16
Nan Kasin Natagowan Jesus
Mat. 28:1-8; Luc. 24:1-12; Juan 20:1-10
Nakwas nan obayada ay Sabado dat omey da Maria Magdalena ken Maria ay inan Santiago ya si Salome ay lomako is agas ay menbango ta iyapowapda isnan awak Jesus. Wiit pay isnan Domingo dadat omey isnan naipay-an nan awak Jesus dadat omdan isdi isnan ostoy bomala nan agew. Nintoytoyada isnan mendad-aananda ay mangwani, “Sino ngen nan mang-olin isnan bato ay naitangeb isnan liyang?” Ngem idi dinmangda dadat ilan ay naolin san dakedake ay bato. Dadat songgep isnan liyang dadat men-ila nan baballo ay tomotokdo isnan makanawan ay ninbabado is andoando ay polaw dadat ninkakikibtot. Danat kanan ken daida, “Adi kayo omegyat. Getkek ay an-anapenyo si Jesus ay iNazaret ay nailansa isnan kros ngem maid siya isna tay kasin natago. Ilanyo nan naipay-ana et maiwed siya. Enkayo et ta ibagayo ken da Pedro ya nan tap-in nan papasolot Jesus ta onodenda tay inmon-ona id Galilea. Et isdi nan mang-il-anda ken siya ay kaneg met laeng san inbagbagana ken daida.” Dat bomala ay dagos san iinin-a dadat lomayaw tay menpaypayegpegda ya nasngangda. Ngem in-giginekda et maid polos nangibagaanda gapo isnan egyatda.
(Nan Naitapi Isnan Kombosna) Nan Nang-ilaanda Ken Jesus Ay Kasin Natago
Mat. 28:9-20; Luc. 24:13-49; Juan 20:11-23 Apos. 1:6-8
Issan kasin natagowan Jesus ay wiit issan Domingo et nan inmona ay ninpail-ana et si Maria Magdalena ay din nangipakaanana isnan pito ay anito. 10 Dat omey si Maria issan papasolot Jesus ay daanda ay menseseg-ang ya men-ag-aga danat ibaga nan nang-il-ana ken Jesus. 11 Ngem olay dinngeda nan nangwaniyana en inilana si Jesus et egayda kayet patiyen ay kasin natago.
12 Nakwas pay di dat menpaila si Jesus isnan dowa ay papasolotna ay nindaan isnan ilit ngem natken nan nang-il-anda ken siya. 13 Dadat somagong ay mangibaga isnan iib-ada ngem egayda patiyen.
14 Dat menpaila si Jesus isnan simpoo ya esa ay papasolotna isnan mangmangananda. Danat sagiiten daida tay egayda patiyen nan kinwanin nan inmona ay nang-ila ken siya ay kasin natago. Kega kinmenteg nan oloda. 15 Danat kanan, “Omey kayo isnan kailiili isnan batawa ay mangibaga isnan gawis ay damag isnan kaipoipogaw. 16 Nan mangpati isnan gawis ay damag dadat mabonyagan et maisalakanda ta makiteteeda ken Apo Dios ay eng-enggana. Ngem nan adi mangpati et madosada tay awnit dosaen Apo Dios daida tay egay nakaan nan basolda. 17 Et nan mangpati ken Apo Dios et awnitda ik-ikkan nan kaskasdaaw tapno maipagtek ay naitapi si Apo Dios ken daida. Siya dana nan awnitda ik-ikkan, pakaanenda nan anito ay kinmapet isnan ipogaw gapo isnan kabaelan nan ngadanko dadapay makakali isnan teken ay kali ay egayda solowen 18 ya no bangten nan oweg daida ya no ominomda is kedet et maid ommat ken daida. Ya mo gen-anda nan awak nan mensakit et gomawisda.”
Nan Naipangatowan Jesus Id Daya
Luc. 24:50-53; Apos. 1:9-11
19 Nakwas ay binagbagaan Apo Jesus nan papasolotna dat ipangaton Apo Dios siya id daya et tomotokdo si Jesus isnan makanawana. 20 Dat omey nan papasolotna ay mangibaga isnan gawis ay damag isnan kailiili et badbadangan Apo Jesus daida ay mang-idya isnan kabaelana ken daida ay mang-ikkan isnan kaskasdaaw ta kagtekana ay tet-ewa nan ibagbagada.
Siya dadi nan inom-ommat.