4
Tata gwaɗa i Piyer nda mnduha, nda sliʼadaghata la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal ta ngha həga Lazglafta, nda la Sadukiya. Ta kuzlaŋta ta ŋuɗufa taŋ tsa skwi ta taghə i Piyer nda Yuhwana ŋa mnduha kazlay: Sliʼagapsliʼa Yesu ma mtaku, manda tsaya dzaʼa sliʼagapta mnduha guli ma mtaku kəʼa ya. Ka hlaftá həŋ ta i Piyer, ka pghamta ma gamak ŋa hanay hada, kabga nda kuza vli. Tsaw mataba tsa gwal ta snaŋtá tsa gwaɗa gwal ghunay ya, nda ndəgha həŋ ta zlghafta. Ta magay mbsaka taŋ ta dəmbuʼ hutaf.
Gamahtsimani, ka tskavata gwal dagaladagala mataba la Yahuda, nda la galata mndu, nda gwal ta tagha zlahu ŋa mnduha ma luwa Ursalima. Mataba taŋ, hada i Hana, ta nzakway ka mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda Kayifa, nda Yuhwana, nda Alegzandra, nda inda hamata mndəra gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta. Ka hlagaptá həŋ ta i Piyer nda Yuhwana ma gamak ka hladaghata ta kəma taŋ. Ka həŋ mantsa: «Nda mbrakwa wa, nda hga wa, magata kuni ta tsa skwi ya na?» ka həŋ ɗawaŋta. Piyer ya tani, nda ndəgha tsatsi nda Sulkum nda ghuɓa. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Ari wa gwal dagaladagala ta ghəŋa mnduha, nda la galata mndu! Wana gita, ta ɗaway lu da aŋni ta ghəŋa skwi ɗina magana ŋni ta mndu si nda raghwa. Ta ɗaway lu da aŋni ka waka ya mndu ya magay kəl tsi ka mbafta. 10 Mantsa nzakwani, ɗina ka snaghunamta, mantsa ya ŋa inda la Israʼila guli. Na mndu ta sladu ta kəma ghuni na ná, nda mbrakwa hga Yesu Kristi, mnda la Nazaret, ya dza kuni ta udza zləŋay, ka sliʼaganaptá Lazglafta ma mtaku ya, mbafta tsi. 11 Ta tsa Yesu ta mnə defteri kazlay:
Pala ya wuɗidiŋ kaghuni gwal ba həga
ta nzakway ka palaka tughwa həga* kəʼa ya.
12 Ma tsatsi ta mutsakwa hafu, kabga haɗ sana mndu ta ghəŋa tsatsi vlaga Lazglafta ta ghəŋa haɗik tender ŋa mba amu wu,» kaʼa.
13 Ka ndərmim tsa gwal dagaladagala ta tskavata ya ta tatá us ta ira i Piyer nda Yuhwana. Ka nghə həŋ guli ná, má si ka gratá mndu həŋ, dzaŋa a dzaŋa taŋ wa. Gwal tani ta dzaʼa mista Yesu ya ka hahəŋ ta gray. 14 Ta nghə həŋ guli ná, wya tsa mndu nda mba ya ta sladu ta kəma taŋ, haɗ sana skwi laviŋ həŋ ta mbəɗay wa. 15 Ka ghunigiŋtá həŋ dzibil ta i Piyer nda Yuhwana ma tsa həga dzra gwaɗa ya, ka nzatá hahəŋ hahəŋ ka dzra gwaɗa ta ghəŋa taŋ. 16 Ka həŋ mantsa: «Waka mu dzaʼa magay nda na mnduha na na? Wana nda sna inda mnduha ma Ursalima kahwathwata kazlay: Hahəŋ ta magatá tsa mazəmzəm ya kəʼa, laviŋ a amu ta waɗay guli wa. 17 Kada kwala na skwi na ta tuta katakata da mnduha ná, dvanaghamadva ta həŋ, yaha həŋ walglaŋta gwaɗa ta tsa Yesu ya dər ŋa wa,» ka həŋ.
18 Ka hgəgladamtá həŋ ta i Piyer, ka davanaghata həŋ. Ka həŋ mantsa: «Yaha kuni walglaŋta gwaɗaŋtá gwaɗa ta Yesu, dər ka tagha skwi ŋa mnduha nda hgani,» ka həŋ nda həŋ. 19 Ama ka i Piyer nda Yuhwana mantsa: «Mal sna ŋaghuni ka zlaŋta ŋa Lazglafta skwi ta raku re, ari mal sna ŋa Lazglafta a na? Tsawa tsa kaghuni ka ghəŋa ghuni ta gumani. 20 Aŋni ta ŋni, laviŋ a aŋni ta hafta wi kul haɗ ta gwaɗa ta ghəŋa skwi ya nghaŋ aŋni nda ira ŋni, nda ya snaŋ aŋni nda sləməŋa ŋni wu,» ka həŋ. 21 Ka dvəglanaghatá tsa mnduha ya ta həŋ ka zliŋtá həŋ, haɗ skwi mutsaf həŋ prək ka hamtá həŋ ta ghəŋa skwi maga həŋ wa. 22 Tsa mndu mbanaf lu nda mazəmzəm ya ná, ta malay imani ta fwaɗ mbsak.
Duʼa gwal zlghay nda ŋuɗuf
23 Tahula zliŋtá i Piyer nda Yuhwana, ka sliʼaftá həŋ ka laghu slanaghatá graha taŋ ma ghuɓa taŋ. Ka rusanaftá həŋ ta inda skwi mnana la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda la galata mndu, ta həŋ. 24 Na snaŋta tsahaya ta tsa skwi ya rusanaf lu ta həŋ ya, ka gwaftá həŋ ta wi ka maga duʼa da Lazglafta. Ka həŋ mantsa: «Mghama ɗa, kagha ta zlaganaptá luwa nda haɗik, nda drəf, nda inda skwiha ma həŋ. 25 Kagha ta gwaɗagapta nda mbrakwa Sulkum nda ghuɓa, nda ma wa dzidza ŋni Dawuda, vuʼa gha kazlay:
“kabgawu ta kəl na mnduha na ka baruvtá vgha?
Kabgawu ta kəl həŋ ka ndandanaku ka bətbət?
26 Hbafhba mghamha ta ghəŋa haɗik
ta vgha ŋa vulu.
Guyafguya gwal nda mbra ta wi
ta ghəŋa Mgham Lazglafta nda ya
ta ghəŋa Mgham tfanagha tsi ta wi” kəʼa ya.
27 Mantsa ya guli ná, guyaf guya i Hiridus nda Pwaŋəs Pilat ta wi ma na luwa na kawadaga nda sanlaha ma mndəra mnduha, nda la Israʼila ta ghəŋa kwalva gha ya nda ghuɓa, ta nzakway ka Yesu, mndu ya tfanagha ka ta wi. 28 Skwi ya kumaŋ ka, ghada ka ta fata nda mbrakwa gha maga həŋ. 29 Ndanana Mghama ɗa, ngha ka həŋ ta lma aŋni ɓa. Vlaŋvla ta mbraku ta vuʼaha gha ŋa mna gwaɗa gha nda tatá us ta iri. 30 Maraŋ mbrakwa gha, mbamba ta gwal kul ɗughwanaku, maga ta mazəmzəmha, nda mandərmimi nda hga Yesu kwalva gha ya nda ghuɓa,» ka həŋ. 31 Manda kɗakwa taŋ ta ndəɓatá tsa dzvu ya, ka ghudzavaftá tsa vli tskava həŋ ya. Ka ndəghaftá həŋ demdem nda Sulkum nda ghuɓa, ka mnə həŋ ta gwaɗa Lazglafta nda tatá us ta iri.
Dəguvta gwal zlghay nda ŋuɗuf ta skwa taŋ
32 Inda tsa gwal zlghay nda ŋuɗuf ya, ka skwa turtuk ŋuɗufa taŋ, ka skwa turtuk ndana taŋ guli. Haɗ mndu ya ta mnay kazlay: Ŋa ɗa yeya kəʼa wa. Tuts ka skwa turtuk skwa taŋ. 33 Nda kuzla nda kuzla ta gwaɗa gwal ghunay ta gwaɗa ta sliʼagapta Mgham Yesu. Ka tfə Lazglafta ta wi ta ghəŋa taŋ demdem. 34 Mataba taŋ, haɗ ya ta pɗata skwa dzvu wa. Tsaw inda gwal nda vwah da həŋ, nda həga da həŋ mataba taŋ ya ná, ta dzawiŋ dzawa həŋ ka hlaktá tseda skwi ya dzawiŋ həŋ 35 ka vlaŋtá gwal ghunay. Mbaɗa lu ka dgay ŋa inda mndu taɓta skwi ya ɗvaŋ mndu ŋa maga slnani nda tsi. 36 Manda Yusufu, ta nzakway tekw ka mnda la Levi, ya ya lu ma luwa Kiprus, tsanaf gwal ghunay ta hgani ka Barnabas, manda mnay kazlay, «zwaŋa ufa vgha» kəʼa ya: 37 Ka skwaptá tsatsi ta ŋani vwah, ka klaktá tsedani ka vlaŋtá gwal ghunay.
* 4:11 Ngha ta Zabura 118:22. 4:26 Ngha ta Zabura 2:1-2.