5
Ĩsazei'wa norĩ pawaptobzém na rowasu'u
Ãté aibâ ĩprédu hã te za tihâimanazém na 'mai'upa. Ãne wamhã, aimreme ĩpire na tãma nharĩ õ di za. Aimama ma, 're aimreme wẽ mono ne, te za duré aimreme wẽ na 're ĩpawapto mo, 're morĩ wẽ da oto. Duré ĩpréduptém norĩ hã te za aimreme wẽ na 're ĩ'apawapto mo, aimreme wẽ na ano norĩ hã 're ĩ'apawapto mono ne. Duré pi'õ ĩprédum norĩ hã te za aimreme wẽ na 're ĩ'apawapto mo, aimreme wẽ na ana hã 're ĩpawapto mono ne. Duré pi'õ ĩpréduptém norĩ hã te za aimreme wẽ na 're ĩ'apawapto mo, aimreme wẽ na si aihidiba norĩ hã 're ĩ'apawapto mono ne. Aiprédup sina te za ta norĩ ma 're aihâimana mo.
Pi'õi mrotõ norĩ pawapto'wa da hã ni'wai õ uptabi wamhã, te za marĩ na 're ĩ'apawapto pese mo. Pi'õi mrotõ 'ra norĩ hã 're hâimana za'ra mono wamhã, tiwarahuzé wa'rãmi, te za tina hã marĩ na te te 're pawapto pese za'ra. Duré pi'õi mrotõ nhihudu norĩ hã 're hâimana za'ra mono wamhã, tiwarahuzé wa'rãmi, te za ti'rata norĩ hã marĩ na te te 're pawapto pese za'ra. Ãne te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti zarina te te tãma ãma 're uwaimrami za'ra, ãne si tãma wẽ wa. Pi'õi mrotõ hã ãté siwaprosi te 're 'manhamra. Ĩpawapto'wa da hã, ni'wai õ uptabi di. Tane wamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono zô si, te za 're simnhasi, marĩ na te te 're pawapto mono da. Bâtâ na te za tãma 're mreme u'âsi, barana zama, marĩ na te te 're pawapto mono da. Pi'õi mrotõ hâiba amo hã, ãté ãne 're 'maihâimana mono õ di za. Ãté marĩ zô si te za sina 're simnhasi u'âsi. Ãne wamhã, ĩpẽ'ẽ 're dâ'â u'âsi ne, te za oto 're 'maimo. Taha wa, te za tãma 're ĩroti pese za'ra mo, ĩsazei'wa norĩ ma, ĩmrotõ norĩ ãma te aima ĩroti mono zé hã te te siwi 're 'madâ'â pese za'ra mono da. Tawamhã ĩsazei'wa norĩ hã damreme hã te te sina 're 'rã'õtõ za'ra mono õ di za. Ãté ni'wam norĩ hã tinhimarĩ na te te 're pawapto pese za'ra mono õ di za, tisisãnawã norĩ hã. Ãté ĩsõrõwa 're, 're ĩhâimana za'ra mono norĩ zama, te te 're pawaptob za'ra mono õ di za. Ãne wamhã, Wanhib'apito nhimiroti zarina te te 're pawapto pese za'ra mono õ wamhã, te aré ĩsazei'õ'wa ne oto 're nomro. Ãne wamhã, te te 're ĩpawaptob za'ra mono õ na, te aré ĩsazei'õ'wa norĩ hã 'rãnhipa za'ra, tihâimana wasété na hã.
9-10 Pi'õi mrotõ hâiba tém norĩ nhisi na 're rob'ui'éré za'ra mono õ di za, pi'õi mrotõ si'ĩhi norĩ nhisi zu hã. 60 na ãma 're wahub za'ra mono parip si, te za ĩsisi na da te 're rob'ui'éré za'ra, ti'amo'aba si te te 're 'madâ'â pese za'ra mono wamhã, duré ti'ra norĩ hã te te 're warahu wẽ za'ra mono wamhã, duré te te 're da'mazasi su'u za'ra mono wamhã, duré dawi 're sipa zawi za'ra mono ãna, ĩsazei'wa norĩ ma, te te 're romhuri za'ra mono wamhã, dapara upsõ na zama, duré robzei'õ na 're ĩdanomro mono norĩ hã te te 're pawaptob za'ra mono wamhã, duré simi'ẽ na te te dama 're 'manharĩ wẽ u'âsi za'ra mono wamhã. Ãne wamhã, pi'õi mrotõ norĩ hã dama waihu'u pese za'ra di za, te te 're ĩdapawaptob za'ra mono na, siwaptom na. Tawapsi, te za ĩsisi na da te 're rob'ui'éré za'ra, pi'õi mrotõ si'ĩhi norĩ nhisi zu.
11 Pi'õi mrotõ hâiba tém norĩ nhisi na ĩhi norĩ nhisi zu, ãma 're rob'ui'éré za'ra mono õ di za. E marĩ wa. Ãté hâiba téb uptabi ré, 're mrotõ za'ra mono wa, te za te te sima 're wẽ uptabi za'ra, timro na te te 're sahu za'ra mono da. Ãté Cristuhu ma si te te 're romhuri za'ra mono da, te te sima 're wẽ uptabi za'ra mono õ di za oto. 12 Tawamhã timro na te te ãma 're sahu za'ra mono wamhã, Cristuhu ma, te te sina 're ĩroti za'ra mono zé hã ãma 're nomro mono õ di za oto. Taha wa, ãté te za oto da te dasiwi 're wẽ'õ za'ra, ãma 're sõpré u'âsi mono õ wa. 13 Duré pi'õi mrotõ hâiba tém norĩ nhisi na ĩhi norĩ nhisi zu, 're rob'ui'éré za'ra mono wamhã, ãté dawaptom na te za dama 're wa'a za'ra. Ãté sihâiwi na te za 'ri babap si oto 're nomro, mro õ wẽ te. Ãté marĩ te te wapari wamhã, te za te te dama 're rowasu'u za'ra. Ãté aimawi timreme na te za te te dawi ãma 're ro'wa'rutu za'ra. Ãté marĩ na taré 're sõpré mono ãna, te za te te dama 're rowasu'u za'ra. 14 Taha wa, wa tô ĩ̱sima wẽ za'ra, duré apâ timro na te te 're sahu za'ra mono da, pi'õi mrotõ hâiba tém norĩ hã. Te za duré apâ 're 'ra za'ra. Tawamhã tinhorõwa ãma te za ti'ra norĩ hã te te 're 'madâ'â pese za'ra. Ãne dama 're hâimana wẽ za'ra mono wamhã, damreme hã te te sina 're 'rã'õtõ za'ra mono õ di za, wazawi'õ'wa norĩ mreme hã. 15 Ãne wa tô aima waihu'u. E marĩ wa. Ni'wam norĩ hã ma tô wairé, pi'õi mrotõ norĩ hã, Wanhib'apito nhimiroti wẽ nhiti, Satanasihi nhimiroti si te te oto 're 'madâ'â za'ra mono da. Taha wa, wa tô ãne na aima waihu'u.
16 Pi'õ hã ĩsazei'wa 're 'maimorĩ wamhã, te za pi'õi mrotõ hã marĩ na te te 're 'maipawaptob u'âsi, tina wamhã, ti'rata wamhã. Ãne wamhã, rosa'rata pire hã pi'õi mrotõ norĩ ãma te te ãma 're sépata za'ra mono õ di za, ĩsazei'wa norĩ hã. Tãma waihu'u pese za'ra di za, pi'õi mrotõ hã 'ra ãna 're ĩhâimana za'ra mono norĩ si te te 're ĩpawaptob za'ra mono da hã.
Ĩsazei'wa norĩ 'madâ'â'wai wasu'u
17-18 Aibâ norĩ hã ĩsazei'wa norĩ te te 're 'madâ'â wẽ za'ra mono wamhã, te za ĩwa'rãmi marĩ ĩwẽ hã te te tãma 're sõmri za'ra, ĩsazei'wa norĩ, siré 're ĩsi'rã'õtõ mono norĩ hã. Cristuhu wasu'uwẽ na te te tãma 're rowasu'u za'ra mono wamhã, duré ĩsimiroti wasu'u na te te 're pawaptob za'ra mono wamhã, marĩ hã ĩwẽ hã sa'ẽtẽ na te te tãma 're ĩsõmri za'ra mono da hã, wẽ di. Ãne hã wa tô waihu'u za'ra ni, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti 'rata hawimhã, ãne:
“Powawẽ hã aro 'rã ne tipara na dasazéb da, te te aima 're sub za'ra wa'aba mono ré hã, 're wata wasisi za'ra wa'aba mono õ di za, 're saihuri tõ mono da.”
Ãne hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti na rob'ui'éré 'rada hã. Duré ĩsimiroti hâiba amo hã ãne:
“Romhuri'wa norĩ hã te te dama 're romhuri za'ra mono wamhã, tô ĩ'uwaibaba te za da te 're pawa'âbâ za'ra.”
Taha zarina te za ĩsazei'wa norĩ hã da'madâ'â'wa norĩ hã te te 're pawaptob za'ra asa, marĩ na.
19 Ãté da'madâ'â'wai ãma te za ni'wa hã ĩwasédé hã ãma tihi. Tawamhã, siwaprosi te te ãma hiri wamhã, wapari õ di za, ĩmreme hã. Ãté si'ubdatõ te za ãma sisadawa waptob za'ra, ãma ĩ'madâ'â'wa norĩ hã, ĩwapari'wa norĩ hã. Ãté maparane te za ãma sisadawa waptob zahuré. Ãne wamhã, da'madâ'â'wa zô te za aihâ, ĩhâimanazém na sadawa pibu da. 20 Tawamhã tô sena tiwasédé hã te te 'manharĩ wamhã, te za ĩsazei'wa norĩ nho'a tãma ĩroti, tiwasété na te te ãma sahu tõ da. Danho'a te za tãma ĩroti, ĩsipai u da'madâ'â'wa hâiba amo norĩ hã sina 're hâtâ'â za'ra mono wa, ĩsine tiwasédé hã te te 're 'manharĩ za'ra mono tõ da, ta norĩ hã.
21 Da'madâ'â'wa hã aima sawi uptabi nherẽ, te za danho'a tãma ĩroti, tiwasété na te te ãma sahu tõ da. Asimiroti na 're da'mairẽme mono õ di za. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te we te te 're wa'ab'madâ'â, Cristu Zezusihi me. Hâiwa ãma romhuri'wa norĩ zama, te duré te te we 're wa'madâ'â za'ra, 're ĩnomro wẽ mono norĩ hã. Taha wa, ta norĩ nho'a 're wanomro mono wa, da'madâ'â'wa norĩ ãma te aima ĩroti mono zé hã te za 're ĩ'madâ'â pese mo.
22-25 Ãne wa za duré aima waihu'u. Ĩsazei'wa norĩ 'madâ'â'wa da, da'maipisutu da wamhã, asapa'abâ da'maipisutu õ di za, aiwara sina. Asapa'abâ asib'rada hã da'rã nhisiwi 're aza'ra mono õ di za, Wanhib'apito ma, romhuri'wa da, 're da'apisutu mono da. E marĩ wa, wa ãne aima waihu'u. Asimipisudu hã dama 're hâimana wẽ prã za'ra mono wamhã, ĩsabâdâ da te dasiwi 're aiwẽ'õ za'ra mono õ'umnhasite. Te za 'râwi 're asi'madâ'â u'âsi mo, asimiroti na duré aihâimanazém na 're upa tõ mono da.
Wa za a'â aima waihu'u, asi'ãma waihu'u da. Â si 're hâsi mono nherẽ, te za oto uwa 'rãi wa'u ĩsé hã syry na 're ĩhâsi mo, ãma 're asiwede mono da. E marĩ da. 'Re asai mono wa, 're adi'izé u'âsi tõ mono da. Aihâzé hã te te aimrami siwapto wa, asib'uwa na 're aimorĩ wa, te za 're ĩhâsi u'âsi mo, syry na.
Ãne wa za duré aima waihu'u, da'madâ'â'wa da, asapa'abâ 're ĩda'apisutu mono õ zém na hã za. Ãté ni'wam norĩ hã sõ'awi tiwasédé hã te te 're 'manharĩ za'ra mono wamhã, ĩwasété na dama waihu'u pese za'ra di za, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã bâtâ na dahâimanazém na te te da'awaihu'u õ ré hã. Ãté nimahã na si te za ta norĩ hã ĩwasété na da te 're waihu'u za'ra. Ãté ni'wam norĩ hã te te dama 're ĩ'manharĩ wẽ za'ra mono zém na, dama waihu'u pese za'ra di za. Ãté nimahã na si te za ta norĩ hã da te 're waihu'u za'ra, te te dama 're ĩ'manharĩ wẽ za'ra mono zém na. Ãne wa, wa tô ãne na hã aima roti, asapa'abâ 're da'apisutu tõ mono da, da'madâ'â'wa da hã.