4
1-2 Taꞌu tniu‑r nuu‑n xa maxku dakuita‑n xa jaꞌan‑n nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux. Nani jaꞌan‑n nuu ñayiu ka juini xa kunini koio‑i xa n‑jaꞌan‑ia, dani jaꞌan‑n xijan nuu ñayiu ña ka juini xa kunini koio‑i xijan. Jaꞌan‑n nuu‑i nax kuu kuechi ka kida‑i. Jan doꞌo‑n‑yɨ xa maxku kada ka‑i kuechi, te dɨuni jaꞌan‑n nuu‑i nax kada koio‑i. Vivii dakuaꞌa‑n‑yɨ; maxku kukiti ini‑n nuu‑i. Nini Ianyuux xiꞌin Cristu Jesús, Ia ndadandaa kuechi ntdaa roo, ñayiu io vitna xiꞌin kuechi ñayiu xa n‑ka xiꞌí xa xaꞌa taꞌu tniu‑r nuu‑n. Kixi Cristu Jesús ɨnka vuelta ñuñayiu xa taxnuni‑ia. Xaꞌa jaꞌan‑n nuu ñayiu vitna chi xee kɨu kunini koio ñayiu xa kuu ini mee‑i, te ma kachi ka‑i xa kunini‑i xa jaꞌan‑ro. Ɨɨn xandaa kuu xijan. Nanduku koio‑i kueꞌe maestru kakuneꞌe xa ka tna ini mee‑i, te kada koio‑i xa kuu ini mee‑i. Ma kachi ka‑i xa jaꞌan‑ro nuu‑i xa n‑jaꞌan Ianyuux. Ɨɨn xandaa kuu xijan. Kunini koio‑i cuentu n‑ka xani ini mee xixitna‑i.
Ndoꞌo, maxku kada‑n ɨɨn xa ñatu natau. Kada nde ini‑n hora ndaꞌu yaꞌa‑n. Jaꞌan nuu ñayiu nax io xa kada‑i xa na nanitaꞌu‑i, te kada‑n ntdaa tniu n‑taxi Ianyuux.
Xaꞌa jaꞌan‑r nuu‑n vitna, te io xa chinuu vaꞌa‑n xa jaꞌan‑r chi vax kuyatni xa kuú‑r xaxeꞌe Ianyuux. Doko‑r mee‑r nuu‑ia. Ndaꞌu n‑xo yaꞌa‑r xa n‑kida‑r ntdaa tniu n‑taxi‑ia, ko n‑kida naꞌi‑r. Dani kukanu ini‑r Cristu Jesús; ñatu n‑dandoo‑r‑ia. Kuenda kɨu ɨɨn se n‑xeꞌen dava, te n‑ndaku‑s kuu‑r xa n‑kida‑r ntdaa tniu n‑taxi‑ia, te taxi Ia kuu Xtoꞌo‑ro, Ia ndadandaa kuechi‑ro, ɨɨn xa taxi‑ia na xee kɨu chi kida‑r xa juini‑ia. Kidandaa‑ia hora ndadandaa‑ia kuechi‑ro. Ñadu ruꞌu ni niꞌi xa taxi‑ia chi dɨuni niꞌi ntdaa ñayiu ka kuvete xa ndixi‑ia.
N‑jaꞌan Spalu xa kada Timoteo xa mani juini‑s
Kundu ini‑n ki kotoniꞌni ñaꞌa‑n. Maxku kukuee‑n. 10 Ndoñuꞌu ñaꞌa‑r chi n‑dandoo ñaꞌa Demas xaxeꞌe xa yo n‑kukajan ini‑s xa io ñuñayiu, te juan nuꞌu‑s Tesalónica. Se kuu Crescente juan nuꞌu Galacia, te Tito juaꞌan Dalmacia. 11 Sluka nga tuu xiꞌin‑r. Kandeka‑n Smarku kixi na kuaꞌa na junukuechi‑r nduu‑r xiꞌin‑s nuu Ianyuux. 12 Se nani Tíquico, n‑natundaꞌa‑r‑sɨ juan naxee Éfeso de. 13 Kaneꞌe‑n capa‑r n‑dandoo‑r Troas veꞌe ɨɨn se nani Carpo kixi xiꞌin ntaka rollo tutu xiꞌin rollo ñɨɨ xyodotnuni tnuꞌu‑r kixi. Mee ni rollo ñɨɨ kaneꞌe‑n kixi nux ma kuu xa kaneꞌe‑n ntdaa rollo jan kixi chi xijan yo ndoñuꞌu ka‑r.
14 Alejandro, se kuu herrero, n‑dadaꞌan‑s xa dakuaꞌa‑r dava ñayiu. Juñaꞌa Ianyuux taꞌu‑s chi kueꞌe xa n‑kida ñaꞌa‑s. 15 Koo‑n cuedado nuu‑s ná io mee‑r cuedado chi dadaꞌan‑s xa dakuaꞌa‑ro ñayiu xa n‑jaꞌan Cristu Jesús. Vichi dadaꞌan‑s.
16 Na n‑dadaꞌan niꞌno‑r mee‑r nuu juxtixia xa kiꞌna nuu, ni ɨɨn ñayo n‑chindee ñaꞌa. Ntdaa se xinitnaꞌa xiꞌin‑r n‑ka dandoo ñaꞌa. Na taxkanu ini Ianyuux xa daa n‑ka kida ñaꞌa‑s. 17 N‑ka dandoo ñaꞌa‑s, ko ña n‑dandoo ñaꞌa Ianyuux Ia kuu Xtoꞌo‑ro. N‑chindee ñaꞌa‑ia xa n‑kakuneꞌe‑r‑ia nuu ñayiu. Ntdaa ñayiu ña ka kuu yatnuꞌu Israel n‑ka teku xa n‑kaku‑r nuu ngaꞌa chi n‑chindee ñaꞌa Ianyuux. 18 Mayo ka kada uꞌu ñaꞌa chi nakueka ñaꞌa‑ia. Kutuu‑r nuu taxnuni‑ia. Juan kɨu juan ñuu io xa ndadakaꞌnu‑ro‑ia. Nuncas ma jɨn ndɨꞌɨ xa ndukaꞌnu‑ia. Amén.
Ndajan tnuꞌu Spalu ñayiu ka kukanu ini Cristu Jesús xndaxio nuu tuu Timoteo
19 Ndajan tnuꞌu‑r Priscila xiꞌin Áquila xiꞌin familia Onesíforo. 20 Erasto, tuu‑s Corinto. Trófimo, kuꞌu‑s. N‑dandoo‑r‑sɨ Mileto. 21 Kundu ini‑n kixi‑n na kuaꞌa xa kutuu‑n yaꞌa dadaa xee‑ro yoo vixi. Ndajan tnuꞌu ñaꞌa Eubulo xiꞌin Pudente. Dɨuni ndajan tnuꞌu ñaꞌa Lino xiꞌin Claudia xiꞌin ntdaa ka se ka kukanu ini Cristu Jesús. 22 Na kunduu‑n xiꞌin Ianyuux, Ia kuu Xtoꞌo‑ro. Na chindee chituu ñaꞌa‑ia, Timoteo.