tõ da, ĩ̱'uirĩ na hã.
Wanhib'apito hã rowa'a za'ẽtẽ ré, sab ré, te te siwi ĩ'madâ'â na rowasu'u
16 Wa norĩ hã wa tô Wanhib'apito hã wa te aima 're wasu'u za'ra wa'wa, ĩwaihu'u pese uptabi na, duré za apâ we ĩmorĩ na zama. E tawamhã taré danhimirosa'rata nhipese zarina, wa tô Wanhib'apito wasu'uwẽ hã wa te aima 're wasu'u za'ra wa'wa. Mare di. Wa norĩ hã Wanhib'apito Zezu Cristu hã rowa'a za'ẽtẽ ré, sab ré, wa tô watõmo na 'madâ'â za'ra ni. 17-18 Ĩ'rata wa tô aimasam ni, Ĩmama hã ãma wata wamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. Hâiwa hawi te we tãma tinha, rowẽ uptabi hawi, ãne: “Ã hã ĩ̱'ra, te 're ĩsawi pese mono, tãma 're ĩ̱to za'ẽtẽ mono.” Ãne te we tãma tinha. Wa norĩ hã wa tô ãne wapari za'ra ni, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã hâiwa hawi te te tãma ĩnharĩ na, ẽtẽ 'rãihâ ĩwẽ uptabi ãma, Wanhib'apito Zezusihi 'rata wasimasab ré.
19 Marĩ, wa te ĩsabu za'ra zéb zarina, wa tô waihu'u za'ra ni, tô sena na Danho'reptui'wa na 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ te te dama 're ĩrowasu'u za'ra mono zém na hã. Awẽ u te za wasi wawẽ hã 're pusi, dama rowa'a'wa da, damorĩ wẽ da. Tane wapawapto'wa da, te wama 're hâimana, ĩsadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ nhimirowasu'u hã, ãma 're ĩwanomro wẽ mono zéb da hã. Ãne wamhã, te za ãma 're ĩrosa'rata u'âsi za'ra wa'aba mo. 20-21 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ nhimirowasu'u na rob'ui'éré hã, marĩ te te ĩwasu'uzé hã, ni'wa hã si'uihâ na te te waihu'u õ di, te te dama 're ĩ'awaihu'u mono da hã. E marĩ wa. Ta norĩ hã, si'uihâ na te te dama 're rowasu'u za'ra mono õ wa. 'Re ĩhâimana u'âsi mono si, ma tô Tipẽ'ẽzani na te te tãma 're awaihu'u, te te dama 're wasu'u za'ra mono da. Tane, wa norĩ zama ĩsadawa wasu'u'wa norĩ nhimirowasu'u hã, wasi'uihâ na wa te 're waihu'u za'ra mono õ di, marĩ te te ĩwasu'uzé hã wa te dama 're ĩwaihu'u za'ra mono da hã. Taha wasu'u hã pire wa, ma'ãpé ãma 're rosa'rata pese za'ra wa'aba mono, waihu'u za'ra wa'aba da.