4
Mna ta gwaɗa Lazglafta
Ka yu ta mnaghata ta kəma Lazglafta nda ya ta kəma Yesu Kristi, ya ta dzaʼa da tsa guma ta ghəŋa gwal nda hafu nda ya ta ghəŋa gwal nda rwa. Ka yu ta mnaghata nda ma hga sagha ya dzaʼa sagha Kristi, nda ya nda ma ga mghamani ná, mna ta gwaɗa Lazglafta, ka gɗata ka ta vrafta tida, dər ma fitikani tsi, dər ma fitikani a tsi wu. Zlaha ta gwal ta maga ghwaɗaka skwi, dva ta həŋ, vla ta mbraku ŋa taŋ, hbatá ŋuɗuf ka tagha ka ta skwi ŋa taŋ, kabga mamu sana fitik dzaʼa sagha ŋa kwala mnduha kul snəgəltá vərɗaka tagha skwi. Ŋa laghwa taŋ sna skwi ya ta kumə ghəŋ taŋ. Ŋa laghwa taŋ da mbala ghwaɗaka gwal tagha skwi ŋa taghanatá skwi ya ta kumə həŋ. Dzaʼa nuʼafnuʼa həŋ ta sləməŋa taŋ yaha həŋ snaŋtá kahwathwata, ka mbəɗaghutá vgha da sna tsakalawi. Ama kagha ya, gɗavagɗa gha ma ghunislaka gha, suʼa ta ghuya ɗaŋwa, magatá kahwathwata slna mndu ta mna Lfiɗa Gwaɗa. Kɗanafkɗa ta slna nzakwa gha ka mnda maganatá slna ta Lazglafta.
Iʼi, nda maga fitika ɗa, taghwaŋ a yu ka mtaku wa. Ndusak ndusa fitika sliʼa ɗa. Vulavula yu ta vərɗaka vulu, kɗanakkɗa yu ta vərɗaka hwaya ɗa, ŋanaŋa yu ta zlghay nda ŋuɗufa ɗa. Ndanana, ta kzlaykzlay nisəla vəl zaktá ɗa ta ghwa ta iʼi. Tsa nisəla ya ná, zewzewa mbaku ya dzaʼa vlihata mnda tsa guma tɗukwa, baɗu fitika tsa guma. Ŋa ɗa ndaghəŋa ɗa yeya a wu, nduk nda inda gwal ta kzla ɗvaftá saghani.
Skwi nghadap Pwal kaghəŋani
Ka ŋavata ka ka sabi sliɗighata misimmisim. 10 Wana zliɗivazla na Demaska*, kabga laghula ɗvutá skwa ghəŋa haɗik, ka sliʼaftá tsi ka laghwi da luwa Tesalunik. Laghula na Kreseŋ ta haɗika Galat, ta laghu Titus ta haɗika Dalmatiya guli. 11 Lukwa turtukwani yeya tavatá iʼi. Ta sabə ka ya, ka klaganapta ka nda Markus, dzaʼa katay ta iʼi katakata ma slna ɗa. 12 Ghunaghaghuna yu ta Tisik da luwa Afisus. 13 Ta sabə ka ya, ka laba ka nda ma luwa Truwas, ka klagiɗipta ka ta lguta ghzla mtasla ɗa ga Karpus ya. Ka klaganapta ka nda defteriha, katkatatani, tsa ka huta§ ya.
14 Dagala ghwaɗaka skwi magiha Alegzandra ta nzakway ka ɗəgha. Mgham Lazglafta dzaʼa planamtá skwi maga* tsi. 15 Kagha guli, ɗasuwa káka nda tsi, kabga nzanza ghərŋaghərŋa nda skwi ya ta mnə mu.
16 Baɗu taŋtaŋa lagha ɗa da guma da mbəɗa gwaɗa ta ghəŋa ɗa ná, haɗ sana mndu ta katihata wu, zliɗivazla həŋ demdem. Ma tsunus Lazglafta ta gumani ta həŋ. 17 Tsaw nzanza Mgham Lazglafta kawadaga nda iʼi, ka vlihatá tsi ta mbraku, kəl yu ka kɗanaktá mna gwaɗani, ka snaŋtá inda gwal kul nzakway ka la Yahuda. Katigipkata Lazglafta guli ma wa rveri. 18 Nda sna yu guli ná, dzaʼa katigipkata Lazglafta ma inda ghwaɗaka skwi. Dzaʼa katay ta iʼi ŋa lafa ɗa ta luwa da vla ga mghamani. Ŋani glaku ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
Ga zgu
19 Ka ganaghata ka ta zgu ta i Priskila, nda Akilas, nda gwal ga Unesifura tani guli. 20 Ta ma luwa Kwareŋt na Irasta. Ma luwa Miletus zlanata yu ta Trufim kul ɗughwanaku. 21 Ka ŋavata ka, ka sabi misimmisim ma kɗaku fitika mazlam.
Ta ga zgu i Yubulus, nda Pudeŋsa nda Linusa, nda Klawdiya, nda inda zwanama, ŋa gha.
22 Ka nza Mgham Lazglafta nda kagha.
Ka nza zɗakatahuɗa Lazglafta guli nda kaghuni demdem!
* 4:10 Demaska: Ngha ta Kwalasuha 4:14, Filimuŋ 24. Tit, ngha ta 2 La Kwareŋt 8:23, Galat 2:3, Tit 1:4. 4:11 Lukwa: Ngha ta Kwalasuha 4:14, Filimuŋ 24. Markus: Ngha ta Slna gwal ghunay 12:12, 25, Kwalasuha 4:10 Filimuŋ 24. 4:12 Tesik: Ngha ta Slna gwal ghunay 20:4, Afisus 6:21. 22, Kwalasuha 4:7. 8. § 4:13 Tesik: Ngha ta Slna gwal ghunay 20:6. Ɗelewera: Huta rini, katkatatani ŋa tuwak, ka ŋa gu a tsi ta payafta lu ŋa vindi tida. * 4:14 Alegzandra: Ngha ta 1 Timute 1:20. Mgham, skwi ya maga tsi: Grafgra nda Zabura 62:13, Mahdihdi 24:12, Ruma 2:6. 4:19 I Priskila nda Akila: Ngha ta Slna gwal ghunay 18:2. Unesifura: Ngha ta 1:16-17. 4:20 Irasta: Ngha ta Slna gwal ghunay 19:22, Ruma 16:23. Trufim: Ngha ta Slna gwal ghunay 20:4, 21:29.