25
Soltera n‑ka xani ini vaꞌa xiꞌin soltera ñatu n‑ka xani ini vaꞌa
1-2 ʼNá n‑ka yaꞌa uxi soltera ta jini ka seyɨɨ, daa yaꞌa koio ñayiu taxnuni Ianyuux nuu‑i xa dava‑i n‑ka xani ini lilu te dava‑i n‑ka xani ini vaꞌa. Xneꞌe soltera jan candil‑yɨ juaꞌan nuu nanitnaꞌa koio‑i xiꞌin noviu. Oꞌon dichi n‑ka xani ini lilu, xneꞌe‑i candil‑yɨ juaꞌan, ko ña n‑kaneꞌe koio‑i aciti olivo jɨꞌɨn xa dandee‑i candil‑yɨ jan. Oꞌon dichi n‑ka xani ini vaꞌa, xneꞌe‑i aciti olivo xiꞌin candil‑yɨ juaꞌan. N‑kukuee noviu jan xa xee‑s nuu nanitnaꞌa‑s xiꞌin dichi ka kuu soltera ya, te n‑ka kuu nuu‑i xa kidi te n‑ka kidi‑i. Nu n‑kuu niu dava, dana ini n‑ka kana ñayiu: “Vaxi noviu. Na jɨn tnaꞌa koio‑ro‑i.” N‑ka ndokoo soltera jan te n‑ka dita‑i nuu xá n‑kayu yuꞌa candili‑i. Te n‑ka natnuu‑i. Dichi n‑ka xani ini lilu, n‑ka jaꞌan‑i nuu dichi n‑ka xani ini vaꞌa: “Taxi koio xaku aciti olivo‑un chi vax ndaꞌva candili‑r ɨɨn ɨɨn‑r.” Te n‑ka jaꞌan dichi n‑ka xani ini vaꞌa: “Ma taxi koio‑r chi ma kendita xa juetniu‑ro ntdaa‑ro. Vaꞌa ka nuu juaꞌan koio nuu kuyaꞌu aciti olivo te jueen koio‑un xa juetniu koio‑un”, ka kuu dichi ijan, ka xiaꞌan‑i. 10 Nɨni juan jueen koio dichi ijan aciti n‑xee noviu jan ijan. Ndeka‑s soltera n‑ka kida tuꞌa aciti jan juaꞌan veꞌe nuu io viko‑s. Te n‑nakadɨ‑s yeꞌe. 11 N‑ka kukuee soltera n‑ka xani ini lilu xa jɨꞌɨn‑i nuu kuu viko. Nu n‑ka xee‑i ijan n‑ka kana‑i: “Dito, Dito, najaan‑n yeꞌe xa na xe kɨu koio‑da.” 12 Te xiaꞌan‑s nuu dichi ka kuu soltera jan: “Ña xini ñaꞌa‑r,” kuu‑s, n‑xiaꞌan‑s. 13 Xa maxku duꞌa yaꞌa koio‑n kada tuꞌa koio‑n mee‑n chi ña ka xini‑n na kɨu, na hora ndixi‑r.
N‑kakuneꞌe Jesús tvini kuu talento
14-15 ʼDɨuni taxnuni Ianyuux ná taxnuni ɨɨn se taxnuni. N‑kana ɨɨn se taxnuni se ka xinokuechi nuu‑s, te n‑xiaꞌan‑s tvini xa dakanduu koio‑s. Ɨɨn‑s n‑xiaꞌan‑s oꞌon talento. Ɨnka‑s n‑xiaꞌan‑s uu talento, te ɨnka‑s n‑xiaꞌan‑s ɨɨn talento. N‑xiaꞌan‑s según janda kuaꞌa koio‑s dakanduu‑s tvini. Ijan dada xika juaꞌan‑s. 16 Se n‑niꞌi oꞌon talento jan, n‑niꞌi ka‑s oꞌon talento xa n‑dadɨkɨ‑s xiꞌin tvini ijan. 17 Dani n‑kida se n‑tnɨɨ uu talento jan, te n‑niꞌi ka‑s uu talento. 18 Se n‑niꞌi ɨɨn talento ni, tuku n‑kida‑s. N‑xate‑s ɨɨn yau nuu ñuꞌu‑s te n‑chinduxi‑s tvini xtoꞌo‑s. 19 Naꞌa n‑xeꞌen xtoꞌo‑s ɨɨn ɨɨn‑s. Ijan dada n‑naxee‑s xa kada‑s cuenta nuu nadaa tvini n‑ka niꞌi koio‑s. 20 Se n‑tnɨɨ oꞌon talento jan, neꞌe ka‑s oꞌon talento naxee nuu xtoꞌo‑s, te xiaꞌan‑s: “Dito, na oꞌon talento n‑dadɨkɨ‑da yaꞌa. Te yaꞌa io oꞌon ka talento n‑niꞌi‑da.” 21 Xiaꞌan xtoꞌo‑s nuu‑s: “Naka vaꞌa. Vaꞌa n‑xinokuechi‑n chi vaꞌa‑n. Juini xaku ni tvini n‑yɨndaꞌa‑n, ko xaxeꞌe xa vaꞌa n‑dakanduu‑n tvini‑r, kueꞌe xa kɨndaꞌa‑n. Na kɨu‑ro veꞌe, te na kaxi na koꞌo‑ro, te kada‑ro xadɨ ini.” 22 Ijan dada n‑xee se n‑tnɨɨ uu talento jan, te xiaꞌan‑s: “Dito, na uu talento n‑dadɨkɨ‑da yaꞌa, te yaꞌa io uu ka talento n‑niꞌi‑da.” 23 Xiaꞌan xtoꞌo‑s nuu‑s: “Naka vaꞌa. Vaꞌa n‑xinokuechi‑n. Juini xaku ni tvini n‑yɨndaꞌa‑n, ko xaxeꞌe xa vaꞌa n‑dakanduu‑n tvini‑r kueꞌe xa kɨndaꞌa‑n. Na kɨu‑ro veꞌe, te na kaxi na koꞌo‑ro, te kada‑ro xadɨ ini.” 24 Se n‑tnɨɨ ɨɨn ni talento, neꞌe‑s n‑naxee, te xiaꞌan‑s: “Dito, xini‑da xa ma kachi ini‑n. Nataxtnaꞌa‑n xa ña n‑dakeé‑n. Dɨuni nakueka‑n xa ña n‑dadaꞌu‑n. 25 N‑chinduxi‑da tvini‑n chi n‑yuꞌu‑da nuu‑n. Na tvini‑n yaꞌa”, kuu‑s, xiaꞌan‑s. 26 Te n‑jaꞌan se kuu xtoꞌo‑s jan: “Lilu‑n. Ña kuaꞌa‑n junukuechi‑n, te kudi‑n. Ando xá naꞌa xa nataxtnaꞌa‑r xa ña n‑dakeé‑r, te dɨuni nakueka‑r xa ña n‑dadaꞌu‑r. 27 ¿Nakuenda ña n‑xe chiꞌi‑n tvini‑r bancu xa kɨu na nxee‑r nakueka‑r tvini n‑taxi‑r xiꞌin daꞌya‑i?”, kuu‑s, xiaꞌan‑s nuu se xinokuechi jan. 28 Te xiaꞌan‑s nuu se xnii yatni: “Tnɨɨ koio tvini‑s te juñaꞌa se n‑xiaꞌan‑r oꞌon talento 29 chi ñayiu xnevaꞌa kueꞌe, kueꞌe ka niꞌi‑i. Ñayiu itaꞌu nevaꞌa, dita ñayiu ntdaa xa nevaꞌa‑i. 30 Se yaꞌa xa ña n‑kuaꞌa‑s junukuechi‑s nuu‑r, dajane‑s nuu nee xa nee nuu ndeꞌe ndaꞌi‑s te ndeꞌe kiti ini‑s”, kuu se kuu xtoꞌo jan, xiaꞌan‑s nuu se ijan.
Ndadandaa Ianyuux kuechi ñayiu ñuñayiu
31 ʼNa ndixi ruꞌu, Ia kuu ñayiu, te ndeꞌe ndii‑r te kunukoo‑r silla nuu taxnuni‑r. Ndixi‑r xiꞌin ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux. 32 Nataka koio ntdantuꞌu ñayiu nuu‑r te kineꞌe dɨɨn‑r ñayiu vaꞌa nuu ñayiu loko ná kida ɨɨn ñayiu xa kineꞌe dɨɨn‑i tkachi nuu nchiva. 33 Janyuku‑r ñayiu kuu ná kuu tkachi diñi kuaꞌa‑r te janyuku‑r ñayiu kuu ná kuu nchiva diñi datni‑r. 34 Ijan dada jaꞌan ruꞌu, Ia taxnuni nuu dava ka‑n: “Ta kindeꞌe koio chi n‑kida Taa‑ro Ianyuux xa taꞌu kuu koio‑n. Nu n‑kidavaꞌa‑ia ñuñayiu, n‑kida tuꞌa‑ia nuu taxnuni koio‑n. Xijan kuu taꞌu‑n 35 chi n‑ka taxi‑n xa n‑xaxi‑r na n‑kojon‑r. N‑yichi‑r ndute te n‑ka taxi‑n xa n‑xiꞌi‑r. Ñayiu toꞌo n‑kuu‑r te n‑ka jaꞌan ñaꞌa‑n veꞌe‑n. 36 Ñatu daꞌma‑r n‑xio te n‑ka taxi‑n daꞌma. N‑kuꞌu‑r te n‑ka xo ndeka ñaꞌa‑n. N‑yɨndiꞌu‑r vekaa, te n‑ka xitoniꞌni ñaꞌa‑n.” 37 Ijan dada jaꞌan ndoꞌo xiꞌin dava ka ñayiu n‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑n ñayiu ñatu ka xndido xtau kuechi n‑ka kida‑n: “Ña naꞌa‑da xa n‑kojon‑n te n‑taxi‑da xa n‑xaxi‑n. Ña naꞌa‑da xa n‑yichi‑n ndute te n‑taxi‑da xa n‑xiꞌi‑n. 38 Ña naꞌa‑da xa setoꞌo n‑kuu‑n te n‑jaꞌan ñaꞌa‑da veꞌe‑da. Ña naꞌa‑da xa ña n‑xio daꞌma‑n te n‑taxi‑da daꞌma. 39 Ña naꞌa‑da xa n‑kuꞌu‑n. Dɨuni ña naꞌa‑da xa n‑yɨndiꞌu‑n vekaa te n‑xe kotoniꞌni ñaꞌa‑da.” 40 Te kachi ruꞌu, Ia taxnuni nuu‑n ntdaa‑n: “Xaxeꞌe xa duꞌa n‑ka kida‑n xaxeꞌe ñayiu yo n‑ka kundaꞌu ndeka‑r, kuenda kɨu mee‑r n‑ka kida ñaꞌa‑n. Xa ndaa kuu xa jaꞌan‑r ya.”
41 ʼÑayiu kunujuiin diñi datni‑r, Jaꞌan‑r nuu‑i: “Xikojuiin koio. N‑jaꞌan Taa‑r xa jɨꞌɨn koio‑n nuu nuꞌu koko nɨkava nɨkuita nuu n‑xani ini‑ia xa niꞌi Satanás xiꞌin ntdaa ángel ndeka‑i taꞌu‑i 42 chi n‑kojon‑r te ña n‑taxi‑n xa kaxi‑r. N‑yichi‑r ndute, te ña n‑ka taxi‑n xa koꞌo‑r. 43 Setoꞌo n‑kuu‑r te ña n‑jaꞌan ñaꞌa‑n veꞌe‑n. Ñatu daꞌma‑r n‑xio, te ña n‑taxi‑n daꞌma. N‑kuꞌu‑r te n‑yɨndiꞌu‑r vekaa, ko ña n‑xitoniꞌni ñaꞌa‑n.” 44 Ijan dada jaꞌan koio‑i nuu‑r: “Ña xnaꞌa‑da xa ña n‑chindee ñaꞌa‑da hora n‑kojon‑n a n‑yichi‑n ndute a setoꞌo n‑kuu‑n a n‑xio vichi‑n a n‑kuꞌu‑n, ni ñatu xnaꞌa‑da xa n‑yɨndiꞌu‑n vekaa, te ñatu n‑xe kotoniꞌni ñaꞌa‑da.” 45 Te jaꞌan‑r nuu‑i: “Xaxeꞌe xa ña n‑chindee‑n ni ɨɨn ñayiu, ni ñayiu ka kundaꞌu ka, kuenda kɨu ña n‑ka chindee ñaꞌa‑n.” 46 Dava‑n jɨꞌɨn nuu ndaꞌu yaꞌa koio‑n nɨkava nɨkuita, ko dava‑n, jɨꞌɨn nuu kutuu koio‑n xiꞌin Ianyuux nɨkava nɨkuita chi ka jandixa‑n xa taꞌu tniu Ianyuux —kuu Jesús, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da ntdaa‑da.