2
Xijan kuu xa, dandoo koio‑n ntdaa xa uꞌu, ntdaa kuechi. Maxku dandaꞌu‑n ɨɨn ñayiu. Jaꞌan koio‑n xandaa, te kada koio‑n xandaa. Maxku kukuedi ini‑n nuu ɨnka ñayiu, maxku kuiꞌa jaꞌan‑n yata ñayiu. Ná kuu seyɨjɨn dichi yɨjɨn ka kuu‑n, te ná kuu dɨku vaꞌa kuu tnuꞌu Ianyuux. Io xa kojon‑n yichi‑n tnuꞌu‑ia, te duꞌa kueꞌnu vaꞌa‑n. Te duꞌa kutuu vaꞌa koio‑n xiꞌin Ianyuux kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Xá n‑ka xitotnuni‑n Jesucristu, te ka xini‑n xa yo vaꞌa‑ia.
Ia Ndito kuu Jesucristu
4-5 Kuu ná kuu xa kidavaꞌa Ianyuux ɨɨn veñuꞌu nuu kutuu mee‑ia. Ná kuu yuú xeꞌe veñuꞌu ka kuu mee‑n. Yuú yo vaꞌa ka veñuꞌu jan kuu Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Seyɨɨ, n‑ka dajane‑s‑ia ɨɨn lado, ko Ianyuux n‑kaxí mee‑ia. Naꞌa Ianyuux xa vaꞌa ka yuú n‑ka dajane‑s dada davaꞌa nga yuú io. Ia Ndito kuu Jesucristu, te na kuyatni mee‑n mee‑ia, te kada‑ia xa kundito koio mee‑n tuku. Xaxeꞌe mee‑ia, ka kuu mee‑n yuú ndito, te yuú jan kidavaꞌa Ianyuux veñuꞌu nuu kutuu mee‑ia. Dɨuni ka kuu‑n dutu veñuꞌu jan. Xá n‑kida dɨɨn ñaꞌa Ianyuux mee‑n, xa ku kuu koio‑n dutu nuu mee‑ia. N‑kaxí ñaꞌa‑ia, xa juñaꞌa koio‑n xa doko‑n nuu‑ia. Te mee‑n ka kuu xa doko‑n. Xaxeꞌe xa n‑xiꞌí Jesucristu xaxeꞌe‑n, te kueka vaꞌa Ianyuux xa doko‑n. Jaꞌan tnuꞌu Ianyuux:
Kundeꞌa koio‑n xa n‑kaxí mee‑r ɨɨn seyɨɨ.
Ná kuu ɨɨn yuú yo vaꞌa ka kuu‑s, yuú kiꞌna nuu.
Yaꞌu ka yuú yaꞌa, dada davaꞌa nga ɨnka xa io.
Kajan ndodo‑r yuú yaꞌa ñuu Sión.
Ɨɨn ñayiu, nux jandixa‑i se yaꞌa, nuncas ma kujanuu‑i.
Mee‑n, ka jandixa‑n Xtoꞌo‑ro Jesucristu, ka xini‑n xa yuú vaꞌa ka kuu‑ia. Ko io ñayiu ñatu ka jandixa‑ia. Ná jaꞌan tnuꞌu Ianyuux, dani kuu:
Se kidavaꞌa veñuꞌu, n‑ka dajane‑s yuú yaꞌa ɨɨn lado.
Ko vitna yuú yaꞌa kuu yuú yɨtnɨɨ meꞌñu dɨkɨ veñuꞌu nuu kutuu Ianyuux.
Dɨuni xetnaꞌa ná jaꞌan tnuꞌu Ianyuux:
Yuú yaꞌa kida xa jɨn kɨꞌɨ ñayiu,
kida xa ndua‑i.
Ndua‑i, chi xaxeꞌe xa kuxee ini‑i, ña juini‑i xa jandixa‑i tnuꞌu Jesucristu. Te n‑xo naꞌa Ianyuux xa duꞌa koo, n‑xo naꞌa‑ia xa ma jandixa‑i Cristu.
Kuenda Ianyuux ka kuu‑n
Ko mee‑n ka kuu‑n ñayiu n‑kaxí ñaꞌa Ianyuux. Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia, te mee‑n ka kuu dutu nuu‑ia. N‑kida dɨɨn ñaꞌa‑ia, xa kada koio mee‑n xa juini mee‑ia. Ñayiu ñuu mee‑ia ka kuu‑n. Juñaꞌa‑n xa n‑kutaꞌu‑n nuu‑ia. Jaꞌan‑n nuu ntdaa ñayiu xa Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia. Kuu ná kuu xa n‑ka xo xika‑n nuu nee, ko n‑jaꞌan ñaꞌa‑ia, xa kee koio‑n nuu nee, xa kunduu koio‑n xiꞌin mee‑ia nuu kanda vaꞌa xa vaꞌa. 10 Chi antecas, ña n‑ka kuu‑n daꞌya Ianyuux, ko vitna, ka kuu‑n daꞌya‑ia. Antecas, ñatu n‑xo kundau ini ñaꞌa ni ɨɨn ñayiu, ko vitna, kundau ini ñaꞌa Ianyuux.
Ñayiu xinokuechi nuu Ianyuux ka kuu‑n
11 Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, setoꞌo, ñátoꞌo ka kuu‑n ñuñayiu yaꞌa. Andɨu kuu ñuu‑n. Maxku juejoon‑n xa kadajuexa ñaꞌa yɨkɨ kuñu‑n xa kada‑n kuechi. Kuu ná kuu xa jantnaꞌa yɨkɨ kuñu‑n xiꞌin anu‑n. 12 Meꞌñu ñayiu ña ka jandixa Ianyuux xtuu mee‑n. Io xa kada koio‑n xavaꞌa. Kuiꞌa ka jaꞌan ñayiu nuu mee‑n, ná ka jaꞌan‑i nuu ñayiu ka kida xa uꞌu. Ko nɨni duꞌa jaꞌan‑i, xndeꞌa‑i xa ka kida‑n xavaꞌa. Te duꞌa koo xa ndadakaꞌnu mee‑i Ianyuux, na ndadandaa‑ia ntdaa xa io.
13 Ñayiu jandixa Xtoꞌo‑ro Jesucristu ka kuu‑n. Xaxeꞌe xaꞌa, io xa jandixa koio‑n se ka taxnuni nuu‑n. Kada koio‑n nax taꞌu tniu se kunxaꞌnu ka, chi se taxnuni nuu‑ro kuu‑s. 14 Jandixa koio‑n se tundaꞌa‑s. Kada uꞌu koio‑s ñayiu kida xa uꞌu, ko vaꞌa jaꞌan‑s nuu ñayiu kida xavaꞌa. 15 Chi juini Ianyuux xa kada koio mee‑n xavaꞌa, te duꞌa kada‑n xa ma jaꞌan ka se xee ini, se ñatu xini vaꞌa.
16 Ñayiu libre ka kuu‑n. Ko maxku kani ini koio‑n xa kuaꞌa xa kada‑n davaꞌa nga xa juini‑n. Maxku kada koio‑n kuechi. Ku kuu koio‑n ñayiu xinokuechi nuu Ianyuux. 17 Koo koio‑n xañuꞌu nuu ntdaa ñayiu. Juemani koio‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro. Yuꞌu koio‑n nuu Ianyuux. Koo koio‑n xañuꞌu nuu se kunxaꞌnu ka.
Ɨɨn ichi kaneꞌe katnɨɨ koio‑n kuu Cristu
18 Vitna jaꞌan‑da nuu seyɨɨ ñadɨꞌɨ ka xinokuechi nuu ɨnka ñayiu. Jandixa koio‑n patrón‑n. Koo‑n xañuꞌu nuu‑s. Nux patrón vaꞌa kuu‑s te ndetu kuee‑s nuu‑n, jandixa‑n‑sɨ. Ko dɨuni, nux patrón ndeꞌe kuu‑s, ko dani jandixa‑n‑sɨ. 19 Duꞌa kada koio‑n xavaꞌa. Juini kueꞌe xa kida ñaꞌa patrón, te kueꞌe xa ka yaꞌa‑n, ko kundee ini naꞌi koio ka‑n, xaxeꞌe xa ka jandixa‑n Ianyuux. 20 Nux kida‑n xa uꞌu, te vatuka xa kada uꞌu ñaꞌa patrón‑n. Maxku jaꞌan‑n ni ɨɨn hora janñaꞌa‑s. Ko nux kida‑n xavaꞌa te kueꞌe vida yaꞌa‑n, te juejoon‑n nuu Ianyuux te kundee ini‑n. Te duꞌa tna ini Ianyuux. 21 Xaxeꞌe xaꞌa n‑jaꞌa ñaꞌa Ianyuux. Kueꞌe vida n‑yaꞌa Cristu xaxeꞌe‑ro. N‑kuu‑ia ɨɨn ichi kaneꞌe katnɨɨ‑ro, xa kada koio mee‑ro ná n‑kida mee‑ia. 22 Nuncas ña n‑kida‑ia ni ɨɨn kuechi, nuncas ña n‑dandaꞌu‑ia ni ɨɨn ñayiu. 23 Juini kuiꞌa n‑ka jaꞌan ñayiu, ko nuncas ña kuiꞌa n‑jaꞌan mee‑ia nuu mee‑i. Juini n‑ka kida ñayiu xa kueꞌe xa kueꞌe vida n‑yaꞌa‑ia, ko nuncas ña n‑ndundeꞌe‑ia. Naꞌa‑ia xa Taa‑ia kuu Ia ndadandaa vaꞌa ntdaa xa io, te n‑xejoon‑ia nuu Taa‑ia. 24 Xaxeꞌe kuechi mee‑ro n‑xiꞌí Cristu nuu curuxi. Xiꞌin yɨkɨ kuñu‑ia n‑chiyaꞌu‑ia kuechi‑ro. N‑xiꞌí‑ia, xa dandoo‑ro kuechi‑ro, xa kada‑ro xa juini Ianyuux. N‑tnukueꞌe Jesucristu, xa ndadavaꞌa ñaꞌa‑ia mee‑ro. 25 Ná doꞌo tkachi, da n‑ka xo kudoꞌo mee‑n. Ko vitna ka kunduu‑n xiꞌin Cristu. Ná ñunuu ɨɨn se ñunuu tkachi, da ñunuu ñaꞌa Cristu mee‑n. Te ná taxnuni ɨɨn sexaꞌnu nuu ñayiu veñuꞌu, da taxnuni Cristu nuu mee‑n.