14
N‑ka xita ɨɨn cientu uu diko koon mil ñayiu
Ijan dada n‑xini ntuku‑da xa nujuiin tkolelu jan Yuku Sión. Ɨɨn cientu uu diko koon mil ñayiu xyuku nuu nujuiin‑tɨ. Ntdaa ñayiu ijan xndenee tnee‑i dɨu‑t xiꞌin dɨu Taa‑ro Ianyuux. N‑teku‑da xa ndeꞌe kayu andɨu. Ná kuu xa junkoio ndute xika ɨɨn deꞌva kaꞌnu ɨɨn nuu dujun kuu. Ná kuu xa kaꞌndɨ hora ndeꞌe kana dau kuu. Dɨuni kuu ná kuu xa kande tɨtnɨ arpa. N‑teku‑da xa ka nakuetu ñayiu ɨɨn ndudu xee nuu nukoo Ianyuux silla kaꞌnu nuu xtuu nkoon kɨtɨ dana xndaa jan xiꞌin nuu xyuku oko koon sexaꞌnu ka kunxaꞌu jan. Mee ni se n‑xeen ñaꞌa Ianyuux xa ku kuu‑s daꞌya‑ia kutuu koio xiꞌin‑ia. Mee ni‑s ka kuaꞌa xa nakuetu koio‑s ndudu xee ijan. Ɨɨn cientu uu diko koon mil‑sɨ xa ntdaa‑s. Ñatu n‑ka xini se xyuku ijan ñadɨꞌɨ. Xndaxio nini‑s. Ndeka ñaꞌa tkolelu jan nuu xeꞌen‑tɨ. N‑ka kaku‑s xa ku kuu koio‑s kuenda kɨu trɨu a ndeꞌa ketuu neꞌe xa kiꞌna ka‑s nakueka ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux xiꞌin tkolelu jan. Ñayo se yaꞌa ka xini xa jaꞌan koio‑s tnuꞌu vete chi xndaxio nini‑s.
N‑teku Sua xa n‑ka jaꞌan uni ángel
Te n‑xini ntuku‑da ɨnka ángel xiko nde dava andɨu. Juñaꞌa‑ia nuu nandɨkaa nandituꞌu ñayiu xndaxio ñuñayiu nax kada‑i xa nanitaꞌu‑i. Ná n‑jaꞌan Ianyuux xa dananitaꞌu‑ia ñayiu, daa yaꞌa, te kutuu koio‑i xiꞌin‑ia nɨkava nɨkuita. Xee xa xee n‑jaꞌan ángel. Duꞌa n‑jaꞌan‑ia:
—Koo koio‑n xañuꞌu nuu Ianyuux. Ndadakaꞌnu koio‑ia chi n‑xee hora ndadandaa‑ia kuechi‑n. Mee‑ia n‑kidavaꞌa andɨu, ñuñayiu, mar. Dɨuni n‑xani ini‑ia xa kane ndute nuu ñuꞌu.
Nu n‑yaꞌa n‑jaꞌan ángel yaꞌa, te n‑jaꞌan ɨnka ángel:
—N‑naa Babilonia. N‑naa Babilonia. Ñuu kaꞌnu n‑kuu. Xaxeꞌe ñayiu Babilonia n‑ka kida ñayiu ñuñayiu kuechi.
9-10 Ijan dada n‑jaꞌan ángel kuu uni. N‑jaꞌan‑ia:
—Ñayiu na juejoon xa kuneꞌe tnuni teꞌu‑i a ndaꞌa‑i tnaꞌa tnuni neꞌe kɨt ndeꞌe n‑kane nuu mar jan te ndadakaꞌnu‑i‑tɨ xiꞌin xa kaa ná kaa mee‑t jan, kiti ini Ianyuux nuu‑i te kada uꞌu‑ia‑i. Vichi ndaꞌu yaꞌa koio‑i. Dakee‑ia‑i nuu azufri koko te kundeꞌa ñaꞌa ángel, ia ka xinokuechi nuu‑ia. Ii‑ia. Dɨuni kundeꞌa ñaꞌa tkolelu jan. 11 Nduu xakuaa ndaꞌu yaꞌa koio‑i chi n‑ka ndadakaꞌnu‑i kɨt ndeꞌe n‑kane nuu mar jan xiꞌin xa kaa ná kaa kɨt ijan xiꞌin xaxeꞌe xa n‑xe kondenee teꞌu‑i a ndaꞌa‑i tnuni tnaꞌa tnuni neꞌe kɨt n‑kane nuu mar jan. Nɨkava nɨkuita ndaꞌu yaꞌa koio‑i. 12 Ñayiu n‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑i ñayiu ii te ka jandixa‑i xa n‑taꞌu tniu‑ia te ka kukanu ini‑i Jesús, na kukanu ini naꞌi‑i‑ia xa maxku duꞌa yaꞌa koio‑i.
13 Ijan dada n‑teku‑da xa n‑jaꞌan ntuku nde andɨu. Duꞌa n‑jaꞌan:
—Chidotnuni xaꞌa: “Ñayiu n‑ka kunduu xiꞌin Ianyuux, te n‑ka xiꞌí‑i xaxeꞌe xa n‑ka kukanu ini‑i Jesucristu, naka taꞌu kuu‑i” —kuu xa n‑jaꞌan.
Te n‑jaꞌan Espíritu Ianyuux:
—Joon, ndaa. Ndetatu koio‑i; ma kada ka‑i tniu Ianyuux chi xá naꞌa‑ia xa yo n‑ka kidatniu‑i xaxeꞌe‑ia.
Taꞌnde trɨu xiꞌin uva
14 N‑xini ntuku‑da ɨɨn vikó kuixi. Nuu vikó jan nukoo Ia kaa ná kaa ñayiu. Ñuꞌu corona oro dɨkɨ‑ia, te neꞌe‑ia ɨɨn yuchi uxu deen. 15 N‑xini ntuku‑da ɨnka ángel n‑kee veñuꞌu andɨu. Xee n‑kana‑ia nuu Ia nukoo nuu vikó jan. Duꞌa xiaꞌan‑ia:
—Juan kaꞌnde‑n trɨu kaa ñuñayiu xiꞌin yuchi uxu‑n, te nakueka‑n chi xa n‑yichi —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
16 Te n‑xe kaꞌnde Ia nukoo nuu vikó jan trɨu kaa ñuñayiu xiꞌin yuchi uxu nundaꞌa‑ia jan.
17 N‑kee ɨnka ángel veñuꞌu io andɨu jan, te dɨuni ɨɨn yuchi uxu deen neꞌe‑ia. 18 Ijan dada n‑kee ɨnka ángel nuu io altar veñuꞌu jan. Ia ijan ñunuu ñuꞌú koko nuu altar io andɨu, te xee n‑kana‑ia nuu ɨnka ángel neꞌe yuchi uxu deen jan. Duꞌa xiaꞌan‑ia:
—Juan kaꞌnde uva io ñuñayiu xiꞌin yuchi uxu‑n chi xá n‑xichi.
19 Te n‑xe kaꞌnde ángel neꞌe yuchi uxu jan uva io ñuñayiu te n‑nataxnaꞌa‑ia. N‑dakee‑ia uva jan nuu kiꞌni ñayiu xijan. Xa n‑kiꞌni‑ia uva jan kuu xa kiti ini Ianyuux nuu ñayiu. 20 N‑kiꞌni‑ia uva jan yuꞌu ñuu, te n‑kee nɨñɨ nuu kiꞌni ñayiu ñuu jan uva. N‑nundodo nɨñɨ jan nuu ñuꞌu, te n‑xe xee nde yuꞌu caballu nuu xkɨꞌɨ freno. Uni cientu kilómetro xakani n‑nundodo nɨñɨ jan.