24
Sliʼagapta Yesu ma kulu
Mat 28:1-10, Mak 16:1-8, Yuh 20:1-10
Wrək tgha gasərɗək baɗu dəmas, ka klaftá tsa miʼaha ya ta tsa rɗi nda urdi payaf həŋ ya kay, ka sliʼafta ka laghwi ta kulu. Kəʼa ká həŋ ná, taŋwalaghutaŋwala lu ta tsa klam kəl lu ka huŋta ya. Ka lami həŋ dida, ngha a həŋ ta mbla Mgham Yesu mida wa. Triɗ, traptra həŋ ta skwi ŋa ndanay. Gi ka zlagaptá duhwalha Lazglafta his ta kəma taŋ nda suɗatá lgut ta wuɗaku tilil ta vgha taŋ. Ka ksaftá zləŋ ta həŋ katakata, ka dzadzatá həŋ ta ghəŋa taŋ nda ta haɗik. Ka tsa duhwalha Lazglafta ya nda həŋ mantsa: «Ta zbə ŋaw kuni ta mndu ndiri mataba gwal nda rwa na? Ta haɗ hadna wa, sliʼapsliʼa tsatsi nda hafu. Havakwahava ta skwi mnaghuna tsi ma fitika nzakwani ta ma Galili. Kaʼa mnata na: “Nda nza tkweʼ ka klaftá Zwaŋa mndu ka fanamtá gwal dmaku ma dzvu, ŋa dzata ta udza zləŋay, ŋa sliʼagaptani nda hafu ma mtaku baɗu mahkəna fitik kəʼa ya.”»
Ka havaktá tsa miʼaha ya ta skwi ya si mnana Yesu ta həŋ. Sliʼafta taŋ ta kulu, ka laghu həŋ da rusanaftá inda tsa skwiha ya ta tsa duhwalha ghwaŋpɗə ndeŋ ya nda pɗakwa sanlaha. 10 Tsa miʼaha ta mna tsa gwaɗa ya ŋa gwal ghunay ya ná, i Mari makwata Magdala, nda Yuwana, nda Mari mani ma Yakubu, nda sanlaha ma miʼaha ta dzaʼa mista taŋ ya həŋ. 11 Ta nghə ka tsaɓaku həŋ ta tsa gwaɗa ya, zlghaf a həŋ ta gwaɗa tsa miʼaha ya wa. 12 Piyer ya tani, sliʼaftá tsatsi nda hwaya ka laghwi ta kulu, ka ɓukwadatá tsi, kəʼa kəʼa ná, wupay yeya nghaŋ tsi ŋufuk ta haɗik, ka vraghatá tsi dzaghani nda ndərmima tsa skwi ta magaku ya.
Yesu ta tva dzaʼa da luwa Imayus
Mak 16:12-13
13 Baɗu va tsa fitik ya, ka sliʼaftá sana duhwalha his, ka dzaʼa da sani luwa ta hgə lu ka Imayus. Ta magay meli ghwaŋpɗə ndeŋ matakataka taŋ nda luwa Ursalima. 14 Ka dzaʼa həŋ nda ghwa yiva ta ghəŋa skwi ta maguta. 15 Tata dzaʼa nda ghwa yiva ta ghəŋa tsa skwi ta maguta ya həŋ, ka ksaftá Yesu ta həŋ ka mbaɗa kawadaga nda həŋ. 16 Ka hanaftá skwi ta iri ta həŋ, tsəmaf a həŋ wa. 17 Ka Yesu mantsa: «Ta ghəŋa wu ta dzaʼa kuni nda ghwa yiva na?» kaʼa nda həŋ. Gagərdzək sladaslada həŋ, ka nzata sasgama. 18 Ka sani mataba taŋ ta hgə lu ka Kliyupas nda tsi mantsa: «Si laghu diga kagha ta magaku skwi ma Ursalima ma na fitik na na?» kaʼa. Ka Yesu mantsa: «Nya ta magaku na?» kaʼa nda həŋ. 19 Ka həŋ nda tsi mantsa: «Sna a ka ta skwi ta maguta nda Yesu mnda la Nazaret ta nzakway ka anabi dagala, nda sgit ma gwaɗani, ta magata skwa mandərmimi ta kəma Lazglafta nda ya ta kəma inda mnduha, 20 klaf la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta nda gwal tsamatá guma, ka vlatá həŋ ŋa dzata, ka zləŋaftá həŋ ta udza zləŋay ra? 21 Tsatsi dzaʼa mbanaftá la Israʼila ka ŋani sizlay, kulam nda tsa, hkən gita manda luta tsa skwiha ya. 22 Aŋ mndani, ta ndərmimi nda ndərmima ŋni ta gwaɗa sana miʼaha mataba ŋni ta sliʼafta wrək tgha, ka laghu ta kulu. 23 Ta lagha həŋ, slanagha a həŋ ta mblani wu, ka vraktá həŋ da mnay: “Maravamara duhwalha Lazglafta ta wa ira ŋni, ka mnə həŋ ŋaŋni kazlay: Sliʼafsliʼa nda hafu kəʼa.” 24 Ka sliʼaftá sanlaha mataba ŋni guli ka laghu ta kulu, ka slanaghatá həŋ ta tsa skwi ya manda va tsa mnə tsa miʼaha ya. Tsatsi, ngha a həŋ wu,» kaʼa. 25 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Mnduha kul haɗ mahizl ma ghəŋa taŋ, ta daramay nda darama ta zlgha inda skwi mna la anabi! 26 Nza a tkweʼ ka ghuyay Kristi ta tsa ɗaŋwaha ya makɗaku tsi ka lami da glakwani ra?» kaʼa nda həŋ. 27 Ka zlraftá Yesu ta rusa gwaɗa ta ghəŋani manda ya mna i Musa nda inda la anabi ma deftera Lazglafta.
28 Ndusadaghata taŋ nda tsa luwa ta dzaʼa həŋ ya, mbaɗa Yesu ka kɗa mbaɗa manda mndu ta kuma dzaʼa da vla diʼiŋ. 29 «Nawanawa, nzanza kawadaga nda aŋni, nda hləma fitik, ndusa rviɗik,» ka həŋ nzafta tida, ka ŋanata, ka lamə tsi da həga ka nzata kawadaga nda həŋ. 30 Ta zə tsi ta skwa zay kawadaga nda həŋ, ka klaftá tsi ta buradi, ka rfanaghatá Lazglafta, ka ɓlanaptá tsi*, ka valaŋtá tsi ta həŋ. 31 Nziɗiɗ, tsalatsala ira taŋ ka tsəmaftá həŋ, gi lay nghəgla a həŋ tavata həŋ wa. 32 «Burburbur a ŋuɗufa u ma fitika mnayni ta gwaɗa ta rusu tsi ta skwi ma deftera Lazglafta ŋa u ta tvi kay ra?» ka həŋ mataba taŋ.
33 Tahula tsa, gi ka sliʼaftá həŋ ka vraghuta da Ursalima. Ɓhadaghata taŋ, ka slanaghatá həŋ ta tskata vgha tsa duhwalha ghwaŋpɗə ndeŋ ya, kawadaga nda gwal si ta dzaʼa mista taŋ, 34 ta mnaymnay kazlay: Kahwathwata sliʼagapsliʼa Mgham Yesu nda hafu. Nda ngha Piyer kəʼa. 35 Ka rusu tsahaya guli ta skwi ta maguta ta tvi nda ya ka həŋ tsəmaftá Yesu, ma fitika ɓalanaptani ta buradi.
Maravata Yesu da duhwalhani
Mat 28:16-20, Mak 16:14-18, Yuh 20:19-23, Slg 1:6-8
36 Tata rusa tsa gwaɗa ya həŋ, ka gi maravata vərɗaka Yesu mataba taŋ, kaʼa mantsa: «Ka vlaghunavla Lazglafta ta zɗaku» kaʼa ganaghatá zgu ta həŋ. 37 Ka ksaftá tsi ta həŋ ka zləŋ, ka ghudzaku həŋ katakata, ba glamglam ya ka həŋ sizlay. 38 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Nya ta ghudza kaghuni na? Nya ta kəl kuni ka dga ghəŋ? 39 Nghawangha ta dzvuha ɗa nda səlaha ɗa ɓa, va tsa iʼi yeya. Ksihawaksa, ka vitsiɗivata kuni. Haɗ sluʼuvgha nda ghudzif ma glamglam manda tsa ta ndanu kaghuni ta ghəŋa iʼi ya wu,» kaʼa. 40 Ta mnə tsi ta tsaya ná, ta marə tsi ta dzvuhani nda səlahani ŋa taŋ. 41 Ta graf a həŋ karaku wu, ta rfu həŋ katakata ka ndərmimay. Ka Yesu mantsa: «Mamu skwa zay da kaghuni hadna ra?» kaʼa nda həŋ. 42 Ka vlaŋtá həŋ ta sulatá klipi kiʼa. 43 Ka zlghaftá tsi ka zay ta wa ira taŋ.
44 Kaʼa nda həŋ mantsa: «Wana na skwi si ta mnə yu ŋa ghuni ma fitika nzakwa ɗa kawadaga nda kaghuni kazlay: “Inda skwi ya vindaf lu ta ghəŋa iʼi ma deftera Musa nda ya ma deftera la anabi, nda ya ma Zabura ná, dzaʼa magaku kəʼa ya kay,”» kaʼa nda həŋ. 45 Ka gunanaŋtá tsi ta mahizl ta həŋ ŋa snaŋtá skwi vindaf lu ma gwaɗa Lazglafta. 46 Kaʼa nda həŋ guli mantsa: «Wya ka lu vindafta: Dzaʼa ghuyay Kristi ta ɗaŋwa, ŋa sliʼagaptani ma mtaku nda hafu baɗu mahkən. 47 Dzaʼa mnay lu tkweʼ nda hgani ŋa inda mndəra mnduha ka mbəɗanafta həŋ ta nzakwa taŋ, ŋa planata Lazglafta ta dmakwa taŋ. Tiŋəl ma luwa Ursalima dzaʼa zlrafta lu ta mnay. 48 Kaghuni ta nzakway ka masləmtsəka tsa skwiha ya kəʼa ya. 49 Wya yu dzaʼa ghungaghunatá tsa skwi taghunaf Da ɗa ta imi ta sləməŋ ya. Kaghuni, ka nzata kuni ma huɗa luwa ha ka saha mbraku daga ta luwa da mbraghunafta,» kaʼa nda həŋ.
Sliʼa Yesu ka zlaŋtá duhwalhani
Mak 16:19-20, Slg 1:9-11
50 Ka hlaftá Yesu ta həŋ ma huɗa luwa, ka laghu həŋ nda tvə luwa Betani. Ɓhadaghata taŋ da hada, ka kapaftá tsi ta dzvu ka tfanaghatawi ta həŋ. 51 Tata tfaytfay ta wi ta ghəŋa taŋ, ka dgaghutá tsi ta vgha nda həŋ, ka klaghatá lu ta luwa. 52 Hahəŋ, manda kɗakwa taŋ ta tsəlɓanatá tsəlɓu, ka vraghatá həŋ da Ursalima nda rfu katakata. 53 Ka gɗatá həŋ ta lagha da nzaku ma həga Lazglafta ka zləzlvay.
* 24:30 Ngha ta Lukwa 22:19.