12
Nan Nangiyaligan Jesus Isnan Menlelebbeng Ay Judio
Mat. 21:33-46; Luc. 20:9-19
Dat menpangngalig si Jesus ken daida ay mangwani, “Wada nan am-ama ay nin-esek is adoado ay onas danat bakden nan om-a. Dat omset is paglebkan ay mangsetset isnan danom di onas dapay mensaad is atakdag ay baey ay mentean di menbanbantay. Danat ipaayowan esapay omey isnan addaaddawi ay ili.
Inomdan pay nan kaapitan nan onas dat ibaan san kakwa nan esay baana ta ena alaen nan pigasna. Ngem dinpap san men-ay-ayowan san inbaana dadat baibaigen esadapay ipasaa ay maid polos ginegen-ana. Dat kasin omibaa san kakwa is esa. Ngem ginongayanda nan olona dadapay baibainan siya. Dat kasin omibaa nan kakwa is teken. Dadat pateyen. Et adoado pay nan inik-ikkanda ay ngawi isnan tap-in di baan di kakwa. Binaigda nan tap-ina ya pinateyda nan tap-ina. Kamaodiyana et kedeng nan kalalayadna ay anak is nabay-an danat ibaa tay kanana en modatya siya nan idngeda. Ngem kanan san deeyda ay mang-ay-ayowan en, ‘Naay omali nan awnit mangtawid isnan naay om-a. Pateyen tako bawet siya ta datako nan mangkowa isnan tawidna.’ Isonga dadat depapen et pateyenda dadat ibala isnan onasan.”
Dat itoloy Jesus ay mangwani, “Ngan pay nan ikkan et san kakwa ken daida? Awnit omey et pateyena nan deeyday mang-ay-ayowan danat ipaayowan isnan teken ay ipogaw san om-a.
10-11 Waay binasayo met nan naisolat isnan kalin Apo Dios ay mangwani en,
‘Nan bato ay inadyan di nangsaad isnan baey et siya nan kapatgan tay ipakekenegna nan baey. Inikkan Apo Dios na et pilmi ay kaskasdaaw ken datako.’ ”
12 Gintek san deeyday aap-apon di Judio ay daida nan kankanan Jesus ay nang-adi issan inbab-aan nan kakwa issan onasan ya nan napateg ay bato tay adyanda siya. Isonga laydenda ay depapen siya. Ngem omegyatda isnan ipogaw isonga dadat komaan et taynanda si Jesus.
Nan Nangsootanda No Bayadanda Nan Bowis
Mat. 22:15-22; Luc. 20:20-26
13 Nakwas di dadat ibaa nan tap-in di Fariseo ya nan ib-an Ali Herod ta enda sikapan koma si Jesus isnan mensootanda ta waday mangipabasolanda ken siya. 14 Inomdan san nabaa ken Jesus dadat kanan, “Apo, getkenmi ay tet-ewa am-in nan kankanam tay adika polos al-allilawen nan ipogaw nodi isolsolom nan layden Apo Dios ay ikkanda ya maid paam-amdem isnan nangato ya nababa ay ipogaw. Isonga ibagam kad ken dakami no iyadin nan linteg tako nan mangbayadan tako is bowis ken Cesar ay ali id Roma. 15 Ay menbayad kami wenno adi?” Ngem getken Jesus ay agindasosoot isonga danat kanan, “Aytay dayon padpadasen ay mangsikap ken sak-en? Omyali kayo is esay siping ta ilaek.” 16 Dadat omidya. Dat sooten Jesus, “Sino nan kaangas ya kangadan isna?” Dadat kanan, “Si Cesar.” 17 Dat kanan Jesus en, “No siya ngalod sa et kowan Cesar nan siping isonga ikkanyo ken Cesar nan kalebbengana dayopay abes ikkan ken Apo Dios nan kalebbengana.” Dadat masdaaw gapo isnan laingna ay somongbat.
Nan Soot Maipanggep Isnan Matago Ay Natey
Mat. 22:23-33; Luc. 20:27-40
18 Inmey ken Jesus nan tap-in di Saduceo ay mangpadas ay mangsikap ken siya. Datona nan tap-in nan Judio ay adi mamati en kasin matago nan natey. 19 Kinwanida ken Jesus, “Apo, insolat Moses id sang-adom en mo matey nan lalaki ay inmasawa dapay maid anakna et masapol ay asawaen nan besat san natey nan balo ta omanakda et maibilang ay kaneg anak san natey. 20 Kadya, id kasin et wada nan pito ay sin-ag-i ay lalalaki ay omili isna. Inmasawa nan iyon-a dat matey ay maid anakda. 21 Dat asawaen nan maisned san aydona ay balo dat matey abes ay maid anakda. Et siya gedan nan inommat isnan maikatlo 22 enggana isnan maikapito. Nateyda am-in ay maid anakda. Kaodiyan ay natey san balo. 23 Naay nan sootenmi, isnan katagowan nan natey ay sino pay nan osto ay asawan san babai issan pito ay sin-ag-i tay inasawada am-in siya?”
24 Dat songbatan Jesus daida ay mangwani, “Baken osto nan nemnemyo tay adiyo od maawatan nan naisolat isnan kalin Apo Dios ya adiyo getken abes nan kabaelana. 25 Tay isnan matagowan nan natey et menbalinda ay kaneg nan aanghel id daya ay adi makias-asawa. 26 Et maipanggep isnan matagowan nan natey, ay egayyo binasa nan insolat din si Moses? Inpagtekna ay gintekna ay kasin matago nan natey isdin nangisolatana isnan inommat isdin nakikaliyan Apo Dios ken siya isdin menbidbidang ay kaiw. Tay insolatna nan kinwanin Apo Dios ken siya en, ‘Sak-en nan Dios ay daydayawen da Abraham ken Isaac ya si Jacob.’ 27 Siya na nan insolatna dapay epdas natey da Abraham issan nangwaniyan Apo Dios isdi. Et siya di nan manggetkan tako ay matago kasin nan natey ay ipogaw Apo Dios tay adi kabalin ay kanan Apo Dios en daydayawenda siya kayet no egayda natago kasin. Isonga tet-ewa ay naillado kayo.”
Nan Kapatgan Ay Linteg Apo Dios
Mat. 22:34-40; Luc. 10:27
28 Inmey ken Jesus nan esay men-is-isolo isnan linteg. Dinngena nan kinkinwanin san Saduceo et gintekna ay gawis nan insongbat Jesus ken daida isonga danat sooten, “Apo, ngan nan kapatgan ay linteg Apo Dios?” 29 Dat kanan Jesus, “Nan kapatgan ay linteg Apo Dios et siya na. ‘Dakayo ay Judio, dengngenyo. Nan Ap-apo tako ay si Apo Dios et siya nan Dios ay maid teken. 30 Masapol ay laylaydenyo siya ay ostoosto isnan nemnem ya posoyo ya isnan am-in ay ik-ikkanyo ya isnan kabaelanyo.’ 31 Nan maikadwa ay kapatgan et, ‘Laylaydenyo nan iib-ayo ay kaneg nan pananglaylayadyo isnan awakyo.’ Maid teken is napatpateg ay linteg Apo Dios mo datona.”
32 Dat kanan san men-is-isolo isnan linteg, “Osto Apo. Tet-ewa nan kinwanim en esa et kedeng si Apo Dios ay maid teken is dios. 33 Et tet-ewa abes ay masapol ay laylayden tako siya isnan nemnem, poso ya nan am-in ay kabaelan tako. Et osto gedan nan kinwanim ay masapol ay laylayden tako nan ib-a tako ay kaneg nan manglaylaydan tako isnan awak tako. Tet-ewa ay napatpateg di is ikkan tako mo nan am-in ay ik-ikkan tako ay men-id-idya is pala ken Apo Dios ay kaneg nan mapalti ya nan tap-ina.”
34 Gintek Jesus ay nanemneman di ay ipogaw tay gawis nan songbatna isonga danat kanan, “Ngannganika ay maitapi isnan mentolayan Apo Dios.”
Inmegyat et nan tap-in di ipogaw ay mensos-oot ken Jesus tay gawis am-in nan songbatna.
Nan Soot Maipanggep Ken Kristo
Mat. 22:41-46; Luc. 20:41-44
35 Issan nin-isolowan Jesus isnan Templo et sinootna en, “Dan kanan nan men-is-isolo isnan linteg en alapon Kristo din si David 36-37 dapay inbagan David nan initdon Ispirito Santo ken siya ay kanana en Ap-apona si Kristo? Tay siya na nan kinwanin David,
‘Kinwanin Apo Dios ken Kristo ay Ap-apok en tomokdoka isnan makanawanko engganay abakek am-in nan bosom.’ ”
Dat itoloy Jesus en, “No kanan David en Ap-apona si Kristo, dadan aped kanan en alapon Kristo si David? Ay baken Ap-apon David si Kristo?”
Nan Pangwanin Jesus Isnan Men-is-isolo Isnan Linteg
Mat. 23:1-12; Luc. 20:45-47
Men-gasing nan deeyday kaipoipogaw ay mangdedenge isnan kankanan Jesus 38 danat itoloy ay men-isolo et kanana, “Makail-ilanyo nan deeyda ay men-is-isolo isnan linteg. Tay laylaydenda ay menbabado is gawigawis ay maisagsagayad tasiyay mailalasinda ya laydenda abes ay lislispitowen nan ipogaw daida ay mangmangwani en, ‘Omayanyo, Apo?’ no enda menpasyal. 39 Pilpiliyenda pay nan kagawisan ay tokdowan isnan sinagoga ya kagawisan ay kad-an no enda makikan. 40 Dadapay tagikowaen nan kokwan di nabalo ay bababai. Ngem kayatda ay lingban nan ngawi ay ik-ikkanda isonga andoandowenda nan lowaloda. Ngem gapo is dana et awnit am-amed nan dosada.”
Nan In-gasing Nan Balo
Luc. 21:1-4
41 Tinmokdo si Jesus et sagangena nan maig-igwaan di siping isnan Templo danat ilan nan mang-ip-ippey isnan siping. Ado ay kakadangyan nan mang-ip-ippey is sag-aado ay siping. 42 Dat omey abes nan balo ay babai ay kodokodo et ippeyna nan dod-owa ay galak ay sipingna. 43 Dat ayagan Jesus nan papasolotna et kanana ken daida, “Ibagak ken dakayo en ad-ado nan inippey nan naay kodokodo ay balo mo san inigwan am-in san tap-ina. 44 Tay kedeng nan soblan di kinabaknangda is inidyada ngem san balo et olay kodokodo et inigwana am-in ay menkatagona.”