3
'Re ĩhâimana u'âsi mono hã, tô sena na te te dama 're ĩ'aropisutu mono zém na rowasu'u
Tawamhã zudezu na 're ĩ'aihâimana za'ra wa'aba mono zé hã, e taré, te bété asihâiwata nhihâri ré 're anomro aba mo. E taré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma hã. Mare di. Tô sena tãma hã, zudezu na 're aihâimana za'ra wa'aba mono zé hã. Tãma wẽ di, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma hã. E niha, wa za tawamhã ãne hã waihu'u za'ra ni, zudezu norĩ 're ĩhâimana za'ra mono zé hã. Duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô zudezu norĩ si te te sima 're awẽ, ĩsimiroti na rob'ui'éré 'rada hã uburé da'udâna te te 're 'madâ'â pese za'ra mono da, dawi simani tõ da. Tane nherẽ, ni'wam norĩ hã zudezu norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti zarina 're ĩnomro mono na hã te te tãma ãma 're uwaimrami za'ra mono õ di. E tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã asa te te tãma ãma 're uwaimrami za'ra mono õ di za, uburé marĩ na te te tãma ãma 're ĩropisutu za'ra mono zéb zarina. Te za tô te te tãma ãma 're uwaimrami u'âsi za'ra, te te tãma 're ĩ'aropisutu mono zéb zarina. Uburé ti'ai ãma dazadawa nhipese na dasima 're dahâimana za'ra mono nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono si, sadawa nhipese õ di, tô sena. Duréihã ma tô ãne na ãma rob'ui'éré Dawi hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma hã:
“A hã marĩ na dama 're roti mono wamhã, tô sena asadawa nhipese õ na te za da te 're aiwaihu'u za'ra, tô sena asimiroti hã. Duré ni'wam norĩ hã asadawa nhipe te te ai'ãma 're sa'ra mono wamhã, ta norĩ si ĩsadawa nhipese na te za da te dasiwi 're waihu'u za'ra, ai'upana.”
Ãne na ma tô duréihã rob'ui'éré Dawi hã, ĩbaihâ na hã.
Ni'wam norĩ hã te ãne na te te si'ãma 're rosa'rata upa za'ra: “Wa norĩ hã wahâimana wasété na si, wa za oto 're wahâimana za'ra, 're ĩwanomro wasété uptabi mono na, da te 're wawaihu'u za'ra mono wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono si wasété ãna 're ĩmorĩ wẽ uptabi na, da te 're waihu'u za'ra mono da, wanhipai u. Tawamhã, wahâimana wasété na 're wahâimana za'ra mono nherẽ, e te za te te 're wa'ahâ za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. Mare di. Te te 're wa'ahâ za'ra mono õ di za.” Ãne te ni'wam norĩ hã te te si'ãma 're rosa'rata upa za'ra. E tawamhã ĩ'uwaibaba te ta norĩ hã ãne na hã te te 're rosa'rata za'ra. Mare di. Ĩ'uwaibaba õ di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te tô ĩ'uwaibaba si te te 're da'ahâ za'ra. Ĩ'uwaibaba na si te marĩ na te te dama 're arowairébé. Ãne zarina te te dama 're arowairébé mono õ 'wa'âhã, aré te te da'awẽ'õ waihu'u õ di, za da'ãma ĩsipo'ozéb ãma hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã.
Ãté ni'wam norĩ hã te za duré ãne na te te si'ãma 're rosa'rata upa za'ra: “Wa norĩ hã wawasédé, wa te 're 'manharĩ za'ra mono wamhã, ãté te za ãne na da te wa'ãma 're rosa'rata za'ra: ‘Õ norĩ hã wasété uptabi na te 're nomro. 'Re ĩhâimana u'âsi mono si, te wẽ uptabi na 're hâimana, õhõ si siwaprosi.’ Ãne na te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono si 're ĩmorĩ wẽ uptabi na, da te dasiwi 're waihu'u za'ra, wawasété si, wa te 're ĩ'manharĩ za'ra mono na, da te 're ĩwawaihu'u za'ra mono zém na hã. E tawamhã ĩ'uwaibaba, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, wawasédé te te wa'ãma 're ĩ'aza'ra mono zéb da hã. Mare di. Ĩ'uwaibaba õ di.” Ãne na te duré ni'wam norĩ hã te te si'ãma 're rosa'rata upa za'ra. Taha zarina te duré te te sima 're nharĩ za'ra: “Wawasété si, wa za tô wa te 're 'manharĩ u'âsi za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono si ĩwẽ uptabi na, da te dasiwi 're ĩwaihu'u za'ra mono zéb da hã.” Ni'wam norĩ hã ma tô ãne na ĩ̱nhimiroti wasédé hã ĩ̱'ãma sa'ra, ĩ̱si'uihâ na ãne hã te ãma ĩwaihu'u za'ra newa. Ma tô ĩ̱'ãma wasété za'ra. Taha wa, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ta norĩ si siwi wẽ'õ pese za'ra, ĩ'uwaibaba.
Dahâimana wasété na 're ĩdahâimana za'ra mono na rowasu'u
Tawamhã wa norĩ hã zudezu norĩ hã e taré zudezu na 're wahâimana za'ra mono wa, te za, zudezu'õ norĩ hâimanazém nhipai u, te te 're wa'awẽsãmri, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. Mare di. Uburé aiwapsi tãma 're ĩdahâimana za'ra mono zé hã. Uburé dahâimana wasédé hã da te 're ĩ'manharĩ za'ra mono na si te 're dahâimana za'ra, zudezu norĩ hã duré zudezu'õ norĩ zama. Dawasété hawi, dasi'uihâ na 're dawairébé waihu'u mono õ di, dama siptete wa, dawasédé hã. Ãne, wa tô aima waihu'u pari za'ra wa'wa. 10 Duréihã ma tô ãne na ni'wam norĩ hã ãma rob'ui'éré za'ra:
“Ni'wam norĩ hã si'uihâ na 're ĩnomro wẽ mono zém na, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩwasu'u wẽ za'ra mono zéb da hã, robaba di. Uburé 're ĩdanomro wasété mono na si, te 're dahâimana za'ra.
11 Duré ni'wam norĩ hã ãne te te waihu'u za'ra õ di, dawẽ na 're ĩdanomro mono zé hã. Duré ni'wam norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zô 're sõpré mono õ di, ĩhâimanazém na te te 're ĩwaihu'u za'ra mono zéb da hã. Ãne hã tãma robaba uptabi di, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma hã.
12 A'uwẽ mono bâ ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono wi, 're dasipizari za'ra.
Dasi'uihâ na marĩ ĩwẽ hã da te 're 'manharĩ waihu'u za'ra mono õ di. Taré ma tô 're danomro. Ni'wam norĩ hã marĩ ĩwẽ hã te te 're 'manharĩ za'ra mono õ di. Mare uptabi di.
13 Uburé danhoto hã wasété di. Wasété uptabi di.
Danhoto wasété na te dazadawa nhipese na, da te dasima 're nharĩ wasété za'ra.
Duré wahi hã te te 're dahâzu mono wa, ti'wa wa'u na te te 're ĩdanhimroi mono ne, te damreme na da te dasima 're nharĩ wasété za'ra, rowẽ hã da te dasiwi 're uprosi za'ra mono da.
14 Damreme ĩwasété uptabi na si te dasi'ãma da te 're wasété za'ra.
15 Dasi'aba'ré na te duré 're dasi'u'a za'ra. Dasi'aba'ré na te duré 're dasisimro.
16 Daro mono bâ 're danomro mono sidâpâsi, te da te dasiwi 're rowamnarĩ u'âsi za'ra. Taha wa, te dasisa'u hã robzei'õ u'âsi 're dahâimana za'ra.
17 Rowẽ na 're ĩdahâimana za'ra mono zéb da hã, marĩ hã ĩwẽ hã da te dasima 're 'manharĩ waihu'u za'ra mono õ di.
18 'Re ĩhâimana u'âsi mono zama, da te dasiwi 're hâimana wazé mono õ di.”
Ãne na ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na da'ãma rob'ui'éré sirõmo za'ra.
19 Duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na ma tô Mozési hã rob'ui'éré, zudezu norĩ ma, õhõ na si ãma 're hâimana za'ra mono da. Taha wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata na rob'ui'éré hã 're hâimana sirõmo mono wa, ni'wa hã tiwẽ na 're ĩmorĩ wasété õ na dama 're siwasu'u waihu'u mono õ di. Uburé dawasété na 're dasisãmri za'ra mono da si, te dama 're hâimana, rob'ui'éré 'rada hã, duré 'Re ĩhâimana u'âsi mono, dawasété na te te 're ĩda'awẽ'õ mono zé hã da te dasina 're waihu'u za'ra mono da. 20 E 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata na rob'ui'éré zarina, marĩ hã da te 're ĩ'manharĩ wẽ za'ra mono na, te za te te sima da'ãma 're aroti, dawasédé hã te te oto da'ãma 're ab'madâ'â tõ mono da, taha zarina te te oto 're da'awẽsãmri mono da, dapo're'õ nherẽ, te te 're da'ahâ za'ra mono tõ da. Mare di. Taha nai õ di. Uburé marĩ hã da te 're ĩ'manharĩ wasété za'ra mono na, 'râwi 're dasiwaihu'u za'ra mono da si, te dama 're hâimana, rob'ui'éré 'rada hã.
'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩda'awẽsãmri mono zém na rowasu'u
21 Tane nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma tô oto dama waihu'u, te te 're ĩda'awẽsãmri mono zém na hã, sõ'awi da te oto 're ĩwaihu'u za'ra mono zéb da hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te sima da'ãma 're aroti mono õ di, uburé marĩ hã da te 're ĩ'manharĩ wẽ za'ra mono zéb zarina, dawasédé hã te te oto da'ãma 're ĩ'ab'madâ'â mono õ zéb da hã, taha zarina te te oto 're ĩda'awẽsãmri mono zéb da hã. Duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata na rob'ui'éré'wa norĩ hã ma tô ãne na ãma rob'ui'éré za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩda'awẽsãmri mono zém na hã. 22 Zezu Cristu, Danho'reptui'wa na da te dasina 're ĩ'umnhasi za'ra mono zém na si, ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te sima da'ãma 're aroti, dawasédé hã te te oto da'ãma 're ab'madâ'â tõ mono da, taha zarina si te te oto 're da'awẽsãmri mono da, dawasété na 're danomro mono nherẽ, te te oto 're da'ahâ za'ra mono tõ da. Uburé Zezu Cristu te te 're ĩsaze za'ra mono norĩ si, te te oto 're awẽsãmri. Ãne hã aiwapsi te uburé tãma 're hâimana za'ra, zudezu norĩ hã, duré zudezu'õ norĩ zama. 23 A'uwẽ mono bâ te uburé dawasété na 're danomro. Taha wa, te 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhiti 're dahâimana za'ra, 're ĩmorĩ wẽ uptabi nhiti. 24 Tane nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhiti 're dahâimana za'ra mono nherẽ, Zezusi te te 're ĩsaze za'ra mono norĩ hã te te 're awẽsãmri, da'ãma 're ĩpẽ'ẽzé mono zéb zarina, asa tãma 're ĩdasiwa'âbâ za'ra mono zéb zô, sina 're simnhasi mono ãna. Cristu Zezusi hã tidâ'âzém na ma tô da'awa'â. Taha wa, ma tô dawasété hawi te te 're da'awaibu. Taha na si te oto 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're da'awẽsãmri, dawasédé hã za oto te te da'ãma 're ĩ'ab'madâ'â mono õ zéb zarina. 25 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô Zezusi hã pisutu, dazada ĩdâ'âzém na dawasédé, da te 're ĩ'manharĩ za'ra mono zé hã te te dama 're apari mono da, taha zarina tiwi 'rusimani da, ĩwa'rãmi da'ãma 're pẽ'ẽzé mono da. Duré taha na si te te 're ĩda'awẽsãmri mono zé hã, 'râwi da te dasina 're waihu'u za'ra mono da, ma tô ãne da pisutu, Zezusi hã. Zezusi hã da te 're sazei pese za'ra mono wapsi, te za dawasédé hã te te dama 're apari. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã da'ãma 're wa'a su'u mono õ wa, dawasédé hã te te da'ãma 're ab'madâ'â mono õ di aré. 26 Tane nherẽ, ãhãna hã dawasédé hã da te 're ĩ'manharĩ za'ra mono zém na, te te da'ãma 're ab'madâ'â mono ãna 're hâimana mono õ di oto. Te oto te te ãma 're da'ab'madâ'â u'âsi, uburé marĩ hã ĩ'uwaibaba si te te 're ĩ'ab'manharĩ wẽ mono na, da te dasina 're waihu'u za'ra mono da, duré uburé Zezusi hã da te 're ĩsazei pese za'ra mono norĩ hã te te 're ĩda'awẽsãmri mono na, da te dasina 're waihu'u za'ra mono da.
27 E tawamhã wasi'uihâ na, wa za wawẽ na wasina 're wawata za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩwa'awẽsãmri mono na hã. Mare di. E marĩ wa. 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti si, wa te 're ĩ'madâ'â pese za'ra mono na, te te sima wa'ãma 're aroti mono õ na dâ'âsina, taha zarina wawasédé hã te te wa'ãma 're ab'madâ'â tõ mono da. Taré, Zezusi hã wa te 're ĩsazei pese za'ra mono na, te te sima wa'ãma 're aroti, taha zarina wawasédé hã te te oto wa'ãma 're ab'madâ'â tõ mono da, taha zarina te te 're wa'awẽsãmri mono da. 28 Ãne hã wa tô wasina waihu'u pese za'ra ni oto. Tô sena, Zezusi hã da te dasina 're umnhasi za'ra mono wapsi, te za tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te sima da'ãma 're aroti, dawasédé hã te te oto da'ãma 're ĩ'ab'madâ'â mono õ zéb zarina, te te oto 're ĩda'awẽsãmri mono zéb da hã. Ta hã te te sima da'ãma 're aroti mono õ di, ĩsimiroti na rob'ui'éré 'rata zarina, marĩ hã uburé da te 're ĩ'manharĩ wẽ za'ra mono na, dawasédé hã te te oto da'ãma 're ĩ'ab'madâ'â mono õ zéb da hã, taha zarina te te duré 're ĩda'awẽsãmri mono zéb da hã. Ãne wasu'u zarina, wa tô wa norĩ hã wasina waihu'u pese za'ra ni oto. 29 E zudezu norĩ nhib'apito si, te 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã 're hâimana. E zudezu'õ norĩ ma hã, 're hâimana mono õ di bété. Ta norĩ ma zama te duré 're hâimana. 30 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã tô sena, misire uburé Danhib'apito uptabi hã. Zezusi hã te te 're ĩsazei pese za'ra mono zéb zarina si, te za te te sima ãma 're aroti, ĩwasédé hã te te oto ãma 're ab'madâ'â tõ mono da, taha zarina si te te oto 're awẽsãmri mono da, zudezu norĩ hã, duré zudezu'õ norĩ zama. 31 Zezusi hã da te dasina 're ĩ'umnhasi za'ra mono zém na si, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã dawasédé hã te te oto da'ãma 're ab'madâ'â tõ mono da, te te sima da'ãma 're aroti mono wamhã, e tawamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata na rob'ui'éré hã, wama hã taré hã. E wa te 're 'madâ'â pese za'ra mono õ di za. Wa za tô taha zama, wa te 're 'madâ'â pese za'ra, tô sena wa.