4
1-2 Wa za oto marĩ hã aima ti'ru, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nho'a, Cristu Zezusihi nho'a zama. Nimahã bâtâ na te za Cristu Zezusi hã dahâimanazém na da'awaihu'u, dawasété na, dawẽ na zama. Taha zarina, te za aihĩni norĩ ma dama arowairébé, dahâiba ré norĩ ma, duré adâ'â norĩ ma zama. Wanhib'apito hã te za wei mo apâ, Danhib'apito uptabi na oto dama 're sãmra mono da. Ãne wa, wa za aima ti'ru. Ma'ãpé, Wanhib'apito wasu'uwẽ na dama 're rowasu'u u'âsi mono za. Asô danhimiparizém na, duré asô danhimipari õ zém na zama, te za Wanhib'apito wasu'uwẽ na 're ĩda'apo're pu'u u'âsi mo. Da'ãma aiwa'a ãna, te za asimiroti na 're ĩda'apawapto mo, dawasété na 'râwi 're dasisãmri za'ra mono da, dawasédé hã da te 're rẽme pese za'ra mono da, dawẽ na si oto 're dahâimana za'ra mono da. E marĩ wa, wa ãne aima ti'ru. Nimahã na hã sena roti hã da te 're wapari ze za'ra mono õ di za. Rowasu'u hã da te 're ĩwapari ze za'ra mono zéb uwaibaba si, te za da te 're wapari za'ra. Dama rowahutu'wa da, te za da'ahâ na da te dasima 're pisutu za'ra, rowasu'u hã da te 're ĩwapari ze za'ra mono zéb uwaibaba si, te te dama 're wasu'u za'ra mono da. Roti tô sena uptabi hã te za da te 're rẽme za'ra, da te 're wapari za'ra mono tõ da, dahi'rata norĩ nhimirob'rãzarõtõ 'rata si, da te 're wapari za'ra mono da oto. Ta norĩ ne 're aihâimana mono õ di za. Asimiza'rese te za 're aihâimana mo. Aihâiba na te za 'râwi 're asi'madâ'â mo. Duré, Wanhib'apito zazei'wa 're aimorĩ 'ru te, da te aima 're rob'manharĩ wasété za'ra mono nherẽ, 're asisawi mono õ di za, 're robzépata mono tõ da hã. Te za duré Wanhib'apito wasu'uwẽ na 're ĩda'apo're pu'u u'âsi mo, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te aima ĩpisutuzéb zarina, asimiromhuri na tãma ãma 're uwaimrami mono da.
Wa za oto aima ĩ̱siwasu'u. Ĩ̱nhibâdâ hã romhuture di oto. Wanhib'apito zadawa wasu'u'wa 're ĩ̱morĩ 'ru te, za da te dasiwi ĩ̱wĩrĩ nherẽ, ĩ̱dâ'â tõ da, ĩ̱sisawi õ di za. 7-8 'Re dasi'wamhâri za'ra mono wa, danhiptete na dasiwi 're ĩdawairébé mono ne, wa tô wa hã ĩ̱nhiptete na 're ĩ̱pusi. Duré dawara na dawi ĩ̱watobro ne, wa 're ĩ̱hâimana, Wanhib'apito ma, ĩ̱nhimiromhuri na te ĩ̱sina tãma uwaimrami pari wa. Cristu umnhasi sina, wa tô duré 're morĩ u'â, ĩsimiroti 'madâ'â sina. Ni'wa hã dawara na dawi watobro wẽ te, te za ropsu 'manharĩ hã sô tihâiba, da te ãma ĩsõprezéb da hã. Tane, te marĩ ĩwẽ uptabi hã ĩ̱zô 're hâimana, Wanhib'apito ma, ĩ̱nhimiromhuri na te ĩ̱sina tãma uwaimrami wẽ te. Nimahã na te za bâdâ hã ĩwa waptãrã, Wanhib'apito apâ we ĩmorĩzéb da hã, dahâimanazém na te te ĩda'awaihu'uzéb zarina, te te dama ĩ'arowairébézéb da hã. Tawapsi, ta hã wẽ uptabi wa, te za marĩ ĩwẽ uptabi hã ĩ̱ma pisutu, ĩ'uwaibaba si. E ĩ̱ma si te za pisutu. Mare di. Aihĩni Wanhib'apito zawi te, wei ĩmorĩzéb zô 're ĩsimipari za'ra mono norĩ ma zama, te za duré marĩ ĩwẽ uptabi hã tãma pisutu za'ra.
Paru hã Timotiuhu ma, marĩ na te te ĩpo're pu'uzém na rowasu'u
Ma'ãpé, asima rowairébé su'u, we ĩ̱tẽme aimorĩ su'u da, ĩ̱zabu da. 10 Demasi hã ĩ̱'ãma sapa'a õ di oto. Ma tô ĩ̱wi watobro, Tesaronita na 'ri nho'õmo nhisi u morĩ da, marĩ hã te te sima awẽ wa, taha na oto 're morĩ da. Teresẽti hã ma tô mo, Darasiza na danhipti'a nho'õmo nhisi u. Titu hã ma tô duré mo, Damasiza na danhipti'a nho'õmo nhisi u. 11 Rucasihi si te ĩ̱'rata nhamra. Ãne wamhã, Marcusihi zô rowaimrami mono za, sõpẽtẽ da, asiré we saprõni da, ĩ̱nhimiromhuri na te te 're ĩ̱pawapto mono da. 12 Wa hã wa tô Titicu hã satõ, Épézu na 'ri nho'õmo nhisi u morĩ da. 13 Tawamhã, we aimorĩ wamhã, ĩ̱si'ubuzé hã we ĩ̱ma âri za, Capuhu nhorõwa ãma te ĩrẽme hã, Torowadi na 'ri nho'õmo nhisi ãma. Ĩbaihâ zama, we ĩ̱ma duri za. Ĩbaihâ hã romhâ 'manharĩ hã, ĩ̱ma wẽ uptabi wa, ta norĩ zama we ĩ̱ma duri za.
14 Aresãdiri hã ma tô ĩ̱wi ro'wa'rutu pese, ĩsi'uwazi na romhuri'wa hã. Wanhib'apito si te za tãma ãma wa'rã, marĩ te te ĩ̱ma ĩ'ab'manharĩ wasété zé wa'rãmimhã. 15 Taha aibâ hã ma tô wanhimirowasu'u na hã wazada tihâiba, sahi sina. Ma'ãpé tiwi 're asi'madâ'â pese mono za.
16 Da'ãma rowairébé'wai ma, ĩ̱siwasu'u 'rata wamhã, ĩ̱hâimana wasété õ zém na hã, ni'wa hã ĩ̱'ãma sapa'a õ di aré, tinhimiroti na ĩ̱'ãma sime da. Aihĩni ma tô ĩ̱wi sina tipahâ za'ra. Tane nherẽ, te ĩ̱sima wẽ õ di, da te ĩ̱rẽmezém na te te dama ãma ĩ'awa'rãmi da hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. 17 Da te ĩ̱rẽme za'ra nherẽ, ma tô Wanhib'apito hã ĩ̱'rata tihâiba, te te ĩ̱nhiptete da, 'ri para zudezu'õ norĩ ma, te rowasu'u da, Wanhib'apito wasu'uwẽ na. Ãne wamhã, ma tô Wanhib'apito hã ĩ̱nho'reptu, ĩ̱dâ'â tõ da a'â. 18 Tane te za Wanhib'apito hã duré rowasété hawi ĩ̱nho'reptu, hâiwa u te te ĩ̱'ãwisi wẽ da, tinhib'a'uwẽ norĩ te te 're ĩ'ab'madâ'â mono zéb u hã. Ta hã wẽ uptabi wa, aihĩni wa za ãma 're wawata u'âsi za'ra.
Paru hã sisa'u te te ĩdazawizém na rowasu'u
19 Ma'ãpé ĩ̱ma sawi zahuré na, Prisira norĩ hã Atiraha me. Duré ĩ̱ma sawi za'ra na, Onesiporuhu nhorõwa 're, 're ĩhâimana za'ra mono norĩ hã. 20 Erasitu hã ma tô ĩ̱za'u nhamra, Corĩtu na 'ri nho'õmo nhisi ãma. Toropimu hã hâzé wa, wa tô tirẽ, Miretu na 'ri nho'õmo nhisi ãma. 21 Ma'ãpé, niha asina rosa'rata, rowa'u'u wahâ 're sa'wari mono õ ré, we aimorĩzéb da hã. Wasiré ĩsazei'wa norĩ hã te ãma asawi za'ra, Eburu, duré Pudeti, duré Rino, duré Caradiza. Uburé ĩsazei'wa hâiba amo norĩ hã te duré ãma asawi za'ra.
22 Timotiu, wa ĩ̱sima aiwẽ, Wanhib'apito hã 'râwi aipẽ'ẽ 're, 're ĩsãmra mono na, asina 're waihu'u u'âsi mono da. Duré 'Re ĩhâimana u'âsi mono wi, wa tô te tiwi 're waptẽrẽ u'âsi, ĩsimizawizé hã uburé ai'ãma za'ra wa'aba 're hâimana u'âsi mono da.