Mahisa tsghatá lwa
2 Yuhwana
1
Ga zgu
Iʼi glata mndu ta vindaftá na tsghatá lwi ná, ŋa makwata rka ya zbap Lazglafta, nda ya ŋa zwanani ya ta ɗvu yu kahwathwata. Iʼi turtukwa ɗa yeya a ta ɗvutá kaghuni wu, nduk nda inda gwal nda sna ta kahwathwata tani. Ta ɗvay ŋni ta kaghuni kabga mamu kahwathwata, dzaʼa gɗavagɗa guli ma amu.
Má ka vlamavla Lazglafta ta nzakway ka Da nda Yesu Kristi ta nzakway ka Zwaŋani, ta zɗakatahuɗani nda tawa hiɗahiɗani, nda zɗakwani ŋa nzakwa mu ma kahwathwata nda ya ma ɗvutá mndu.
Kahwathwata, nda ɗvu
Manda snaŋta ɗa kazlay: Ŋanaŋa sanlaha ma zwana gha ta kahwathwata manda ya taghamaf Da mu Lazglafta kəʼa ná, ka tuta yu da rfu katakata. Ari makwata rka, ya lfiɗa zlahu a na skwi ta vindaghafta na wu, va tsa zlahu da amu daga manda zlrafta* mu ta zlghaftá gwaɗa Lazglafta yeya. Skwi ta ndəɓu yu ta dzvu da kagha ná, ɗvumaɗva amu gwal ta zlghafta Kristi ta vgha mu. Vərɗa tva ɗvutá mndu manda ya kumaŋ zlaha Lazglafta ná, tsaya nzata ghuni nda ɗvutá mndu, kabga mantsa ya taghamafta lu daga zlrafta mu ta zlghaftá gwaɗa Lazglafta.
Ɗasuwa ka kuni nda gwal ta tsakalawi
Kəl yu ka mnay mantsa ná, nda ndəgha gwal nana mndu ta tamtá vgha ma ghəŋa haɗik. Ka həŋ ta mnay ná, ka mndu tsakwam a saha Yesu Kristi ta ghəŋa haɗik wu, ka həŋ. Tsa mndu ta mnay mantsa ya ná, ghuma Kristi ya. Tsatsi ná, nana sanlaha ma mnduha ta nanə tsi. Ɗasuwa ka kuni nda həŋ, da dəɗəgudughunusta hyahya skwi ya mutsaf kuni da aŋni, ya dzaʼa mutsay kuni ta nisəla ghuni katakata.
Dər wati ma mndu ta kwal kul ŋanatá tagha skwa Kristi, ka tsanaghatá ŋani nda tsa, ta ndiʼa a nzakwani nda Lazglafta wa. Ala ka gɗavagɗa mndu ma tagha skwi taghanaf Kristi katsi ná, nda ndiʼa nzakwa tsa mndu ya nda Da mu Lazglafta nda ya nda Yesu Kristi Zwaŋani. 10 Ka Lagha la mndu da Kaghuni, ka taghə tsi ta skwi tskəm nda skwi taghaghunaf Kristi katsi ná, ma tsuʼaf kuni ta tsa mndu ya ma həga ghuni, ma gə kuni dər zgu ŋani. 11 Ka «huɗukhuɗuk» ká mndu ganaghatá zgu katsi ná, nda gwa wa tsa mndu ya ma tsa ghwaɗaka slnani ya.
Ga zgu
12 Ta tekeʼa ndəghata pɗakwa skwiha má ŋa mnaghunata ɗa mndani, tsaw va a yu ta vindaghunafta nda vinda ta ɗelewer wu. Ta kumay yu ta laba ɗa nda la da kaghuni, ka nzata mu, ka gwaɗuvusta mu ka skwa turtuk. Kada zɗavafta ŋuɗufa mu.
13 Ta ga zgu zwana mukuma gha ya zbap Lazglafta guli ŋa gha.
* 1:5 Ngha ta Yuhwana 13:34, 15:12, 17.