5
Xijan kuu xa kada koio‑n xavaꞌa ná kida Taa‑ro Ianyuux chi n‑ndudaꞌya ñaꞌa‑ia, te xemani ñaꞌa‑ia. Xaxeꞌe xa xemani ñaꞌa Cristu n‑doko‑ia mee‑ia nuu Ianyuux. N‑kuu‑ia ná kuu ɨɨn xa vili xeꞌen n‑ka xo doko ñayiu Israel nuu altar Ianyuux. Mudu yaꞌa n‑chiyaꞌu‑ia kuechi‑ro. Kada‑n ná n‑kida Cristu. Juemani‑n ñayiu, te kada koio‑n xa na kuu‑i xavaꞌa. Maxku kava ɨɨn solteru xiꞌin ɨɨn soltera chi ta tnundaꞌa ka‑i. Maxku kada‑n kuechi xiꞌin ñayiu ñatu n‑tnundaꞌa xiꞌin‑n; maxku ku kuu anu‑n xa daa kada‑n. Dɨuni maxku ku kuu koio‑n ñayiu kajan ini. Maxku kada koio‑n xijan chi ñatu natau chi n‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑ro ñayiu ii. Maxku ku jan ne ku jan yichi‑n chi januu. Maxku ku jan loko ku jan duꞌa‑n; jaꞌan nxaꞌnu koio‑n. Maxku ku kine tnuꞌu‑n ɨɨn ñadɨꞌɨ janda kaa‑ña. Ni ɨnka tnuꞌu loko maxku jaꞌan‑n. Vaꞌa ka na jaꞌan koio‑n nuu ñayiu: “Na kutaꞌu‑da nuu Ianyuux.” Solteru xkaa xiꞌin tɨtnɨ soltera a soltera xkaa xiꞌin tɨtnɨ solteru, xá ka xini‑n xa ma niꞌi‑i taꞌu‑i nuu taxnuni Cristu xiꞌin Ianyuux nux daa ka xko kida‑i. Ni ñayiu kida xane xayichi ma jɨꞌɨn nuu taxnuni‑ia. Ni ñayiu yo ka kukajan ini xa xnevaꞌa ɨnka ñayiu, mayo‑i niꞌi‑i taꞌu‑i tuku. Kuenda kɨu xndeñuꞌu‑i ɨɨn xa xndeñuꞌu‑i xa ka kukajan ini‑i xa xnevaꞌa ɨnka ñayiu.
Maxku juejoon‑n xa dandaꞌu ñaꞌa ñayiu ka jaꞌan tnuꞌu loko tnuꞌu duꞌa. Xaxeꞌe xa ka jaꞌan‑i xijan, kiti ini Ianyuux nuu‑i, te kada uꞌu‑ia‑i na xee kɨu chi ka kuxe ini‑i nuu‑ia. Maxku kandeka tnaꞌa ka‑n xiꞌin ñayiu ijan, ni maxku kada‑n ná ka kida‑i. N‑ka xo kuu‑n ñayiu ñatu n‑ka xini jundu kuu Ianyuux, ko vitna ka xini‑n jundu kuu‑ia. Kuenda kɨu nuu kanda ka xikonuu‑n vitna. Kuikonuu kuikondodo koio‑n ná ka xikonuu ka xikondodo ñayiu xini jundu kuu Ianyuux. Ñayiu ka xini jundu kuu Ianyuux ndixa, vaꞌa‑i, te jandixa‑i‑ia. Ka jaꞌan‑i ɨɨn xandaa. 10 Chinuu koio‑n nuu nax juini‑ia xa kada‑ro, te jun ini koio‑n xa daa kada‑n. 11 Maxku kandeka tnaꞌa‑n xiꞌin ñayiu ta jini ka jundu kuu Ianyuux, ni maxku kada‑n xaloko ka kida‑i. Naa xa kada‑n ná ka kida‑i, datuu koio‑n nax ka kida‑i. 12 Ɨɨn xa januu kuu xa kakuneꞌe‑ro xaloko ka kida‑i nuu ñayo ndeꞌa. 13 Ntdaa xaloko n‑ka kida‑i nuu ñayo xndeꞌa, datuu ñayiu ka xini jundu kuu Ianyuux nuu dava ka ñayiu. 14 Hora na datuu ñayiu xini jundu kuu Ianyuux xaloko n‑ka kida‑i, jini ntdaa ñayiu xa xaloko kuu xa n‑ka kida ñayiu ijan. Duꞌa yodotnuni:
Maxku kidi ka‑n, nujun ini koio.
Ndoto ndoꞌo, ñayiu ka kuu kuenda kɨu ndɨyɨ.
Te datnuu dayeꞌe Cristu nuu kutuu kunukoo‑n.
15 Taꞌu tniu‑da nuu‑n xa kani ini vaꞌa koio‑n janda kutuu‑n ñuñayiu. Maxku ku kuu‑n ná kuu ñayiu ña ka xini jundu kuu Ianyuux; kuikonuu kuikondodo‑n ná ka xikonuu ka xikondodo ñayiu ka kukaxi ini. 16 Kundu ini koio‑n kada‑n tniu Ianyuux; maxku dakuita‑n tiempo chi yo kueꞌe xaloko kuu ñuñayiu. 17 Maxku ku kuu koio‑n ñayiu lilu. Jun ini koio‑n xa jini‑n nuu nax juini Ianyuux xa kada koio ñayiu. 18 Maxku koꞌo koio‑n vinu xa nde xini‑n chi dakuita ñaꞌa‑i. Naa xa juꞌun ñaꞌa ndɨdɨ́ ka xiꞌi‑n, na juꞌun ñaꞌa Espíritu Ianyuux 19 na kuaꞌa najani koio‑n nuu ñayiu xa yodotnuni nuu libru Salmos. Dɨuni jaꞌan koio‑n nuu‑i nax kakuneꞌe canción Ianyuux. Xiꞌin nde yɨkɨ nde tuchi‑n nakuetu koio‑n alabanza nuu‑ia. Xiꞌin nde yɨkɨ nde tuchi‑n kata koio‑n nuu‑ia, te dɨuni dakande koio‑n. 20 Ndɨkɨu ndɨñuu juñaꞌa koio‑n nuu Taa‑ro Ianyuux: “N‑kutaꞌu‑da, Taa‑ro”, xaxeꞌe xa vaꞌa kida ñaꞌa‑ia. Xijan taꞌu‑ro nuu‑ia chi nini‑ia xa jaꞌan‑ro xaxeꞌe xa n‑xiꞌí Jesucristu, Ia kuu Xtoꞌo‑ro, xaxeꞌe‑ro.
Janda io xa kutuu kunukoo ñayiu n‑ka tnundaꞌa nukee nuveꞌe‑i
21 Xaxeꞌe xa ndeka ñaꞌa‑ia ntdaa‑ro, io xa jueyuꞌu juendetu nuu tnaꞌa‑n. 22 Ñadɨꞌɨ io yɨɨ, na jueyuꞌu juendetu‑ña nuu‑s. Na kada‑ña kuenda xa nuu Cristu, Ia kuu Xtoꞌo‑ro, xeyuꞌu xendetu‑ña; ñadu nuu yɨɨ‑ña. 23 Se io ñadɨꞌɨ, io xa junuu‑s ñadɨꞌɨ‑s ná ñunuu Cristu ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa. Mee‑ia n‑dakaku ñaꞌa roo, ñayiu ka kuu kuenda kɨu yɨkɨ kuñu‑ia. Kuenda kɨu dɨkɨ ntdaa‑ro kuu‑ia, te kuenda kɨu dɨkɨ ɨɨn ñadɨꞌɨ kuu yɨɨ‑ña. 24 Ná ka xeyuꞌu ka xendetu‑ro ntdaa‑ro nuu Cristu, daa na jueyuꞌu juendetu ñadɨꞌɨ nuu yɨɨ‑ña ndɨkɨu ndɨñuu. 25 Se xndaxio ñadɨꞌɨ, na juemani koio‑s‑ña ná xemani ñaꞌa Cristu mee‑ro xa ka kuu‑ro ñayiu ka kukanu ini‑ia. N‑doko‑ia mee‑ia na n‑xiꞌí‑ia xaxeꞌe‑ro. 26 N‑doko‑ia mee‑ia xa kada‑ia xa nduu koio‑ro ñayiu ii xiꞌin xa ndundoo ndunini‑ro. Dɨuni n‑kida‑ia xa kaꞌu koio‑ro tnuꞌu‑ia yodotnuni, te jandixa‑ro‑ia xa na kuaꞌa ndundoo ndunini koio‑ro. Kuenda kɨu n‑xichi ñɨɨ‑ro xa ndundoo ndunini‑ro. 27 Hora na nadayujun nadataka ñaꞌa Ianyuux nuu‑ia jini‑ia xa vaꞌa roo, ñayiu ka kukanu ini‑ia. Dɨuni jini‑ia xa n‑ka nduu‑ro ñayiu ii, ñayiu ña tuu na kuechi ndido tau, te najuen tnuꞌu ñaꞌa‑ia. 28 Io xa juemani se io ñadɨꞌɨ ñadɨꞌɨ‑s ná xemani ñaꞌa Cristu roo. Io xa juemani‑s‑ña ná xemani‑s mee‑s. Nux xemani ɨɨn seyɨɨ ñadɨꞌɨ‑s, xemani‑s mee‑s. 29 Ñayo ñayiu xini uꞌu mee‑i, chi duꞌa ñunuu‑i mee‑i. Xaxi xiꞌi‑i xa na koo vaꞌa‑i, te xniꞌno‑i daꞌma‑i. Ná ñunuu‑ro mee‑ro daa ñunuu ñaꞌa Cristu roo, ñayiu kukanu ini‑ia 30 chi kuenda kɨu yɨkɨ kuñu‑ia ka kuu‑ro. 31 Duꞌa yodotnuni tnuꞌu Ianyuux: “Xaxeꞌe xijan dandoo seyɨɨ tadɨꞌɨ‑s te xeka tnaꞌa‑s xiꞌin ñadɨꞌɨ‑s xa na ku kuu‑s nduu‑s idii nga ñayiu.” 32 Ñayo‑ro kutnuni ini nakuenda duꞌa kakuneꞌe Ianyuux Cristu xiꞌin ñayiu kukanu ini‑ia. 33 Na juemani se io ñadɨꞌɨ ñadɨꞌɨ‑s ná xemani‑s mee‑s. Te na koo mee‑ña xañuꞌu nuu yɨɨ‑ña.