19
Nu n‑yaꞌa xa n‑teku‑da xaꞌa, n‑teku‑da xa kueꞌe ñayiu ka kuvaa andɨu. Duꞌa ka jaꞌan‑i:
Na nakuetu‑ro nuu Ianyuux,
chi mee‑ia n‑dakaku ñaꞌa.
Io vaꞌa ni xa taxnuni‑ia nuu ntdaa ñayiu ñuñayiu.
Io vaꞌa ni xa yɨndaꞌa‑ia ntdaa xa io.
Io vaꞌa xa n‑dayaꞌa‑ia juxtixia ñadɨꞌɨ n‑xo diko mee‑ña.
Dɨu ñá yaꞌa n‑dakuaꞌa ñayiu ñuñayiu xa kava koio‑i xiꞌin ñayiu ñatu n‑tnundaꞌa xiꞌin‑i.
N‑danaa Ianyuux ñayiu ñuu ijan xa n‑dandenaa‑ia xa n‑ka xaꞌni ñayiu jan ñayiu n‑ka xinokuechi nuu‑ia.
N‑kuvaa ntuku ñayiu ɨnka vuelta andɨu. Ka jaꞌan‑i:
Na nakuetu‑ro nuu Ianyuux.
Nɨkava nɨkuita ku junu ñuꞌa ñuu Babilonia.
N‑ka xe juiin xiti ntuku oko koon sexaꞌnu ka kunxaꞌnu xiꞌin nkoon kɨt dana xndaa jan nuu nukoo Ianyuux xaxeꞌe xa taxnuni‑ia te n‑ka ndadakaꞌnu koio‑s xiꞌin‑tɨ‑ia. Te ka jaꞌan‑s xiꞌin‑tɨ:
—Daa na koo. Na nakuetu‑ro nuu Ianyuux.
Te nde nuu nukoo Ianyuux nuu silla‑ia n‑teku‑da n‑jaꞌan:
Ndoꞌo ñayiu ka xinokuechi nuu Ianyuux te ka yuꞌu‑n nuu‑ia, ndadakaꞌnu koio‑ia.
Ka kuu‑n ñayiu dakuu nga a ka kuu‑n ñayiu ndandɨꞌɨ,
ndadakaꞌnu koio‑ia.
Viko tnundaꞌa tkolelu
Dɨuni n‑teku‑da xa ná nga kuu xa kueꞌe ñayiu kuvaa. Ná nga kuu xa kayu ndute kaꞌnu junkoio niꞌno ɨɨn nuu dujun a ná kuu xa ndeꞌe nɨꞌɨ dondaꞌa juan nuꞌu hora kana dau kuu. N‑jaꞌan ntdaa xijan:
Na ndadakaꞌnu‑ro Ianyuux,
chi taxnuni‑ia nuu ntdandituꞌu ñayiu, te yɨndaꞌa‑ia ntdaa xa io.
Na kudɨ ini‑ro. Na kuvete‑ro.
Na nakuetu‑ro nuu‑ia chi n‑xee hora tnundaꞌa tkolelu.
Xa n‑kida tuꞌa dichi koo xiꞌin‑tɨ mee‑i xa tnundaꞌa‑i xiꞌin‑tɨ.
N‑xejoon Ianyuux xa kukutu dichi jan daꞌma linu vaꞌa io ndoo, te diñu.
Daꞌma linu io ndoo kuu xavaꞌa n‑ka kida ñayiu ka kuu daꞌya Ianyuux.
Ka kuu xijan.
Ijan te n‑jaꞌan ángel jan nuu‑da:
—Chidotnuni tnuꞌu yaꞌa: “Naka taꞌu ñayiu n‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux xa kixi‑i viko kada‑ia chi tnundaꞌa tkolelu. Tuu nga n‑kida tuꞌa‑ia xa kaxdini koio‑i xiꞌin‑ia. Ñadu tnuꞌu vete kuu chi ɨɨn xa ndaa kuu; tnuꞌu Ianyuux kuu.”
10 Te n‑xe juiin xiti‑da nuu‑ia xa nakuetu‑da nuu‑ia, te n‑jaꞌan‑ia:
—Ñaꞌa, maxku daa kada‑n chi dɨuni xinokuechi‑r nuu Ianyuux ná ka xinokuechi ndoꞌo xiꞌin ntaka ñani‑n nuu‑ia. Ka najani ñayiu ijan xa n‑kida Jesús xiꞌin xa n‑jaꞌan‑ia nuu ñayiu. Nakuetu nuu Ianyuux. Nani n‑kida Espíritu‑ia xa n‑ka jaꞌan se n‑ka jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux, dani kida‑ia vitna xa kakuneꞌe ñayiu xa n‑jaꞌan Jesús.
Ia yodo ɨɨn caballu kuixi
11 Ijan dada n‑xini‑da xa nune ntuku andɨu, te dɨuni n‑xini‑da ɨɨn caballu kuixi. Ná kaa ɨɨn seyɨɨ kaa Ia yodo‑tɨ. Xa n‑jaꞌan‑ia xa kada‑ia, xijan kada‑ia; ñatu vete‑ia. Kida ndaa‑ia hora ndadandaa‑ia kuechi ñayiu. Ñadu nax kuu xa jantnaꞌa‑ia xiꞌin Kuiꞌna chi xaxeꞌe xa kida‑i kuechi. 12 Ná kuu yañuꞌu kuu nduchi nuu‑ia. Tɨtnɨ corona ñuꞌu dɨkɨ‑ia, te ndenee dɨu‑ia corona jan. Ñayo xini nax nani‑ia. Mee ni‑ia xini. 13 Dɨuni niꞌno‑ia daꞌma n‑kendaxi nuu nɨñɨ. Dɨu‑ia kuu Tnuꞌu Ianyuux. 14 Xndijun ñaꞌa ia ka kuu soldado io andɨu xyodo caballu kuixi. Xniꞌno‑ia daꞌma kuixi linu io ndoo te vaꞌa. 15 Kee ɨɨn espada deen yuꞌu Ia niꞌno daꞌma n‑kendaxi nuu nɨñɨ jan, te xijan juetniu‑ia xa datnukueꞌe‑ia ñayiu ñatu ka kuu daꞌya‑ia. Ndeꞌe kundeka‑ia‑i hora na taxnuni‑ia nuu‑i. Ná kida‑ro hora ka xadi‑ro uva xa kee ndudi, daa kada Ia taxnuni nuu ntdaa xa io andɨu xiꞌin ñuñayiu ñayiu ijan xaxeꞌe xa yo kiti ini‑ia nuu‑i. 16 Daꞌma‑ia xiꞌin nuu tkajan‑ia ndenee dɨu‑ia. Duꞌa yodotnuni: “Ia taxnuni nuu ntdaa se ka taxnuni. Ia kunxaꞌnu nuu ntdandituꞌu se ka kunxaꞌnu.”
17 Dɨuni n‑xini‑da xa nujuiin ɨɨn ángel nuu ngandii. Xee kana‑ia nuu ntdaa kɨtɨ ka ndava andɨu. Duꞌa xiaꞌan‑ia:
—Nataka koio chi kaxdini‑n xa n‑kida tuꞌa Ianyuux. Tuu nga n‑kida tuꞌa‑ia xa kaxdini koio‑n. 18 Neꞌe. Kaxi koio‑n kuñu se n‑ka taxnuni, kuñu soldado, kuñu se unu ndeꞌe xa jantnaꞌa‑s, kuñu caballu, kuñu se n‑ka xo yodo‑tɨ du. Kaxi koio‑n kuñu ñayiu ña yoo na xtoꞌo, kuñu ñayiu n‑kidatniu duꞌa nuu xtoꞌo‑i, kuñu ñayiu dakuu nga, kuñu ñayiu ndandɨꞌɨ du.
19 Te n‑xini‑da xa n‑ka nataka kɨt ndeꞌe jan xiꞌin se ka taxnuni ñuñayiu xiꞌin se ka kuu soldado‑s xa jantnaꞌa koio‑s xiꞌin Ia yodo caballu jan xiꞌin ia xndeka tnaꞌa xiꞌin‑ia. 20 N‑ka tnɨɨ‑ia kɨt ndeꞌe jan xiꞌin se n‑ka jaꞌan vete xa ka kuu‑s se ka jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux, te n‑ka chindiꞌu‑ia‑s. N‑xo kida se n‑ka xo jaꞌan vete jan milagru n‑xo ndeꞌa kɨt ndeꞌe jan. Xaxeꞌe xa n‑xo kida‑s milagru n‑xo dandaꞌu‑s ñayiu xneꞌe tnuni kɨt ndeꞌe jan, te n‑ka xe juiin xiti‑i nuu xa kaa ná kaa kɨt ndeꞌe jan. N‑dakee ndito Ianyuux kɨt ndeꞌe jan xiꞌin se n‑ka xo jaꞌan vete xa ka kuu‑s se n‑jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux nuu kayu azufri. Ná kaꞌnu ɨɨn laguna kaꞌnu ñuꞌu jan. 21 Xiꞌin espada kee yuꞌu Ia yodo caballu jan n‑xaꞌni‑ia dava ka se n‑ka kendoo xiꞌin espada kee yuꞌu‑ia, te n‑ka xaxi kɨt ka ndava kuñu se ijan xa nde n‑ka chitu xiti‑tɨ.