11
Vziŋvza Lazglafta ta mnduhani tama rki na? ka yu guli. Mantsa ya a guli wa. Iʼi guli ná, la Israʼila yu, zivra Abraham. Sabə nda ma mndəra la Benzameŋ yu guli. Vziŋ a Lazglafta ta mnduhani ya zbu tsi daga ghalya wa. Havakwahava ta skwi ya vindaf lu ma deftera Lazglafta ta ghəŋa Iliya, ma fitika tawayni ta taw da Lazglafta ta ghəŋa la Israʼila, kaʼa na: «Mghama ɗa! Pslapsla həŋ ta la anabi, ka zlazliŋtá həŋ ta gwirha gha. Iʼi turtukwa ɗa ta pɗata, ta psa iʼi həŋ guli ŋa dzata*,» kaʼa ya. Ama waka Lazglafta zlghanaftawani? «Ta tekeʼa mnduha ɗa dəmbuʼ ndəfáŋ pghaghu yu, gwal kul walaŋta tsəlɓata ta kəma baʼal,» kaʼa. Ndanana guli ná, tekeʼa pɗakwa mnduha hutsekw zabap Lazglafta ma zɗakatahuɗani. Ka si nda ma zɗakatahuɗi tsi, nda ma magatá slna a tsa tama wa. Ka má mantsa a tsi wu, ma nza a tsa zɗakatahuɗi ya, ka zɗakatahuɗi wa.
Nu klatá ghəŋa tsa gwaɗa ya tama? Tsa ta psə la Israʼila ya ná, mutsaf a həŋ wu, ama gwal ɗagap Lazglafta ná, mutsafmutsa hahəŋ. Təŋanaftəŋa sanlaha ta ghəŋa taŋ. Nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay: Niŋna Lazglafta ta həŋ dlufur, ka razliŋtá ira taŋ, ka dərzliŋtá sləməŋa taŋ kulam gitana kəʼa. Ka mgham Dawuda guli mantsa:
«Ka nza skwa zaya magwalgwalaya taŋ ka dəɓla taŋ,
ka kadəŋ ŋa taŋ,
ka tuthun ŋa taŋ nda ya ŋa ghuzla iri ŋa taŋ.
10 Ka ghulpghulpa ira taŋ ŋa kwala taŋ nghaŋtá vli,
ka gɗavata həŋ nda ŋatá hul§!» kaʼa.
11 Ŋa ɗekɗek zlambuta həŋ tama rki? ka yu guli. Mantsa ya a wa. Ma tsa zlambuta zlambu həŋ ya kəl gwal kul nzakway ka la Yahuda ka mutsaftá mbaku, ŋa gagaftá həŋ da draku. 12 Ka si klanakkla tsa zlambakwa taŋ ya ta skwi ɗina ta ghəŋa haɗik, klanakkla tsa hta ta həŋ ya guli ta skwi ɗina ta gwal kul nzakway ka la Yahuda katsi, kighkigh dzaʼa nzakwa tsi baɗu vravakər inda la Israʼila tama?
Tva mbakwa gwal kul haɗ ka la Yahuda
13 Ndanana, nda kaghuni gwal kul nzakway ka la Yahuda ta gwaɗa yu. Lazglafta ta ghunaftá iʼi da kaghuni gwal kul nzakway ka la Yahuda. Ta ghərɓaku yu ta tsa slna ɗa ya, 14 ŋa sliʼanaftá ŋuɗufa zwanama ɗa ŋa draku ka má ta magaku tsi ŋa mbanaftá sanlaha mataba taŋ. 15 Ma tsa wuɗiŋta Lazglafta ta həŋ ya, slərɓapta Lazglafta ta zughu matabani nda hamata mnduha ta ghəŋa haɗik. Ka si mantsa ya tsi, kinawu kəʼa dzaʼa magaku baɗu tsuʼuglafta Lazglafta ta həŋ? Sabə ma mtaku ka nzata nda hafu a tsa ra?
16 Ka taŋtaŋa tsaʼatá skwa zay, vlaŋtá Lazglafta lu ná, pɗakwani guli* ná, ŋani ya. Ka ŋa Lazglafta slrəŋa fu ná, ŋani zligimaha tsa fu ya guli. 17 Ka ɗatsanaghutá lu ta zligimaha fwa zaytuŋ ya ta hvə lu nda hva, ka tsaktá ya ma mtak ndiʼafta tida. Kagha mndu kul nzakway ka la Yahuda ná, manda fwa zaytuŋ ma mtak ka. Kagha tsa ndiʼaf lu ta dughwaŋani ta nzakway ka la Yahuda ya. Ndanana tama ná, ima slrəŋa tsa fu ya ta mutsə kagha. 18 Ka si mantsa tsi tama, ma ghərɓə kagha ta ghərɓaku ta ghəŋa tsa zligimaha ya. Ka ta ghərɓaku ka katsi, ɗina ka snaŋta gha ta kagha a slrəŋani wu, ta tsa slrəŋ ya nzafta kagha kəʼa.
19 Ka waya ka skwi dzaʼa mnay ka kazlay: Ɗatsiŋ nda ɗatsa a lu ta zligimahani, ka ndiʼafta iʼi ra kəʼa? 20 Aŋ mndani, manda tsaya nzakwani. Ta ghəŋa kwala taŋ kul zlghafta nda ŋuɗuf, ɗatsiŋta lu ta hahəŋ, ama kagha, ma zlghay nda ŋuɗuf gha nzafta kagha nda ndiʼatá vgha tida. Ma laghu ka da ghərɓaku, zləŋa ta Lazglafta. 21 Ka si zlana a Lazglafta ta zligimaha fu ya ta hvə lu nda hva ya wu katsi ní, kagha yeya dzaʼa zlaghata tsi ka zlghaf a ka rki? 22 Hada tama ná, grafgra kazlay: Dagala zɗaku da Lazglafta, dagala sidi da tsi guli kəʼa. Ta sidi nda gwal ta zlambuta, ama nda kagha ná, mamu zɗakwani ka dihavadiha ka ma tsa zɗakwani ya. Ka mantsa ya a tsi wu, dzaʼa tsiŋtsa lu ta kagha guli.
23 Manda va tsaya hahəŋ guli, ka gɗava a həŋ ma tsa kwala taŋ kul zlghafta nda ŋuɗuf ya wu ná, mamu Lazglafta nda mbrakwa ndiʼiglanaftá həŋ ta vla taŋ. 24 Ka si kagha, nzakwa fwa zaytuŋ ma mtak ta tsagaghata lu ka ndiʼanafta ta fwa zaytuŋ ya ta hvə lu nda hva ka katsi ya ní, hahəŋ ta nzakway ka fwa zaytuŋ ta hvə lu nda hva nzakwa taŋ yeya, dzaʼa kwal lu kul ndiʼiglanafta ta va tsa dughwaŋani ya rki?
Dzaʼa mbaku inda la Israʼila
25 Zwanama ɗa, va a yu ta nzakwa ghuni kul snaŋta ɗifatá skwa Lazglafta wu, da klaftá kuni ta ghəŋa ghuni ka gwal nda ɗifil ma ghəŋa taŋ. Gɗavagɗa sanlaha ma la Israʼila nda təŋatá ghəŋ, ha ka sliʼadaghata nekwata gwal kul nzakway ka la Yahuda da Lazglafta. 26 Manda va tsaya ná, dzaʼa mbanafmba lu ta inda la Israʼila. Manda ya nda vinda na:
«Dzaʼa saghasa mnda mba mndu daga ma Siyuna,
ŋa hliŋtani ta kwal kul sna gwaɗa ma ŋuɗufa mndəra la Yakubu.
27 Dzaʼa klaghukla yu ta dmakwa taŋ,
tsaya dzaʼa nzakway ka dzratawa ɗa nda həŋ,» kaʼa.
28 Ta ghəŋa skwi ta nghanata Lfiɗa Gwaɗa, nda nza həŋ ka ghuma ta gwaɗa ta kaghuni. Ama ta ghəŋa gwaɗa ta zabatani, ɗvuɗva lu ta həŋ ta gwaɗa ta dzidzíha taŋ. 29 Skwi ya vla Lazglafta, nda hgu ya hgaf tsi ná, haɗ ta mbəɗglanafta wa. 30 Ghalya ná, manda va tsaya kaghuni guli. Si kwalaghukwala kuni ta sna gwaɗa da Lazglafta. Ndana ná, tawa tawa Lazglafta ta hiɗahiɗa ta kaghuni nda ma kwalaghuta taŋ ta snatá gwaɗa Lazglafta. 31 Manda va tsaya ndana ná, kwalaghukwala hahəŋ ta snatá gwaɗa, ka nzaku tsi ka skwi ŋa mutsafta taŋ ta tawa hiɗahiɗa nda ma tsa tawa hiɗahiɗa Lazglafta ta tawata ta kaghuni ya. 32 Hamha Lazglafta ta inda mnduha ma kwal kul sna gwaɗa, kada tawata tsi ta hiɗahiɗa ta həŋ demdem.
Diʼiŋ gwaɗa ta Lazglafta
33 Diʼiŋ gwaɗa ta Lazglafta! La ta ɗifilani nda snaŋtá skwani ná, laviŋ a lu ta sliŋta wa. Wa dzaʼa laviŋtá tsislaptá skwi ya kura Lazglafta na? Malaghumala skwi ya ta magə tsi ta mbraku. Ka deftera Lazglafta ta mnay na:
34 «Wa ya ta laviŋta snaŋtá ndana Lazglafta na?
Wati ma mndu ya ta vla hiɗaku ŋani na?
35 Wati ma mndu ya ta vlaŋtá skwi ta Lazglafta,
ŋa faftani ta ghəŋ ta vranamta na§?» kaʼa.
36 Sagha da tsatsi inda skwi, nda ma tsatsi nzata inda skwi, ka ŋani inda skwi. Ŋa Lazglafta glaku ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
* 11:3 1 Mghamha 19:10, 14. 11:4 Aya 3-4: Ngha ta 1 Mghamha 19:10, 18. 11:8 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 29:3 nda Isaya 6:10. § 11:10 Zabura 69:23-24. * 11:16 Ngha ta Mbsak 15:19-21. 11:27 Isaya 59:20-21. 11:34 Isaya 40:13. § 11:35 Ngha ta Ayuba 41:3.