3
N‑dakuaꞌa Sua Bautista ñayiu nuu ñayo io
Tiempu ijan n‑xikonuu Sua Bautista distrito Judea nuu ñayo io, te ñatu nga juun dau. N‑jaꞌan‑s nuu ñayiu n‑ka xo taka ijan:
—Natu ini koio xa n‑ka kida‑n kuechi chi vax kuyatni kɨu xa nde andɨu taxnuni Ianyuux nuu ñayiu ñuñayiu.
Nani n‑chidotnuni Isaías, se n‑jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux daa n‑jaꞌan Sua:
Xee kana ɨɨn se kutuu nuu ñayo io te ñatu nga juun dau:
“Kada tuꞌa‑n mee‑n ɨɨn ɨɨn‑n xa na kuaꞌa kueka koio‑n Ianyuux, Ia kuu Xtoꞌo‑ro.
Kuenda kɨu ichi ka kuu‑n.
Ndadandaa‑n ichi jan”,
kuu Sua, n‑xo jaꞌan‑s.
Ñɨɨ camello n‑kuu daꞌma‑s, te n‑xo duku cinturón ñɨɨ dujun kaꞌa‑s. N‑xo xaxi‑s tɨka langosta xiꞌin ndudi ñuñu io yuku. N‑ka xo taka ñayiu io Jerusalén nuu n‑xo dakuaꞌa‑s‑yɨ xa kunini koio‑i tnuꞌu‑s. Dɨuni n‑ka xo taka ñayiu io nituꞌu distrito Judea nuu‑s xiꞌin ntdaa ñayiu io yatni yuꞌu deꞌva Jordán nuu xika ndute. Ñayiu n‑ka natu ini xa n‑ka kida‑i kuechi, n‑dajuendute‑s‑yɨ nuu ndute xika deꞌva Jordán. Kueꞌe se fariseu xiꞌin se saduceu n‑ka xo xeꞌen nuu‑s xa dajuendute ñaꞌa‑s, te n‑xo jaꞌan‑s nuu‑s:
—Daꞌya Kuiꞌna ka kuu‑n. ¿Jundu n‑kachi tnuꞌu ñaꞌa xa kaku koio‑n nuu Ianyuux? ¿Ka kachi ini‑n xa hora na kixi‑ia ma kiti ini‑ia nuu‑n a? ¿Jundu n‑kachi tnuꞌu ñaꞌa xa ma ndadandaa‑ia kuechi‑n? Nux xandaa xakuiti n‑ka natu ini‑n xa n‑ka kida‑n kuechi, kada koio xavaꞌa. Maxku ku juñaꞌa tnaꞌa‑n: “Ndandɨꞌɨ‑ro chi daꞌya dana Abraham ka kuu‑ro”, chi ruꞌu jaꞌan xa kuaꞌa Ianyuux xa kada‑ia xa yuú yaꞌa nduu daꞌya dana Abraham. 10 Ka kuu‑n kuenda kɨu yutnu taꞌnde xa katuu kaa xeꞌe‑tnu. Ntdaa yutnu ñatu juun xavidi vaꞌa, taꞌnde‑tnu, te jɨꞌɨn‑tnu nuu nuꞌu koko. 11 Ruꞌu dajuendute ñaꞌa nuu ndute, ko na xinokava tniu‑r, te kixi Ia kixi. Tuku kada‑ia. Taxnuni ka‑ia dada ruꞌu. Ni ñatu natau xa junukuechi‑r nuu‑ia, ni xa kaneꞌe‑r ndixa‑ia chi se dakuu nga kuu‑r. Mee‑ia kada xa juꞌun ñaꞌa Espíritu Ianyuux, te ndadandaa‑ia kuechi‑n. 12 Kuenda kɨu ɨɨn se neꞌe pala‑s xa dandechi‑s trɨu‑s kuu‑ia. Kuenda kɨu trɨu jan xiꞌin paja kuu ñayiu. Se ijan, nataxtnaꞌa‑s trɨu‑s, te chiꞌi‑s ɨɨn veꞌe, te teñuꞌu‑s paja nuu nuꞌu ku koko nɨkava nɨkuita —n‑xo kuu Sua, n‑xo xiaꞌan‑s.
N‑xendute Jesús
13 Ijan dada n‑kee Jesús distrito Galilea. N‑xee‑ia yuꞌu ndute xika Deꞌva Jordán xa dajuendute ñaꞌa Sua. 14 Ñatu n‑juini Sua xa dajuendute‑s‑ia. N‑jaꞌan‑s nuu‑ia:
—¿Nakuenda xa daña ku dajuendute ñaꞌa, te mee‑n io xa dajuendute ñaꞌa‑n?
15 Te n‑jaꞌan Jesús nuu‑s:
—Kada naꞌi chi daa ñu ini Ianyuux xa kada‑ro ntdaa xa n‑taꞌu tniu‑ia.
Ijan dada n‑xejoon Sua 16 xa n‑dajuendute‑s Jesús. N‑nane‑ia nuu ndute, te n‑najaan andɨu. N‑xini Jesús xa vax juun Espíritu Ianyuux nde andɨu. N‑xe juindodo‑ia dɨkɨ‑ia. Data n‑nduu‑ia. 17 N‑jaꞌan Ianyuux nde andɨu:
—Ia yaꞌa kuu Daꞌya Yɨɨ Mani‑r. Vichi tna ini‑r xa kida‑ia —kuu‑ia.