6
Pone'ẽrebâ, ĩbaihâ nhinha uptobzé te te ĩprub za'ra zé wasu'u
Tawamhã wa tô duré 'madâ. Te 'madâ'â wamhã, Pone'ẽrebâ hã da te dasiwi ĩwĩrĩ hã ma tô ĩbaihâ nhinha uptobzé ĩmorĩ'rada hã pru. Tawamhã maparane si'uiwa na ropoto na ĩhâiba norĩ hã te ĩmorĩ'rada hã hâ, mreme 'rãihâ na:
— We aiwatobro. — Ãne te hâ.
Tawamhã ãne hârâ wi, wa tô marĩ sabu, awaru ĩrã hã. Ĩ'mapraba'wa hã te umnhi'ãsi ré nhamra. Tawamhã ma tô ĩ'rãzaza hã tãma sẽrẽ ni. Ĩ'rãzaza hã za te te da'ãma ĩ'ai'utézé, te wasu'u. Tawamhã ma tô wara ti'ai u, tinhitob'ru norĩ zô, siwamnhasi sina te te ãma ai'uté za'ra da, ãma sib'apito za'ra da.
Tawamhã Pone'ẽrebâ hã ma tô duré ĩbaihâ nhinha uptobzé hã ĩsãna'remhã pru. Te te pru wi, ropoto na ĩhâiba norĩ hã ma tô duré ĩsãna'remhã hâ:
— We aiwatobro. — Ãne te hâ.
Tawamhã awa'awi awaru ĩpré uptabi hã ma tô watobro. Ĩ'mapraba'wa ĩsisiwi te nhamra. Tawamhã sib'ézé 'wapa ma tô tãma sõmri ni, da'wapézéb da hã. Ma tô tãma pisutu ni, dasi'wapé hã te te dazada wazere da, dasi'wapé na 're dasisimroi mono da.
Tawamhã Pone'ẽrebâ hã si'ubdatõ ãma ĩbaihâ nhinha uptobzé hã ma tô duré pru. Te te pru wi, wa tô duré wapa, si'ubdatõ ãma ropoto na ĩhâiba norĩ hârâ hã, ãne:
— We aiwatobro. — Ãne te hâ.
Tawamhã awa'awi wa tô awaru tisã, ĩ'rãdâ hã. Ĩ'mapraba'wa hã te marĩ pibuzé hã 're ti'â, tinhib'rata, amnho pibuzéb da hã. Tawamhã wa tô duré wapa, damreme uptabi ne hã, maparane si'uiwa na ropoto na ĩhâiba norĩ ĩsimasabzém hawi. Ãne te rowa'âbâzé hã tãma anhoré, awaru 'mapraba'wai ma:
— Ãne misi bâtâ na dapawa'â hã, tô misi ĩpibu, tridu wa'âbâzéb zarina hã za. Ãne te za dawi ĩsarõ hâimo, rowa'âbâzé hã. Tane nherẽ, azeitona wede hã 're ĩsimasa mono hã, duré uwa 'ru hã 're ĩsimnhatã mono hã u'a za'ra õ di za, azeitona 'rãi wa'ui wabre hã si'utõrĩ tõ da a'â, uwa 'ru 'rãi wa'u ĩsé zama. — Ãne ma tô ãma pa'uwati.
Tawamhã Pone'ẽrebâ hã ma duré pru, maparane si'uiwa na ãma ĩbaihâ nhinha uptobzé hã. Te te pru wi, wa tô duré wapa, ropoto na ĩhâiba norĩ hã maparane si'uiwa na ãma hã, da'rãsutu'wa hã. Ãne te hâ:
— We aiwatobro.
Tawamhã hârâ wi, wa tô duré sabu, dadâ'â wa, dahâiba'a ne awaru ĩhâiba'a hã. Ĩ'mapraba'wa nhisi hã Adâ'â na ĩsisi hã. Duré ĩhâiba amo, 'râwi te te ĩsa'u mono nhisi hã, Adâ 're ĩhâimana za'ra mono zé. Tawamhã ma tô pisutu zahuré ni, te te da'a'uprosi zahuré mono da, daro mono bâ, dasi'wapé na. Duré mram na te te da'uprosi zahuré mono da, ma tô pisutu zahuré ni, duré dahâzé pire na te te 're ĩdaduri mono na, duré abaze zahi na zama. Tawamhã daza'rata ahâ prã na te za dasi'utõrĩ, daro mono bâ. Maparane si'uiwa na dahâiba wamhã, misi si te za dadâ'â za'ra. Taha zarina te za da'ahâ prã na ai'utõrĩ ni, daro mono bâ.
Tawamhã Pone'ẽrebâ hã ma tô duré ĩmrotõ hã pru, ĩbaihâ nhinha uptobzé hã. Tawamhã te te pru wamhã, wa tô duré 'madâ'â za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti te te 're sazei pese za'ra mono 'ru te, da te 're ĩsimroi mono norĩ pẽ'ẽzani hã, tô sena na Zezusihi zazei'wa na pahi ãna dama 're siwasu'u za'ra mono 'ru te, da te 're ĩsimroi mono norĩ pẽ'ẽzani hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, danhoprubzé nomrizéb 'rowi te asimro, wedeza ne 'rowi. 10 Tawamhã mreme 'rãihâ na te hã:
— Wanhib'apito, danhipai u aiwaihu'u pese di. Aiwẽ uptabi di. Tô sena, a hã. Taha wa, e nimahã na hã wa'uprosi'wa norĩ ãma ĩwasédé hã sa'ra õ di za, ti'ai ãma 're ĩhâimana wasété za'ra mono ãma. E niwamhã wa'ruiwa'âbâ za'ra õ di za, asimi'ahârizém na hã. — Ãne te hã, mreme 'rãihâ na.
11 Tawamhã da'uza hâirã hâpa, ma tô tãma sõmri za'ra ni, tidâ'âzéb u sipizari ãna, Zezusihi ãma 're hâimana za'ra mono wa. Ma tô duré tãma nharĩ za'ra ni:
— Ma'ãpé, asimi'ẽ na a'â 're asimipari za'ra wa'aba mono. Da te 're ĩsimroi mono norĩ za'ratazé hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩpisutuzé hã zahadu da te dasina azahutu õ di. Da te ai'uprosi aba ne, asiré ĩsazei'wa norĩ, za da te 're ĩsimroi mono norĩ za'ratazé wab õ wa, te za a'â asimi'ẽ na sô 're asimipari za'ra wa'aba mo. — Ãne ma tô tãma nharĩ za'ra ni.
12 Tawamhã wa tô duré 'madâ. Te 'madâ'â wamhã, ma tô Pone'ẽrebâ hã duré pru ĩmropâ ãma hã, ĩbaihâ nhinha uptobzé hã. Te te pru wamhã, awa'awi ma tô ti'a hã sãsã'ã, sa'ẽtẽ uptabi. Bâdâ hã ma tô duré titoptâ'â, zazahâ ĩhâ 'rãdâ'â uptabi ne. A'amo hã ma tô duré titõmo wapru. 13 Wasi hã ma tô duré rere, ti'ai u. Pidera wede 'rã hã rowa'u'u za'ẽne hã te te 're pari za'ra mono wa, 're ĩ'a'a mono ne, ma tô wasi hã rere, ti'ai u. 14 Tawamhã ma tô duré hâiwa nhirõno hã ai'ub'rã, ĩbaihâ da te 're ĩ'ub'rã za'ra mono ne. Duré ti'a hã sãsã'ã wamhã, ẽtẽ 'rãihâ, daro mono bâ 're ĩsimasa mono hã ma tô sina si'ré, 're ĩsimasa mono zém nhiti. Rob'ré za'iti zama, ma duré uburé sina si'ré, 're ĩsimi'wara mono zém nhiti. 15 Tawamhã ti'ai ãma danhib'apito mono bâ dama ĩpire mono bâ ma tô ẽtẽ 'rãihâ zahâpâ sima'uri, da'madâ'â'wa norĩ hã, duré da'wapéi'wa norĩ nhib'apito norĩ hã. Ĩsibrob ahâ norĩ zama ma tô sima'uri, ĩsibrob'õ norĩ zama, pawa'âbâ ãna ĩwada'uri zarina si te te dama 're ĩromhuri za'ra mono norĩ zama, duré wada'uri ãna si'uihâ na 're ĩhâimana za'ra mono norĩ zama. Uburé ma tô dasima'uri, ẽtẽ 'rãihâ zahâpâ ẽtẽ're 're, duré ẽtẽ nhi'riti 're, dasi'utõrĩ tõ mono da. 16 Tawamhã ẽtẽ 'rãihâ norĩ ma, te nasi si'mahârâ za'ra, ẽtẽ tõmo wawẽ norĩ ma zama. Ãne te nasi tãma si'mahârâ za'ra:
— Ma'ãpé, wanhisiwi we airere'e aba mono, wa'upsibi za'ra wa'aba mono da, hâiwa ãma danhib'apito simasisizém na ĩsãmra hã te te wa'asãmri tõ da. Duré Pone'ẽrebâ nhimihâzé wi, wanhisiwi we asa'wari aba, tiwi wazuwa za'ra wa'aba mono da. 17 Bâdâ ĩpipa hã ma tô oto ĩwa waptãrã, õ norĩ hã te te ĩwa'uprosi zahuré mono zéb da hã. E 'wa hã hâiba ré tiwi watobro da bâ. Ni'wa hã dâ'â ãna tiwi watobro waihu'u õ di za. Sõ'rata waihu'u zahuré õ di za. — Ãne ma tô ẽtẽ tõmo wawẽ norĩ ma, nasi si'mahârâ za'ra.
Ãne ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'azabui mono hã, duré te ĩ'awapari mono hã.