Tsgha ta lwa Pwal ŋa
Filimuŋ
1
Ga zgu
Iʼi Pwal Tsam lu ma gamak ta ghəŋa vəl maganata ɗa ta slna ta Yesu Kristi*, kawadaga nda zwaŋama mu Timute ŋni ta vindaghafta, a gra Filimuŋ ta nzakway ta gwa ghəŋ nda aŋni ma mndərga na slna na.
Ta ga zgu ŋni ŋa mukuma mu Apiya nda Artipus ya ta wda slna Lazglafta manda aŋni guli. Ta ga zgu ŋni guli ŋa pɗakwa sanlaha ma Igliz ta tska vgha ma həga ga ghuni ka maga duʼa. Ka nza zɗakatahuɗa Lazglafta Da nda Mghama mu Yesu Kristi ta ghəŋa ghuni. Ka vlaghunata həŋ ta zɗaku.
Rfay Pwal ta Lazglafta ta ghəŋa Filimuŋ
Inda fitika magay ɗa ta duʼa, ta kulay yu ta hga gha, ka rfa Lazglafta ta ghəŋa kagha, kabga sniɗighasna na zlghay ya zlghaf ka ta Mghama mu Yesu Kristi, nda ɗvuta ya ɗvu ka kahwathwata ta gwal zlghay nda ŋuɗuf. Ta maga duʼa yu da Lazglafta ka maravata pghatá ghəŋa na zlghay nda ŋuɗuf nda gwa u mida na, nda ma slna u. Mantsa, ka zlagapta ŋərma skwi ta kumə ŋni ta magata gha ŋa Kristi bɗaŋay ta daɓi. Zwaŋama ɗa, mndərga tsa ɗvu ta ɗvu ka ta gwal zlghay nda ŋuɗuf ya ná, vlihavla ta rfu, ta ufiha ta vgha guli, kabga ɗvuɗva ka ta gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka mbanaftá həŋ.
Ndəɓa dzva Pwal da Filimuŋ ŋa tsuʼaftá Unesima
Aŋ mndani, má si slaghusla yu ma nzakwa ɗa ka ghunatá mnda Kristi, má ŋa mnaghatá tva skwi ma ŋa magay gha ɗina. Ama dzvu ta ndəɓu yu da kagha nda ma ɗvu. Iʼi Pwal ya, glata mndu yu guli, wana ndanana tsamtsa lu ta iʼi ma gamak, kabga maganata ɗa ta slna ta Yesu Kristi. 10 Ta ndəɓa dzvu yu da kagha ta ghəŋa zwaŋa ɗa Unesima ya mutsaf yu ma Kristi, ma na nzakwa ɗa ma gamak na. 11 Wya si haɗ hayhayani da kagha ghalya wa. Ndana tama, dzaʼa katay ta kagha nda iʼi tani.
12 Wya yu ta ghunədaghapta, ya hara ɗa ya. 13 Si má ta kumay yu ta ŋaghuta tavata iʼi hadna ma na nzakwa ɗa tsam lu ma gamak ta ghəŋa Lfiɗa Gwaɗa, má ŋa magihatá slna ma vla gha, ya má da ɗawu yu ta magihata gha. 14 Tsaw tama ná, laviŋ a yu ta magay ga ghəŋ ga ghəŋa ɗa kul snanatá yu da kagha wu, ba má da kagha katsi sabi da nzakw tsa zɗakwa gha ya ka mbla kagha.
15 Ba kada vrəglavafta nzakwa ghuni ŋa kɗekedzeŋ ká skwi nda Unesima kəl tsi ka dgata vgha nda kagha ŋa fitik kwitikw. 16 Ndanana ná, ta ka vuʼa a nzakwani wu, mal tsatsi ka vuʼa, nda nza ka zwaŋama mu tegeɗtegeɗ. Ɗvuɗva iʼi, kagha yeya dzaʼa kwal kul ɗvafta rki. Mnda səla ya, zwaŋama gha ya guli ma Kristi.
17 Ka si klafkla ka ta iʼi ka gra gha katsi ná, ka zlghafta ka manda skwi vərɗa iʼi ta zlghə ka. 18 Ka si mamu dmaku mataba ghuni, nda ya ka mamu skwa gha da tsi, da iʼi ɗawa ka. 19 Iʼi Pwal, ta vindafta nda dzva ɗa yu, dzaʼa play yu, dməŋa ɗa kagha ma zlgha nda ŋuɗuf a skwi ta kumə yu ta mnay guli wa. 20 Mantsa zwaŋama ɗa, ta ndəɓa dzvu yu da kagha ma hga Mghama mu, ka lɓihata ka ta ŋuɗufa ɗa ma guyatá vgha u ma Kristi.
21 Ta vindi yu ta na ɗelewer na ná, nda sna yu kazlay: Dzaʼa magihamaga ka ta skwi ta ɗawu yu da kagha, nda sna yu guli dzaʼa magamaga ka ka malaghutá ya mna yu kəʼa.
22 Mantsa, ta ɗaway yu ta payiɗifta gha ta dzuguvi guli. Ta grafta yu ná, dzaʼa tsuʼaftsuʼa Lazglafta ta duʼa ghuni ŋa vlihatani ta tvi ŋa ɓhadaghata ɗa da kaghuni.
Ga zgu ŋa dza ghəŋa gwaɗa
23 Ta ga zgu Ipafras ŋa gha, ya tsam lu ma gamak kawadaga nda iʼi ta ghəŋa maganatani ta slna ta Yesu Kristi. 24 Ta ga zgu i Markus nda Aristarkus nda Demaska nda Lukwa, gwal ta ksə ŋni ta slna§ kawadaga da həŋ, ŋa gha guli.
25 Ka nza zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu Kristi nda kaghuni.
* 1:1 Ngha ta ayaha 13, 22 nda 23. 1:2 Ngha ta Ruma. 16:5. 1:23 Ipafras: Ngha ta Kwalasuha 1:7, 4:12. § 1:24 Markus: Ngha ta 2 Timute 4:11, Aristarkus: Ngha ta Slna gwal ghunay 19:29, 27:2, Kwalasuha 4:10. Demas: Ngha ta Kwalasuha 4:14, 2 Timute 4:10. Lukwa Ngha ta Kwalasuha 4:14, 2 Timute 4:11.