2
Xaxeꞌe xa ña n‑juini‑da xa kudeen ñaꞌa‑da ɨnka vuelta, n‑xani ini‑da xa ma xee‑da Corinto vitna. Ña n‑juini‑da xa ku tnau ini ka‑ro. Nux n‑kida‑da xa ku tnau ini koio mee‑n n‑kuu, te duꞌa kada‑da xa ku tnau ini ñayiu ka kida xa kuvete mee‑da. Xijan kuu xa n‑kidavaꞌa‑da nuu‑n. N‑juini‑da xa kuvete‑da xiꞌin‑n hora na xee‑da ijan, ña n‑juini‑da xa ku tnau ini‑da xaxeꞌe‑n. N‑xio‑da confianza nuu‑n xa kuvete koio ntdaa mee‑n hora kuvete mee‑da. Yo n‑xo ndu ini‑da te n‑xo tnau ini‑da, hora n‑kidavaꞌa‑da carta ijan. Xa diko n‑xo ndaꞌi‑da. Ko ñatu n‑kidavaꞌa‑da xa ku tnau ini koio‑n. N‑juini‑da xa jini koio‑n nada xemani ñaꞌa‑da.
Io xa taxkanu ini‑ro se n‑kida xa uꞌu
Io ɨɨn se n‑kida xa tnau ini‑ro. Hora n‑kida‑s kuechi, n‑kida‑sɨ xa tnau ini mee‑da, te n‑kida‑sɨ xa n‑ka tnau ini ntdaa mee‑n tuku. Ko ñatu juini‑da xa kodo ka jaꞌan‑da. Na n‑ka nataka‑n, te n‑ka kida uꞌu‑n se ijan, ko vitna maxku kada uꞌu ka‑n‑sɨ. Vitna io xa taxkanu ini koio‑n‑sɨ, xa juñaꞌa koio‑n tnuꞌu kanu ini nuu‑s, xa maxku kuita ka anu‑s. Xijan‑da nuu‑n xa dandeꞌa‑n‑sɨ xa xandaa kuu xa xemani‑n‑sɨ. Xá n‑kidavaꞌa‑da nuu‑n, xa kototnuni ñaꞌa‑da, nux jandixa ñaꞌa‑n, a ñaꞌa. 10 Taxkanu ini koio‑n‑sɨ, te dani taxkanu ini mee‑da mee‑s. Naꞌa Cristu xa davaꞌa nga xa n‑taxkanu ini‑da, n‑taxkanu ini‑da xaxeꞌe mee‑n. 11 Xá n‑taxkanu ini‑da‑sɨ, xa maxku dandaꞌu ñaꞌa Satanás, chi vaꞌa xini‑ro nanda kidatniu‑i.
Ñatu n‑kundaa n‑kuvatu anu Spalu
12 Na n‑xee‑da ñuu nani Troas, xa juña tnuꞌu‑da tnuꞌu Cristu nuu ñayiu ijan, te n‑kida Xtoꞌo‑ro Jesús xa n‑ka xeka vaꞌa ñayiu jan tnuꞌu‑da. Kuu ná kuu xa n‑najaan‑ia ɨɨn yeꞌe kaꞌnu nuu‑da. 13 Ko ñatu n‑xo kundaa n‑xo kuvatu anu‑da, xaxeꞌe xa ñatu n‑nanitnaꞌa‑da xiꞌin ñani‑ro Tito ijan. Xijan kuu xa n‑kee‑da Troas, xa jɨꞌɨn‑da Macedonia.
Ndaku‑ro xaxeꞌe Cristu
14 Cristu Jesús kuu Ia kunxaꞌnu ka. Na kutaꞌu‑da Ianyuux xa ndeka ñaꞌa‑ia nuu iin yujun ñayiu ka jandixa Cristu Jesús. Xaxeꞌe mee‑da xite niꞌna tnuꞌu‑ia nituꞌu lado, ná xite niꞌna ɨɨn diko vidi xeꞌen. 15 Chi mee‑da kuu diko duxa doko Cristu nuu Ianyuux. Te nani xite niꞌna diko jan nuu ñayiu dakaku‑ia, dani xite niꞌna nuu ñayiu ma dakaku‑ia. 16 Nuu ñayiu ña ka jandixa Cristu, diko kaꞌni ñayiu ka kuu‑da. Ko nuu ñayiu ka jandixa Cristu, diko kada xa kutuu vaꞌa koio‑i ka kuu‑da. ¿Te jundu ka kuu mee‑da xa duꞌa koo? 17 Ñatu ka kuu mee‑da ná ka kuu ɨnka ñayiu, xa ka nadama‑i tnuꞌu Ianyuux, xa niꞌi koio‑i xa ka juini mee‑i. Mee‑da kuu ñayiu ka kunduu xiꞌin Cristu. N‑tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux, xa juñaꞌa‑da tnuꞌu Jesucristu nuu ñayiu. Ka jaꞌan‑da xiꞌin xandaa, te xini‑ia ntdaa xa ka kida‑da.