4
Nan Ninbonobon
Mat. 13:1-23; Luc. 8:4-15
Kasin nin-isolo si Jesus isnan benget di baybay daet madagop nan kaipoipogaw isonga tinmokdo si Jesus isnan bangka ay wada isnan danom dapay nan kaipoipogaw et wadada isnan benget di baybay. Adoado nan insolon Jesus isnan pangngalig. Dat men-isolo et kanana, “Dengngenyo pod. Wada nan am-ama ay en ninbonobon isnan om-a. Idi insapowakna nan bonobon dat maekdag nan tap-ina isnan daan dat topken nan koyat. Nan tap-ina et naekdagda isnan kabatbatowan dadat dalas ay tomobo ngem idi naagewanda dadat maango tay nalabaw nan linmamotanda. Nan tap-ina et naekdagda isnan ginsatan ay sibit dat solinen di sibit nan tinmobo et mateyda isonga egayda bomgas. Nan tap-ina et naekdagda isnan gawis ay lota dadat tomobo dadapay menliliton et bomgasda am-in. Wada nan binomgas is sin-gagsot, nan tap-ina et sag-eenempoo ya nan tap-ina et sagtotlompoo. Dakayo ay mangdedenge isnan sodokko et dengngenyo no waday ingayo.”
10 Kinmaan nan adoado ay ipogaw dapay san deeyda ay simpoo ya dowa ay papasolot Jesus ya nan tap-in di ipogaw ay nabay-an et inpootda ken Jesus no ngan nan kayat ay kanan nan sinodokna. 11 Dat kanan Jesus, “Owen, naipagtek ken dakayo nan egay naipagtek id kasin ay maipanggep isnan mentolayan Apo Dios. Ngem isnan tap-ina et pangngalig nan ik-ikkak ay mangisolo ken daida. 12 Isonga iilanda ngem adida getken nan tet-ewa ya dedengngenda ngem adida maawatan tay adyanda ay somagong ken Apo Dios ta mapakawan nan basolda.”
13 Danat sooten ken daida, “Ay adiyo es maawatan nan naay sinodokko? Into pay ngalod esayo ikkan ay mang-awat isnan tap-in di sodsodok? Nan kanan nan sinodokko et siya na. 14 Nan kalin Apo Dios et siya nan inbonobona. 15 Nan daan ay natekdagan di bonobon et siya nan kaneg nan ipogaw ay mamannge isnan kalin Apo Dios dat omey si Satanas et kaanena isnan nemnemna san dinngena tapno adina patiyen. 16 Nan kabatbatowan et kanegna nan mangdenge ya men-gasgasing ay mangdawat isnan kalin Apo Dios 17 ngem adi lomamot isnan nemnemna isonga patiyena is sin-awyan danat dokogan ay dagos no mapaligatan gapo isnan pammatina. 18 Nan ginsatan ay sibit et kanegna nan mangdenge isnan kalin Apo Dios 19 ngem makolkol nan nemnemna tay wedweda nan bomaknangana ya nan men-gasgasingana is nenemnemena dapay omanap kayet is tap-in di mangipagasing ken siya. Isonga adi bomgas tay nasolin nan kalin Apo Dios et kalingkingana. 20 Ngem nan gawis ay lota ay natekdagan di bonobon et kanegna nan ipogaw ay mangdedenge isnan kalin Apo Dios danat is-ek ay gawis isnan nemnemna danapay itoltoloy ay mangpatpati engganay bomgas isonga nan kaad-adon nan gawis ay ik-ikkana et siya nan kaneg nan begasna.”
Nan Naipatang Ay Silaw
Luc. 8:16-18
21 Dat itoloy Jesus ay mangwani, “No pasgedan tako nan silaw, ayke tako ippey isnan timba wenno isnan silok di kama? Ipatang tako adi tapno makasilaw. 22 Siya abes nan kaneg nan epdas naikkan ay olay egay kagtek et awnit magtek met laeng. 23 Dakayo ay mangdedenge, dengngenyo ngalod no waday ingayo.
24 Masapol ay ikkanyo nan dinngeyo tay no siya nan ikkanyo et am-amed mataptapiyan nan panang-awatyo isnan dengdengngenyo. 25 Tay nan mamati isnan isolsolok ta maawatana et taptapiyan Apo Dios nan getkena. Ngem nan adi mangidnge et olay nan atiatik ay getkena et mamaid.”
Nan Ikkan Nan Mentolayan Apo Dios Ay Somika
Mat. 13:31-35; Luc. 13:18-19
26 Kasin ninsodok si Jesus ay mangwani, “Nan ikkan nan mentolayan Apo Dios ay somika et kaneg nan ikkan di esek ay tomobo ay adi kagtek. 27 Tay no epdas inis-ek di ipogaw et kigad san esek ay tomobo tay olay no ngan di ik-ikkan san nin-esek ay maseyep wenno bomangon siya et tomobo kayet nan inis-ekna ay adi kagtek nan inikkana ay tinmobo. 28 Nan lota nan makigad isnan am-in ay tomobo. Bomgi nan esek dat tomobo dat maliton dat bomgas. 29 Mo pay mensedang dat kanan nan nin-esek, ‘Entako men-ani.’ ”
30 Dat itoloy Jesus ay mangwani, “Naay nan kaiyaligan nan kaneg nan mentolayan Apo Dios ya nan adoado ay awnit maitapi ken siya. 31 Nan kanegna et nan kateteenan ay bowa. 32 Ngem no nais-ek dat tomobo et siya nan kadakkelan ay kaiw isonga malilinongan nan bomaey ay koyat.”
33 Adoado nan kaneg tona ay sinodsodok Jesus isnan ipogaw maipanggep isnan kalin Apo Dios. Insolona isnan getkena ay mabalin ay maawatanda. 34 Maid polos nin-isolowana ay egay ninpangngalig. Ngem no makekedengda isnan papasolotna danat ikwani am-in nan kayatna ay kaliyen ken daida.
Nan Nangipakin-ean Jesus Isnan Dagem Ya Danom
Mat. 8:23-27; Luc. 8:22-25
35 Nagisbet pay dat kanan Jesus isnan papasolotna, “Entakot isnan bas-ang nan baybay.”
36 Dadat taynan nan adoado ay ipogaw et menloganda issan bangka ay nintotokdowan Jesus et omeyda am-in. Wada gedan nan tap-in di bangka ay nangboboweg ken daida. 37 Dat domateng nan napigsa ay dagem dat menkeyasaw nan danom et maisepyat isnan bangka et nganngani ay malimonda. 38 Dapay maseseyep kayet si Jesus isnan solin di bangka ay ninpopongan. Dadat bangonen ay mangwani, “Apo, ay maseseyepka kayet dapay naay malimon tako?”
39 Dat bomangon si Jesus et bilinena nan dagem ya danom ay mangwani, “Ikin-eyo.” Dat ikin-en nan dagem dapay omneng nan danom. 40 Danat kanan isnan papasolotna, “Dakayon omegyat? Atiatik obpay nan talekyo ken sak-en.”
41 Nasdanasdaawda isnan inikkana dadat men-asikwani, “Manakabalin obpay si tona tay tongpalen nan dagem ya nan danom nan kanana.”