15
7 na hâiwa ãma romhuri'wa norĩ hã, oru 'manharĩ na u'awi ré ĩsimasabzé wasu'u
Tawamhã wa tô duré marĩ hã sabu, hâiwa nhirõtõ na dama ĩsa'rese'õ hã ãma 're ĩdatob'uzu za'ra mono hã. Hâiwa ãma romhuri'wa norĩ hã 7 na te aimasa. Ta norĩ ma, ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã pisutu, 7 na rob'manharĩ pipa mono hã, ĩrẽme ma te te dama 're rob'manharĩ za'ra mono da. Ã norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimi'ahârizéb 'rãsudu, te wasu'u.
Tawamhã wa tô duré sabu, â poré ne hã. Simhi ĩsarob'a uptabi ne hã â hã, unhama ro'o na ĩwazari ré hã.
Tawamhã wa tô duré sabu, â hawi ropoto siwamnarĩ ãma te te ãma ĩ'ai'uté za'ra norĩ hã, tô õhõ ãma 're ĩwata za'ra mono õ norĩ hã. Taha nhisi hã danhisi za'ratazém na ĩsisi hã. Ĩhâiba na romhâiba ãma te te ĩ'ai'uté za'ra norĩ hã wa tô duré sabu za'ra. Ta norĩ hã te aimasa, simhi ĩsarob'a ne â poré zarob'a 'rata. Rowamremezéb ré te aimasa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tãma ĩsõmri za'ra ré. Te duré tizadawa'a'a, Mozésihi nho'rezém na, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa nho'rezém na, Ezitu hawi ĩsib'a'uwẽ norĩ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te dawi ĩsõ'reptu za'ra zém na. Te duré tizadawa'a'a, Pone'ẽrebâ te te 're ĩda'anho'reptui mono zém na. Ãne te ãma tizadawa'a'a:
“Uburé Danhib'apito uptabi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, aiwaihu'u pese uptabi di.
'Re ĩ'ab'manharĩ mono zé hã wẽ uptabi di.
A hã daro mono bâ uburé pese Danhib'apito.
Tô sena uptabi na si te dama 're ĩ'aroti wẽ uptabi mo. Upai ãna, te duré 're ĩda'ab'madâ'â wẽ mo.
Wanhib'apito, dama aipire uptabi wa, te da te dasiwi 're aiwazé.
Uburé pese, te da te 're aiwasu'u wẽ za'ra, danhipai u pese, aiwẽ uptabi wa.
Aiwétési tô sena aiwẽ uptabi hã.
Daro mono bâ 're ĩdahâimana za'ra mono norĩ hã te za we ai'ãma 're dawata u'âsi za'ra, upai ãna dama 're ĩ'arob'manharĩ wẽ mono zé hã da te 're 'madâ'â za'ra mono wa.”
Ãne te tizadawa'a'a, â hawi ropoto siwamnarĩ ãma te te ĩ'ai'uté za'ra norĩ hã.
Taha parimhã, wa tô duré sabu, hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zé hã, 'ri paramhã 'ri 're wa'wa ãma, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 're ĩsãmra mono zé hã. Ni'wa hã ma tô 'ridawa hã 'ridawa. Tawamhã ni'wa te te 'ridawa wamhã, ma tô 7 na hâiwa ãma romhuri'wa norĩ hã tô õ norĩ hã wairé 'ri para hawi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩpisutu za'ra norĩ hã rob'manharĩ pipa na te te dama 're rob'manharĩ za'ra mono da. Uza hâirã ré ĩhâ si'ubuzi ré ma wairé, duré ẽtẽ'ubuzi pré oru 'manharĩ na sõ'utu wa'rãmi ré. Tawamhã maparane si'uiwa na, ropoto na ĩhâiba norĩ siré hã misi ma tô 7 na hâiwa ãma romhuri'wa norĩ ma sõmri za'ra, oru 'manharĩ na u'awi hã, 7 na ĩhâiba za'ra hã. U'awi hã uwa 'ru 'rãi wa'u ĩsé pire ré hã. Uwa 'ru 'rãi wa'u ĩsé pire hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimihâzé, te wasu'u. Tawamhã hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb 'remhã ma tô romnhizé hã rob'utõ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimirowa'a za'ẽtẽ hawimhã. Tawamhã 'ri para u 're danhisisi waihu'u mono õ di za, a'â. 7 na rob'manharĩ pipa na hâiwa ãma romhuri'wa norĩ te te dama 're rob'manharĩ 'rãsutu za'ra mono parip si, te za 're danhisisi.
Ãne ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'azabui mono hã, duré te ĩ'awapari mono hã, za ĩromhâimana mono zém na hã.